МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи туристичної діяльності» для студентів денної форми навчання фаху 14010101


Скачати 320.57 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи туристичної діяльності» для студентів денної форми навчання фаху 14010101
Дата05.04.2013
Розмір320.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійних робот

з дисципліни «Основи туристичної діяльності»

для студентів денної форми навчання фаху 5.14010101

«Готельне обслуговування»

Одеса-2012

Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно - технічних дисциплін та готельної справи

Голова комісії _____________________Кожедубова Л.П.

Протокол № __ від «_____» _______________20___р.

Укладач Тімановська Т.М.

Самостійна робота

N
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Виникнення в Україні перших туристських організацій

2

2

Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний та повоєнний період (1918-1960 р.р.)

2

3

Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі

2

4

Нормативно-правова база туристичної діяльності

2

5

Поняття та значення тур бізнесу в економіці

2

6

Міжнародне регулювання туристичної діяльності

2

7

Положення про національну Раду по туризму

2

8

Фактори розвитку туристичних послуг

2

9

Роль та значення ВТО

2

10

Фактори формування ціни на туристичні послуги

2

11

Використання рекламних засобів для просування турпродукту

2

12

Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі


 2

13

Правила перетинання державного кордону громадянами України

2
Разом

26


ВСТУП
«Осови туристської діяльності» – це, насамперед, дисципліна, що

має особливе практичне значення під час підготовки фахівців для туристської галузі, сутність якої полягає у вивченні теоретичних аспектів технології ф ормування як групових, так й індивідуальних турів, а також технології просування турів і на рівні туроператора, і на рівні турагента.

Основною метою дисципліни є набуття студентами практичних навичок

із особливостей тур агентської й туроператорської діяльності, що визначає

необхідність вивчення наступних питань:

-використання систем бронювання при пошуку турів на сайтах туро-

ператорів;

- особливості роботи з друкованими матеріалами туроператорів;

- принципи роботи турпідприємств-консолідаторів;

- особливості ціноутворення при формуванні та продажу турпродукту,

комісійні та бонусні програми турпідприємств;

- принципи використання комп’ютерних систем бронювання авіакви-

тків;

- особливості надання страхових полісів виїжджаючим за кордон;

- види туристської документації, особливості їхньої виписки та видачі

тощо.

Більшість цих питань розглядатиметься під час проведення лекційних і

практичних занять, а закріплення матеріалу передбачена під час виконання самостійної роботи, що зумовлює її актуальність та доцільність.

Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засво-

єння матеріалу дисципліни. Основне в цій роботі полягає в самостійній праці

студентів з вітчизняною та іноземною літературою, ресурсами Інтернет, нор-

мативними актами тощо. Самостійна робота є інструментом опанування на-

вчального матеріалу в години, вільні від обов’язкових навчальних занять.

І. Загальні методичні рекомендації
Самостійна робота студентів з предмету «Основи туристичної діяльності» є важливим елементом засвоєння матеріалу дисципліни. Основне завдання тут полягає в самостійному ознайомленні з вітчизняною і закордонною літературою, нормативними актами у сфері туристичної індустрії. Самостійна робота є інструментом опанування навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Основними видами самостійної роботи, запропонованої студентам є:

 • обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під час лекцій;

 • опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої до

вивчення;

 • підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи у групах,

 • опитування, тестування;

 • контрольна перевірка кожним студентом-слухачем якості особистих знань за запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю.

 • опрацювання лекційного матеріалу.

У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові поняття, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв’язок лекції та самостійної роботи студента розглядається в таких напрямах:

- лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

- методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

- самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються тільки основні теоретичні положення і найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виносяться на самостійне опрацювання.

Основні види самостійної роботи студента.

 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Робота з законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами.

 3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.

 4. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.ІІ. Методичні рекомендації до вивчення тем
Тема 1. Виникнення в Україні перших туристських організацій
Основні терміни: перші туристичні фірми і агентства, «Підприємство для громадських подорожей в усі країни світу», «Екскурсійний вісник», «Шкільні екскурсії і шкільний музей», «Російський екскурсант»,

Студентам належить усвідомити, що розширення торговельних та культурних зв'язків, географічні відкриття зумовили подальше зростання мобільності населення, що, в свою чергу, сприяло пізнанню людством навколишнього світу.

З розвитком у XIX ст. індустріального суспільства, появою залізничного транспорту та пароплавства створюються сприятливі умови для перетворення стихійного мандрівництва на організований туризм.

Студенти повинні знати, що:

У 1816 р. на Рейн вийшов перший пароплав - «Принц Орлеанський». Перший поїзд на паровій тязі з'явився у Великій Британії в 1825 р.

Уже в 1854 р. у Великій Британії вийшов у світ перший довідник, що містив відомості про 8 тисяч готелів. У 1855 р. Т. Кук організував першу закордонну поїздку туристів на Всесвітню виставку в Парижі, а з наступного року - до інших європейських держав, 3 1866 р. він почав відправляти на круїзних суднах групи англійських туристів до США, а в 1882 р. відбулася перша навколосвітня подорож.

Слідом за Куком туристичні фірми й агентства почали з'являтися у Франції, Італії, Швейцарії та інших європейських країнах.

Виникнення перших туристських організацій в Україні також припало на цей період.

У 1885 р. в Петербурзі організовується перше в Росії «Підприємство для громадських подорожей в усі країни світу». У 1890 р. в Одесі було створено Кримський гірський клуб з філіями в Ялті та Севастополі.

З'явилися перші спеціалізовані журнали «Екскурсійний вісник», «Шкільні екскурсії і шкільний музей», «Російський екскурсант», які можна було придбати в Києві, Одесі, Харкові та інших містах України. Виходили вони, природно, російською мовою, оскільки видавалися в столиці Російської імперії.

Під час вивчення теми належить звернути увагу на те, що у 1895 р. в Петербурзі організовується Російський туринг-клуб (товариство велосипедистів-туристів), який у 1901 р. був перетворений на Російське товариство туристів (РТТ), що мало свої відділення і на території України - у Києві, Харкові, Полтаві, Катеринославі, Кам'янці-Подільському, Одесі та деяких інших містах. У перші ж роки своєї діяльності РТТ вступило до Міжнародної ліги туристських товариств.

Того ж 1901 р. у Росії створюється Російське гірське товариство. Воно мало свої відділення в Петербурзі, Москві, Владикавказі, П'ятигорську, Сочі, Алма-Аті. Засновниками товариства були всесвітньо відомі вчені Д. І. Анучин, В. І. Вернадський, І. В. Мушкетов, П. П. Семенов-Тян-Шанський, Б. Ш. Федченко.

Література: 1,2,3
Питання для самоконтролю


 1. Чому перша туристська організація виникла саме у Великій Британії?

 2. Назвіть перші туристські організації в Російській імперії.

 3. З яких причин у другій половині XIX ст. Крим став привабливим курортним регіоном?

 4. Поясніть, чому Кримсько-Кавказький гірський клуб називають першим бюро подорожей і екскурсій.

 5. Схарактеризуйте передумови зародження туристсько-екскурсійного руху на західноукраїнських землях.

 6. Назвіть організаторів туристсько-екскурсійних заходів у Галичині і на Волині.

 7. Чому І. Я. Франко посідає особливе місце в історії вітчизняного туризму?Тема 2. Розвиток туризму в Україні в міжвоєнний та повоєнний період (1918-1960 р.р.)
Основні терміни: «Радянський турист», «Інтурист», «Ермітаж», «Красная», «Ореанда»
Студент повинен дослідити основну історичну термінологію галузі.

Розпочинаючи вивчення теми, слід усвідомити, що 20 -30-ті pp. в Україні характеризувалися суперечливими процесами та явищами в усіх сферах життя суспільства і в розвитку туризму також.

У 1926 р. при Народному Комісаріаті Освіти РРФСР було створене Об'єднане екскурсійне бюро, до складу якого ввійшли: Бюро дальніх екскурсій Інституту методів позашкільної роботи, Екскурсійне бюро при Головполітосвіті та Екскурсійне бюро при музейному відділі Головнауки.

Однак наприкінці 1928 р. Об'єднане екскурсійне бюро було ліквідовано. Його замінило акціонерне товариство «Радянський турист» («Радтур»), яке остаточно витіснило приватні туристичні контори й бюро.

У 1930 р. уряд виділив кошти на будівництво в Москві Будинку туриста..

У 1931 р. «Інтурист» спільно з Інститутом Арктики організував унікальний круїз по Північному Льодовитому океану на криголамі «Малыгин» до берегів землі Франца Иосифа.

У 1938 р. «Інтурист» уже мав у своєму розпорядженні 27 готелів (2778 номерів) і 26 ресторанів (5713 посадкових місць), 334 одиниці автотранспорту, причому 85 % автомашин були вітчизняного виробництва

Під час вивчення теми належить звернути увагу на те, що неймовірно тяжко постраждала Україна від лихоліть другої світової війни

У 1945 р. залишилося всього 19 % довоєнної кількості підприємств.

Упродовж 1945 - 1948 pp. було відновлено діяльність територіально-екскурсійних управлінь у Москві, Ленінграді, в Криму, на Кавказі, в Краснодарському краї, Києві, Свердловську та інших містах; відновлено 17 союзних маршрутів, що діяли до війни, а також розроблено кілька нових. З метою вирішення гострої проблеми підготовки кадрів для туризму профспілки пішли вже відомим шляхом - підготовки громадських активістів. У 1947 р. консультаційні пункти підготували 13 037 громадських працівників. А всього в туристсько-екскурсійних установах профспілок вже працювало 12,4 тис. професійних кадрів.

Постанова ЦК ВКП(б) від 27 грудня 1948 р. про розвиток фізичної культури і спорту, що передбачала створення нових умов для активних занять туризмом, сприяла зростанню його популярності.

Під час вивчення цієї теми особливу увагу слід звернути на те, що в 1948 р. Президія ВЦРПС ухвалила, що 20 % загальної кількості всіх путівок до санаторіїв, профілакторіїв і турбаз та 10 % - до будинків відпочинку видаються профспілками трудящим безоплатно, за рахунок коштів державного соціального страхування, решта - зі сплатою ЗО % їх вартості.

У 1949 - 1954 pp. ВЦРПС витратила на капітальне будівництво, придбання обладнання, інвентарю, капітальний ремонт, а також на методичну роботу, підготовку кадрів і пропаганду туризму 59,5 млн крб, що майже на 15 млн крб перевищувало капіталовкладення 1939 - 1940 pp. Такі заходи дали свої позитивні результати.

У другій половині 50-х pp. загальна кількість місць тільки на загальносоюзних туристсько-екскурсійних базах зросла до 11 330.

У 1946 р. наркомати було перетворено на міністерства, і ВАТ «Інтурист» стало підпорядковуватися Міністерству зовнішньої торгівлі (аж до 1964 p.).

У період хрущовської «відлиги» (1953 - 1964 pp.) значно пожвавились зовнішньоторговельні зв'язки, до СРСР знову почали приїздити делегації з іноземних держав, обслуговуванням яких продовжувало займатись Всесоюзне акціонерне товариство «Інтурист».

З середини 60-х pp. до 1972 р. у тридцяти містах СРСР було споруджено 40 туристських об'єктів: готелів, мотелів, кемпінгів. В Україні до початку 60-х pp. матеріальна база «Інтуриста» не була достатньо розвинена. У Києві «Інтуристу» належали готелі «Ермітаж» (нині «Інтурист») на вул. Леніна, 26 (нині Б. Хмельницького), «Україна» - на бульварі Т. Шевченка; у Львові - стародавній готель «Жорж», побудований ще в 1899 p.; в Одесі - готель «Красная», у Ялті - «Ореанда» і «Таврида», побудовані наприкінці XIX ст.
Література: 1,2,3

Питання для самоконтролю

І. Коли було створено акціонерне товариство «Радянський турист» і чим воно займалось?

2. Як утворилось Товариство пролетарського туризму? Розкажіть про особливості його утворення.

3. Назвіть перших керівників Товариства пролетарського туризму.

4. Коли відбулося злиття товариства «Радтур» і ТПТ? Яку назву мала нова організація?

5. Коли і з якою метою керівництво туристичною справою в СРСР було передано профспілкам?

6. Які структури керували туристсько-екскурсійною роботою в 20-ті pp. в Україні?

7. Яке значення для зміцнення мережі туристсько-екскурсіиних закладів мало створення Українського мішаного пайового екскурсійного товариства?

8. Як позначилась політика «українізації» на розвитку туристсько-екскурсійної справи?

9. Які умови було створено в СРСР для іноземного туризму?

10. Розкажіть про зміцнення матеріально-технічної бази туризму в 20-30-ті pp.

11. Розкажіть про відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в повоєнний період.

12. Як «сталінський ідеологічний наступ» позначився на розвитку туризму і готельної справи в Україні?

13. Які три монопольні туристські структури склалися в країні? Схарактеризуйте їхню діяльність.

14. Що таке міжнародний туристський обмін і як він відбувався у 50 - 60-ті pp.?

15. Поясніть, чому індустрія туризму перебувала під жорстким контролем комуністичних і профспілкових організацій.
Тема 3. Сучасні тенденції розвитку туристичної галузі.
Основні терміни: сфера гостинності, туристична галузь, галузь економіки

Для ефективного засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен опрацювати наступне:

 1. розвиток туризму наприкінці 2000 р.;

 2. зайнятість у сфері гостинності;

 3. галузі економіки, які охоплює туризм;

 4. визначні події 2000 p., що мали або матимуть у майбутньому вплив на туристичну галузь в Україні;

 5. Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі України в 1995-2000 p.p.


Література: 1,2,3, 4,8,9,10,12,14,16,19,21,24,25

Питання для самоконтролю

1. Коли був прийнятий Закон України «Про туризм»? Наведіть основні його тези. Які інші державні документи з питань туризму ви знаєте?

2. Коли Україну було прийнято до Всесвітньої туристської організації? Як це вплинуло на подальший розвиток вітчизняного туризму?

3. Чому туристична індустрія в Україні переживає складні часи?

4. Схарактеризуйте сучасний стан різних видів туризму: соціального, молодіжного й дитячого, спортивно-оздоровчого, сільського, екскурсійного та ін.

5. Схарактеризуйте основні напрями розвитку матеріальної бази туризму.

6. Що ви знаєте про підготовку кадрів для туристичної галузі? Назвіть провідні навчальні заклади туристично-готельного профілю.

7. Коли було створено Асоціацію навчальних закладів України туристичного й готельного профілю?

8. Які основні завдання діяльності Академії туризму?

Тема 4. Нормативно-правова база туристичної діяльності.

Основні терміни: специфіка туристичого бізнесу, адміністративне законодавство, в'їздна віза, валютне законодавство, сертифікація туристичних послуг, нормативно-правова база туризму, історико-культурний туризм, діловий туризм, культурно-ознайомлювальний туризм.
Студентам доцільно розглянути специфіку туристичного бізнесу і в чому вона полягає.
Наприклад, адміністративним законодавством регламентується питання одержання в'їздних віз, валютним законодавством - форма розрахунків, митним - порядок пропуску через границю декларуючих товарів. Є нормативні акти Держстандарту України про сертифікацію туристичних послуг, акти державних антимонопольних органів про застосування до туристичних послуг законодавства в сфері прав споживачів і т. д.
Вивчаючи цю тему, студенти повиненні знайти і записати основні документи нормативно-правової бази туризму.

Згідно концепції розвитку туризму в м. Одесі на 2007-2015 р.р. необхідно описати існуючі види туристичної діяльності й туристичні продукти в м. Одесі.
Література: 3,4,8,9,10,12,14,16,19,21,24,25

 

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає специфіка туристичного бізнесу?

 2. Що регламентує адміністративне законодавство України?

 3. Що регламентує валютне законодавство України?

 4. Які ви знаєте основні документи нормативно-правової бази туризму?

Тема 5. Поняття та значення туристичного бізнесу в економіці.

Основні терміни: туристичний бізнес, стартові інвестиції, туристичні послуги, рівень рентабельності, окупності витрат,ефективність туризму.
На початку вивчення теми необхідно звернути увагу на те, що туристичний бізнес – одна з найбільших динамічних галузей що швидко розвиваються у світовому господарстві.

Для ефективного засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен опрацювати наступне:

1. Туризм , як експортна галузь;

2. Привабливість туристичного бізнесу для підприємства;

3. Ефективність туризму.

Література: 3,4,8,9,10,12,14,16,19,21,24,25
 

Питання для самоконтролю

 1. З якими галузями економіки можна зрівняти туристичний бізнес?

 2. З яких причин туристичний бізнес є привабливим для підприємства?

 3. В чому полягає ефективність туризму?

 4. Соціальне значення туризму.

Тема 6. Міжнародне регулювання туристичної діяльності

Основні терміни: державні органи, доходи населення, розвиток транспорту і засобів комунікації, урбанізація,екзотична природа, сучасна архітектура і дизайн,високий рівень сервісу, система оподатковування, паломницький туризм.

Вивчення теми слід розпочати з ознайомлення найважливіших факторів, що зумовлюють розвиток туризму за кордоном.
Далі студентам потрібно ознайомитися з факторами росту привабливості окремих регіонів світу для туристів. Наприклад, такими, як Бразилія, Франція, Велика Британія, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Кіпр, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати.

 Дані занести до таблиці:

Регіон

Фактори росту привабливості


Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27

 

Питання для самоконтролю


 1. Які найважливіші фактори зумовлюють розвиток туризму за кордоном?

 2. Від чого залежить успіх розвитку туризму?

 3. Що таке урбанізація? Найвищий рівень урбанізації.Тема 7. Положення про національну Раду по туризму.

Основні терміни: Конституція України, Кабінет Міністрів України, нормативно-правової бази в галузі туризму, забезпечення безпеки туристів,

міжнародна програма розвитку туризму, Департамент туризму і курортів.
Вивчення теми слід розпочати з Положень про Національну Раду по туризму. Студентам слід розглянути наступне:

 1. Основні завдання і питання, які розглядає Національна рада по туризму;

 2. Права, якими керується Національна рада по туризму;

 3. Склад Національної ради по туризму.

Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27

 
Питання для самоконтролю


 1. Коли була затверджена Національна рада по туризму?

 2. Чим керується Національна рада по туризму?

 3. Які основні завдання виконує Національна рада по туризму?

 4. Які питання розглядає Національна рада по туризму?

 5. Які права має Національна рада по туризму?

Тема 8. Фактори розвитку туристичних послуг.

Основні терміни: туристичний потік, природно-кліматичні, географічні, культурно-історичні фактори, культурні цінності.

Вивчаючи цю тему, студент повинен ознайомитись з групами факторів і їх вплив на розвиток туризму.

Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27

 

Питання для самоконтролю

 1. Які групи належать до основних факторів, що впливають на розвиток туризму?

 2. Як впливають соціальні фактори на розвиток туризму в Україні?

 3. Як впливають економічні фактори на розвиток туризму в Україні?

 4. Як впливають культурні фактори на розвиток туризму в Україні?

Тема 9. Роль та значення ВТО.

Основні терміни: ВТО, економічний розвиток, людські ресурси, якість розвитку туризму.

Для ефективного засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен опрацювати наступне:

 1. основна мета ВТО;

 2. напрями діяльності ВТО:Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27

Питання для самоконтролю

 1. Дати визначення ВТО.

 2. Коли і де була створена ВТО?

 3. Основна мета ВТО.

 4. Які існують напрями діяльності ВТО?

Тема 10. Фактори формування ціни на туристичні послуги.

Основні терміни: туристична послуга, вартість виробництва, доход, витрати, пільгові ціни, постачальники туристичних послуг, економія внутрішньофірмових витрат, остаточний рівень цін.

Вивчення теми слід розпочати з ознайомлення загального механізму ціноутворення.

Студентам потрібно ознайомитися з факторами, які формують ціни на туристичні послуги. Розглянути ці фактори докладніше.

Література: 3,4,8,9,10,12,14,16,19,21,24,25
Питання для самоконтролю

 1. Які умови може використовувати туристична фірма, щоб одержати пільгові ціни від постачальників туристичних послуг?

 2. Що повинна включати ціна за собівартістю пакету послуг?

 3. Що входить до витрат фірми?

 4. Куди повинна направлятись частина доходів у вигляді прибутку?

 5. Комісійні винагороди за продаж туристичних поїздок в Україну.

 6. Які умови може використовувати туристична фірма, щоб одержати пільгові ціни від постачальників туристичних послуг?

 7. Які заходи вживає туристична фірма для встановлення режиму економії внутрішньофірмових витрат?

 8. Чим визначається остаточний рівень цін?

 9. Чому попит на туристичні послуги нестабільний?

Тема 11. Використання рекламних засобів для просування тур продукту.

Основні терміни: реклама, ділова реклама, потенційні туристи, директ-мейл, реклама потреб,

Вивчаючи цю тему, студент повинен знати якими якостями наділяє сучасний маркетинг рекламу.

Потрібно ознайомитися з діловою рекламою та її різновидами.
Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27
Питання для самоконтролю


 1. Які цілі переслідує реклама?

 2. Які якості притаманні рекламі?

 3. Яка реклама називається діловою?

 4. Які існують різновиди ділової реклами?


Тема 12. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі.

Основні терміни: інформаційні системи управління, туристична галузь, інформаційні технології

Устрій туристичної галузі схоже на організацію будь-якої іншої економічної сфери діяльності.

З початку вивчення теми особливу увагу слід звернути на те, у чому полягає особливість інформації для різних виробників.

Доцільно навести факти про зростаюче застосування інформаційних технологій у туристичній галузі.

Визначити переваги використання даної мережі для суб’єктів туристичного ринку України.

Необхідно також відзначити сутність реклами в мережі Internet.

Вивчення теми слід продовжити з створення інформаційних технологій як для загального, так і професійного користувача.

Для ефективного засвоєння теоретичного матеріалу студент повинен зробити висновки про значення інформаційних систем управління в туристичній галузі.

Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27

Питання для самоконтролю


 1. Чим являється інформація в туристичній галузі для різних виробників?

 2. Переваги використання інформаційних систем управління в туристичній галузі.

 3. Як створюються інформаційні системи в туризмі?

 4. Яку інформацію надають системи загального користування?

 5. Хто має доступ до професійних систем управління в туристичній галузі?

 6. У чому полягає значення інформаційних систем управління в туристичній галузі?

Тема 13. Правила перетинання державного кордону громадянами України.

Основні терміни: державний кордон, громадяни України, прикордонний контроль,транспортний засіб, пункт пропуску,

Вивчення цієї теми слід розпочати з дати затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Доцільно розглянути визначення Правил, а також звернути увагу на те, де і за якими документами здійснюється перетинання громадянами України державного кордону.

Слід звернути увагу на те, що громадянин ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, а також у пункті пропуску громадяни, транспортні засоби, вантажі та інше їхнє майно підлягають прикордонному і митному контролю та контролю з метою безпеки цивільної авіації (для повітряного сполучення), а у відповідних випадках - також санітарно – карантинному, ветеринарному, фітосанітарному та екологічному контролю. Контролю за вивезенням з України культурних цінностей, іншим видам контролю, передбачених законодавством.

У разі ввезення на територію України або вивезення за її межі громадянами тварин, рослин, предмети тваринного і рослинного походження,токсичних і радіоактивних речовин,сировини та інших матеріалів митне оформлення може бути завершено лише після закінчення ветеринарного, фітосанітарного і екологічного контролю.

Для ефективного засвоєння теоретичного матеріалу необхідно усвідомити, що адміністрація міжнародних вокзалів та обслуговуючий персонал транспортних засобів організують і вживають своєчасних заходів до оповіщення та підготовки пасажирів закордонного прямування для проходження прикордонного, митного, санітарно -карантинного, ветеринарного, фіто санітарного та екологічного контролю, контролю за вивезенням з України культурних цінностей, контролю з метою безпеки цивільної авіації ( для повітряного сполучення) та інших видів контролю .

Громадяни,які намагаються перетнути державний кордон з порушенням порядку, встановленого цими Правилами, підлягають затриманню відповідно до чинного законодавства України.

Література: 5,6,7,8,11,13,15,19,21,22,23,27

Питання для самоконтролю

 1. Коли було затверджено і що визначають Правила перетинання державного кордону громадянами України?

 2. Де здійснюється перетинання громадянами України державного кордону?

 3. Які документи дають право виїзду з України і в’їзду в Україну?

 4. Що передбачає прикордонний контроль?

 5. За якими обмежуючими обставинами громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України?

 6. Загальний час прикордонного та інших видів контролю.

 7. Як здійснюється випуск транспортних засобів з пункту пропуску?

 8. Які права мають пасажири та обслуговуючий персонал транспортних засобів закордонного прямування?

Рекомендована література
Нормативно-правові документи:

 1. Закон України “Про туризм”. – Київ, 1997

 2. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”. // Відомості ВРУ, 1994. – № 18.

 3. Устав Всемирной Туристской Организации (ВТО). Мехико, 27 сентября 1970. // Збірник нормативно-правових актів, том 5, Ужгород.

 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України Про туризм (№324/95-ВР)” від 01.2004 р. www.rada.gov.ua/zakon.

  1. Указ Президента України “Про підтримку розвитку туризму в Україні” (№127-2001) від 2.03.2001 р. www.rada.gov.ua/zakon.

5. ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” (чинний від 01.07.2004).

6. ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” (чинний від

01.07.2004).

7. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та

визначення” (чинний від 01.10.2006).

6. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та

надання готельних послуг (Наказ Держтурадміністрації України № 19 від

16.03.04).

Основна

  1. 1. Історія туризму в Україні: Навч. посібник / Федорченко В. К., Дворова Т. А. – К.: Вища школа, 2002.- 195 с.

2. Байлик С.І. Гостиничное хозяйство. Киев. Дакор. 2009.

3. Мальська М.П. Готельний бізнес теорія та практика. Київ Центр учбової літератури 2012. – 472с.

4. Азар В.І. Економіка і організація туризму. -М: Профиздат, 1993

5. Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Учеб / посібник для вузів. М.: Аспект Пресс, 2001.

6. Александрова А. Ю. Структура туристського ринку: Учеб / посібник для вузів. М.: Соло-Прес, 2002.

7. Ананьєв М.А. Міжнародний туризм. - М.: Міжнародні відносини, 1968

8. Балабанов І. Т. Економіка туризму. - М.: "Фінанси і стаістіка", 2001.

9. Биржаков М. Б. Введення у туризм СПб: "Вид. Дім" Герда ", 2001

10. Зорін І.В., Зорін А.І., Ірисова Т.А. Туризм і галузеві системи. Підручник для вузів туристичного профілю М. 2001

11. Исмаев Д.К. Основи стратегії планування і маркетингу в іноземному туризмі. - М.: ТОО «Промінь», 1993.

12. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму. - Мн.: БГЕУ, 1999.

13. Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку. - М.: 2000

14. Квартальнов В. А., Зорін І. В. Економіка туризму. М.: Фінанси і статистика, 2001.

15. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризмі. - СПб.: Вид-во СПбГУ, 1996.

16. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000

17. Котлер Ф., Боуен Д., Маркетинг. Гостинність і туризм: Підручник для вузів; пер. з англ, під ред. Р.Б. Ноздревой. - М.: Юніті, 1998.

18. Максименко, С. В. Туризм в Киргизстані. - Б., 2001

19. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Маркетинг в туризмі. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

20. Романов А.А. Географія туризму: Навчальний посібник.-М.: Радянський спорт, 2002.

21. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Економіка туризму. - М.: Фінанси і статистика, 2000.

22. Пиріжник І. І. Міжнародний туризм в світовому господарстві: Учеб. посібник. Мн.: Белгосуниверситет, 1996.

23. Пузакова Е.П., Честникова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. - М., 1997

24. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навч.посібник. Центр учбової літератури,2001

25. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89», 1997.

26. Сенін B.C. Введення в туризм. - М., 1993.

27. Сенін В. С. Організація міжнародного туризму - М: Фінанси і статистика, 2003


Інформаційні ресурси

1. www.hotels.net

2. www.hotel.ua

3. www.hotel.com

4. www.hotel.com.ua

5. www.hotel-ukraine.com

6. www.tourism.gov.ua

7.Журнал “Новости туризма”.

8.Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації /http://www. world – tourizm.org.

9. Сайт державної туристичної організації України - www.tourism.gov.ua.

10. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України -www.mincult.gov.ua.

11.Інформація про туристичні виставки в Україні- www.autoexpo.ua/ex/toursalon/, www.uitt-kiev.com.


Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ...
Програма, методичні вказівки, і контрольні завдання з дисципліни “Основи екології” для студентів всіх спеціальностей заочної форми...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Методичні вказівки та навчальні завдання з виконання індивідуальної та самостійної роботи з дисципліни "Облік в банках" для студентів...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний економічний...
Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки...
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання...
Редакційно-видавничий відділ Луцького державного технічного університету Луцьк 2007
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка