МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка7/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Література





  1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: «АСА», 1994, с. 363-393, 407-422.

  2. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с. 464-481, 492-508.

  3. Экономическая теория / под ред. В. Камаева. – М.: ВЛАДОС, с. 299-411.



Контрольні завдання





  1. Дайте визначення економічної категорії „фінанси”. Назвіть складові елементи фінансової системи.

  2. Покажіть різницю між фінансами й грошовим обігом.

  3. Чому державні фінанси є головною ланкою фінансової системи?

  4. Охарактеризуйте сутність і складові державного бюджету.

  5. Охарактеризуйте основні риси та закономірності формування державного бюджету.

  6. Економіка країни характеризується наступним чином: фактичний доход (Y) = 4000 дол., гранична схильність до споживання (МРС) = 0,8. Рівноважний доход (Yх) = 4200 дол. Як повинні змінитися державні витрати для того, щоб економіка досягла рівноваги?

  7. Особистий прибутковий податок і податок на прибуток корпорацій несуть у собі основне фіскальне навантаження (тобто саме за рахунок цих податків формується основна частина надходжень до бюджету). Чому тоді наприкінці 80-х років, незважаючи на зростання бюджетних дефіцитів , уряди розвинутих країн проводили скорочення податкових ставок и знизили перелік доходів, що оподатковуються?

  8. Чому податкові системи більшості країн світу носять прогресивний характер?

  9. Кейнсіанці вважають, що фіскальна політика впливає:

а) на сукупну пропозицію;

б) на сукупний попит;

в) на а) та б);

г) впливає лише на грошовий обіг.

  1. Що показує крива Лафера? Наскільки вона є практичною? Назвіть область її застосування.

  2. Яким чином можливість перекладання податкового тягаря акцизів з продавців на споживачів залежить від еластичності попиту на дані товари?

  3. Дайте визначення дефіциту бюджету як економічного явища. Чи можна говорити про те, що існування бюджетного дефіциту завжди негативно впливає на економічний розвиток країни? Які існують способи покриття бюджетного дефіциту?

  4. Який вид бюджетного дефіциту напряму залежить від діяльності уряду в фіскальній області: структурний чи циклічний? Поясніть.

  5. В умовах економічної кризи існує дефіцит бюджету. Який спосіб його фінансування буде більш стимулюючим: створення нових грошей чи позики у населення? Чому?

  6. Як держава може використовувати фіскальну політику для збільшення зайнятості і стимулювання економічного зростання?

  7. Чому прихильники економіки пропозиції при проведенні стимулюючій політики в більший мірі, ніж прихильники теорії ефективного попиту орієнтуються на зниження податків? Як, з точки зору цих двох економічних шкіл, зниження податків вплине на бюджетний дефіцит?

  8. Припустимо, що уряд хоче скоротити податки, щоб стимулювати економіку у період спаду. Чи має значення те, які саме податки скоротити: з населення або з корпорацій?

  9. Розгляньте три можливі варіанти збалансування державного бюджету. Чим концепція функціональних фінансів принципово відрізняється від перших двох способів балансування? Який спосіб балансування державного бюджету, з вашої точки зору, є найбільш прийнятним?

  10. Що таке грошовий ринок? Які його функції?

  11. У чому полягає зміст попиту на гроші? Яка його структура і фактори, що визначають його параметри?

  12. Поняття “попит на гроші” означає:

а) суму грошей, яку підприємці бажали би використати для надання кредиту за даною відсотковою ставкою;

б) суму грошей, яку населення бажало би витратити на купівлю товарів і сплату послуг;

в) попит на гроші з боку активів;

г) сукупність попиту на гроші для угод і попиту на гроші як на активи.

  1. Попит на гроші для угод залежіть від:

а) відсоткової ставки комерційних банків;

б) реального ВВП;

в) кількості готівкових грошей поза банками;

г) швидкості обороту грошової одиниці.

  1. Якщо номінальний обсяг ВНП складає 4000 млрд. дол., а обсяг попиту на гроші для угод – 800 млрд. дол., то:

а) попит на гроші з боку активів складає 3200 млрд. дол.;

б) загальний попит на гроші складе 4800 млрд. дол.;

в) у середньому кожен долар робить 5 оборотів на рік;

г) необхідно збільшити обсяг пропозиції грошей.

  1. Припустимо, грошовий ринок перебуває спочатку в стані рівноваги, а потім пропозиція грошей збільшилися. Поясніть, як буде встановлюватися нова рівноважна ставка відсотка. Як впливатиме зміна відсоткової ставки на рівні виробництва, зайнятості і цін?

  2. Попит на гроші для угод складає 10% від номінального обсягу ВНП, пропозиція грошей – 500 гр. од. Попит на гроші як на активи надано нижче:




Відсоткова ставка

11

12

13

14

Попит на гроші як на активи, гр. од.

350

300

250

200


Номінальний ВНП дорівнює 300 гр. од. Визначить рівноважну відсоткову ставку на грошовому ринку. Як зміниться рівноважна відсоткова ставка, якщо пропозиція грошей збільшиться до 550 гр. од.?

  1. Припустимо, що функція попиту на реальні грошові запаси виражена наступним чином: (М / Р) = 2000 – 200r. Пропозиція грошей М = 2000 гр. од., а рівень цін Р = 2. Зобразіть графічно грошовий ринок. Яка рівноважна ставка відсотка? Найдіть нову рівноважну ставку відсотка, якщо пропозиція грошей скоротилася до 1600. Припустимо, що НБ зменшує ставку відсотка у два рази. Який рівень пропозиції грошей повинен бути для досягнення рівноваги на грошовому ринку, якщо рівень цін фіксовано.

  2. Навіщо економіці потрібен Центральний банк? Назвіть функції центрального банку.

  3. Чому виникли комерційні банки і які функції вони виконують?

  4. До першого рівня банківської системи відносять:

а) депозитні банки;

б) фондові біржі;

в) акціонерні банки;

г) комерційні банки;

д) Центральний банк.

  1. Яким чином банк робить гроші? Чи правильно, що при нормі резервів 25%, маючи масу депозитів у 100 гр. од., банк може створити нові гроші тільки на суму 250 гр. од.? Поясніть.

  2. Якщо норма обов’язкових резервів складає 100%, то чому дорівнює величина банківського мультиплікатора?

  3. Банк має депозит 10 000 гр. од. Норма обов’язкових резервів – 25%. Цей депозит спроможний збільшити суму позик на:

а) невизначену величину;

б) 7500 гр. од.;

в) 10 000 гр. од.;

г) 30 000 гр. од.

  1. Зростання норми обов'язкових резервів:

а) збільшує активи комерційних банків;

б) збільшує пасиви комерційних банків;

в) скорочує депозити фірм та домогосподарств у комерційних банках;

г) скорочує активи комерційних банків;

д) скорочує і активи, і пасиви комерційних банків.

  1. Дайте визначення поняттю “грошово-кредитна політика”. Перелічить її основні інструменти.

  2. За допомогою яких методів ЦБ країни здійснює політику дешевих грошей? Чи правильно, що продаж державних облігацій комерційним банком відповідає політиці дешевих грошей?

  3. Що таке “операції на відкритому ринку”? Поясніть, як вони впливають на грошову масу в обігу.

  4. Яка з нижче перелічених операцій зменшіть кількість грошей в обігу?

а) ЦБ зменшує норму обов’язкових резервів;

б) ЦБ купує державні облігації у населення та комерційних банків;

в) ЦБ знижує облікову ставку, за якою він надає кредити комерційним банкам;

г) ЦБ продає державні облігації комерційним банкам.

  1. Термін “облікова ставка” означає:

а) курс державних облігацій, за яким ЦБ купує їх на відкритому ринку;

б) відсоткову ставку, за якою ЦБ надає позики комерційним банкам;

в) збільшення загального обсягу резервів комерційних банків;

г) ступень впливу ЦБ на зростання грошової маси і обсягу ВВП;

  1. Яка з наступних комбінацій заходів монетарної політики матиме найбільш стимулюючий вплив на економіку?







А)

Б)

В)

Г)

Облікова ставка

підвищення

зменшення

зменшення

підвищення

Операції на відкритому ринку

продаж облігацій

купівля облігацій

продаж облігацій

продаж облігацій

Вимоги щодо резерву

зменшення

зменшення

зменшення

підвищення



ТЕМА 13. Доходи та споживання населення. Соціальна політика держави
Сутність і джерела формування доходів населення. Структура доходів.

Нерівність в розподілі доходів. Показники диференціації. Крива Лоренца.

Сімейний бюджет, структура доходів і витрат.

Державне регулювання доходів населення. Мінімальний споживчий бюджет, бюджет достатку. Рівень життя: багатство і бідність. Соціальна політика держави.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка