МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ” для студентів неекономічних спеціальностей Розглянуто на засіданні
Сторінка4/10
Дата20.03.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМА 7. Ринки факторів виробництваПопит на економічні ресурси та їх пропозиція. Правило використання ресурсів.

Специфіка ринку праці. Гранична продуктивність праці і рівень заробітної плати. Моделі ринку праці.

Ринок капіталу. Поняття дисконтованої вартості. Оптимальний рівень інвестування.

Особливості ринку землі. Еластичність пропозиції землі. Рентні відносини та ціна землі.

Література

 1. Грантовська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004, с.123-136, 246-258, 301-314.

 2. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: АСА, 2004, с. 230-277.

 3. Макконнелл Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах, пер. с англ.-М.: - І992. - Т.2, с.142-187.

 4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 1996, с. 293-369.

 5. Приходченко Т.А. Микроэкономика. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплин - К.: Изд-во Европейского унив-та, 2004, с. 144-154.

 6. Экономическая теория (политэкономия). Учебник. / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г.- М.: ПРОМО-Медиа, 2004, с. 254-289.Контрольні завдання7.1. У чому різниця між зміною попиту на ресурс і зміною кількості ресурсу, на який пред’являється попит? Які конкретні чинники можуть викликати зміну попиту на ресурс? Зміну кількості ресурсу, на який пред’являється попит?

7.2. Які особливості формування цін на ресурси? Чим різняться чинники, що визначають попит на ресурси, від чинників, що визначають попит на продукт? Поясніть, як ви розумієте значення твердження, що попит на ресурс – похідний попиту на продукт. Чому криві попиту на ресурс, як правило, спадні?

7.3. Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою певного ресурсу;

б) ціни ресурсів-замінників;

в) ціни певного ресурсу;

г) все перелічене – правильне.

7.4. Граничний продукт фактора виробництва в грошовому виразі дорівнює:

а) ціні одиниці продукту, що продана останньою;

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці виробничого фактору;

в) зміні обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактору.

7.5. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс за ціною 10 грн., то чому дорівнює грошове вираження граничного продукту ресурсу?

7.6. Припустимо, що фірма купує ресурс за ціною 100 грн., продає продукцію за ціною 5 грн. Визначте, яку кількість ресурсів їй вигідно використовувати при наступних умовах:


Кількість ресурсу

1

2

3

4

5

6

Обсяг виробництва

40

70

95

115

130

140


7.7. Фірмі вигідно збільшувати використання ресурсу до тих пір, поки:

а) ціна ресурсу нижче граничного доходу від нього;

б) ціна ресурсу дорівнює середньому доходу від нього;

в) граничний дохід ресурсу дорівнює ціні;

г) середній дохід ресурсу дорівнює ціні.

7.8. Фірма-монополіст закуповує ресурс за ціною 100 грн. Визначить, яку кількість даного ресурсу фірмі вигідно використовувати при наступній залежності попиту на продукцію від ціни:


Ціна продукції

10

9

8

7

6

5

Обсяг попиту

20

42

65

85

100

110

Кількість ресурсу

1

2

3

4

5

6


7.9. Хто є суб'єктом попиту та пропозиції на ринку праці досконалої конкуренції? Розгляньте графік на малюнку та дайте відповіді на наступні питання: крива виражає ринкову чи галузеву пропозицію праці? Чому крива має позитивний нахил? Яке економічне пояснення можна дати зсуву кривої пропозиції праці з точки К у точку С?
Заробітна SL

плата(W)

30 C10 K
Кількість праці (L)

0 6 10
7.10. За наведеними даними обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн. і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.:


Кількість робітників

0

1

2

3

4

5

6

7

Сукупний продукт праці

0

12

22

28

33

37

40

42


7.11. Конкурентна фірма продає продукцію по ціні 10 грн. і наймає робітників, яким сплачує заробітну плату у розмірі 150 грн. Визначте, яка кількість робітників для фірми є оптимальною, якщо продуктивність праці робітників така:


Кількість робітників

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску /одиниць/

20

42

65

85

100

112


7.12 Гранична продуктивність праці за виручкою (MRPL) становить:

а) MPL / МС;

б) МС / MPL;

в) W MPL ;

г) MR MPL ;

7.13. Фірма наймає оптимальну кількість робочої сили, коли:

а) W = Р MPL ;

б) W = МRСL;

в) МС = MRPL ;

г) МС = MPL ;

7.14. Припустимо, що конкурентний ринок праці продавців знаходиться в рівновазі. При цьому зайнято 100 тис. чоловік. Середня заробітна плата 100 гр. од. Внаслідок деяких причин попит на працю продавців збільшився на 10%. Що відбудеться з розміром заробітної плати та чисельністю зайнятих? Виконайте завдання графічно.

7.15. Сукупний фізичний продукт для 3-х одиниць праці - 32, для 4-х -40. Ціна продукту - 8 дол. Яку максимальну зарплату здатна сплачувати фірма за 4-ту одиницю праці в умовах досконалої конкуренції?

7.16. Що є граничним доходом праці?

а) граничний продукт, помножений на ставку зарплати;

б) середній продукт, помножений на ставку зарплати;

в) граничний продукт, помножений на ціну виробленого продукту;

г) середній продукт, помножений на ціну виробленого продукту.

7.17. Поясніть, як формується ринкова ставка позичкового проценту в умовах досконалої конкуренції.

7.18. Очікувана норма прибутку від інвестицій - 7%, ринкова ставка відсотка – 12%, щорічний темп інфляції - 7%. Чи буде здійснено даний проект інвестицій (з точки зору раціональної економічної поведінки)?

7.19. Фірма у короткостроковому періоді інвестує кошти у виробництво. Визначить розміри вигідних інвестицій при умові, що ставка позичкового відсотка дорівнює 12%.

Величина інвестицій

100

200

300

400

500

Прибуток від інвестицій

50

90

125

140

1507.20. Визначте ефективний варіант інвестицій, якщо за першим варіантом прибуток складає 300 тис. грн.: 150 тис. грн. у цей рік і 150 - через рік; за другим варіантом прибуток складає 350 тис. грн. : 50 тис. грн. у цей рік і по 150 тис. в наступні 2 роки при ставці 5%.

7.21. Оцініть вигоду придбання фірмою нового верстату, якщо він коштує 16 тис. грн. і приносить 4 тис. грн. щорічного доходу протягом 4 років. По закінченні цього терміну верстат можна продати за 8 тис. грн., норма відсотку – 10 % річних. Чи буде вигідним це придбання за умов 12% річних; 18% річних?

7.22. Студент має 100 грн. і вирішує - зберегти їх чи витратити. Якщо він покладе їх у банк, то через рік отримає 112 грн. Інфляція складає 14% в рік. Визначте номінальну і реальну ставку відсотка. Яким має бути раціональний вибір студента? Яким чином вплинуло на вибір студента зниження темпів інфляції до 10% при незмінній номінальній ставці відсотка?

7.23. Припустимо, що Вам пообіцяли сплатити 10 тис. грн. через 3 роки. Коли ставка позичкового відсотка, яку Ви можете отримати, складає 12%. Підрахуйте поточну вартість цих 10 тис. грн.

7.24. Якщо загальний обсяг інвестицій фірми складав 200 тис. дол., амортизація також 200 тис. дол., то чому дорівнюють чисті інвестиції?

7.25. Чи правильне твердження: “Земля, її ресурси, а також нерухомість приносять їх власникам диференційну ренту тому, що пропозиція цих факторів виробництва нееластична”?

7.26. На графіку зображені криві попиту і пропозиції землі, рівень земельної ренти. Поясніть, чому крива пропозиції землі має вид вертикальної прямої? Як зміниться пропозиція землі і рента, якщо попит на землю а) зросте, б) зменшиться? Покажіть на графіку.Земельна S

рента
Р
D

Земельна площа

7.27. Середньорічна земельна рента з ділянки землі становить 250 гр. од. Ставка позичкового відсотка – 12%. Визначить ціну даної земельної ділянки. Як зміниться ціна землі, якщо: а) рента зменшиться до 200 гр. од.; б) ставка позичкового відсотка знизиться до 10%;. в) рента збільшиться до 300 гр. од.

ТЕМА 8. Національна економіка: структура, результати та їх вимірювання. Державне регулювання економіки
Національна економіка країни як взаємопов'язаний комплекс галузей. Структура народного господарства, основні пропорції, їх зміна під впливом НТП.

Цілі макроекономіки. Основні макроекономічні показники: валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт, національний дохід. Методи обчислювання ВНП.

ВВП і чистий економічний добробут.

Сутність державного регулювання економіки. Теоретичні концепції державного регулювання національного виробництва. Еволюція і сучасні тенденції державного регулювання економіки.

Література1. Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: “АСА”, 2004, с. 277-304, 358-379.

2. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В. Устенко А. Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с. 382-399.

3. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 2000, с. 136-147, 366-390.

4. Экономика / Под ред. Булатова А. - М.: Издательство БЕК, 1995, с. 201-213.

5. Экономическая теория / Под ред. Базылева Н., Гурко С. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001, с. 372-412.

6. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000, с. 256-274, 440-481.

Контрольні завдання

  1. Дайте оцінку структурі національної економіки України на сучасному етапі розвитку. Які чинники впливають на структурні зрушення економіки?

  2. Дайте визначення ВВП, ВНП. Що спільного і які відмінності існують між цими показниками?

  1. Припустимо, що ВВП дорівнює 5000 млрд. дол. Мешканці країни одержують у якості доходів від факторів виробництва, що знаходяться за границею, платежі в розмірі 150 млрд. дол. Іноземці одержують із цієї країни платежі в розмірі 90 млрд. дол. Розрахуйте величину ВНП.

  2. Як зросте ВНП в результаті наступних колективних дій: Олексій зрубав дерево і продав його Василю за 10 гривень. Василь зробив дошки і продав їх Григорію за 25 гривень. Григорій зробив книжкові полиці і продав їх за 100 гривень?

  3. Визначить внесок фірм у ВНП в результаті наступних спільних дій:

- сільськогосподарське підприємство виростило пшеницю, витратив на насіння 100 грн.;

- пшеницю за 600 грн. було продано борошномельному заводу, який виробив борошно і продав його пекарні за 1000 грн.;

- пекарня, витратив усе борошно на хліб і булки, продала хлібобулочні вироби магазинам за 1500 грн.;

 • хлібні магазини реалізували продукцію і отримали виручку в розмірі 2000 грн.

  1. Сукупний суспільний продукт 992,1 млрд. дол., в тому числі засоби виробництва 644,4 млрд. дол. Матеріальні витрати 460,5 млрд. дол., фонд амортизації 27 млрд. дол. Визначить вартість предметів споживання, величину кінцевого продукту.

  2. Які методи розрахунку ВНП вам відомі?

  3. Що з переліченого включається у ВНП:

а) послуги домашньої господарки;

б) покупка у сусіда автомобіля, що був у експлуатації;

в) покупка у брокера нових акцій;

г) вартість нового підручника у книгарні?

  1. Що з переліченого не враховують при вимірюванні ВНП за сумою витрат:

а) чистий експорт;

б) трансфертні платежі;

в) державні закупівлі;

г) індивідуальні податки;

д) дивіденди.

  1. Які з перелічених показників включає у себе ВВП, що підраховується за доходами?

а) заробітну плату, заощадження та інвестиції;

б) заощадження, відсотки по вкладах і ренту;

в) споживчі витрати, податки та амортизацію;

г) державні закупівлі, ренту або орендну плату і податки.

  1. Поясніть, яка з перелічених агрегатних величин не використовується при визначенні обсягу національного доходу:

а) прибуток корпорацій;

б) державні трансфертні платежі;

в) відсотки, що сплачуються підприємцями за позичковий капітал;

г) рентний дохід;

д) заробітна плата.

  1. Оберіть правильну відповідь. Якщо з національного доходу відняти податки на прибуток корпорацій, нерозподілений прибуток та внески на соціальне страхування, потім додати чисті трансфертні платежі, то одержана сума – це:

а) особистий дохід;

б) амортизація;

в) валовий національний продукт;

г) дохід в особистому розпорядженні.

  1. Яка різниця між валовими і чистими інвестиціями?

  2. Використовуючи наведені дані, визначте ВНП за витратами та доходами:
Найменування рахунків

Млрд. гр. од.

Найменування рахунків

Млрд. гр. од

Особисті споживчі витрати

250

Валові внутрішні інвестиції

70

Непрямі податки на бізнес

18

Доходи від власності

25

Експорт товарів та послуг

16

Амортизація

15

Державні закупівлі

60

Рентні платежі

31

Відсотки

12

Прибуток корпорацій

75

Заробітна плата

200

Імпорт товарів та послуг

20
  1. Розрахуйте ВНП по доходам і по витратам, а також ЧНП, НД, особистий доход, доход після сплати податків.
Найменування рахунків


Млрд. гр. од.

Найменування рахунків

Млрд. гр. од

Заробітна плата

201

Експорт

15

Трансфертні платежі

12

Дивіденди

16

Рентні платежі

9

Державні закупівлі

72

Нерозподілений прибуток корпорацій

21

Відрахування у фонди пенсійного забезпечення

15

Індивідуальні податки

26

Імпорт

17

Відрахування у фонди страхування

30

Відрахування у фонд допомоги безробітним

15

Відсотки

13

Амортизація

7

Особисті споживчі витрати

245

Чисті приватні внутрішні інвестиції

13

Податок на прибуток корпорацій

19

Доход від індивідуальної власності

31

Непрямі податки на бізнес

18


  1. Чи враховуються трансфертні платежі у ВНП? Чому?

  2. Як отримати показники ЧНП, НД?

  3. Припустимо, що ВНП дорівнює 5000 гр. од., витрати на споживання – 3200 гр. од., державні закупівлі товарів і послуг – 900 гр. од., чистий експорт – 80 гр. од., чистий експорт дорівнює 80 гр. од. Визначити:

а) величину чистого національного продукту при умові, що сума амортизації дорівнює 150 гр. од.;

б) величину інвестицій;

в) обсяг імпорту при умові, що експорт дорівнює 350 гр. од.

  1. ВВП країни становив 2256 трлн. руб. Склад його вартості такий: споживчі витрати - 47%, інвестиції - 20%, державні закупівлі товарів і послуг - 19%. Розрахуйте, яка сума ВВП країни йде на чистий експорт. Чи може чистий експорт бути від’ємною величиною?

  2. Припустимо, що залежність видатків споживачів (С) та інвестицій (І) від величини ВНП (Y) виражається у наступних рівняннях: С = 8 + 0,6Y; І = 0,1Y. За оцінками спеціалістів урядові витрати на закупівлю нових товарів і послуг в наступному році повинні скласти 50 млрд. гр. од., а чистий експорт – 5 млрд. гр. од. Розрахуйте очікуваний у наступному році обсяг ВНП.

  3. Поясніть, яка проблема виникає при зрівнянні ринкових вартостей різних обсягів виробництва на протязі певних відрізків часу? Яким чином можна розв’язати цю проблему?

  4. Що таке номінальний і реальний ВНП?

  5. Чи правильно, що дефлятор і індекс споживчих цін – одне і теж, тому що через ці показники розраховується реальний ВВП?

  6. Чому дорівнює дефлятор ВНП?

а) відношення номінального ВВП до реального;

б) відношення реального ВВП до номінального;

в) відношення вартості споживчого кошика даного року до вартості споживчого кошика базового року;

г) сумі індексів цін виробленої продукції даного року.

  1. У таблиці наведені дані, що характеризують величину номінального ВНП країни за три роки (млрд. дол.):
Рік

Номінальний ВНП

Індекс цін, %

Реальний ВНП

1

3700

92
2

4100

100
3

4830

115

Який рік є базовим? Розрахуйте реальний ВНП для кожного року і вкажіть, коли ви використали дефлятор, а коли інфлятор ВНП.

  1. Економіка країни у динаміці має наступні показники:
Роки

Номінальний ВНП, млрд. гр. од.

Індекс цін, % до попереднього року

Реальний ВНП, млрд. гр. од.

2000

171,5

988,4
2001

610,7

407,9
2002

1630

278,3
2003

2256

145,5
2004

2668

117,9

Розрахуйте реальний ВНП по кожному року. Одержані дані занесіть у таблицю.

  1. Заповніть таблицю:
Рік

Номінальний ВНП

Реальний ВНП

Дефлятор ВНП

1

3910

3600
2
3800

115

3

4800
120
  1. Власнику автомобілю в минулому році запропонували продати його автомобіль за 25 тис. грн. Він відмовився. Але в цьому році йому запропонували за автомобіль вже 28 тис. грн., і він його продав. Чи доцільно вчинив власник автомобілю, змінивши своє рішення, якщо врахувати, що рівень цін за рік, що минув, виріс на 20%?

  2. Наведено приклади певних видів діяльності: а) робота домогосподарки (приготування їжі, прибирання квартири тощо); б) виховання дітей у своєї родині; в) виробництво й продаж наркотиків; г) вирощування помідорів на дачній ділянці для домашнього споживання; д) утримання підпільного притону під виглядом надання ескортних послуг. Дайте відповідь на наступні питання:

а) як відбиваються в показнику ВНП перелічені види діяльності?

б) зменшують чи збільшують перелічені види діяльності чистий економічний добробут?

в) чи дійсно показник ВНП є точним вимірювачем добробуту країни?

  1. Проаналізуйте цілі макроекономіки (ВНП, зайнятість, стабільний рівень цін, тощо). Як Ви вважаєте, чи може держава досягнути перелічених цілей одночасно?

  2. Чи існує проблема несумісності цілей макроекономіки? У чому вона полягає? Наведіть приклади.

  3. Чи згодні ви з думкою неоконсерваторів: ніякий уряд не може бути мудрішим за ринок і тому спроби “скоректувати” його (у тому числі в області ефективного попиту) не тільки марні, але й шкідливі для нормальної господарської діяльності?

  4. Розгляньте необхідність, цілі та інструменти державного регулювання економіки.

  5. Які чинники, на Вашу думку, обумовлюють посилення й ослаблення ролі держави в економіці на різних етапах ринкового розвитку?

  6. Охарактеризуйте основні концептуальні моделі державного регулювання економіки. Що вони мають спільного і чим відрізняються?

  7. Яким інструментам державного регулювання надають перевагу представники кейнсіанської концепції, представники монетаризму, представники теорії раціональних очікувань?

  8. Які обставини обумовили кризу кейнсіанства у середині 70-х рр. ХХ ст.? До чого вона призвела?


ТЕМА 9. Циклічні коливання економіки. Макроекономічна рівновага. Економічне зростання
Циклічні коливання економіки. Класифікація циклів. Середні економічні цикли. Фази циклу.

Довгі хвилі в економіці та їх вплив на структуру суспільного виробництва.

Макроекономічна рівновага, її основні характеристики. Сукупний попит та сукупна пропозиція в рівноважній економіці. Неокласична, марксистська, кейнсіанська теорії рівноважної економіки.

Економічне зростання: сутність, типи, показники та фактори. Державне регулювання економічного зростання.

Література1. Курс экономической теории / под ред. Чепурина М., Киселевой Е. – Киров: “АСА”, 2004, с. 414-437, 606-649.

2. Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002, с. 526-555.

3. Мочерный С., Симоненко В., Секретарюк В. Устенко А. Экономическая теория. – К.: Знання, 2003, с. 425-450.

4. Общая экономическая теория (политэкономия) / Под ред. Видяпина В., Журавлевой Г. – М.: ПРОМО-Медиа, 1995, с.391-404, 419-436.

5. Экономика / Под ред. Булатова А. - М.: БЕК, 1995, с. 214-231.

6. Экономическая теория / Под ред. Камаева В. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004, с. 283-307.

Контрольні завдання

  1. Чому циклічність розглядається як загальна закономірність розвитку ринкової економіки? Чи можна досягнути плавного, нециклічного характеру економічного розвитку?

  2. Дайте стислу характеристику основним типам циклів: малим, середнім, довгим.

  3. Порівняйте матеріальну основу середніх та малих циклів і зробіть висновок щодо специфіки кожного з них.

  4. Який існує взаємозв’язок технологічних циклів з оновленням господарського механізму і періодизацією формаційного розвитку суспільства?

  5. Які з перелічених факторів не можна віднести до умов циклічного розвитку економіки:

а) динаміка активності у будівництві;

б) періодичне оновлення капіталу;

в) обмеженість ресурсів макросистеми;

г) масове оновлення виробничих запасів.

  1. Дайте аналіз основних поглядів вчених щодо причин економічних криз.

  2. Як ви вважаєте, чому існує так багато теорій, що пояснюють причини циклічної динаміки ринкової економіки? Чи існує поміж цих теорій така, яка краще всього пояснює причини і характер економічного циклу?

  3. Назвіть фази економічного циклу. Поясніть, як кожна з фаз циклу впливає на економіку. Чому економісти так впевнені у тому, що економічні цикли – це механізм розвитку ринкової економіки?

  4. Чим сучасні цикли відрізняються від промислових циклів класичного типу? Які фактори проявилися особливо помітно після другої світової війни? Яким чином вони модифікують сучасний цикл?

  5. Яка роль в системі економічного відтворення належить фазі економічної кризи?

  6. Яке з перелічених явищ не відповідає періоду економічного спаду:

а) зниження інвестицій в обладнання з тривалим строком служби;

б) більш низькій попит на працю;

в) скорочення податкових надходжень;

г) зменшення допомоги по безробіттю;

д) зниження прибутків корпорацій.

  1. Покажіть динаміку основних економічних показників у різних фазах ділового циклу (використовуйте позначки ).
Показники

Нижня точка спаду

Пожвавлення

Пік ділової активності

Спад

Інфляція

Безробіття

Торговельний баланс

Економічне зростання

Інвестиції

Норма відсотка
  1. Які цілі і методи антициклічного регулювання економіки?

  2. Як зміниться крива сукупної пропозиції у наступних випадках:

а) природні катаклізми призвели до втрати 30% потужностей добувної промисловості;

б) відбулися зміни у шкалі цінностей робітників; вони віддають перевагу нормальному відпочинку, а не зростанню робочого часу при зростанні заробітної плати;

в) у роки “Великої депресії” у США Рузвельт не вдався до збільшення бюджетного дефіциту, а скоротив державні видатки на суспільні роботи.

  1. Припустимо, що параметри сукупного попиту і пропозиції в економіці країни мають такі значення:
Реальний обсяг національного виробництва, на який є попит (млрд. грн.)

Рівень цін (індекс цін)

Реальний обсяг національного виробництва, що запропоновано для продажу (млрд. грн.)

200

600

800

400

500

800

600

400

600

800

300

400

800

300

200


Побудуйте на основі цих даних графік сукупного попиту і сукупної пропозиції. Яким буде рівноважний рівень цін і рівноважний обсяг національного виробництва? Чи співпаде рівноважний реальний обсяг національного виробництва з реальним обсягом національного виробництва за повної зайнятості? Поясніть, чому крива сукупного попиту має спадну траєкторію? Чому рівень цін, приміром 300, не є рівноважним для такої економіки?

  1. Що означає економічне зростання? Які відмінності є між економічним зростанням і економічним розвитком? Яке значення має економічне зростання?

  2. Охарактеризуйте основні чинники економічного зростання. Покажіть за допомогою кривої виробничих можливостей вплив на економічне зростання чинників попиту і чинників пропозиції.

  3. Які з наступних тверджень правильні, а які – ні?

а) економічне зростання – це збільшення номінального обсягу ВНП за певний період часу;

б) чим більша частка ВНП в умовах повної зайнятості спрямовується на інвестиції, тим вище темп зростання ВНП;

в) економічний потенціал країни зростає, коли крива виробничих можливостей зсувається вліво;

г) економічне зростання згладжує протиріччя між безмежними потребами і обмеженими ресурсами.

  1. У 60-х та на початку 70-х років велику роль відігравав рух проти економічного зростання. При цьому стверджувалося, що економічне зростання шкідливе. Дайте оцінку такої точки зору. Чому, на Вашу думку, цей рух зійшов нанівець?

  2. Якими показниками вимірюється економічне зростання?

  3. Яке співвідношення виражає темпи економічного зростання:

а) зміна ВНП по відношенню до ВНП попереднього року,

б) ВНП поточного року по відношенню до ВНП попереднього року,

в) зміна валової вартості продукції по відношенню до суспільного продукту попереднього року,

г) ВНП попереднього року по відношенню до ВНП поточного року.

  1. Визначити темпи економічного зростання по роках. Як можна охарактеризувати динаміку економіки?

Рік

1

2

3

4

Номінальний ВНП, млрд. дол.

400

520

598

756

Річні індекси цін, %

100

125

140

130
  1. У народному господарстві ВНП зріс з 120 до 132 млрд. гр. од., тоді як ціни зросли на 4%. Скільки відсотків становить реальне економічне зростання? Поясніть зміни, що відбулися.

  2. В 2004 р. ВНП у ринкових цінах дорівнював 2847 млрд. гр. од., а в 2005 р. – 2949 млрд. гр. од. У той же час ВНП в 2004 р. у цінах 2000 р. (базовий рік) становив 1581 млрд. гр. од., а в 2005 р. – 1618 млрд. Визначить наступні величини:
Номінальне зростання

Реальне зростання

В млрд. гр. од.

Темп зростання, %

В млрд. гр. од.

Темп зростання, %
  1. Реальний ВНП становить 50 тис. гр. од. у першому році і 54,2 тис. гр. од. у другому році. Які темпи зростання ВНП? Припустимо, що за цей час населення зросло з 75 до 80 чоловік. Які темпи зростання ВНП на душу населення?

  2. Які існують типи економічного зростання і у чому полягає відмінність між ними?

  3. Яке з положень не характеризує екстенсивного типу економічного зростання?

а) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід вдвічі більше використати сировини;

б) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід вдвічі більше ввести в дію засобів виробництва;

в) щоб збільшити обсяг продукції вдвічі, слід використати незмінну кількість засобів виробництва, але кращої якості.

  1. Розкрийте сутність інтенсивного типу економічного зростання, назвіть його форми.

  2. Які чинники розвитку економіки можна віднести до екстенсивних, а які - до інтенсивних: збільшення фондомісткості продукції; збільшення чисельності зайнятих; зменшення матеріаломісткості продукції; зростання продуктивності праці; збільшення кількості обладнання; удосконалення техніки; покращення якості матеріалів; зниження витрат палива; зростання капіталовкладень; удосконалення пропорцій відтворення.

  3. Що означає ефективність і якість економічного зростання?

  4. Як слід розуміти нову якість економічного зростання?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н. О. Черненко. К.: НТУУ "КПІ",...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання самостійних робот з дисципліни «Основи...
Розглянуто та ухвалено на засіданні циклової комісії організаційно технічних дисциплін та готельної справи
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка