НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Київ 2 011 Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії»
Сторінка1/33
Дата03.04.2013
Розмір3.25 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Економіка > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Скоробогатова Н.Є. , Черненко Н.О.

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Київ

2011

Навчально-методичний посібник до вивчення курсу «Основи економічної теорії» / Укл. Н.Є. Скоробогатова, Н.О. Черненко. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 236 с.


Укладачі: к.е.н. Скоробогатова Наталя Євгенівна

к.е.н. Черненко Наталя Олександрівна
Рецензенти: д.е.н., проф. Г.О. Крамаренко

д.е.н., проф. О.Г. Вагонова

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. О.А. Гавриш
З М І С Т


ВСТУП………………………………………………………………………

7

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічні потреби

та інтереси суспільства…………………………………………………....


8

1.1.Основні етапи розвитку економічної теорії як науки………………...

8

1.2. Предмет економічної теорії………………………………………….....

11

1.3. Методи економічної теорії……………………………………………..

11

1.4. Функції економічної теорії…………………………………….………

13

1.5. Економічні категорії та закони. Пізнання та використання економічних законів…………………………………………………....


14

1.6. Економічні потреби та корисність………………………………….…

15

1.7. Бюджетні обмеження……………………………………………….….

18
Методичні вказівки до проведення семінарських занять………….…

19
Одноваріантні запитання до розділу 1………………………………....

19
Багатоваріантні запитання до розділу 1…………………………….….

20
Приклади розв’язання задач до розділу 1………………………….….

24
Задачі для вирішення до розділу 1………………………………….….

26

Розділ 2. Форми організації суспільного виробництва……………....

28

2.1. Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво………………………………………………..


28

2.2. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємозв'язок………

30

2.3. Ефективність виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники…………………………………………………………………...


35

2.4. Форми організації суспільного виробництва: натуральне і товарне…….

38

2.5. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості………..

40

2.6. Альтернативні теорії вартості………………………………………....

41

2.7. Закон вартості, його сутність та функції……………………………..

42
Методичні вказівки до проведення семінарських занять……………..

42
Одноваріантні запитання до розділу 2………………………………….

43
Багатоваріантні запитання до розділу 2………………………………..

44
Приклади розв’язання задач до розділу 2……………………………..

48
Задачі для вирішення до розділу 2……………………………………..

54

Розділ 3. Капітал……………………………………………………………

57

3.1. Сутність та види капіталу ………………………………………….....

57

3.2. Кругообіг капіталу. Перетворення грошей у капітал………………..

60

3.3. Амортизація та відтворення капіталу…………………………………

62

3.4. Позичковий капітал і позичковий відсоток…………………………

63

3.5. Дисконтування………………………………………………………….

64

3.6. Теорія грошей і грошового обігу………………………………………

66
Методичні вказівки до проведення семінарських занять…………….

70
Одноваріантні запитання до розділу 3…………………………………

70
Багатоваріантні запитання до розділу 3………………………………..

71
Приклади розв’язання задач до розділу 3……………………………..

75
Задачі для вирішення до розділу 3…………………………………….

78

Розділ 4. Підприємство як товаровиробник. Дохід, витрати, прибуток підприємства……………………………………………………


82

4.1. Підприємство як економічний суб’єкт ……………………………….

82

4.2. Витрати виробництва…………….…………………………………….

85

4.3. Прибуток підприємства………………………………………………..

88

4.4. Вибір підприємством оптимального обсягу випуску продукції ……

89
Методичні вказівки до проведення семінарських занять…………….

91
Одноваріантні запитання до розділу 4…………………………………

91
Багатоваріантні запитання до розділу 4………………………………..

92
Приклади розв’язання задач до розділу 4……………………………..

95
Задачі для вирішення до розділу 4……………………………………..

97

Розділ 5. Ринок, його суть і функції, моделі ринку. Типи ринкових структур. Конкуренція і ціноутворення………………………………..


100

5.1. Умови виникнення та суть ринку……………………………………..

100

5.2. Структура та інфраструктура ринку…………………………………..

101

5.3. Суть та механізм дії закону попиту й пропозиції…………………….

103

5.4. Еластичність попиту й пропозиції……………………………………..

109

5.5. Місце і роль конкуренції в системі ринкового механізму…………..

113
Методичні вказівки до проведення семінарських занять…………….

118
Одноваріантні запитання до розділу 5…………………………………

119
Багатоваріантні запитання до розділу 5……………………………….

119
Приклади розв’язання задач до розділу 5……………………………..

124
Задачі для вирішення до розділу 5……………………………………..

128

Розділ 6. Національна економіка та макроекономічні показники….

131

6.1. Предмет макроекономіки, її функції та методи……………………...

131

6.2. Модель кругових потоків………………………………………………

134

6.3. Система національних рахунків та макроекономічні показники…..

138

6.4. Номінальні та реальні величини. Цінові індекси…………………….

143

6.5. Показники використання ВВП. Споживання, заощадження, інвестиції…………………………………………………………………….


144
Методичні вказівки до проведення семінарських занять…………….

145
Одноваріантні запитання до розділу 6………………………………..

146
Багатоваріантні запитання до розділу 6………………………………..

146
Приклади розв’язання задач до розділу 6……………………………..

150
Задачі для вирішення до розділу 6……………………………………..

151

Розділ 7. Сукупна рівновага. Циклічні коливання національної економіки……………………………………………………………………


153

7.1. Сукупний попит: його структура і фактори…………………………..

153

7.2. Сукупна пропозиція: функція і визначальні фактори……………......

154

7.3. Макроекономічна рівновага……………………………………………

156

7.4. Наслідки порушення рівноваги: інфляція і безробіття………………

157

7.5. Циклічні коливання національної економіки…………………………

159
Методичні вказівки до проведення семінарських занять…………….

165
Одноваріантні запитання до розділу 7…………………………………

165
Багатоваріантні запитання до розділу 7……………………………….

165
Приклади розв’язання задач до розділу 7…………………………….

169
Задачі для вирішення до розділу 7……………………………………..

170

Розділ 8. Держава в системі макроекономічного регулювання……..

172

8.1. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва………………………………………………………………….


172

8.2. Грошово-кредитна політика держави………………………………….

174

8.3. Фіскальна політика держави…………………………………………...

177

8.4. Типи та моделі економічного зростання………………………………

182
Методичні вказівки до проведення семінарських занять……………..

186
Одноваріантні запитання до розділу 8…………………………………

187
Багатоваріантні запитання до розділу 8……………………………….

187
Приклади розв’язання задач до розділу 8……………………………..

191
Задачі для вирішення до розділу 8……………………………………..

192

Розділ 9. Світова економіка……………………………………………….

193

9.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини……….....

193

9.2. Міжнародна торгівля і особливості зовнішньоторговельної політики……………………………………………………………………..


197

9.3. Валютний курс і встановлення рівноваги на валютному ринку…….

199

9.4. Модель платіжного балансу і рівновага у відкритій економіці……..

202
Методичні вказівки до проведення семінарських занять…………….

204
Одноваріантні запитання до розділу 9…………………………………

205
Багатоваріантні запитання до розділу 9………………………………..

206
Приклади розв’язання задач до розділу 9……………………………..

210
Задачі для вирішення до розділу 9……………………………………..

211

Методичні вказівки для виконання домашньої контрольної роботи..…..

213

Перелік питань до заліку…………………………………………………..

226

Рекомендована література…………………………………………………..

228

Додатки……………………………………………………………………….

232
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник Суми
Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ / В. Е. Маркевич, М. П. Загородній, І. Е. Зайцев, А. М. Лобода,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра менеджменту організацій
Боліла С. Ю. Навчально-методичний посібник для підготовки і проведення семінарсько-практичних занять з курсу з курсу «Управління...
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи психології та педагогіки»
«Основи психології та педагогіки» усіх форм навчання побудований з урахуванням того, що засвоєння студентами курсу відбувається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка