КУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора


НазваКУРС ЛЕКЦІЙ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ ТА ГАЛУЗЕВОЮ СКЛАДОВИМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ За загальною редакцією В. Г. Федоренка, доктора економічних наук, професора
Сторінка41/41
Дата17.05.2013
Розмір6.51 Mb.
ТипКурс лекцій
bibl.com.ua > Право > Курс лекцій
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Навчальне виданняКурс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості
Редактор Н.І Курбанова

Коректори Ю.Б. Баранова, Т.Н. Сотніченко

Комп’ютерне форматування та верстка Ю.М. Матвєєва


Підписано до друку 21.12. 2009 р. Формат 60 х 84/16

Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний

Ум. друк. арк. 24. Тираж 100 прим. Зам. № 463

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

03038 Київ-38, вул. Нововокзальна, 17

тел./ факс (044) 536-14-85

Свідоцтво

про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру

видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК № 1805 від 25.05.2004 р.

1 Синергічний ефект – це ефект системи, результат якого перевищує результати суми окремих елементів системи.

2 Мегарівень – світовий, макрорівень – загальнодержавний, мезорівень – регіональний, макрорівень – організації.

3 Див.Андрущенко В. Гуманітарна політика України в період утвердження незалежності // Філософія політики. Хрестоматія: У 4 т.К.: Знання України, 2003. Т. ІV с.319-320.

4 Цит. за часописом: Філософська та соціологічна думка. – 1996. - № 1-2. – С.2.

5 Концепція розвитку гуманітарної сфери України. Проект. – К., 2000. – С.4-5.

6 Див.: Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С.46 – 47.

77Див.: Губерський Л.,Андрущенко В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз. –К.: Знання України,2002. – С.491-496.


8


8 6 Див. Андрущенков Зазнач. Твір – С. 334 – 335.

9 Термін "зміна сукупного попиту" означає зміну обсягу національного виробництва товарів і послуг, на який пред'являть попит всі споживачі (домогосподарства, підприємці, держава, іноземні покупці) при одному і тому ж рівні цін (на графіку - зсув кривої AD). Зміна обсягу попиту на національний продукт означає обсяг національного виробництва, який буде куплено в залежності від зміни рівня цін (на графіку - рух точки по кривій AD).

10 По аналогії з законом США 1946 р. про зайнятість, який містить норми, що зобов’язують уряд підтримувати економічну стабільність (повну зайнятість, стабільні ціни, економічне зростання); регламентують діяльність ради економічних консультантів при президентові, об’єднаного комітету конгресу, надання президентом щорічних економічних доповідей конгресу [6, с. 387].

11 Експертами МОП на початку ХХІ століття несплата, затримка або сплата у неповному обсязі зарплати в Україні працівникам кваліфікується, як ознака рабської праці.

1 На початок 2007 р. Україною було ратифіковано 53 Конвенції МОП.

1

2.“Соціальне партнерство” як конституційна норма вживається у сучасних соціально-трудових відносинах у Російській Федерації та Республиці Біларусь. МОП у жодному своєму офіційному документі цей термін не використовувала і не вживає.

2


12 У сучасному розумінні “партнер” – учасник будь-якої сумісної діяльності – підприємництва, справи, гри тощо, що пов’язане з користю або задоволенням, не завжди взаємним, однак, обов’язково на засадах рівноправності та незалежності сторін.1 Дані по чисельності відповідно до поданих заявок до Спільного представницького органу профспілок у 2005-2006 рр.,


2 Угоду про сторону всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців у складі НТСЕР при Президентові України. було підписано 20.07.2007 р.


12 Ефективність цієї роботи багато в чому визначається досконалістю інформаційних технологій, які використовують служби зайнятості.

13 Існував до 1 січня 2001 року. З 1 січня 2001 року створений Фонд загальнообов’язкового страхування України на випадок безробіття.

14 Дане визначення стосується служб зайнятості, які мають різний юридичний статус, різних засновників, але надають безоплатні послуги кліієнтам, охоплюють вісь ринок праці, а не його окреми сегменти, звітуються перед суспільними інституціями, утримаються за рахунок суспільних (в т.ч. державних) коштів. Державні служби зайнятості є одним із варіантів суспільних.

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора...
За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
УДК 37. 03. 6-057. 36: 355 (477) М
За загальною редакцією помічника Міністра оборони України, старшого наукового співробітника, кандидата військових наук, генерал-майора...
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка