За редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора юридичних наук, доцента М. І. Хавронюка Київ • Юридична думка • 2010


НазваЗа редакцією доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора юридичних наук, доцента М. І. Хавронюка Київ • Юридична думка • 2010
Сторінка1/295
Дата05.04.2013
Розмір34.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   295НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

7-ме видання, перероблене та доповнене

За редакцією

доктора юридичних наук, професора М. І. Мельника, доктора юридичних наук, доцента М. І. Хавронюка

Київ • Юридична думка • 2010
УДК 343(477)(094.58) ББК 67.9(4Укр)408 Н34

За підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002—2003 pp.) цей Коментар відзначено другою премією у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права»

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Н34 За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка - 7-ме вид., переробл. та до- пов - К.: Юридична думка, 2010 - 1288 с.

ISBN 978-966-326-383-0 7-ме переробл. та допов. вид.

ISBN 978-966-326-332-8 6-те видання

ISBN 978-966-326-296-3 5-те видання

ISBN 966-8074-77-7 4-те видання

Пропонований коментар є переробленим та доповненим варіантом перших шести видань коментарю Кримінального кодексу України, підготовленого цим авторським ко­лективом у 2001 р. У ньому відображено і прокоментовано всі зміни, які були внесені від моменту набрання ним чинності. Докладно, з урахуванням законодавчих новел та сучасної судової практики, роз’яснено положення чинного Кримінального кодексу України.

Для суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, податко­вої міліції, митних, інших правоохоронних органів, адвокатів і юридичних консуль­тантів, викладачів і наукових працівників, аспірантів і студентів юридичних навчаль­них закладів. Буде корисний усім, хто цікавиться питаннями кримінально-правової охорони конституційних прав та свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави.

УДК 343(477)(094.58) ББК 67.9(4Укр)408

© А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Гршцук, О. О. Дудоров,

М. І. Мельник, А. А. Музика, В. О. Навроцький, А. М.

Ришелюк, М. І. Хавронюк, 2010

ISBN 978-966-326-383-0 © Видавництво «Юридична думка», 2010
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

Бойко А. М., кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету Львів­ського національного університету імені Івана Франка - розділ XII {статті 74-84 - у співав­торстві з Хавронюком М. І., статті 85-87 - у співавторстві з Дудоровим О. О.) Загальної частини, розділ XVIII (статті 371—373 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 374—380, 381, 383-385, 387, 389, 391-394, 396) Особливої частини КК.

Брич Л. П., кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник юридич­ного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка - розділ XV (статті 341-346, 351) Особливої частини КК.

Грищук В. К., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, пер­ший проректор Львівського державного університету внутрішніх справ - розділи X, XI (статті 65-69, 70-73) Загальної частини, розділ II (статті 115, 116-у співавторстві з Мельником М. І., статті 117, 119, 120, 129) Особливої частини КК.

Дудоров О. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка - роз­діли III (статті 13-17), IX, XII (статті 85-87 - у співавторстві з Бойком А. М.) Загальної частини, розділи II (статті 130-134, 138-140), IV, VI (статті 188-1 і 197-1 - у співавторстві

з Мельником М. І.), VII (ст. 201-у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 202-205, 207- 213, 215-216, 222, 229, 233, 235), VIII, XV (статті 348, 350, 356-358, 360), XVIII (ст. 388) Особливої частини КК.

Мельник М. І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, керів­ник служби Голови Верховного Суду України - розділ VI Загальної частини, розділи II (статті 115, 116-у співавторстві з Грищуком В. К., статті 118, 121-126, 128), У(ст. 161 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 157-160, 162-175, 178-184), VI (статті 188-1 і 197-1 - у співавторстві з Дудоровим О. О., статті 185-187,189-197, 198), XV (статті 347, 352- 355), XVII, XVIII (ст. 382 - у співавторстві з Хавронюком М. І., статті 377-379, 386, 395, 397—400) Особливої частини КК, редагування.

Музика А. А., доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту митної справи - розділи IV, V, XIV Загальної час­тини, розділ ХШ (статті 305-324) Особливої частини КК.

Навроцький В. О., доктор юридичних наук, професор, декан факультету Львів­ського державного університету внутрішніх справ - розділи XIII, XV Загальної частини, розділи ІХ-ХИ Особливої частини КК.

Ришелюк А. М., кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, заступ­ник керівника Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України - розділи І, VII, VIII Загальної частини, розділи VII (статті 199-200, 206,214, 217-221, 223- 228,231-232 і, 234), XVI Особливої частини КК.

Хавронюк М. І., доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, заступ­ник керівника апарату - начальник правового управління Верховного Суду України - роз­діли II, III (статті 11, 12), XI (ст. 69-1), XII (статті 74-84 - у співавторстві з Бойком А. М.) Загальної частини, розділи І, II (статті 127, 135-137, 141-145), III, V (ст. 161 - у співавторстві з Мельником М. І., статті 176-177), VII (ст. 201-у співавторстві з Дудоро­вим О. О.), XIII (статті 325-327), XIV, XV (статті 338-340, 349, 359), XVIII (статті 371- 373 - у співавторстві з Бойком А. М., ст. 382 - у співавторстві з Мельником М. І., ст. 390), XIX, XX Особливої частини КК, алфавітно-предметний покажчик, редагування.
ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Кримінальний кодекс України (далі - КК) - це закон, який, з огляду на його особ­ливе місце в системі законодавства, специфіку засобів впливу на поведінку осіб, які порушують веління закону, потребує абсолютно точного застосування. Однією з необ­хідних умов такого застосування КК судом, слідчим, прокурором та іншими посадови­ми особами, до повноважень яких належить притягнення до кримінальної відповідаль­ності, що є запорукою дотримання на практиці принципу законності, є правильне розу­міння його змісту. Останнє має також важливе профілактичне значення - воно дає змогу громадянам чітко визначити рамки своєї правомірної поведінки і не виходити за них у повсякденному житті.

Науково-практичний коментар КК у нашій країні завжди посідав особливе місце серед коментарів законів і йому відводилась вагома роль у застосуванні криміналь­ного закону. Цілком очевидно, що роль коментарю нового КК істотно підвищилася. Це зумовлюється низкою причин: абсолютно новими правовими інститутами, істот­ними змінами раніше чинних положень, новими підходами до кримінально-правової оцінки діянь, наявністю численних оціночних категорій, а також іншими моментами, у т. ч. пов’язаними з недоліками нового КК,- зокрема такими, як нечіткість форму­лювань деяких його положень і відсутність повної уніфікованості у визначенні одно­рідних понять.

На сьогодні в Україні існує кілька коментарів до КК 2001 р., підготовлених різними авторськими колективами. На наш погляд, це є цілком нормальним явищем, яке, крім усього іншого, свідчить про досить високий рівень розвитку кримінально-правової нау­ки в нашій країні. Від наявності кількох коментарів практика тільки виграє: вони не лише доповнюють один одного з тих чи інших питань, а й дають змогу практикам знай­ти найбільш правильні рішення при застосуванні КК. Крім того, різні підходи у тлума­ченні одних і тих самих положень КК (що зовсім не виключається) дають можливість виявити найбільш істотні недоліки цього закону і сприяють їх усуненню, зокрема зако­нодавчим шляхом і шляхом видання відповідних роз’яснень ПВС.

Пропонований коментар є виправленим і доповненим варіантом коментарю КК, підготовленого у 2001 р. авторським колективом (склад якого зазначено вище). За цей час коментар витримав кілька видань українською та російською мовами. За підсумка­ми V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання (2002-2003 рр.) у номіна­ції «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права» його відзначено другою премією, що є свідченням якості та затребуваності.

Порівняно з попередніми варіантами, цей коментар має ряд особливостей, які роб­лять його більш досконалим і корисним у правозастосуванні.

По-перше, в ньому відображено і прокоментовано усі зміни, внесені до КК 2001 р. за час його дії - на момент підписання книги до друку (див. наприкінці книги Перелік правових актів, згідно з якими вносились зміни до КК 2001 р.).

По-друге, значно збільшено обсяг коментарю, що дало змогу чимало його положень викласти детальніше, а також подати нові тлумачення з питань, які в попередніх комен­тарях не висвітлювалися. Своє відображення в коментарі знайшли деякі зміни поглядів авторів щодо розуміння окремих кримінально-правових термінів, ознак конкретних злочинів, підходів щодо кваліфікації тих чи інших злочинів, що стало результатом по­глибленого наукового дослідження відповідних питань. Зазначене насамперед стосу­ється розділів, присвячених закону про кримінальну відповідальність, звільненню від кримінальної відповідальності, примусовим заходам медичного характеру та примусо­вому лікуванню, особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповноліт­ніх, злочинам проти виборчих прав громадян, проти власності, у сфері господарської діяльності, проти довкілля, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуа­тації транспорту, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. З метою більш системного викладення матеріалу в необхідних випад­ках додатково виділено загальні положення до окремих розділів Особливої частини КК, перегруповано частину матеріалу, уніфіковано посилання тощо.

По-третє, у процесі доопрацювання коментарю враховано досить великий масив новел, яких зазнали закони та підзаконні нормативно-правові акти, що безпосередньо стосуються конкретних положень КК.

По-четверте, під час формулювання рекомендацій щодо розуміння тих чи інших положень кримінального закону, а особливо кваліфікації злочинів, використано резуль­тати практики застосування нового КК, у т. ч. нові роз’яснення Пленуму Верховного Суду України. Водночас слід зазначити, що багато сформульованих авторами у перших виданнях коментарю правових позицій щодо розуміння кримінального закону та квалі­фікації діянь були взяті за основу при підготовці Верховним Судом України нових по­станов Пленуму і знайшли відображення у постановах, прийнятих у 2002-2010 рр.

Водночас автори вважали за доцільне зберегти визначену раніше структуру тексту коментарю. Матеріал викладено у певній послідовності, яка базується на існуючій системі кримінального права і видається авторам і редакторам найбільш оптимальною. Як і в попередніх варіантах, у цьому коментарі для зручності користування ним і ви­вільнення його тексту від надмірних посилань на використану літературу, перелік дже­рел, з яких використано ті чи інші положення при коментуванні конкретної статті, а в окремих випадках і певних розділів, а також джерел, які мають безпосередній стосунок до їх застосування, дається після коментарю до конкретної статті чи розділу. Сам текст КК, наведений у книзі, відповідає тексту, надрукованому в «Офіційному віснику Украї­ни», № 21 (К., 2001), а внесені до нього зміни - текстам відповідних законів України,, надрукованих у цьому ж або інших офіційних друкованих виданнях.

Коментар містить алфавітно-предметний покажчик, покликаний допомогти швидко віднайти за відповідним терміном необхідне кримінально-правове положення, визначи­ти його зміст, особливості застосування тощо.

Доопрацьовуючи коментар, авторський колектив прагнув, щоб він повною мірою відповідав сучасним вимогам правозастосовної практики - враховував новітні науко­ві досягнення, останні зміни в законодавстві, був змістовним та зручним у користу­ванні.

Авторський колектив вдячний читачам за конструктивні зауваження до окремих положень попередніх варіантів коментарю та за пропозиції щодо його вдосконалення. Усі вони були враховані у процесі доопрацювання коментарю. Автори сподіваються на доброзичливе ставлення до результатів своєї діяльності і готові до подальшої співпра­ці у цьому напрямі.

СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


БК

- Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р.

ВК

- Водний кодекс України від 6 червня 1995 р.

ГК

- Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

ГПК

- Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.

ЖК

- Житловий кодекс України від 30 червня 1983 р.

ЗК

- Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.

КАП

- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

КЗП

- Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

КВК

- Кримінально-виконавчий кодекс від 11 липня 2003 р.

КАСУ

- Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

КК

- Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

КН

- Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р.

КПК

- Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р.

КТМ

- Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 р.

ЛК

- Лісовий кодекс України в редакції від 8 лютого 2006 р.

МК

- Митний кодекс України від 11 липня 2002 р.

ПК

- Повітряний кодекс України від 23 травня 1995 р.

СК

- Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р.

ЦК

- Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

ЦПК

- Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

АК

- Антимонопольний комітет України

АРК

- Автономна Республіка Крим

ВАС

- Вищий арбітражний суд України

ВМС

- Військово-Морські Сили України

ВЛК

- Військово-лікарська комісія

ВООЗ

- Всесвітня організація охорони здоров’я

ВР

- Верховна Рада України

ВРЮ

- Вища рада юстиції України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   295

Схожі:

За редакцією члена-кореспондента АМН України доктора медичних наук,...
Рекомендовано до видання вченою радою Харківського національного медичного університету
За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки...
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії Служби безпеки України, протокол №13 від 23 вересня 2010 року
За загальною редакцією ректора Національної академії СБ України,...
Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11-12373 від 26 грудня 2011 р
За редакцією Заслуженого діяча науки і техніки України, академіка...
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
України Керівника Головного управління з питань судоустрою Адміністрації...
За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету
В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18. 2-1224 від 10 липня 2003 р.)
В. Я. Тація Доктора юридичних наук, професора
В. Д. Гончаренко. А. Й. Рогожин,ІО. Д. Святоцький та ін., 2003 © Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003
ПРАВОВА ДЕРЖАВА в контексті новітнього українського досвіду КИЇВ...
В. В. КОПЄЙЧИКОВ, доктор юридичних наук, професор М. І. КОЗЮБРА, доктор юридичних наук професор О. В. ЗАЙЧУК, доктор юридичних наук...
Доктора юридичних наук, професора, завідуючої кафедри
Колектив авторів: Саніахметова Н. О. — д ю н., професор (розділ 1, питання 1-3, 5, 8-Ю, 14,17-21, 23, 27, 29, 32-37, 41-69,113-132,...
І. П. Голосніченко гл. 1, 2, 3; канд юрид наук
Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушен­ня у сфері обігу наркотиків): Навчальний посібник / За заг ред...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка