МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу


НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу
Сторінка1/17
Дата08.04.2013
Розмір1.42 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Медицина > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

Кафедра загальної гігієни з екологією

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять і самостійної роботи

з гігієни та екології

для студентів III курсу

медичного факультету

Спеціальності: 7.110101 - “лікувальна справа”

7.110104 - “педіатрія”

7.110105 - “медико - профілактична справа”

Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології

Львів-2010
Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з гігієни та екології для студентів III курсу медичного факультету за спеціальностями: 7.110101 - “лікувальна справа” , 7.110104 - “педіатрія”, 7.110105 - “медико - профілактична справа”. Частина 2. Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології.

Під загальною редакцією зав. кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко.
Підготували: професор В. І. Федоренко, доцент І.Г. Мудра, асистенти к.мед.н. Л. М. Кіцула, к.б.н. Л.П.Козак, Н. В. Москвяк , Н. М. Скалецька, Я. М. Ямка.
Рецензенти:

А.К. Маненко, завідувач кафедри гігієни і профілактичної токсикології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
О.П. Корнійчук, завіддувач кафедри мікробіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Методичні рекомендації схвалено методичною комісією з профілактичної медицини і рекомендовано до друку (протокол № ).
Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького, професор М. Р. Гжегоцький.

Методичні рекомендації з гігієни та екології для студентів медичного факультету складені на основі експериментального навчального плану розробленого на принципах Європейської кредитно – трансферної системи (ECTS) мають на меті допомогти студентам у підготовці та виконанні практичних занять і самостійної роботи.

Методичні рекомендації до практичних занять включають: актуальність кожної теми; навчальні цілі заняття на рівні теоретичних знань (ІІ рівень засвоєння), практичних навиків і вмінь (ІІІ рівень засвоєння), якими повинен оволодіти студент; базові знання, вміння та навики, отримані студентами в процесі попереднього навчання (міжкафедральне інтегрування); зміст теми, що тезово висвітлює основні питання програми; основну і додаткову літературу для самопідготовки; матеріали для самоконтролю та контролю самостійної роботи студентів; навчальні практичні завдання; матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків.

Матеріали для самоконтролю та контролю самостійної роботи містять перелік контрольних питань, тестів і задач для здійснення студентом самоконтролю домашньої самопідготовки.

Під час домашньої самопідготовки студент зобов’язаний вивчити всі теоретичні і практичні питання і з метою самоконтролю коротко письмово відповісти на контрольні питання, тести і розв’язати контрольні задачі.

Навчальні практичні завдання вміщують план практичної роботи, яка виконується студентами у навчальній лабораторії.

Результати практичної роботи оформляються студентом у вигляді протоколу за схемою: дата і тема заняття; принцип методу визначення досліджуваних показників; формула для розрахунку і отриманий результат; гігієнічний висновок, в якому одержаний результат порівнюється з гігієнічним нормативом і даються гігієнічні рекомендації для оптимізації стану об’єкта дослідження, спрямовані на поліпшення показника. Протокол наприкінці заняття підписується викладачем.

Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків містять перелік ситуаційних задач ІІІ рівня засвоєння, які дозволяють виявити ступінь опанування студентами вміннями та навиками з кожної теми.

Методичні рекомендації до самостійної роботи мають аналогічну структуру і не вміщують лише навчальних практичних завдань. Самостійна робота виконується студентом вдома у робочому зошиті у вигляді письмових відповідей на контрольні питання, тести і розв’язань ситуаційних задач. Самостійні роботи з розділу повинні виконуватись паралельно з вивченням даного розділу на практичних заняттях. В академічному журналі викладачем робиться відмітка про зарахування відповідної теми самостійної роботи, а контроль засвоєння матеріалу здійснюється під час підсумкового модульного контролю.

Студент, що пропустив заняття, зобов’язаний відпрацювати його упродовж двох тижнів від моменту пропуску в дні, передбачені кафедральним графіком відробок. Студент, що пропустив три чи більше занять скеровується викладачем у деканат для отримання дозволу на відробки і подальшу присутність на заняттях.

Оцінка засвоєння окремих тем (вихідний, поточний і підсумковий контроль) проводиться на кожному практичному занятті у формі усного та письмового опитування відповідно до конкретних цілей. Оцінка засвоєння модуля здійснюється на останньому навчальному занятті модуля.

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількостей тем у модулі.

При вивченні другого модуля дисципліни застосовується наступна конвертація традиційних оцінок у бали: відмінно – 8 балів, добре – 6 балів, задовільно – 4 бали і незадовільно – 0 балів.

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента залежить від обсягу і значимості роботи, але не більше 8 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці „3”, на кількість тем у модулі і становить для модуля №2 - 56 балів.

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до теми аудиторних навчальних занять, контролюється на підсумковому модульному контролі.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбаченні навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.Форма проведення підсумкового модульного контролю включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінка з гігієни та екології виставляються лише студентам, яким зараховані обидва модулі з дисципліни.

За рішенням Вченої Ради студентам, які мають наукові публікації, або які зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України можуть додаватися заохочувальні бали до кількості балів з дисципліни.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Зміст

Модуль 2. Спеціальні питання гігієни та екології

СТОР

1.

Основи запобіжного санітарного нагляду. Методика експертизи будівельних проектів. Методика «читання» та гігієнічної оцінки будівельних креслень. Загальна методика поточного санітарного нагляду. Методи санітарного обстеження об’єкта та оформлення акта обстеження чи санітарного опису.


6

2.

Гігієнічна оцінка розміщення та планування окремих структурних підрозділів лікарні за матеріалами проекту.

9

3.

Особливості планування та облаштування спеціалізованих відділень та лікарень

12

4.

Гігієнічна оцінка умов перебування хворих та гігієна праці медичних працівників в лікувально-профілактичних закладах. Профілактика ВІЛ-інфекції у медичних закладах.

16

5.

Лікарсько-санітарний нагляд за організацією харчування в лікувальних закладах. Обстеження харчоблоку лікарні з оформленням акта обстеження.

22

6.

Методика та засоби радіаційного контролю і протирадіаційного захисту персоналу та радіаційної безпеки населення при використанні іонізуючих випромінювань у виробництві, наукових дослідженнях, лікувальних закладах. Розрахункові методи оцінки радіаційної безпеки та параметрів захисту від зовнішнього опромінення.

27

7.

Гігієнічна оцінка протирадіаційного захисту персоналу і радіаційної безпеки пацієнтів при застосуванні радіонуклідів та інших джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

32

8.

Гігієна польового розміщення цивільних формувань та умови їх праці при ліквідації наслідків катастроф.

36

9.

Організації та проведення розвідки джерел водопостачання при надзвичайних ситуаціях. Оцінка якості води в польових умовах (очищення, знезараження, дезактивація).

41

10.

Організація і проведення санітарного нагляду за повноцінністю та безпечністю харчування цивільних формувань у польових умовах при надзвичайних ситуаціях. Організація і проведення медичної експертизи продовольства у польових умовах при надзвичайних ситуаціях за допомогою табельних засобів


44

11.

Гігієна праці особового складу військ при обслуговуванні об’єктів озброєння військової техніки, радіолокаційних станцій.

48


12.

Психогігієнічні основи повсякденної діяльності людини.

52

13.

Наукові основи медичної біоритмології та хроногігієни.

56

14

Гігієнічна оцінка мийних засобів, тканин та побутового, виробничого і лікарняного одягу

60
САМОСТІЙНІ РОБОТИ
1

Методика визначення та гігієнічної оцінки коефіцієнта природної освітленості (КПО) за допомогою графіків Данилюка та часу інсоляції приміщень будівель за архітектурно-планувальними кресленнями.


63

2

Первинна профілактика ВІЛ_інфекції.

65

3

Радіаційне забруднення довкілля. Гігієнічні аспекти аварії на Чорнобильській АЕС.

67

4

Методика комплексної гігієнічної оцінки стану навколишнього середовища. Вивчення впливу комплексу факторів навколишнього середовища на стан здоров’я населення.

71

5

Природні та антропогенні катастрофи. Організація санітарно – гігієнічних заходів при надзвичайних ситуаціях.

75

6

Організація і проведення санітарного нагляду за умовами праці ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій

77

7

Здоровий спосіб життя та особиста гігієна. Фізична культура і основи загартовування. Профілактика алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління. Гігієнічна оцінка лазень.

79

8

Підсумковий модульний контроль

82
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять...
Автори: Ісичко Л. В., асистент кафедри вищої математики та фізики Полтавського університету економіки і торгівлі
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
Навчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
Навчально-методичний посібник   для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка