Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка7/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Сіудент(ка)

підпис

Керівник

підпис (прізвище, ініціали) « » 20 р.
ДОДАТКИ


Додаток 1


КОДИ


Підприємство

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ за КВЕД

01

Територія

Організаційно-правова форма господарювання Орган державного управління Вид економічноГ діяльностіСередня кількість працівників Одиниця виміру: тис. грн Адреса


В
Складено (зробити позначку V у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 20


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду
1

2

3

Й 4 .

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030первісна вартість

031знос

032

( )

( )

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055первісна вартість інвестиційної нерухомості

056знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060Гудвіл

065Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150


Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160


первісна вартість

161


резерв сумнівних боргів

162

( )

( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170


за виданими авансами

180


з нарахованих доходів

190


із внутрішніх розрахунків

200


Інша поточна дебіторська заборгованість

210


Форма № 1


Код за ДКУД


1801001Поточні фінансові інвестиції

220Грошоеі кошти та їх еквіваленти:


національній валюті

230у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240Іниі оборотні активи

250Усього м розділом II

260III. Витрати майбутніх періодів

270(V.Необоротні активи та групи вибуття

27SБаланс

280Пасив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Сума страхових резервів

415Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

( )

( )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереТ

417Залишок сформованого резерву на виплату джек- поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереТ

418Цільове фінансування2

420Усього за розділом II

430III. Довгострокові зобов'язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450Відстрочені податкові зобов'язання

460Інші довгострокові зобов'язання

470Усього за розділом III

480IV. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов'язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов'язання

610Усього за розділом IV

620V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

Керівник

Г оловний бухгалтер
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка