Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка2/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

повинен становити 2 - 3,0 аркуші тексту на папері формату А4. Обов’язкові вимоги до оформлення: титульний лист, шрифт Times New Roman розміру 14 та міжрядковий інтервал значенням 1,5; список джерел. Якщо текст написаний від руки власноруч, то обсяг роботи збільшується в 1,5 — 2,0 рази в залежності від індивідуальних особливостей написання. Захист наукового есе здійснюється у вигляді доповіді на семінарі.

 1. МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Дисципліна має один модуль, який охоплює усі теми. Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою. Комплексна оцінка розраховується як сума зазначених вище складових. її максимальна величина дорівнює 100 балам, а саме:


1. Відвідування

20

2. Виконання лабораторних робіт

60

3. Модульна контрольна

10

4. Наукове есе

10

Разом:

100Підсумковий контроль - іспит.


Розподіл балів, які отримують студенти Іспит

Поточне тестування та самостійна робота

Рейтинг студента у семестрі

Нормативна кількість балів

Пума балів отриманих на підсумковому контролі (іспит)

Сума

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний

МОДУЛЬ 3

Змістовний модуль 4

Модульний

контроль

Наукове

есе

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

T9

Г10

10

10

0*100

0*40

0*60

100

0,5

12,5

11,5

0,5

17,5

6,5

7

7

8

9Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для іспиту, курсової роботи

90-100

А

відмінно

82-89

В

добре

75-81

С

64-74

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

  1. Структура та інформаційні джерела для виконання курсової роботи

Метою курсової роботи є оволодіння студентами сучасними методами та прийомами економічного аналізу, отримання навичок аналізу фінансової та статистичної звітності підприємства, проведення аналізу господарської діяльності обраного об'єкту дослідження, розробка пропозицій та рекомендацій стосовно вирішення конкретно поставлених завдань.

Кожний студент самостійно вибирає тему курсової роботи. Орієнтована тематика курсових робіт:

 1. Аналіз виконання плану випуску продукції підприємством.

 2. Аналіз асортименту та структури випуску продукції підприємства.

 3. Аналіз якості продукції підприємства та її впливу на інші показники.

 4. Аналіз виконання плану з обсягу реалізації продукції підприємства.

 5. Аналіз використання трудових ресурсів.

 6. Аналіз продуктивності праці на підприємстві

 7. Аналіз трудомісткості продукції підприємства

 8. Аналіз використання фондів обігу.

 9. Аналіз використання обігових фондів.

 10. Аналіз стану, структури та руху основних фондів підприємства.

 11. Аналіз формування фонду оплати праці на підприємстві.

 12. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства.

 13. Аналіз виробничої потужності підприємства.

 14. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

 15. Аналіз собівартості.

 16. Аналіз прибутку (формування та використання) підприємства.

 17. Аналіз рентабельності окремих видів продукції.

 18. Аналіз рентабельності реалізованої продукції підприємства.

 19. Аналіз беззбитковості виробництва окремих видів продукції.

 20. Аналіз фінансового стану підприємства.

 21. Аналіз майна підприємства та джерел його придбання.

 22. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства.

 23. Аналіз кредиторської заборгованості підприємства

 24. Аналіз обігових коштів підприємства.

 25. Аналіз фінансової спроможності підприємства.

 26. Аналіз ліквідності балансу підприємства.

 27. Аналіз формування та розподілу доходів

Обсяг курсової роботи становить 28-30 (без урахування списку використаної літератури та додатків) сторінок друкованого тексту. Структура курсової роботи включає наступні елементи:

Титульна сторінка (див. додаток А) — містить інформацію про навчальний заклад, назву теми, дані про виконавця роботи та керівника. Титульний лист не нумерується, проте враховується в загальній нумерації;

Завдання до курсової роботи (див. додаток Б) - заповнюється на початку

написання курсової роботи разом з керівником курсової роботи.

Зміст - включає: вступ, послідовний перелік усіх розділів та підрозділів, висновки, список використаних джерел, додатки з позначенням сторінок їх розміщення. Найменування розділів і параграфів повинні дослівно відповідати їх заголовкам у тексті;

Вступ (1-J-1,5 стор.) - коротко, але чітко обґрунтувати вибір теми курсової роботи, показати її актуальність; визначити об’єкт (економічний процес, явище, економічний показник, проблема або коло питань, які досліджуються в роботі) та предмет (діяльність підприємства, організації чи установи, на підставі даних яких виконується робота) дослідження; визначити основні завдання в роботі у відповідності з визначеною метою; запропонувати заходи щодо удосконалення предмету дослідження;

Теоретична частина (8-5-10 стор.) - розкрити теоретичні положення проблеми, яка аналізується. Вказати наукові роботи вчених по даній проблематиці та визначити власну точку зору. Використовуються літературні джерела, які включені у список використаної літератури. Посилання на літературні джерела має бути представлене у квадратних дужках, де вказується порядковий номер літературного джерела та відповідні сторінки, наприклад: [2,

С. 24];

Аналітична частина (10-Н2 стор.) - визначити сучасний стан об’єкта дослідження, що базується на статистичних та фінансових звітних матеріалах конкретного підприємства, збір яких здійснюється залежно від змісту та завдань аналізу у відповідності з темою курсової роботи. Аналітична частина має включати:

Характеристику господарської діяльності досліджуваного підприємства -назва підприємства, форма власності, місце розташування, напрям господарювання (вид основної діяльності), обсяг виробничої програми, склад і структура основних фондів, склад і структура оборотних засобів, організаційна структура підприємства, кількісний та якісний склад працівників, витрати виробництва, фінансові результати;

Проведений аналіз з розкриттям сутності та оцінки факторів впливу на об’єкт дослідження господарської діяльності підприємства за плановими та фактичними показниками, що дасть можливість виявити проблеми та запропонувати заходи підвищення ефективності діяльності підприємства, розробити рекомендації. Усі аналітичні розрахунки в тексті оформляють у вигляді таблиць, ілюструють графіками або діаграмами та іншим ілюстрованим матеріалом, що сприяє полегшенню сприйняття основних результатів дослідження. Усі аналітичні розрахунки завершуються аналітичним коментарем, що дозволяє підсумувати та оцінити основні результати проведеного аналізу. За основу методики дослідження вибирається будь-який прийом (спосіб), який використовується при проведенні аналізу господарської діяльності (студент може знайти самостійно в літературі, в лекційних конспектах чи практичних заняттях, проконсультуватися з керівником);

Заключна частина (5-5-6 стор.) - дати оцінку ризику банкрутства підприємства. При цьому використати один із існуючих наукових моделей

визначення ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання.

Для визначення ролі і місця досліджуваного підприємства у галузі його діяльності провести комплексну рейтингову оцінку підприємства у ранжуванні серед конкурентів-підприємств за результатами їх діяльності;

Висновки (1,5*2 стор.) - у конкретній, лаконічній формі представити основні результати проведеного дослідження, наприклад: «За результатами проведеного дослідження в даній курсовій роботі можна зробити наступні висновки...» У висновках мають бути викладені теоретичні прогнози щодо тенденцій розвитку об’єкта дослідження, результати аналітичних досліджень, вплив різних факторів на зміну стану об’єкта та предмета дослідження, рекомендації щодо пошуку відповідних заходів подолання проблем, які представлені і обґрунтовані на основі проведених розрахунків.

Список використаних джерел - завершити текстову частину курсової роботи списком використаних джерел, з якими студент ознайомився в процесі виконання курсової роботи. Відомості про джерела, які включені до списку літератури, необхідно подавати згідно з вимогами державного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В списку використаних літературних джерел повинно бути не менше 20 джерел.

Додатки (якщо вони є і необхідні для пояснення) - за необхідністю наводяться в кінці роботи і оформляються згідно з вимогами. Додатками можуть бути великі таблиці, звітні дані, графічні матеріали, схеми тощо.

Зразок змісту курсової роботи:

Тема: «Аналіз формування фонду оплати праці на підприємстві»

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування фонду оплати праці на підприємстві

 1. Сутність оплати праці та принципи її організації на підприємстві

 2. Характеристика форм та систем заробітної плати

 3. Методика формування фонду оплати праці

Розділ 2. Аналіз формування фонду оплати праці на підприємстві

 1. Характеристика підприємства

 2. Аналіз динаміки та структури фонду оплати праці

 3. Факторний аналіз фонду оплати праці на підприємстві

Розділ 3. Комплексна порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану підприємства

  1. Діагностика ризику банкрутства підприємства

  2. Комплексна рейтингова оцінка підприємства Висновки

Список використаних джерел Додатки

Для аналізу господарської діяльності підприємства використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; статистичну звітність; дані бухгалтерського (управлінського) обліку; експертні оцінки тощо.

Для виконання курсової роботи студент повинен мати фінансову та

статистичну звітність автотранспортного підприємства різних форм власності за рік, яка представлена (див. додатки):

формою №1 «Баланс»;

формою №2 «Звіт про фінансові результати»;

формою № 11-03 «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»;

формою № 1-ПВ «Звіт з праці»;

формою № 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту».

При виконанні курсової роботи студент використовує перелічену звітність термін, якої не повинен перевищувати 3-х останніх років.

  1. Навчально-методичний матеріал

Метод порівняння в економічному аналізі

Горизонтальний аналіз — визначення абсолютних і відносних відхилень показників, що досліджуються:

Абсолютний приріст (А абс) - Наступне значення (Факт) - Попереднє значення (План)

Наступне значення

Темп зростання (Тщ) *100 %

Попереднє значення (базисне значення)

А абс (Наступне значення - Попереднє значення)

Темп приросту (Т^) - *100 %

Попереднє значення (базисне значення)

або Tv » Г* -100%

Факт

м,=— вм 31

X, 38

кгШч? 39

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з 45

Баланс 48

Звіт про фінансові результати за 20 р. 51

1. Робота і використання рухомого складу 54

Державне статистичне спостереження 56


Величина цілого

Аналіз виробничої програми підприємства

Аналіз виробничої програми включає такі напрями дослідження:

Аналіз показників реалізації товарів (послуг), що передбачає вивчення динаміки реалізації товарів (послуг) за кілька років; оцінку рівня виконання плану, визначення впливу різних факторів на зміну величини реалізації товарів (послуг), оцінка виконання договірних зобов’язань по обсягам, строкам, якості продукції, встановити причини невиконання договірних зобов’язань та їх вплив на результати роботи підприємства;

Аналіз обсягу виробництва товарів (послуг), що передбачає вивчення динаміки обсягів випуску товарів (надання послуг) на підприємстві, оцінка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка