ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 253.45 Kb.
НазваЗАТВЕРДЖУЮ
Дата28.02.2016
Розмір253.45 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”


кафедра № 601 “Економічної теорії”


ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету економіки та менеджменту (№ 6)


____________Прончаков Ю.Л.

« » _______________2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
________РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА_______
Галузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»

Харків 2015

Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»

25 червня, 2015 р, 11 с.
Розробник: старший викладач каф. 601 Хмель В. І.
Робочу програму затверджено на засіданні кафедри економічної теорії (№601)

Протокол № 12 від “ 25 червня 2015р.

Завідувач кафедри економічної теорії к.е.н., професор

___________________________ ( Сафронов Я.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Програму погоджено на випускаючій кафедрі менеджменту (№602)

Протокол № 1 від “ 27 серпня 2015р.

Завідувач кафедри менеджменту к.т.н., доцент

___________________________ (Гончар І.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією ради факультету економіки та менеджменту (№6) за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Протокол № 2 від “31 серпня 2015р.
31” серпня 2015 р. Голова______________(Л.О. Філіпковська)


ãХмель В. І., 2015 рік

ãНАКУ, 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

(шифр і назва)


Нормативна

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання – розрахункова робота


Напрям підготовки

6.030601 «Менеджмент»

(шифр і назва)

2015-й

2016-й

Семестр

1-й

-

Загальна кількість

годин – 90

Спеціальність

(професійне

Спрямування)

_______________

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання - 3


24

-

Семестр 1

Практичні

аудиторних- 36 год.

самостійна робота-54 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


12


-


Самостійна робота

54

-

Індивідуальна робота

-

-

Вид контролю
іспит

-


Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання – 36/54.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів.
Завдання - засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об'єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни; засвоєння принципів раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, понять про екологічний моніторинг, екологічні нормативи і стандарти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • теорії регіональної економіки і регіонального розвитку;

 • наукові засади регіональної економічної політики;

 • територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів;

 • принципи раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни;

 • принципи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища;

 • основні форми зовнішньоекономічних зв’язків України;

вміти:

 • зробити аналіз розміщення продуктивних сил регіону;

 • використати отриманні в ході аналізу данні для регулювання народного господарства, управління соціально-економічним розвитком території;

 • спрогнозувати розвиток окремих галузей та економічних районів;

 • вибрати оптимальний варіант розміщення продуктивних сил з урахуванням конкретної виробничої та екологічної ситуації.

 • працювати статистичним та картографічним матеріалом.


мати уявлення:

 • теорії регіональної економіки і регіонального розвитку;

 • про класичні і сучасні методи дослідження просторової економіки;3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Регіональна економіка

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни


Предмет курсу. Територіальний поділ праці і розміщення продуктивних сил. Місце курсу в системі наукових дисциплін. Зв’язок з економічною теорією, статистикою, галузевими економіками та іншими дисциплінами. Методологічні основи курсу. Спеціальні методи. Економічні методи обґрунтування розміщення продуктивних сил: системний аналіз, нормативний, картографічний, економіко-математичний та ін. Завдання курсу “Регіональна економіка”. Структура курсу.

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів


Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер. Основні закономірності розміщення продуктивних сил: соціальна спрямованість, усталеність розвитку, національна безпека, планомірність, керованість, комплексність, конкурентоспроможність, ефективність господарства економічних районів. Найважливіші принципи й фактори розміщення продуктивних сил. Основні напрямки подальшого розвитку та вдосконалення розміщення продуктивних сил України

Тема 3. Економічне районування та територіальна структура народного господарства


Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства. Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів. Наука про економічне районування. Визначення економічного району. Головні ознаки району. Районоутворювальні фактори. Типи економічних районів. Макро-, мезо- і мікрорайони. Генеральне економічне районування. Практичне значення економічного районування. Особливості районування. Сучасне мезорайонування України.

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці


Визначення територіального поділу праці. Територіальний поділ праці – головна умова спеціалізації економічних регіонів. Спеціалізація економічних районів та методика її оцінки. Види спеціалізації і їх значення в територіальній організації виробництва. Показники та критерії оцінки спеціалізації економічних районів. Основні фактори, які впливають на ефективність територіальної організації виробництва.
Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

Визначення державної регіональної економічної політики.. Основні напрями державної регіональної політики. Суб’єкти державної регіональної політики. Цілі державної регіональної економічної політики. Завдання державної регіональної політики у сферах економічній, соціальній, екологічній. Забезпечення комплексності та раціональної структури економічних регіонів. Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури. Регулювання природно-господарської збалансованості регіонів. Розмежування повноважень між центром і регіонами.
Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Поняття і сутність механізму реалізації державної регіональної економічної політики. Цільова організаційно-правова база, основні важелі та ключові елементи реалізації регіональної економічної політики. Спеціальні (вільні) економічні зони – один із засобів реалізації регіональної економічної політики. Міжрегіональне та прикордонне співробітництво – інструменти реалізації регіональної економічної політики. Основні засади управління державним та комунальним секторами регіональної економіки.

Тема 7. Господарський комплекс України, особливості структури


і трансформація в ринкових умовах

Економіка країни як єдиний народногосподарський комплекс. Місце у світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві. Сучасна галузева структура народного господарства та тенденції її розвитку. Виробничий потенціал народного господарства. Кількісна та якісна характеристика основних виробничих фондів. Оцінка ефективності розміщення підприємств і галузей народного господарства. Удосконалення міжрайонних економічних зв’язків. Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Забезпечення економічної, соціальної і екологічної безпеки України.

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України


Природно-ресурсний потенціал і його структура. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів та природних умов: балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини й палива. Характеристика природно-ресурсного потенціалу. Народонаселення та його роль у розвитку і територіальній організації народного господарства. Демографічні проблеми. Міграція населення та її види. Трудові ресурси. Структури і розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, галузями народного господарства і економічними районами.
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіенальні особливості їх розвитку і розміщення

Міжгалузеві комплекси у народному господарстві. Паливно-енергетичний комплекс. та його структура. Місце металургійного комплексу в економіці Чорна металургія. Кольорова металургія. Машинобудівний комплекс. Галузева структура машинобудівного комплексу. Хіміко-лісовий комплекс. Хімічна промисловість. Лісова та деревообробна промисловість. Будівельний комплекс. Структура будівельного комплексу. Агропромисловий комплекс. Галузева структура АПК. Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання. Транспортна система.

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

Методологічні основи і сутність регіональної економіки. Поняття “регіональна економіка”. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил. Дослідження в галузі розміщення продуктивних сил. Сучасна концепція розміщення продуктивних сил. Основні передумови регіонального економічного розвитку. Економічна система регіону як ланка єдиного господарського комплексу. Територіальна структура народного господарства. Диспропорції у територіальній структурі національної економіка. Економіка регіону – ланка єдиного народногосподарського комплексу України. Проблеми і напрями соціально-економічного розвитку регіонів.

Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

Сучасне економічне районування України. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону. Економіка Донецького регіону. .Економіка Придніпровського регіону. Економіка Східного регіону. Економіка Центрального регіону. Економіка Поліського регіону. Економіка Подільського регіону. Економіка Карпатського регіону. Економіка Причорноморського регіону.

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури


Міжнародний поділ праці. Місце України у світовому територіальному поділі праці. Об’єктивні передумови розширення зовнішньоекономічних зв’язків. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Об’єктивні передумови необхідності економічного співробітництва України з країнами СНД. Проблеми іноземного інвестування і створення вільних економічних зон в Україні.
Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Вдосконалення методів формування та управління територіально-виробничими комплексами. Вдосконалення структури виробництва. Інтенсифікація виробництва та підвищення продуктивності праці. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток продуктивних сил. Реконструкція і технічне переоснащення виробництва. Раціональне використання джерел ресурсів. Посилення процесів галузевої інтеграції та просторової інтеграції виробництва.
Змістовний модуль 2. Екологія

Тема 14. Наукові засади раціонального природокористування

Еволюція економічних принципів природокористування. Основні економічні принципи природокористування. Еколого-економічні засади регіонального природокористування. Ресурсозбереження і його значення для розвитку народного господарства країни. Вторинні ресурси і ресурсозберігаючі технології. Перспективні напрями раціонального природокористування.
Тема 15. Екологічний моніторінг і система екологічної інформації

Стан навколишнього природного середовища в Україні. Види забруднення, види відходів, що впливають на забруднення природного середовища. Джерела радіаційного забруднення. Екологічні права і обов’язки громадян України. Сутність екологічного моніторингу. Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. Організація служб охорони навколишнього природного середовища і система екологічної інформації.

Тема16. Економічний механізм природокористування та охорони

навколишнього середовища

Економічний механізм управління природоохоронною діяльностю. Основні функції регіонального управління екологічною безпекою навколишнього природного середовища. Економічний механізм охорони природного навколишнього середовища. Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики. Основні принципи системи екологічної оцінки.
Тема 17. Екологічна і соціальна ефективність прородоохоронної діяльності

Ресурсозбереження як чинник підвищення ефективності суспільного виробництва. Державна програма охорони навколишнього природного середовища. Стратегічні напрями розвитку галузей народного господарства та забезпечення охорони природно-ресурсного потенціалу. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища.
Тема18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Міжнародні природні ресурси. Ресурси Світового океану, ресурси атмосферного повітря, ресурси Антарктиди та космосу. Глобалізація розвитку економіки і її вплив на природне середовище. Співробітництво країн у галузі охорони природи. Діяльність урядових організацій: ЮНЕСКО, ВООЗ, МАГАТЕ, МСОП. Громадські організації Greenpeace – Зелений Світ. Основні документи, що регулюють міжнародні природоохоронні відносини.

4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі


л

сем

лаб

інд

с.р.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Регіональна економіка

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни


3,5

1

0,5

2
Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів


7

2

1

4

Тема 3. Економічне районування та територіальна структура народного господарства

5,5

1

0,5

4
Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці


5,5

1

0,5

4Тема 5. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

3,5

1

0,5

2Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

3,5

1

0,5

2


Тема 7. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах


3,5

1

0,5

2


Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України


3,5

1

0,5

2Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіенальні особливості їх розвитку і розміщення


7

2

1

4Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

3,5

1

0,5

2Тема 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку


5

2

1

2


Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури


5,5

1

0,5

4


Тема 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил


3,5

1

0,5

2Разом за змістовим модулем 1

60

16

8

36

Модуль 2

Змістовий модуль 2. Екологія

Тема 14. Наукові засади раціонального природокористування


5,5

1

0,5

4

Тема 15. Екологічний моніторінг і система екологічної інформації

3,5

1

0,5

2Тема16. Економічний механізм природокористування та охорони

навколишнього середовища

7

2

1

4Тема 17. Екологічна і соціальна ефективність прородоохоронної діяльності

7

2

1

4Тема18. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

7

2

1

4Разом за змістовим модулем 2

30

8

4

18

Усього годин

90

24

12

54
5. Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет, метод і завдання дисципліни

0,5

2

Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів

1


3

Економічне районування та територіальна структура народного господарства

0,5

4

Регіон у системі територіального поділу праці

0,5


5

Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

0,5

6

Механізм реалізації регіональної економічної політики

0,5

7

Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах

0,5

8

Природний та трудоресурсний потенціал України

0,5


9

Міжгалузеві господарські комплекси та регіенальні особливості їх розвитку і розміщення


1

10

Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

0,5

11

Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку


1

12

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

0,5

13

Фактори сталого розвитку продуктивних сил

0,5


14

Наукові засади раціонального природокористування


0,5

15

Екологічний моніторінг і система екологічної інформації

0,5

16

Економічний механізм природокористування та охорони

навколишнього середовища

1

17

Екологічна і соціальна ефективність прородоохоронної діяльності

1

18

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

1

Разом

12


6. Теми практичних занять№ з/п

Назва теми

Кільк. год.
7. Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

12
8. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Місце курсу в системі наукових дисциплін. (Тема 1)

2

2

Вплив науково-технологічного прогресу на розміщення продуктивних сил. (Тема 2)

4

3

Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів. (Тема 3)

4

4

Види спеціалізації і їх значення в територіальній організації виробництва. (Тема 4)

4

5

Розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури. (Тема 5)

2

6

Міжрегіональне та прикордонне співробітництво – інструменти реалізації регіональної економічної політики. (Тема 6)

2

7

Кількісна та якісна характеристика основних виробничих фондів. (Тема 7)

2

8

Національний склад населення і його територіальні особливості. Міське та сільське населення. (Тема 8)

2

9

Паливний баланс та його структура. Джерела надходження в Україну енергоносіїв. (Тема 9)

4

10

Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. (Тема 10)

2

11

Місце і роль економіки регіону у розвитку економіки країни. (Тема 11)

2

12

Об’єктивні передумови необхідності економічного співробітництва України з країнами СНД (Тема 12)

4

13

Інтенсифікація виробництва та підвищення продуктивності праці. (Тема13)

2

14

Вторинні ресурси і ресурсозберігаючі технології. (Тема 14)

4

15

Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища. (Тема 15)

2

16

Екологічна оцінка господарської діяльності як інструмент екополітики. (Тема 16)

4

17

Державна програма охорони навколишнього природного середовища. (Тема 17)

4

18

Глобалізація розвитку економіки і її вплив на природне середовище. (Тема 18)

4
Разом

54


9. Індивідуальні завдання


№ з/п

Назва теми

Кількість годин

10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, індивідуальні консультації (при необхідності), самостійна робота студентів за матеріалами, опублікованими кафедрою (методичні посібники).

11. Методи контролю

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, фінальний контроль у вигляді іспитів.

12. Розподіл балів, які отримують студенти (іспит)
Семестр 1

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен) у випадку відмови від балів поточного тестування та допуску до екзамену

Змістовий

модуль №1

Змістовий

модуль №2


Сума

Т1 - Т13

Т14 – Т1870

30

100

100

Т1, Т2,... – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсовому проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

А

відмінно

зараховано

83 - 89

В

добре

75 – 82

С

68 -74

D

задовільно

60 – 67

E

0 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незараховано з можливістю повторного складання


13. Методичне забезпечення
1. Хмель В.І. Регіональна економіка: навч. посіб. / В.І. Хмель, Г.М. Шведова. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2008. – 57 с.
14. Рекомендована література
Базова 1. Голиков А.П., Дейнека А.Г., Казакова Н.А., Размещение производительных сил и

регионалистика. Учебное пособие. – Харьков: Олант, 2002.

 1. Дорогунцов С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. – К.: Стефед – 2, 2001.

 2. Іщук С.І., Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). – К.: Європейський інститут фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2002.

 3. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка. - Львів: Магнолія -

2007.

 1. Розміщення продуктивних сил України: Підручник /за ред. Є.П. Качана., К,: Юридична книга, 2001.

 2. Розміщення продуктивних сил: Підручник /за ред. В.В. Ковалевського, О.М. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: Знання. 1998.

 3. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика, - Стеченко Д.М. - К,: Вікар. 2002.Додаткова

 1. Голиков А.П. Стратегия регионального развития. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ, 2001.

 2. Єпіфанов А.О. Сало І.В. Регіональна економіка. – К.: Наукова думка, 2002.

 3. Миронова Т.Л., Добро вольська О.П., Процай А.Ф.Управління розвитком регіону. - К.: ЦНЛ, 2006.

 4. Рудченко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – Київ – Чернівці.: Академія – Зелена Буковина, 1999.

 5. Україна у цифрах у 2014 році. Статистичний довідник /Держкомстат України . – К. 2015.


Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка