ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ для студентів 5 курсу заочної форми навчання


Скачати 177.52 Kb.
НазваЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ для студентів 5 курсу заочної форми навчання
Дата10.07.2013
Розмір177.52 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

(для студентів 5 курсу заочної форми навчання

спеціальності 6.092103 - „Міське будівництво та господарство“

спеціалізації 6.092103 - „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель“)


Харків − 2008
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.092103 - „Міське будівництво та господарство“ спеціалізації 6.092103 - „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель) /

Укл. Висоцька Г.В., Фесенко Т. Г. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 20 с.

Укладачі: к.екон. н., доц. Г.В. Висоцька

ас. Т.Г. Фесенко


Рецензент: к.т.н., проф. О. І. Юдін
Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 5 від 28 січня 2008 р.

ПОЯСНЕННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Пропоновані методичні вказівки включають завдання і рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання і є письмовою формою опрацювання головних проблем курсу «Менеджмент в експлуатації будівель».

Методичні вказівки покликані також удосконалити систему перевірки й оцінки рівня знань студентів-заочників. Під час підготовки завдань укладачі виходили з сучасних вимог до оптимізації різних форм навчального процесу, використовуються імітаційні вправи для максимального наближення до виробничої діяльності.

Перед тим як розпочати відповідати на завдання і запитання тестової програми, студентам слід уважно ознайомитись з ними. Завдання в методичних вказівках відрізняються складністю і формою виконання. На це треба звернути увагу. Рекомендуємо виконувати контрольну роботу в такій послідовності:

1.

Відповідь на теоретичне запитання за ЗМ1.1.

- 5 стор.

2.

Відповідь на теоретичне запитання за ЗМ1.2.

- 5 стор.

3.

Тестові завдання
4.

Управлінська діагностика експлуатаційного підприємства

5.

Розробка плану проекту і сітьового графіка

СКЛАД КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ 1. Відповісти на два теоретичне запитання (варіант вибрати відповідної до останньої цифри залікової книжки)
ЗМ 1.1. Менеджмент як методологія управління експлуатацією будівель

 1. Менеджмент як методологія управління експлуатацією будівель.

 2. Системна концепція управління.

 3. Функції менеджменту та їх взаємозв’язок.

 4. Організація як соціо-технічна система.

 5. Стратегічне планування та його реалізація.

 6. ОСББ як елемент експлуатаційної системи: принципи організації робіт.

 7. Методологія розробки управлінського рішення.

 8. Комунікаційні процеси в організації.

 9. Організаційна структура: принципи побудови.

10. Якість праці та механізми стимулювання.
ЗМ 1.2. Управління експлуатаційними проектами: методологія системного аналізу

 1. Методологія проектного менеджменту.

 2. Середовище управління проектами.

 3. Системний підхід в управління проектами.

 4. Послідовність проектного аналізу інвестиційного проекту.

 5. ТЕО інвестиційного проекту: критерії і методі оцінки.

 6. Основи планування робіт.

 7. Розробка бюджету проекту. Планування і аналіз ресурсів.

 8. Методи і засоби реагування на ризики проекту.

 9. Структури організації проекту.

10. Управління якістю проекту.

ЗАВДАННЯ 2. Тестові завдання
1. Менеджмент:

а) вміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей;

б) те саме, що і керівництво;

в) професія, що виражає особливий різновид управління діями найманого персоналу підприємств та інших суб'єктів економіки;

г) підхід до побудови роботи з урахуванням людського фактора.

2. Виберіть правильне твердження. В Японії...

а) підготовка менеджерів здійснюється безпосередньо на підприємствах на основі концепції “навчання через досвід”;

б) першу керівну посаду можна отримати вже в 25 років;

в) першу керівну посаду можна отримати тільки близько 35 років.

3. Коли була теоретично сформована управлінська думка про організацію як відкриту систему, що адаптується до середовища?

а) в 50-60-ті роки;

б) в 70-ті роки;

в) в 90-ті роки.

4. П.Друкер вважає, що єдина справжня мета бізнесу:

а) створити споживача;

б) подолати бюрократію;

в) збільшення прибутків;

г) вимушене виконування законів.

5. Департаменталізація – це:

а) процес розділення організації на окремі блоки (відділи);

б) процес взаємодії в організації окремих блоків (відділів);

в) організаційна структура компаній, що працюють на міжнародних риках.

6. Визначити оргструктуру, в межах якої право приймати рішення передбачає участь управлінських структур середньої і нижчої ланок управління:

а) децентралізаційна;

б) механістична;

в) адаптивна;

7. Визначити тип організації, для якої характерним є спеціалізований розподіл праці, чітка управлінська ієрархія, правила й стандарти, показники оцінки роботи, принципи найму, що ґрунтуються на компетенції робітника:

а) бюрократія;

б) інтеграція;

в) децентралізація.

8. Визначити (знизу до гори) ієрархію потреб за Маслоу:

□ фізіологічні потреби;

□ потреби в безпеці й впевненість у майбутньому;

□ соціальні потреби;

□ потреби в повазі;

□ потреби в самовираженні.

9. Згідно з дослідженням Елбіна на організацію впливають фактори середовища

1) прямого впливу; 2) побічного впливу

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр та букв:

а) постачальник;

б) трудові ресурси;

в) закони;

г) стан економіки;

д) науково-технічний прогрес;

є) установи державного регулювання;

ж) соціокультурні зміни;

з) споживач;

и) політичні зміни;

і) конкуренти;

к) вплив групових інтересів;

л) події в інших країнах.

1) ____________________ ; 2)____________________

10. Який стиль керівництва дослідники Блей і Мутон вважають найбільш ефективним?

а) страх перед бідністю;

б) будинок відпочинку;

в) авторитет-підпорядкованість;

г) організація;

д) команда.

11. Термін „проект” (лат.projectus) у буквальному перекладі означає:

а) „кинутий вперед”;

б) „відкинутий назад”;

в) „кинутий до гори”;

г) „кинутий вниз”.

12. Управління проектами – це:

а) привнесення додатково до робіт з проекту знань, навичок, методів і засобів для задоволення вимог, що висуваються до проекту, і очікувань учасників проекту;

б) комплекс проектів, пов’язаних між собою ресурсами, строками і виконавцями, що забезпечують досягання мети значного ступеня складності;

в) серія взаємозалежних робіт і заходів, відносно незалежних щодо основної частини проекту;

г) завдання з повними вхідними даними й необхідними результатами, цілями, що обумовлюють спосіб його розв’язання, і як особливим чином організований комплекс робіт, спрямований на вирішення цього завдання, що має певні обмеження у власному виконанні за часом, фінансами, персоналом.

13. Вибір постачальників і контроль контрактів відповідає процесу:

а) ініціації;

б) виконання;

в) контролювання.

14. Управління ресурсами , цілями, якістю відповідає процесу:

а) ініціації;

б) виконання;

в) контролювання.

15. На якій фазі управління будівельними й експлуатаційними проектами складається бізнес-план і попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту?

а) доінвестиційний;

б) інвестиційній;

в) експлуатаційній.

16. Диверсифікація – це:

а) експертна оцінка;

б) заміна застарілого обладнання;

в) збільшення випуску продукції;

г) випуск нових видів продукції.

17. Визначить послідовність етапів раціонального вирішення проблем:

□ діагностика проблеми;

□ оцінка альтернатив;

□ виявлення альтернатив;

□ формування обмежень;

□ остаточний вибір.

18. Методи оцінки ефективності ТЕО будівельного і експлуатаційного проекту:

а) метод дисконтування періоду окупності;

б) метод чистого теперішнього значення доходу;

в) метод впливу інфляції на оцінку інвестицій;

г) метод внутрішньої норми прибутковості.

19. Призначення координаційної ради:

а) складати посадові інструкції;

б) контролювати змінами проекту;

в) стимулювати команду;

г) описати ієрархічну структуру робіт.

20. Основними положеннями концепції системного управління якістю проектів є:

а) кожен учасник проекту причетний (у певних межах) до якості проекту загалом;

б) комплексне управління якістю проекту;

в) відповідальність за стан якості проекту несе лабораторія підприємства;

г) проект є цілісною системою, якою необхідно керувати.

ЗАВДАННЯ 3. Використовуючи інформацію про діяльність „Жилкомсервісу” або матеріали діяльності підприємства, отримані під час проходження практики (чи з власного досвіду роботи), провести управлінську діагностику підприємства
Методичні вказівки до виконання роботи:

Управлінська діагностика розглядається як дослідницька діяльність, спрямована на встановлення, аналіз та оцінку проблем підвищення ефективності й розвитку системи менеджменту підприємства, а також виявлення головних напрямків їх рішень.

Основні напрями діагностування:

Процесний аналіз управління – аналіз ефективності й результативності діяльності менеджменту (процесів планування, організації, координації, контролю).

Функціональний аналіз управління – аналіз результативності управління за окремими функціями відповідними функціональними підрозділами.

Оцінка структури управління підприємством. Для оцінки формальної структури у статистиці встановлюється її тип, діючий розподіл прав і обов’язків у ній. З урахуванням стратегічних завдань підприємства оцінюється оргструктура у динаміці, відповідно до поставлених цілей. Особливу роль в оцінці оргструктури відіграє вивчення формальних каналів комунікацій.

Оцінка якості управління персоналом. Визначити ступінь кадрової політики й практики управління персоналом на сьогодні і відповідно довгостроковим планам та цілям. Проводити оцінку можна в таких напрямках:

▪ Кадрова політика (комплектація штатів, навчання персоналу, система стимулювання роботи з персоналом і контроль за реалізацією планів);

▪ Регламентація процесу управління персоналом (нормативне забезпечення виконання посадових обов’язків, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення щодо стимулювання праці, положення про діяльність окремих підрозділів підприємства);

▪ Формальні правила і процедури процесу управління (набір персоналу, атестація, підвищення кваліфікації, звільнення працівників, соціальна і виробнича адаптація, моральне заохочення, система підтримки виконавця трудової дисципліни).

Діагностика зв’язків підприємств з зовнішнім середовищем. Зовнішні зв’язки підприємства аналізують в територіальному розрізі. Підприємство, розміщене в певному регіоні, перебуває в тісному взаємозв’язку з органами місцевої влади і самоврядування, іншими підприємствами регіону. Аналіз взаємозв’язків в межах існуючої системи управління з різними факторами й компонентами зовнішнього середовища (SWOT-аналіз, аналіз стратегічної позиції, яку займає підприємство, позиційний аналіз).

Оцінка загальних результатів діяльності підприємства.

У разі діагностування підприємства за методом самооцінки Tito Conti підприємство оцінюється за наступними параметрами:

Результати – через економічні результати та задоволення (споживачів, очікувань персоналу, партнерів тощо)

Процеси – через основні бізнес-процеси (які створюють з вхідних ресурсів кінцевий продукт, що має споживчу цінність для покупця), обслуговуючі бізнес-процеси (які забезпечують входи тільки для основних бізнес-процесів), бізнес-процеси загального призначення (які створюють інфраструктуру підприємства), бізнес-процеси корпоративного управління:

Системні фактори – через лідерство, стратегії та плани, людські ресурси, організаційні структури та інші ресурси.

За результатами діагностики формується системне бачення процесів, ресурсів та інших системних факторів підприємства, встановлюється їх наявність та ступінь відповідності поставленим цілям і завданням, а також визначається здатність досягати встановлених результатів.

У процесі діагностики виявляються слабкі місця (симптоми) існуючої системи управління (зокрема, відносини з клієнтами; управління фінансами; ефективність внутрішніх бізнес-процесів; інновації та розвиток інфраструктури; навчання та розвиток персоналу), аналізуються і виявляються причини їх виникнення. Складають структурований опис проблемного стану підприємства, виражений через фактори успіху та показники ефективності бізнесу.

Після призначення поточного стану з’ясовуються результати: конкретні цілі або бажаний стан, яких підприємство прагне досягати – у вигляді набору ключових показників ефективності процесів підприємства, виявлених у ході визначення симптомів і причин, а також їх майбутніх значень.

Для оцінки ефективності необхідно розглянути два стани системи управління. Перший з них – початковий (стана „як є”) – характеризується набором показників ефективності системи управління. Другий – кінцевий (стан „як має бути”) – має той самий набір показників ефективності системи управління, для яких слід розрізняти цільові значення показників ефективності, яких можна досягти в результаті проекту.

ЗАВДАННЯ 4. Визначити сумарний час і критичний шлях для поставленого завдання (варіант вибрати відповідно до останньої цифри залікової книжки)
Варіанти виробничих ситуацій:

1. КП „ВОДА” надає послуги населенню з постачання води для господарського використання приватним і державним споживачам. Підприємство пропонує замінити ділянку водопровідної труби від колодязя, розташованого по вул. Маршала Бажанова, до вводу в будівлю Академії.

2. ТОВ „Модерн” пропонує замінити в однієї з аудиторій Академії (501 ім. Бутенка) віконні блоки. При розробці плану врахувати узгодження кольору, матеріалу, розкладу занять в аудиторії.

3. КП „Жилкомсервіс” на поточний рік запланувало ремонт покрівель для трьох 9-ти поверхових будинків.

4. Кафедра міського будівництва розробила проект благоустрою території Академії. Студенти групи ТОіРБ протягом робочого тижня виконують роботи з благоустрою території біля головного входу в Академію. Площа ділянки орієнтовно 1,0 га.

5. В кімнаті, де проживає студент, виконати ремонт „своєї мрії”.

6. Відповідно до технічних умов КП „ХТМ” для забезпечення обліку витрат тепла в Академії необхідно встановити вузол комерційного обліку тепла.

7. На зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) вирішили демонтувати сміттєпровід. Будинок 16-ти поверховий двосекційний.

8. Виконати ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до гуртожитку № 6 Академії (по вул. О.Яроша) і влаштувати тротуари з тротуарної плитки.

9. На третьому поверсі центрального корпусу Академії „прорвало” каналізацію. Адміністративно-господарська частина (АГЧ) залучає студенів ТОіРБ встановити причину і розробити план оперативних дій.

10. Фірма „Термік” пропонує ОСББ виконати утеплювання зовнішніх стін 12-ти поверхового (3 під’їзди) з облицюванням навісними панелями типу „алюкобонд”.

Виконання завдання слід почати з докладного опису виробничого процесу, визначення послідовності дій, їх взаємозв’язків, тривалості кожної роботи у вигляді табл. 3.1. При проектуванні робіт слід дотримуватись нормативно-технічних вимог, а також спиратися на власний досвід, набутий на виробничих практиках.
Таблиця 3.1. Перелік і тривалість робіт експлуатаційного (будівельного) проекту


Найменування роботи

Попередня робота

Тривалість

(дні, години тощо)

А


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

письмової контрольної роботи студента


№№

п/п

Вид завдання

Максимальна кількість балів

1

Розгорнута доповідь на одне теоретичне питання

10

2

Правильна відповідь на одне тестове завдання

1

3

Виконання індивідуального завдання 3

50

4

Виконання індивідуального завдання 4

50Шкала перерахунку оцінок результатів контрольної роботи


Набрані бали

Оцінка за національною

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

127 – 140

Відмінно -

виконання лише з незначними помилками

A

113 – 126

Добре -

вище середнього рівня з кількома помилками

B

99 – 112

C
зараховано


85 – 98

Задовільно -

непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

71 – 84

E

36 – 70

Незадовільно -

з можливістю повторного складання

F
не зараховано
X

0 – 35

Незадовільно –

з обов’язковим повторним курсом

F


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: навчально-методичний посібник. – Харків, 2007.

 2. Бабаєв В.М. Управління проектами: Навч. посібник – Харків: ХНАМГ, 2006.

 3. Бойко М. Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1993.

 4. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Практикум по менеджменту: деловые игры: Уч. пособие – М. 1998.

 5. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент. – М.,1998.

 6. Какой руководитель нам нужен. – М.,1993.

 7. Лафта Дж.К. Менеджмент. – М., 2005.

 8. Менеджмент в експлуатації будівель: методичні рекомендації з підготовки до практичних занять (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092103, 7.092103, 8.092103 - „Міське будівництво та господарство“ спеціалізації 6.092103, 7.092103, 8.092103 - „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель) / Укл. Фесенко Т. Г. – ХНАМГ, 2008.

 9. Менеджмент в експлуатації будівель: методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092103, 7.092103, 8.092103 - „Міське будівництво та господарство“ спеціалізації 6.092103, 7.092103, 8.092103 - „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель) / Укл. Висоцька Г.В., Фесенко Т. Г. – ХНАМГ, 2008.

 10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ.-М., 1992.

 11. Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України / КДП-204/12-Україна 193-91.

 12. Порывай Г.А. Организация, планирование и управление эксплуатацией зданий: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 1983.

 13. Порывай Г.А. Техническая эксплуатация зданий. – М.: Стройиздат, 1990.

 14. Правила утримання житлових будинків та придомових територій. Наказ №76 від 17.05.05. Держжитлокомунгоспу України.

 15. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник / под ред. А.К.Мирного – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990.

 16. Содержание городских улиц и дорог. Справочник / З.И. Александровская и др. – М.: Стройиздат, 1990.

 17. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібник – К., 2004.

 18. Технология строительного производства / Под ред. Атаева С.С. – М.: Стройиздат, 1977.

 19. Технология строительного производства / Под ред. Литвинова О.О., Белякова Ю.И. – К.: Вища школа, 1985.

 20. Тренев Н.Н. Предприятие и его структура: Диагностика. Управление. Оздоровление: Уч. пособие. – М.,2002.

 21. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. / Пер. с англ. под ред. В.В.Кулибановой. – СПб.: Питер, 2002.

 22. Хикиш Л. Ремонт и эксплуатация жилых зданий. – М.: Стройиздт, 1992.

 23. Шутенко Л.Н. Технологические основы формирования и оптимизации жилищного цикла городского жилого фонда. – Харьков: Майдан, 2002.

 24. Эталон проекта технической эксплуатации жилых образований. РДП 204 УССР 008-79. – К.: НИКТИГХ МЖКХ УССР, 1979.

 25. Якокка Ли. Карьера менеджера. – М.,1991.

ЗМІСТ
Пояснення до контрольної роботи............................................................3

Завдання 1. Теоретичні питання ……………………..……....................4

Завдання 2. Тестові завдання ………....……………………...................5

Завдання 3. Управлінська діагностика експлуатаційного

підприємства........................................................................11

Завдання 4. Розробка плану проекту і сітьового графіка.………........14

Критерії оцінювання................................................................................17

Список літератури....................................................................................18
Навчальне видання

МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.092103 - „Міське будівництво та господарство“ спеціалізації 6.092103 - „Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель)

Укладачі: Галина Василівна,Висоцька,

Тетяна Григорівна Фесенко
Редактор М. З. Аляб’єв

План 2008, поз. 417 М

____________________________________________________________________
Підп. до друку 29.01.2008 р. Формат 60*84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 0,7 Обл.-вид. арк. 0,9

Тираж 50 прим. Зам №

____________________________________________________________________

ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції,12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2 з ОРГАНІЗАЦІЇ...
Схвалено цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол №1 від 30 серпня 2012 р.)
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
5 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Написання контрольної...
Мета написання контрольної роботи полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань, здобутих у процесі вивчення курсу, набутті...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка