Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка4/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Оцінкою рівня забезпеченості підприємства 03 є фондоозброєність:

Воз сер Фо =

І сер

де Воз „ер- середньорічна вартість виробничих 03 за відповідний період, грн.

Чсер - середньооблікова чисельність персоналу підприємства за відповідний період,

чо л.

 • Аналіз ефективності використання основних засобів, що включає: аналіз екстенсивного (у часі) і інтенсивного (за потужністю) використання 03; факторний аналіз показників економічної ефективності використання 03 (фондовіддачі, фондомісткості, рентабельності 03);


фм = !Ьз- д

п

в2

Фв ~

Вт

в2де Дц - чистий дохід від реалізації продукції, грн.;

Ва, - середньорічна вартість 03, гри.;

П - прибуток, грн.

Виявлення резервів підвищення ефективності використання основних засобів.

Аналіз оборотних засобів Аналіз оборотних засобів передбачають такі дослідження:

 • Аналіз динамічних змін та структурних зрушень, що відбулися як в загальному значенні оборотних активів, так і розрізі окремих складових;

 • Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання, а саме: оцінка рівня забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів через вимірювання впливу факторів на відхилення показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

Ефективність використання матеріальних ресурсів характеризується показниками матеріаловіддачі {М,) та матеріаломісткості {М^):

Д

м,=— вм

де Д- дохід від реалізованої продукції, грн.

Вм - вартість витрачених матеріальних витрат, грн.

Вм

Мм=

д

 • Аналіз фондів обігу, що здійснюється за такими складовими фондів обігу як готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, гроші та їх еквіваленти. Включає визначення показників, що характеризують ефективність використання фондів обігу, аналіз дебіторської (кредиторської заборгованості).

Оцінка ефективності використання фондів обігу проводиться визначенням коефіцієнта оборотності фондів обігу (Коф.а) або його окремих частин (готової продукції), показника тривалості (періоду) одного обороту фондів обігу (Тоф0) або його окремих частин:

Коф.0 — Дч / ФОсер

де Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації, грн.

ФОсер- середньорічні залишки фондів обігу, грн.

Т0фОк/Кофо або ТОф„ = Дк* ФОсер/Дч де Дк - кількість днів у звітному періоді (рік - 360 днів, квартал - 90, місяць - ЗО днів).

Аналіз дебіторської (кредиторської заборгованості) передбачає визначення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості (Кодз) (коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості (Кокз-)), строку погашення (період інкасації) дебіторської СГодз) та кредиторської заборгованості (Тою), частку дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів (ПВДЗ)\

Кодз — Дч /ДЗсер дрДЗсер - середня величина дебіторської заборгованості:

Кокз -Дч / КЗсер де КЗсер - середня величина кредиторської заборгованості, грн.

Тодз * Дк/Кодз; Тою ~ Дк /Кою- Дк - тривалість аналізованого періоду

ПВдзш (ДЗ: ОА) '100%

де ПВдз — частка дебіторської заборгованості в оборотних активах;

Дз — дебіторська заборгованість;

ОА — оборотні активи (ф. 1 р.260).

 • Аналіз оборотності оборотних активів. Ефективність використання оборотних активів вимірюється швидкістю їх обороту. Чим більше оборотів здійснюють оборотні активи, тим з меншою їх сумою підприємство може виконати програму виробництва і реалізації продукції, що позитивно характеризуватиме його діяльність. Скорочення тривалості одного обороту в днях свідчить про прискорення оборотності оборотного капіталу і, як наслідок, відбувається його вивільнення з обігу, що приводить до підвищення ефективності діяльності підприємства.

 • Виявлення резервів підвищення оберненості авансованих коштів.

Аналіз використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці

Основні завдання аналізу використання трудових ресурсів та витрат на оплату праці:

 • Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою. Досліджуються динамічні та структурні зміни трудових ресурсів підприємства за чисельністю, категоріями, професією, кваліфікацією, освітою, статтю, віком, стажем роботи на підприємстві, здійснюється аналіз руху робочої сили.

Показником рівня кваліфікації робочих є середній тарифний розряд:

І ТргЧі і-і

ТрсщГ

І Чі 1-І

де Трсер— середній тарифний розряд;

Трі— і-й тарифний розряд;

Чі — чисельність робочих і-го розряду, осіб;

п — кількість розрядів.

Аналіз використання робочого часу для усунення невиправданих втрат і нераціонального використання. Величина фонду робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (Ч), кількості відпрацьованих одним робітником днів (Др) за звітний період та середньої тривалості (Т^,) робочого дня (зміни) за формулою:

ФРЧ^Ч^Др^Т^

Аналіз продуктивності праці для виявлення резервів її підвищення. Рівень продуктивності праці характеризується виробітком та трудомісткістю. Між показниками трудомісткості та виробітком існує обернено пропорційний зв’язок — при зниженні трудомісткості виробіток зростає, і навпаки. Аналіз продуктивності праці включає: аналіз динаміки та оцінку виконання плану показників продуктивності праці з визначенням відповідних показників - Лабс, Тр, Тпр, визначається вплив найважливіших факторів на ріст продуктивності праці.

 • Аналіз витрат на оплату праці з метою виявлення факторів впливу на економію чи перевитрати фонду оплати праці. Аналіз передбачає виконання таких завдань: дати попередню оцінку використання фонду оплати праці у цілому по підприємству, а також у розрізі окремих категорій персоналу підприємства (проводиться методом порівняння з використанням горизонтального аналізу із розрахунком показників Дабс, Тр, Тпр), проаналізувати склад і структуру ФОП і зміну показників в динаміці, (використовується метод вертикального аналізу), оцінити використання ФОП з урахуванням зміни обсягу виробництва, провести факторний аналіз зміни розміру фонду оплати праці.

Оскільки заробітна плата за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничі результати пов’язані з обсягом виробництва продукції, то крім абсолютного відхилення визначають відносне відхилення (економію або перевитрати).

АФОПмш -ФОПф - ФОПсксриг. ~ ФОПф - (ФОПзмм ■Івп + ФОП пост

де ФОПзм - фонд, що змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції: оплата праці відрядників, премії робітників та управлінського персоналу, сума їх відпускних.

ФОПпост — фонд, що не змінюється при зміні обсягу виробництва: заробітна плата робітників-погодинників, оклади службовців, усі види доплат.

Івп — індекс виконання плану обсягу виробництва товарів (послуг)

Факторний аналіз ФОП проводиться з використанням факторних моделей:

ДчЗПсер

ФОП = ЧЗПсєрі ФОЛ=ЧДрТзмЗПгод; ФОП =

Вр

де ¥ — чисельність персоналу, осіб;

ЗПсер — середньорічна заробітна плата працюючих, гри.;

Др - кількість відпрацьованих днів за рік одним працівником;

Тгм - середня тривалість робочого дня, годин;

ЗПгод - середнього динна заробітна плата, гри.

Дч - дохід від реалізованої продукції (послуг), грн.

Вр - середньорічний виробіток, грн. / особу

 • Виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів.

Аналіз витрат підприємства

Задачами аналізу витрат підприємства є:

 • Аналіз загальної суми витрат, що передбачає: дослідження динамічних змін складових, що формують загальну суму затрат, методом горизонтального аналізу та аналіз структурних зрушень загальної суми витрат з використанням вертикального методу аналізу. Результати горизонтального та вертикального аналізу дають можливість зробити попередні висновки стосовно змін витрат по окремих напрямках діяльності.

 • Здійснення аналізу операційних витрат, що включає: вивчення динаміки та структурних змін операційних витрат за економічними елементами, використовуючи метод горизонтального та вертикального аналізу, проведення факторного аналізу для визначаємо впливу відхилень економічних елементів

витрат на зміну загальної суми операційних витрат. Використовується формула розрахунку впливу структурних змін.

ПВа

АВпері = '(Іа -100)

100

де АВпері - зміна загальної суми витрат за рахунок зміни і-ої статті витрат, %;

ПВс, - частка і-oî статті витрат у загальній сумі витрат в базисному році, %;

ІСі— індекс зміни витрат і-ої етапі в звітному році, %. п —кількість статей витрат;

 • Проведення аналізу собівартості товарів (послуг) з визначенням факторів впливу на її зміни. Алгоритм проведення аналізу передбачає: визначення узагальнюючих показників собівартості продукції - витрат на 1 грн. товарної продукції Ігрн.Тп) та собівартості одиниці продукції (СО, виявлення факторів впливу та проведення факторного аналізу зміни показників собівартості.


ТОгСі

Ж-Ці
Стп

В 1грн. ТП ~ або ВігрнЛП

Втп

де Стп- собівартість товарної продукції підприємства, грн.;

Втп - вартість товарної продукції підприємства в, грн.; б»— випуск і-го виду продукції, нат. од.;

Сі- витрати на одиницю продукції і-го виду;

Ці - ціна на одиницю і-го виду продукції.

Стт Су

Оі

Де Спи- собівартість товарної продукції і-го виду, грн.

 • Визначення резервів зниження собівартості та розроблення пропозицій щодо їх упровадження.

Аналіз фінансових результатів і рентабельності

Головними завданнями аналізу фінансових результатів є:

 • Аналіз динаміки і складу фінансових результатів підприємства за ряд років. Для вивчення динаміки і складу фінансових результатів використовують горизонтальний та вертикальний аналізи. Аналіз здійснюють в розрізі окремих видів діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова), які формують валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток від звичайної діяльності (до оподаткування), чистий прибуток або збиток (див. табл.З).

 • Аналіз прибутку від операційної діяльності. Для цього потрібно оцінити виконання плану з прибутку та проаналізувати вплив факторів на зміну прибутку {її).

n~Q(L[—Q

де Q - обсяг продукції (об’єм транспортних послуг), нат од Ц- ціна одиниці продукції (транспортної послуги), грн.

С- собівартість одиниці продукції (транспортної послуги), грн.

Аналіз рентабельності, що потребує оцінити рівень рентабельності реалізованої продукції (Яр) та рентабельності виробництва в) підприємства і проаналізувати вплив факторів на зміну показників рентабельності.

п

Яр 100%

д

де Я— прибуток від реалізації продукції;

Д— чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг), гри.

П

Яв т 100%

В

де В — витрати на виробництво реалізованих товарів (послуг).

Таблиця З

Аналіз динаміки і складу фінансових результатів діяльності підприємства


Ніймнуиині статей

Код

рядка

Абсолютні величини

Питома вага статей

Зміни

Поперед.

період

Звітний

період

Поперед.

період

Звітний

період

Дабс

Тпр

Струк-рні,

%

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)

010-

2.ПДВ

015-
3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р. 1— р.2)

035100

100


4. Собівартість реалізованої продукції

040


5. Валовий прибуток (збиток) (р.З-р.4)

050(055)


б. Інші операційні доходи

060


7. Адміністративні витрати

070


8. Витрати на збут

080


9. Інші операційні витрати

090


10. Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток) (р.5+р.6-(Р-7+р.8+р.9)

100(105)


11. Дохід від участі в капіталі

110


12. Інші фінансові доходи

120


13. Інші доходи

130


14. Фінансові витрати

140


15.Витрати від участі в капіталі

150


16. Інші витрати

160


17. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)

(р.ІО+р. 11+12+13—(р.14+15+16)

170(175)


18. Податок на прибуток від звичайної діяльності (21%)

180


19. Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток (збиток) (р. 17-р 18)

190(195)


20. Надзвичайні доходи (витрати)

200(205)


21. Податки з надзвичайного прибутку

210


22. Чистий прибуток (збиток)^

220(225)
Виявити резерви зростання прибутку і рентабельності і розробити заходи щодо їх використання.

Аналіз фінансового стану підприємства Оцінка фінансового стану підприємства передбачає напрями дослідження:

 • Загальний аналіз балансу підприємства, майна та джерел його утворення (аналіз майнового стану підприємства), який включає: порівняльний аналіз темпів зміни (росту) валюти балансу (ІВБ) (підсумкове значення активу або пасиву), обсягу реалізації (ІРц), величин прибутку (ІОП, ІЧц} (операційного і чистого прибутків), з оптимальним виконуванням співвідношення (1), горизонтальний аналіз балансу - порівняння окремих статей, розділів, валюти балансу за кілька періодів із розрахунком абсолютних та відносних показників їх змін; вертикальний аналіз балансу — визначення питомої ваги кожної статті в загальній сумі валюти балансу і тенденції їх змін за певний період.

1 (100%) < ІВБ < ІРп < Юп < ІЧП (1)

Загальні риси, що свідчать про позитивні зміни в балансі:

 • Зростання валюти балансу (свідчить про збільшення виробничих

можливостей)

 • Збільшення нематеріальних активів,

 • Збільшення капітальних інвестицій,

 • Збільшення виробничих запасів в межах нормативів,

 • Збільшення поточних фінансових інвестицій,

 • Збільшення залишків грошових коштів,

 • Збільшення власного капіталу та забезпечення наступних витрат і платежів,

доходів майбутніх періодів,

 • Збільшення резервного фонду

 • Збільшення нерозподіленого прибутку,

оцінюється негативно:

 • Зменшення валюти балансу (свідчить про спад (згортання) господарської

діяльності)

 • Зростання дебіторської заборгованості,

 • Зростання кредиторської заборгованості,

 • Наявність простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості,

 • Збільшення збитків підприємства,

 • Збільшення боргових зобов’язань, непогашених в строк.

 • Аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два етапи: аналіз ліквідності балансу; розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів, згрупованих за рівнем їх ліквідності - де найбільш ліквідні активи (Аі), активи, що швидко реалізуються (А2), активи, що реалізуються повільно (Аз), активи, що важко реалізуються (А4), із зобов’язаннями, згрупованими за строками їх погашення

 • де негайні пасиви (ПІ), короткострокові пасиви (П2), довгострокові пасиви (ПЗ), постійні пасиви (П4). Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення:

Аі>Пі; Аз>ІІ2; Аз>Пз; А^< П4

До основних показників, що оцінюють ліквідність підприємства відносять:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (/ГЛЛ), Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кщ.л), Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття, загальний) (К„).

К^=Л,: (Пі + Пі) (0,2 + 0,5)

Чим більша його величина, тим вища гарантія погашення боргів

(Пі+Пз) (0,5 +1)

Коефіцієнт оцінює можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у разі його критичного стану

К„= (Аг+А2 +А+: №+Я^ (1,5 *2,5)

Величина коефіцієнта поточної ліквідності залежить від сфери діяльності підприємства. Чим вищим є цей показник, тим більша впевненість кредиторів, що борги будуть погашені.

 • Аналіз фінансової стійкості та ділової активності підприємства. Аналіз дає можливість оцінити, наскільки підприємство готове до погашення своїх боргів і відповісти на запитання, наскільки воно є незалежним з фінансового боку, зростає чи зменшується рівень цієї незалежності. Аналіз проводиться методом коефіцієнтного аналізу з визначенням відповідних коефіцієнтів (Коефіцієнт автономії (А^««,), Коефіцієнт фінансової залежності Фз), Коефіцієнт фінансового ризику Фр), Коефіцієнт ділової активності Да) тощо).

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства

Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використовується система показників: Коефіцієнт Бівера (А’*) - використовують для своєчасного визначення формування незадовільної структури балансу; Модель Альтмана (2Л) (рахунок Альтмана, індекс Альтмана, п'ятифакторна модель Альтмана) — найбільш поширений метод оцінки ймовірності банкрутства підприємства, запропонований Е. Альтманом у 1983 р.; Модель Таффлера (Zг) - розроблено у 1997 р. тощо.

гт = 0,53Хі + 0,1 ЗХ2 + 0,18Х3 + 0,16Х4

Прибуток від реалізації

X,

Поточні зобов’язання

Оборотні активи Х2=

Позичений (залучений)

Поточні зобов \язання

Х3-

Валюта балансу Чистий дохід від реалаації продукції

Х4

Валюта балансу

Якщо значення показника Таффлера - ІТ < 0,2 - підприємству загрожує

банкрутство.

Методи комплексної оцінки діяльності підприємств

Сутність цих методів полягає у визначенні рейтингової оцінки підприємств, отриманої в результаті одночасного вивчення сукупності показників господарської діяльності підприємств. Визначення рейтингової оцінки може проводитися методами: сум; суми місць; відстаней, аксонометричним методом тощо.

Метод сум. Комплексна (рейтингова) оцінка визначається шляхом підсумовування фактичних значень показників чи їхніх темпів зростання стосовно бази порівняння. * «

= або Ay»£«*,y/«V

W W
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка