«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»


Назва«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Сторінка1/6
Дата08.04.2013
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з курсу «Основи менеджменту»

для студентів спеціальності 7.050201

Менеджмент організацій”

всіх форм навчання

(денне, заочне відділення,

післядипломна освіта)

2010

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання (денне, заочне відділення, післядипломна освіта) / Укл.: Т.О. Фоміних, Л.О. Кримська, І.А. Нечаєва – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.

Укладачі: Т.О.Фоміних, асистент

Л.О. Кримська, к.е.н., доц.

І.А. Нечаєва, ст. викладач
Рецензенти:

Д.М. Стеченко, д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки Київського національного університету «Київська політехніка»,

А.М. Ткаченко д.е.н., проф. зав. каф. економіки і підприємництва ЗДІА

Відповідальний

за випуск: О.Б. Корякіна


Затверджено


на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 2 від 29.09.09 р.

ЗМІСТ
ВСТУП............................................................................4

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....................6

 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…....8

 3. Зміст, структура та обсяги курсової роботи……………………..………………………………..13

 4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…..26

 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ….…...47

 6. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ……..52

 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............59

 8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................64

Додаток А. Завдання на курсову роботу з календарним планом…………………………………..........….65

Додаток Б. Приклад оформлення реферату....................68

Додаток В. Типовий план курсової роботи на тему: «Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління».........69

Додаток Д. Зразок оформлення титульного аркуша

курсової роботи..........................................70
вСТУП
Відповідно до навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій» студенти всіх форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни “Основи менеджменту”.

Написання курсової роботи є різновидом науково-дослідної діяльності студентів і відіграє надзвичайно важливу роль в розвитку їх пізнавального інтересу та у формуванні професійної орієнтації. Під час виконання курсового дослідження та підготовки за його результатами тексту курсової роботи виявляється творчий потенціал студента, розвиваються, закріплюються навички самостійного вивчення та узагальнення наукової літератури, опановуються методи наукового пізнання, виховується здатність самостійного прийняття рішення при аналізі проблемної ситуації, що є особливо важливим в умовах сьогодення. Досвід самостійного наукового дослідження, добір найбільш ефективних методів та прийомів, аналіз отриманих результатів та їх критична оцінка розвивають в студентах вміння обстоювати власне бачення проблеми та формують здібності письмового її викладу.

Дані методичні рекомендації висвітлюють зміст курсової роботи, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання вихідної статистичної та економічної інформації досліджуваних підприємств, літературних джерел, власних спостережень, основні етапи виконання та вимоги до оформлення курсових робіт, структуру роботи, критерії її оцінювання тощо.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівнів бакалавр та спеціаліст спеціальностей напряму підготовки 0502 "Менеджмент", зокрема «Менеджмент організацій».

Нормативною та методичною базою написання методичних вказівок стали:

ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.050201 "Менеджмент організацій";

ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра за спеціальністю 6.050206 "Менеджмент організацій”.

ДСТУ 3008- 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання».

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота з дисципліни «Основи менеджменту» – самостійне теоретико-прикладне дослідження актуальної управлінської проблеми.

Як один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, курсова робота призначена, по-перше, засвідчити якість набутих студентами знань під час вивчення дисципліни «Основи менеджменту», по-друге, сформувати вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у галузі управлінської діяльності, по-третє, розвинути аналітичні та дослідницькі навички студентів та слухачів.

Як теоретико-прикладне дослідження курсова робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної управ­лінської проблеми, а також, по можливості, заходи щодо практичного її розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу теоретичних джерел, статистичних та фактичних даних для студентів денного відділення, а для студентів заочного відділення та факультету післядипломної освіти – аналізу практичних даних діяльності конкретної організації (місця роботи).

Метою написання курсової роботи є поглиблення студентом (слухачем) теоретичних і практичних знань з дисципліни «Основи менеджменту», вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень в сфері менеджменту та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; підготовка студентів до самостійної практичної діяльності.

Основними завданнями підготовки курсової роботи є:

 • закріплення теоретичних знань, набутих студентами у процесі вивчення дисципліни “Основи менеджменту”;

 • розвинення у студентів навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації, управлінською, фінансовою, статистичною звітністю тощо;

 • поглиблення знань з обраної теми дослідження;

 • вироблення вмінь узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки;

 • прищеплення навичок розробки пропозицій, обґрунтування та обстоювання власної точки зору з проблем, що досліджуються, вироблення вміння застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань;

 • формування вмінь щодо презентації результатів курсового дослідження, навичок публічного виступу.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від теми курсової роботи, напряму дослідження, теоретичного або ж прикладного характеру роботи, сфери діяльності організації – об’єкта дослідження та її специфічних рис.

Працюючи над курсовою роботою студент, має засвоїти навики:

 • правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності,

 • формулювання мети, об’єкту, предмету і завдань дослідження, вибору методів та інструментарію дослідження;

 • побудови логічного плану і оптимальної структури;

 • роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, фактичними даними реальної організації, управлінською звітністю;

 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

 • розробки та оцінки альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу

 • аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

 • підготовки доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, які вивчаються. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власні висновки й пропозиції.

Студенти денної форми навчання виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях.

Студентам заочної форми навчання та факультету післядипломної освіти при виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні матеріали, дані управлінської, статистичної та фінансової звітності підприємств або організацій, в яких вони працюють.
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Кожному студентові кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над курсовою роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти календарний графік та план курсової роботи, заповнити лист завдання на курсову роботу, а також контролює дотримання графіку виконання, перевіряє курсову роботу тощо.

На період виконання курсових робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника. Систематичні консультації допомагають студентові (слухачеві) у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення курсової роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника є запорукою успішного її виконання та захисту.

Обов’язками наукових керівників є:

 • консультування студентів з питань розробки плану роботи, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів роботи;

 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки курсової роботи;

 • контроль якості курсової роботи;

 • підготовка відзиву на курсову роботу з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до визначених критеріїв оцінки.

Виконання курсової роботи складається з підготовчого та основних етапів. В межах підготовчого етапу студент вивчає дані методичні вказівки, обирає приблизну тему курсової роботи та здійснює загальне попереднє вивчення джерел, що допоможуть остаточно визначитись з темою курсової роботи.

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

а) вибір і затвердження теми курсової роботи, заповнення бланку завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання. Даний етап є дуже важливим у співробітництві студента і керівника, оскільки пов’язаний із визначенням проблеми дослідження. Курсова робота неможлива без чіткого визначення проблеми дослідження, оскільки передбачає на основі якої теоретичної, нормативно-правової, статистичної та фактологічної джерельної бази студент зможе вирішити означену проблему.

Вдалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного виконання курсової роботи. Тему студенти обирають самостійно, керуючись переліком, який наведено у рекомендованій тематиці (див. розділ 7).Слід зазначити, що перелік тем щорік оновлюється та затверджується завідувачем кафедри менеджменту. Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри менеджменту, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, що зумовили її вибір.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економічної науки і бізнес-практики.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним (особливо для студентів заочної форм навчання та факультету післядипломної освіти) інтересам, розробкам, що вже маються, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Заповнення бланку завдання на курсову роботу супроводжується обов’язковим складанням календарного плану виконання роботи, який ухвалюється як студентом, так і науковим керівником (Додаток А), і є основою для організації та контролю поточного та кінцевого етапів виконання роботи.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену курсову роботу на перевірку науковому керівникові.

Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри менеджменту та декана факультету економіки та управління;

б) формулювання об’єкту, предмету, мети та завдань курсового дослідження, складання і затвердження плану курсової роботи. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається: лист завдання на курсову роботу; реферат; вступ; 2-3 ключових, взаємопов’язаних, розміщених у логічній послідовності розділи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки; список використаних джерел, додатки. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) та затверджує;

в) опрацювання літературних джерел і збирання статистичного та фактичного матеріалу. На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі добору літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорить процес добору літератури використання алфавітних і систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці, Інтернет-ресурів. Поглиблене вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики управління. Решту літератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного.

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним джерелом розпочинають з перегляду змісту. Глави та параграфи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно опрацювати. Ця робота має бути спрямованою на пошук ідей та пропозицій щодо вирішення проблемних питань обраної теми. Особливу увагу при цьому слід зосередити на виявленні дискусійних питань, аналізі протилежних або суперечливих позицій.

У процесі вивчення літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки окремих даних, цитат тощо. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто та рік видання, номер сторінки. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела згідно з чинними стандартами щодо бібліографічного опису;

г) написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Даний етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, що перелічені у п’ятому розділі цих методичних вказівок;

д) подання курсової роботи на перевірку науковому керівникові. Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру менеджменту. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в 6 розділі цих методичних вказівок. Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-40 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, курсова робота допускається до захисту;

е) підготовка до захисту і захист курсової роботи. Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається навчальним навантаженням викладачів. Захист курсової роботи складається з двох етапів – доповіді студента та відповідей студента на питання членів комісії. До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу (бажано мультимедійної презентації). Доповідь зазвичай містить такі елементи: назву, об’єкт, предмет, мету та завдання роботи, основні методи та інструменти дослідження, стислий зміст роботи, результати роботи, перспективи розробки теми, над якою працював студент.

Головне призначення мультимедійної презентації детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

Запитання викладачів можуть мати як теоретичний так і практичний характер. Студент повинен продемонструвати глибокі знання проблеми, над якою він працював, відмінно володіти термінологією, яку використовував в курсовій роботі, розуміти та вміти пояснити смисл формул, рівнянь, рисунків, таблиць.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує, по-перше, попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником (в межах 0 – 75 балів), по-друге, оцінювання захисту курсової роботи (в межах 0 – 25 балів). Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS в порядку, поданому в табл.6.2 (6 розділ цих методичних вказівок).

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на її титульному аркуші та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Задля забезпечення чіткості організації написання курсової роботи складається календарний графік виконання робіт, який затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. За порушення графіку студент може бути недопущений до захисту курсової роботи.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
Інноваційні підходи при викладанні спеціальних дисциплін в системі...
ПТО, як засіб підвищення ефективності і результативності навчальних досягнень учнів
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія...
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів...
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
НАКА З
...
Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності
Проаналізовано показники і методи визначення ефективності інвестицій та факторів, що впливають на її рівень. Запропоновано основні...
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: УПРАВЛІНСЬКІ...
Туру. Визначено методи управління інтелектуальною компонентою соціально-демографічного потенціалу на макрорівні. Проведено огляд...
ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом підприємства
Всеукраїнській конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Назва проекту: Підвищення ефективності управління вуличним освітленням м. Нікополя шляхом впровадження інноваційних технологій
Дослідження ефективності організації процесу
ЗНЗ Чернівецької області, та згідно з планом роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік протягом листопада-грудня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка