РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено


НазваРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Сторінка1/7
Дата03.04.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет


Кафедра правосуддя

`

"Актуальні проблеми цивільного процесуального права"

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для магістрів 1-го курсу денної форми навчання

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №1

від 21 вересня 2009 р.
Завідувач кафедри

______ _______________

Підпис Прізвище, ініціали
Київ – 2009

Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"

Укладач:

К.ю.н., доц. Кіреєва Н.О.

Рецензент:

К.ю.н., доц. Радзієвська Л.К.

Затверджено

кафедрою правосуддя

від 23 вересня 2009р,

протокол № 1


Схвалено

Науково-методичною радою

юридичного факультету

Протокол № 1

_____________ 2009р.

© Авторські права застережені

Зміст
 1. Загальні методичні вказівки до вивчення спецкурсу

 2. Система контролю знань.

 3. Тематичний план лекцій, практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, тем рефератів

 4. Зміст лекцій, плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи, теми рефератів

 5. Список рекомендованих джерел.

 6. Перелік питань на іспит.

Загальні методичні вказівки

Метою викладення курсу «Актуальні проблеми цивільного процесуального права» є забезпечення глибокого засвоєння студентами-магістрами окремих інститутів цивільного процесуального права, які є найбільш проблемними як в теоретичному, так і в практичному аспектах.

Курс «Актуальні проблеми цивільного процесуального права» вивчається студентами юридичного факультету на 1 курсі магістратури денної форми навчання.

Навчальним планом для опанування курсу «Актуальні проблеми цивільного процесуального права» передбачено: аудиторних занять – 108 годин, з яких 36 годин – лекції, 18 годин – практичні (семінарські) заняття, 54 годин – самостійна робота, контроль знань проводиться у формі іспиту.

Практичні заняття проводяться у формі доповідей студентів магістрів (20-25 хвилин) та їх обговорення.

Готуючись до виступу на практичному занятті, студент має орієнтуватися на правове регулювання певного питання цивільним процесуальним законодавством України.

Доповідь має бути підготовлена у формі реферату із зазначенням теми, плану (вступ, питання плану, висновки), розкриття питань плану з посиланням на норми цивільного процесуального законодавства України, використану літературу (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті), матеріали судової практики.

Список використаних джерел із зазначенням основних вихідних даних має завершувати реферат.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬНавчальна нормативна дисципліна «Актуальні проблеми цивільного процесуального права» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система застосовується для контролю якості знань студентів, стимулювання їхньої активності на семінарських заняттях, сприяння формуванню системних знань, регулярної самостійної роботи впродовж семестру, забезпечення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується застосуванням модульної системи оцінювання;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з двох змістовних модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в першому семестрі складають залік.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом поточного (модульного - ЗМ1, ЗМ2), підсумкового (КПМ) та семестрового (СК) контролю.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали. Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (залік) (КПМ).Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК)

Оцінка в балах

0 – 20,

у т.ч. підсумкова контрольна робота – 0-10

0 – 20,

у т.ч. підсумкова контрольна робота – 0-10

0 – 60

0 – 100


Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь, презентація (виступ на певну тему) – до 10 балів;

 • доповнення доповіді, участь у дискусії – до 5 балів;

 • експрес-опитування – до 5 балів;

 • самостійна робота на семінарському занятті (висвітлення проблемного питання з обґрунтуванням своєї позиції) – до 10 балів;

 • домашня робота у формі творчого есе з визначеного питання – до 10 балів;

 • поточне тестування (з набору суджень вибрати правильні) – до 5 балів;

 • підсумкове контрольне тестування (проводиться на останньому семінарському занятті кожного змістовного модуля) - до 10 балів.  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний транспортний університет Кафедра «фінанси, облік і аудит»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка