Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка6/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Андреева Г. !. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. — К.: Знання, 2008. —263 с.

 • Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учеб­ник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 416 с.

 • Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз»: Навч. посібник. — К., 2002. — 232 с.

 • Гудзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово- господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2004. — 180 с.

 • Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП Рута, 2003. — 680 с.

 • Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко. — 2-е вид., доп. і перер. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

 • Івахненко В. М., Горбатюк М. І. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Вид. 3-тє, без змін. — К.: КНЕУ, 2006.

  • 302 с.

  1. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 4-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.

  2. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — Вид. 2-е, перероб. і доп. — Львів: «Магнолія 2006», 2007. — 440 с.

  3. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2008. — 288 с.

  4. Кожанова Є .П ., Отенко I .П . Економічний аналіз: Навч .посібник .

  • 2-е вид . - X .: ВД ІНЖЕК, 2005.

  1. Климова Н. В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2008. — 278 с. 6.

  2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М. А. Бахрушиной. — М.: Вузовский учебник, 2008. — 463 с.

  3. Костенко Т. Д. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 400 с.

  4. Любушин Л. П. Экномический анализ: Учеб. пособие. — 2-е изд., перер. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 433 с.

  5. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2003. — 278 с.

  6. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. — 2-е вид., перер. і доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

  7. Нестеренко Ж. К., Череп А. В. Економічний аналіз фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 122 с.

  8. Павленко А. Ф., Чумаченко М. Г. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства»: Наукова доповідь. — К.: КНЕУ, 2001. — 88 с.

  9. Прокопенко І .Ф ., Ганін В .1., Москаленко В .В . Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія , практика): Навч . посібник, К .: Центр навч . літ -ри , 200 5.

  10. Прокопенко І .Ф ., Ганін В .1 ., Петряєва З .Ф . Курс економічного аналізу: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. І .Ф . Прокопенка. - Харків : Легас, 2004.

  11. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

  12. Савицкая Г .В . Экономический анализ : Учебник / 10-е изд . - М .: Новое знание, 2004.

  13. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 2-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2005. 662 с.

  14. Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. Теорія економічного аналізу: Підручник. ---Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 123 с.

  15. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навч. посібник. — 3-є вид., випр. і доп. — Львів: Магнолія плюс, 2005. — 344 с.

  16. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник.

  • Львів: «Новий Світ — 2000», 2006. — 280 с.Бандурка А. М., Червяков И. М., Посылкина О. В. Финансово-экономический анализ: Учебник. — Харьков: Ун-т МВД, 1999.

  1. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю.Буряка, М. В. Римара. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 528 с.

  2. Череп А .В . Економічний аналіз : Навчальний посібник . - К .: Кондор, 2005.

  3. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник. — К.: Пектораль, 2003. — 312 с.

  4. Чернышева Ю. Г., Кочергин А. Л. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 443 с.

  5. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. — М.: Инфра- М, 2002. —333 с.

  6. Шило В. П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 240 с.

  ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

  1. Верховної Ради України - http://www.rada.gov.ua

  2. Міністерства фінансів України - http://www.minfin.gov.ua

  3. Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua

  4. Національного банку України - http://www.bank.gov.uaTa ін.

  Додаток А

  Зразок оформлення титульної сторінки ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384

  Форма № Н-6.01

  (повне найменування вищого навчального закладу) (повна назва кафедри, циклової комісії)


  КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з

  (назва дисципліни)

  на тему:


  Студента (ки) курсу групи напряму підготовки спеціальності

  (прізвище та ініціали)

  Керівник

  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

  Національна шкапа

  Кількість балів: Оцінка: ЕСТБ

  Члени комісії


  (підпис)

  (гфізвище та ініціали)

  (підпис)

  (прізвище та ініціали)

  (підпис)

  (прізвище та ініціали  м. _ - 20 рік

  Додаток Б

  Лист-завдання на курсову роботу

  НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Фінансів, обліку і аудиту»

  Дисципліна

  Напрям підготовки

  Курс група семестр

  ЗАВДАННЯ на курсовий проект (роботу) студенту

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  1. Тема проекту (роботи) ;

  2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)

  3. Вихідні дані до проекту (роботи)

  4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

  5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

  6. Дата видачі завдання


  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  Назва етапів курсової роботи

  Термін виконання етапів проекту (роботи)

  Примітка
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  Схожі:

  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
  Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
  ЗАТВЕРДЖУЮ
  Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
  РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
  Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
  ПРАВОЗНАВСТВО
  РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  «Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
  ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
  МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
  РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
  Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
  «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
  Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
  Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
  Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
  Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка