Робоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»


НазваРобоча програма курсу та методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів денної форми навчання напрям підготовки 030601 «Менеджмент»
Сторінка5/13
Дата21.04.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

де і = 1, 2, ... ппорядковий номер відповідного показника діяльності підприємства;

у = 7,2,... т — порядковий номер підприємства в їхній сукупності.

Використання методів сум вимагає дотримання односпрямованості показників, що досліджуються. Якщо ріст одних показників оцінюється позитивно, то безпосередньо об’єднувати їх з тими показниками, зменшення яких також розцінюється позитивно, не можна.

Метод суми місць передбачає попереднє ранжирування кожного об'єкта аналізу за окремими показниками, що досліджуються. Кожному показнику відповідають бали Вц, що визначають його місце серед інших відповідних йому показників. Число місць повинно дорівнювати кількості підприємств, що аналізуються. Складається таблиця балів, на основі якої визначається комплексна оцінка підприємства. Чим менша сума місць, тим вищий ранг привласнюється об'єкту. п

Kj = ZEij —*• тіп w

Метод відстаней. В основі даного методу є оцінка близькості об’єктів аналізу до об’єкту-еталону по кожному з показників, що порівнюються. Це дає можливість визначити комплексну оцінку з урахуванням не тільки абсолютних значень показників, але й наближенням їх до найоптимальнішого значення.

Алгоритм проведення даного методу:

  • Приймається за еталон умовний об’єкт із максимальними значеннями за всіма показниками.

ві = max (аф

  • Стандартизують вихідні показники підприємств до відповідного показника еталонного підприємства за формулою:

ху = ац/тахау ,

де х & - стандартизовані показники стану j-го підприємства.

  • Обчислюють для кожного аналізованого підприємства значення рейтингової (комплексної) оцінки (Kj):

кгШч?

Найбільшому значенню рейтингової оцінки (А)) відповідає перше місце в ранжуванні підприємств за результатами їх діяльності.

У визначенні рейтингової оцінки способом відстаней може використовуватись різниця між еталоном і показником - коефіцієнтом:

-1(1-х а/

При цьому першому місцю буде відповідати найменша величина показника рейтингової оцінки (А) ).

    1. Вимоги до оформлення курсової роботи

Загальні вимоги. Курсова робота виконується у відповідності до зазначених складових частин з витримуванням необхідних пропорцій.

Курсова робота має бути виконана комп’ютерним набором на одній стороні аркуша А4 (210 х 297мм). Комп’ютерний набір виконується шрифтом Times New Roman розміром шрифту 14 через 1,5 міжрядкових інтервали. Вирівнювання тексту - по ширині рядка. Текст курсової роботи розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве - 20 мм., праве - 15 мм., верхнє та нижнє - 20 мм.

В тексті основної частини необхідно робити абзаци стандартом 1,5 см.

Нумерація сторінок курсової роботи наскрізна: перша сторінка - титульна, друга - завдання і т.д. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті. Титульний аркуш, завдання, зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки на них не ставлять. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу. Таблиці та рисунки, які розташовані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію роботи.

Якщо в роботі є додатки, їх потрібно нумерувати як додатки з посиланнями на них в тексті. В загальний обсяг сторінок курсової роботи додатки не входять.

Мова курсової роботи державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність логічна.

Вступ, кожен розділ, висновки і список використаних джерел у тексті курсової роботи розміщуються у послідовності за змістом та розпочинаються з нової сторінки. Номер розділу ставлять після слова «Розділ». Після проставленого номеру крапку не ставлять. Потім з нового рядку друкують заголовок розділу. їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по центру без абзацу і без крапки в кінці. Перед елементами «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» та «ДОДАТКИ» нумерація не вказується.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад:

  1. (другий підрозділ першого розділу). Назва підрозділу починається з великої літери, в кінці назви підрозділу крапка не ставиться. Назва підрозділу

друкується жирним шрифтом розміром 14 пт з вирівнюванням по ширині рядка без абзацу. Підрозділи не розпочинають з окремої сторінки.

Скорочення загальновживаних термінів допускається тільки після їх повного викладу. Назви літературних джерел та власні імена наводяться мовою оригіналу.

Оформлення таблиць. Всі таблиці слід нумерувати. У правому верхньому куті з прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер, який складається з номера розділу та порядкового номера таблиці в даному розділі, наприклад: Таблиця 1.3 - третя таблиця першого розділу. Лівий та правий край таблиці повинні співпадати з краями тексту.

При переносі частини таблиці на іншу сторінку, над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують її номер, наприклад: «Продовження таблиці 1.2». Якщо таблиця може розміститись на одній сторінці, її бажано не розривати. Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок таблиці, після коми, наприклад: Динаміка чисельності персоналу підприємства за 2010-2013 рр., осіб; якщо різні

  • вказують через кому після назви показника, наприклад: Обсяг виробництва, мли. грн. Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщується після слова «Таблиця», починається з великої літери, не підкреслюється та друкується по центру. В кінці назви таблиці крапка не ставиться.

Оформлення ілюстрацій. Ілюстрації (схеми, малюнки, графіки, діаграми) розміщуються після першого згадування про них в тексті.

Ілюстрації починаються словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих в додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис 1.2 — другий рисунок першого розділу. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, друкуються по центру.

Оформлення формул. Формули нумеруються арабськими цифрами та вирівнюються по центру сторінки. Порядковий номер наводиться в круглих дужках праворуч від формули, з вирівнюванням по правому краю тексту, та складається з номера розділу і порядкового номера формули, що розділені крапкою, наприклад: (1.3) - третя формула першого розділу. Пояснення умовних позначень наводиться під формулою у тій послідовності, в якій вони дані у формулі, з нового рядку після слова «де» без двокрапки, списком, кожен елемент якого розташовується з абзацу з вирівнюванням по ширині сторінки. Між текстом, формулою і поясненням до неї залишають по одному вільному рядку.

Наприклад:

де Дщ - чистий дохід від реалізації продукції, грн.;

Воі - середньорічна вартість 03, грн.;

Оформлення використаних джерел. Список використаних джерел слід розміщувати в порядку посилання на них у тексті за наскрізною нумерацією і відповідно до вимог стандарту.

Приклад оформлення списку використаних літературних джерел


Вид документа

Бібліографічний опис

Опис видання за авторами:(один автор)

Бойко, 0. Д. Історія України [Текст]: посібник/0. Д. Бойко. - 2-е вид., допов. - К.: Академвидав, 2004. - 655 с.

(два та більше авторів)

Перестюк, М. 0. Теорія рівнянь математичної фізики [Текст] : підручник / М. 0. Перестюк, В. В. Маринець. - К.: Либідь, 2006.-423 с.

Матеріали конференцій

Методична діяльність бібліотек традиції, інновації, перспективи [Текст] : матеріали регіональної наук.-практ. конф., 2 лист. 2004 р. /М-во культури і туризму України, Харківська держ. наукова б-ка ; уклад. 0. П. Кунич. - X. : ХДНБ, 2005. - 146 с.

Опис офіційних матеріалів

Конституція України [Текст]: офіц. текст. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. - 249 с.

Енциклопедія

Енциклопедія сучасної України [Текст] : [у 25 т.] / НАН України ; редкол. : М. Желєзняк (відп. секр.), І. Дзюба, А. Жуковський [та ін.]. - К.: НАН України, 2004. - 695 с. - 5 т.

Перекладні видання (за прізвищем перекладача)

Канетгі, Е. Маса і влада [Текст]: пер. з нім. / Е. Канетті. - К. : Альтернативи, 2001. - 415 с.

Збірник наукових праць (за назвою)

Практична філософія та правовий порядок [Текст] : зб. наук, ст. / Ун-т внугр. справ ; голов, ред. 0. М. Бандурка. - X. : Центр освіт, ініціатив, 2001. - 339 с.

Словники

Новий російсько-український словник-довідник [Текст]: 100000 термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. - 2-е вид., допов. - К.: Довіра: Рідна мова, 1999. - 877 с.

Стандарти

ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ; (ГОСТ 7.1-2003, ЮТ) [Текст]. - Замість ГОСТ 7.1-84 ; чинний з 2007-07-01. - К., 2007. - 47 с.

Стаття із журналу

Кирюхіна, Л. Інноваційна місія національної бібліотеки в інформаційній інфраструктурі країни [Текст] / Л. Кирюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечна планета. - 2006. - № 3. - С. 10- 13.

Дисертації

Терещенко, В. Д. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906 - 1916 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 : захищена25.12.05 / В. Д. Терещенко. - Т., 2005. - 211 с.

Інструкція

Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ [Текст] : затв. Державним казначейством України 17.07.2000. -К.: [Б. в.], 2001. - 17 с.

Опис електронного ресурсу видаленого доступу

Фандрейзінг у публічних бібліотеках [Електронний ресурс] : огляд діяльності. - Режим доступу ЬКр:// korolenko.kharkov.com/2 htm. - Назва з екрану.Оформлення додатків. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги). Вони розміщуються у порядку посилань на них у тексті курсової роботи. Кожен додаток оформлюється з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої літери симетрично тексту сторінки.

Над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера українського алфавіту, починаючи з літери А, за винятком літер: Г,Є,3,І,Ї,Й,0,Ч,Ь, що позначає його послідовність, наприклад: «Додаток А». В кінці крапка не ставиться.

    1. Критерії оцінювання при захисті курсової роботи

До захисту курсової роботи допускаються студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану по написанню курсової роботи. Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертають на доопрацювання протягом терміну, установленого керівником.

Захист курсової роботи здійснюється у формі співбесіди з керівником курсової роботи. При захисті доповідь студента має бути змістовною й тривати 8-10 хвилин. Студент повинен назвати тему курсової роботи, обґрунтувати її актуальність і значущість, сформулювати основну мету й завдання дослідження, стисло розкрити зміст, структуру роботи, викласти висновки й пропозиції, відповісти на запитання викладача.

Критеріями , що визначають оцінку виконаної курсової роботи є: самостійність виконання роботи, володіння теоретичними положеннями, правильно аналізувати отримані результати розрахунків і робити відповідні висновки, уміння стисло і аргументовано захищати свої рекомендації та висновки, своєчасність виконання роботи.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яку викладач виставляє у відомість.

Оцінку «відмінно» (90-100 балів) отримує студент, у якого акуратно й правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат з аналізу питань обраної теми, висновки про позитивні моменти й недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку «добре» (75-89 балів) одержує студент за роботу, у якій виконані всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку «задовільно» (60-74 балів) отримує студент, у якого робота виконана з недоліками щодо вимог по дослідженню обраної проблеми, недостатньо змістовний аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даної дисципліни.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Коросташивець Ю. Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
«Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Основи менеджменту» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до організації самостійної роботи з курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи курсу “Практична діяльність юриста (Практичне право)” складена на основі робочої програми...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка