«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»


Назва«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Сторінка1/10
Дата08.04.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА
Фізико-енергетичний факультет
Кафедра безпеки життєдіяльності
«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ»
Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліни «Цивільний захист»

Харків – 2012
Методичні вказівки до до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей) / Укл.: Адаменко М.І., Доронін Є.В., Квітковський Ю.В. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. – 68 с.
Укладачі: проф., д.т.н. Адаменко Микола Ігоревич

доц., к.т.н. Доронін Євген Володимирович

ст. викладач Квітковський Юрій Володимирович


Рецензент: доц., к.т.н. Бейлін М.В.

Рекомендовано кафедрою безпеки життєдіяльності,

протокол № ____ від _____ жовтня 2012р.

ЗМІСТ
стор.

Вступ……………………………………………………………………….

4

1 Загальні вимоги до розрахунково-графічної роботи ………………...

5

2 Загальний порядок розрахунку необхідного часу евакуації…………

8

3 Вимоги до складання планів евакуації………………………………...

17

Список рекомендованої літератури……………………………………...

18

Додатки
Додаток 1 Форма титульного аркуша…………………………………...

19

Додаток 2 Форма бланка завдання на виконання розрахунково-графічної роботи…………………………………………………………..

20

Додаток 3 Завдання до розрахункової частини відповідно до варіанту

21

Додаток 4 Лінійна швидкість поширення полум'я поверхнею матеріалів …………………………………………………………………

22

Додаток 5 Димоутворююча здатність речовин та матеріалів ………....

23

Додаток 6 Питома теплоємність різних твердих речовин при 20°С (якщо не зазначене інше значення температури)………………………

23

Додаток 7 Питома теплоємність різних рідких речовин при 20°С (якщо не зазначене інше значення температури)………………………

23

Додаток 8 Схеми до графічної частини роботи відповідно до обраного варіанту…………………………………………………………

24

Додаток 9 Умовні позначки ……………………………………………..

25

Додаток 10 Приклад виконання графічної частини ……………………

29

Додаток 11 Приклад виконання текстової частини…………………….

30

Додаток 12 Витяги з нормативних документів з питань безпечної евакуації людей з будівель……………………………………………….

33

Додаток 13 Приклад виконання розрахунково-графічної роботи……..

56

вступ
В системі профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей при виникненні надзвичайних ситуацій, важливе місце займає питання своєчасної та організованої їх евакуації.

Розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням безпеки людей, представляє велику складність в зв’язку з тим, що має свою специфіку і повинно здійснюватися шляхами, що відрізняються від шляхів захисту будівельних конструкцій. Наприклад, небезпечна для людини температура 70оС майже на порядок нижче за величину небезпечної температури для будівельних конструкцій. Вибух в приміщенні при концентрації вибухонебезпечної суміші менше за 5% його вільного об’єму (при цьому виробництво не вважається вибухонебезпечним) може не представляти небезпеку для будівельних конструкцій, але може викликати загибель людей. Одне і те ж пожежне навантаження в приміщенні у разі пожежі представляє різну небезпеку для будівельних конструкцій і людей. При оцінці безпеки людей необхідно враховувати такі фактори, як димоутворююча здатність речовин і матеріалів і їх токсичність, хоч з точки зору вогнестійкості будівельних конструкцій ці фактори особливого значення не мають. Автоматичні установки гасіння пожежі, якщо вони не є швидкодіючими, спрацьовують вже після того, як люди, за умовами безпеки, повинні покинути небезпечне приміщення. Отже, забезпечуючи захист будівельних конструкцій, ці установки не завжди забезпечують безпеку людей.

Специфіка захисту людей від наслідків надзвичайної ситуації полягає і в тому, що на відміну від забезпечення цілісності будівельних конструкцій, безпека людей повинна гарантуватися у всіх випадках і незалежно від економічних затрат. Вона досягається конструктивними і об’ємно-планувальними рішеннями, спрямованими на ізоляцію небезпечних факторів надзвичайних ситуацій і створення умов для вільного (комфортного) руху людей при евакуації, обмеженням застосування горючих матеріалів на шляхах евакуації.

Метою виконання розрахунково-графічної роботи є напрацювання практичних навичків у студентів щодо визначення часу евакуації людей з будівлі, поглиблене вивчення нормативних вимог до шляхів евакуації.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
Розрахунково-графічна робота виконується на стандартних аркушах формату А-4 і повинна містити в собі:


 1. Титульний лист.

 2. Бланк завдання на розрахунково-графічну роботу

 3. Зміст роботи.

 4. Розрахункову частину роботи.

 • визначення необхідного часу евакуації за підвищенням температури;

 • визначення необхідного часу евакуації за насиченням повітря продуктами горіння;

 • визначення необхідного часу евакуації за втратою видимості внаслідок задимлення;

 • визначення необхідного часу евакуації за зниженням вмісту кисню

 1. Графічну частину роботи

 2. Нормативно-теоретичну частину.

 3. Список використаної літератури.


Робота може бути написана від руки синьою пастою або надрукована на принтері. В останньому випадку до оформлення роботи висуваються наступні загальні вимоги: шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарний інтервал між строками, відступ для абзацу – 1,25 см, поля: верхнє, нижнє та праве – 1,5 см, ліве – 2,5 см.

Кожна частина роботи та список літератури починаються з нової сторінки. Всі сторінки роботи, крім титульного листа, бланку завдання та змісту, повинні бути пронумеровані. Номер сторінки ставиться зверху, посередині сторінки.

Титульний лист обов’язково роздруковується на принтері. Прізвище ли’я та по-батькові студента, номер групи та назва факультету вписуються на титульному листі від руки синьою пастою.

Аркуші, на яких виконана робота, обов’язково повинні бути скріпленими між собою за допомогою лино ва, папки-швидкозшивача або тим чи іншим типографським способом (наприклад, за допомогою пластикової «пружинки»). Скріплення аркушів канцелярською скріпкою або вкладання нескріплених аркушів у прозорий файл не припускається! В цьому випадку робота не може бути прийнята на розгляд!

Бланк завдання на розрахунково-графічну роботу містить в собі:


 1. Прізвище, ім’я та по-батькові студента (студентки)

 2. Номер варіанту

 3. Різновид речовини, що спалахнула

 4. Масову швидкість вигорання речовини

 5. Можливу площу горіння

 6. Питомі витрати кисню на горіння

 7. Нижчу теплоту згорання речовини

 8. Розміри приміщення, де відбулося загорання

 9. Номер схематичного плану будівлі, з якої передбачається евакуація людей


Кожному студентові пропонується варіант завдання на розрахунково-графічну роботу, який вибирається відповідно до його порядкового номеру по списку в журналі обліку роботи викладача. Студент повинен власноручно виписати свої вихідні дані на бланк завдання відповідно до варіанту. Бланк завдання підписується викладачем. Під час оформлення роботи студент обов’язково повинен додати туди й цей бланк. Якщо бланк завдання буде відсутній, робота до розгляду не приймається!

Студентам необхідно виконати:

1. Розрахункова частина роботи

Необхідно розрахувати мінімально необхідний час евакуації людей з приміщення, виходячи з часу настання небезпечних факторів пожежі: підвищення температури повітря до критичного значення, втрата видимості внаслідок задимлення, насичення повітря токсичними речовинами та зменшення вмісту кисню внаслідок його вигорання.

2. Графічна частина роботи

Студентам пропонується схематичний план будівлі того чи іншого призначення. На цьому плані треба нанести основні та допоміжні шляхи евакуації людей з будівлі. План будівлі з нанесеними на ньому шляхами евакуації відображається на стандартному аркуші формату А-4. Шляхи евакуації показуються зеленим кольором за допомогою олівця, фломастера або кулькової ручки. На графічній частині роботи також треба вказати умовні позначення.

3. Нормативно-теоретична частина

Користуючись, за вказівками викладача, відповідними нормативними документами, студентам пропонується скласти рекомендації щодо улаштування шляхів евакуації з будівлі того чи іншого призначення, відповідно до варіанту завдання. В цих рекомендаціях повинно бути відображено наступне:

 1. Мінімальна кількість евакуаційних виходів з будівлі

 2. Відстань між евакуаційними виходами

 3. Максимальна довжина коридору на шляху евакуації

 4. Мінімальна ширина коридору на шляху евакуації

 5. Мінімальна ширина дверних прорізів на виходах з приміщень

 6. Напрямок відчинення дверей

 7. Способи навішування дверних полотнин

 8. Улаштування сходових кліток на шляхах евакуації (мінімальна ширина сходового маршу; конструкції сходів, які дозволяються або не дозволяються на шляхах евакуації; улаштування виходів на сходову клітку)

 9. Улаштування дверей на виходах з будівлі (конструкції дверей, що дозволяються або не дозволяються; мінімальна ширина дверей, що ведуть з будівлі).

 10. Вимоги до утримання евакуаційних шляхів та виходів.

Під час складання рекомендацій необхідно робити посилання на розділи та пункти відповідних нормативних документів.

2 ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

НЕОБХІДНОГО ЧАСУ ЕВАКУАЦІЇ
На основі аналізу проектного рішення об’єкта визначаються геометричні розміри приміщення та висота робочих зон. Розраховується вільний об’єм приміщення, що дорівнює різниці між геометричним об’ємом приміщення та об’ємом обладнання або предметів, що перебувають всередині. Якщо розрахувати вільний об’єм неможливо, то допускається приймати його рівним 80 % геометричного об’єму

Далі обираються розрахункові схеми розвитку пожежі, які характеризуються видом горючої речовини або матеріалу та напрямком можливого поширення полум’я. При виборі розрахункових схем розвитку пожежі варто орієнтуватися насамперед на наявність легкозаймистих і горючих речовин та матеріалів, швидке та інтенсивне горіння яких не може бути ліквідовано силами людей, що перебувають у приміщенні. До таких речовин та матеріалів відносяться: легкозаймисті та горючі рідини, розпушені волокнисті матеріали (бавовна, льон та ли.), розвішені тканини (наприклад, завіси в театрах або кінотеатрах), декорації у видовищних закладах, папір, стружка деревини, деякі види полімерних матеріалів (наприклад, м’який пінополіуретан, оргскло) і т.д.

Для кожної з обраних схем розвитку пожежі розраховується критична для людини тривалість пожежі по наступних факторах:

 • підвищеній температурі;

 • втраті видимості в диму;

 • токсичним газам;

 • зниженому змісту кисню.

Отримані значення рівняються між собою та з них обирається мінімальне, котре і є критичною тривалістю пожежі по j-ой розрахунковій схемі.

Потім визначається найнебезпечніша схема розвитку пожежі в даному приміщенні. Із цією метою по кожній зі схем розраховується кількість вигорівшого до моменту tкрj , матеріалу mjкрtj та порівнюється із загальною кількістю даного матеріалу Мj, що може бути охоплено пожежею за розглянутою схемою. Розрахункові схеми, при яких mjj, виключаються з подальшого аналізу. З розрахункових схем, що залишилися, обирається найнебезпечніша схема розвитку пожежі, при якій критична тривалість пожежі мінімальна.

Отримане значення tкр приймається як критична тривалість пожежі для розглянутого приміщення.

За значенням tкр визначається необхідний час евакуації людей з даного приміщення.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кодекс законів «Про працю України»
Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення надзвичайної ситуації забезпечувати...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема 5 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підгтоовки з особовим...
ТЕМА: Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з тактичної підготовки з особовим...
ТЕМА: 26 Організація та порядок проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайної ситуації...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням...
Про недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу на території м. Тернополя
З метою забезпечення недопущення неблагополучної ситуації щодо сказу та враховуючи неодноразові скарги громадян на випадки укусів...
Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної...
Тема : Відпрацювання дій при виникненні надзвичайної ситуації пов’язаної з знаходженням боєприпасів часів ВВв
Затверджую” Начальник ОКЦ ГУ МНС України в Миколаївській області майор вн сл. Д. Г. Жиголін
Мета занять: Проведення тренування диспетчерів ПЗЧ по відпрацюванню дій при виникненні надзвичайної ситуації
1 Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного...
Запропонувати основні заходи із санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення населення залежно від санітарно-епідемічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка