РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401


Скачати 412.36 Kb.
НазваРОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030401
Сторінка1/4
Дата23.04.2013
Розмір412.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4


КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І

ПРАВА

Юридичний факультет
Кафедра цивільного права та правового забезпечення

туризму

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030401

«ПРАВОЗНАВСТВО»
(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

Київ-2012
Коросташивець Ю.Г. Міжнародне приватне право: Робоча програма залікового кредиту для студентів денної форми навчання напряму підготовки «Правознавство» 6.030401 (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – К.: КУТЕП, 2012. - 42с.

Рецензенти:

Федорченко Н.В. - зав. кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму, к.ю.н., доцент, професор КУТЕП.

Робочу програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму від 28 грудня 2011 року, протокол №4.

Робочу програму рекомендовано до друку та допущено до використання у навчальному процесі на засіданні науково-методичної комісії факультету 30 січня 2012 року, протокол № 3.
ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Предмет: Міжнародне приватне право

Курс: підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів ECTS: 2 кредити
Модулів: 1
Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 72
Тижневих годин – 2
Аудиторних -30

Самостійних -35

Індивідуальних - 7

Шифр та назва напрямку: "Правознавство" 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

- бакалавр, термін навчання 4 роки

Міжнародне приватне право є нормативною дисципліною

Рік підготовки: четвертий
Семестр: 8
Лекції (теоретична підготовка): годин на потік 16
Семінари: годин на групу 14
Самостійна робота: годин 35
Індивідуальна робота: годин 7
Вид контролю: ПМКВСТУП

Проведення реформ у різних сферах нашого суспільства і перш за все у сфері зовнішньоекономічної діяльності, перехід до більшої відкритості, поглиблення і розширення відносин грома­дян України, підприємств та організацій з громадянами, фірма­ми й організаціями інших держав у різних сферах суспільного життя викликало нагальну потребу у поглибленому вивченні міжнародного приватного права та підготовці висококваліфікова­них фахівців у цій галузі.

Програма дисципліни складається із загальної та спеціальної частини, які охоплюють 8 тем. У загальній частині розглядають­ся поняття, предмет і методи міжнародного приватного права, його джерела, суб'єкти, міжнародні цивільні правовідносини, вчення про колізійну норму. Спеціальна частина містить на­вчальний матеріал з речового права, права інтелектуальної власності, правового регулювання зовнішньоторговельних договорів, міжнародних кредитно-фінансових відносин, міжнародного сімейного, спадкового, трудового права, міжнародного цивільно­го процесу та міжнародного комерційного арбітражу.

Вивчення курсу передбачає поєднання надання інформатив­ного матеріалу студентам на лекціях, опрацювання на семінарсь­ких заняттях під час дискусій, написання письмових контроль­них робіт і рефератів.

Загальна характеристика залікового кредиту. Навчальна дисципліна "Міжнародне приватне право" є підсум­ковою із запропонованих до вивчення студентами дисциплін цивілістичного циклу. Метою вивчення дисципліни є надати студен­там знання з історії розвитку доктрини міжнародного приватного права, колізійного права, питань міжнародного цивільного процесу, ознайомити з міжнародно-правовими актами і національ­ним законодавством, що регулюють приватно-правові відносини за участю "іноземного елементу"; навчити правильно тлумачити і застосовувати відповідні правові норми.

До студентів пред'являються такі вимоги: знати основні по­няття, предмет і методи регулювання, основні формули прикріплення, міжнародні договори та національне законодавст­во і застосовувати їх норми для розв'язання конкретних завдань і ситуацій.

Зв'язок дисципліни з іншими галузями права. Предметом навчальної дисципліни "Міжнародне приватне право" є правове регулювання приватно-правових відносин за участю "іноземного елементу". Дисципліна "Міжнародне приват­не право" має тісний зв'язок з такими правовими дисциплінами, як теорія держави і права, цивільне право, сімейне право, трудо­ве право, цивільне процесуальне право, і вивчається після за­своєння цих дисциплін.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

"МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО"

п/п

Тема

Всього

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

1.

Міжнародне приватне право: поняття, предмет та система.

4

2
2

2.

Джерела міжнародного приватного права

7

2

2

3

3.

Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві: колізійний і матеріально-правовий методи

7

2

2

3

4.

Суб’єкти міжнародного приватного права

9

2

2

5

5.

Договірні відносини в міжнародному приватному праві

9

2

2

5

6.

Міжнародне сімейне право та міжнародне спадкове право

8

2

2

4

7.

Правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом

8

2

2

4

8.

Правове регулювання деліктних правовідносин з іноземним елементом

7

2

2

3

9.

Міжнародний цивільний процес

66
Всього

75

16

14

35


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ "МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО"


з/п

Вид роботи

Оцінка

Максимальна кількість балів

1.

Виступ на семінарському занятті: усні відповіді (підготовка до семінарських занять)

1-5

35

2.

Написання тестових завдань

0,25

5

3.

Вирішення ситуаційних задач

1-4

23

4.

Індивідуальні завдання (реферати, доповіді)

1-10

10

5.

Відвідування занять

1-7

7

6.

ПМК

1- 20

20
Всього
100

ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ ДАНИХ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ У 4-Х БАЛЬНУ ТА ШКАЛУ ECTS

За шкалою

ECTS


За 4- бальною шкалою


За шкалою навчального

закладу

А

Відмінно

90-100

В


Добре

85-89

С

75-84

D


Задовільно

70-74

Е

60-69

FX


Незадовільно


35-59

F

1-34

ЗМІСТ КУРСУ ЛЕКЦІЙ
Тема 1. Міжнародне приватне право: поняття, предмет та система

1. Поняття, предмет та особливості міжнародного приватного права.

2. Система міжнародного приватного права.

3. Тенденції розвитку та особливості предмета міжнародного приватного права.

4. Співвідношення міжнародного приватного та міжнародного публічного права.

Рекомендована література: 6, 7, 31-34, 39, 43.
Тема 2. Джерела міжнародного приватного права

1. Поняття та види джерел міжнародного приватного права.

2. Національне (внутрішнє) законодавство.

3. Су дова та арбітражна практика.

4. Міжнародний звичай.

5. Міжнародні договори.

Рекомендована література: 6, 7, 31-34, 39, 43.
Тема 3: Методи правового регулювання в міжнародному приватному праві: колізійний і матеріально-правовий методи

1. Методи регулювання в міжнародному приватному праві: поняття і види.

2. Колізійний метод регулювання в міжнародному приватному праві: природа, способи застосування, особливості.

3. Загальна характеристика, структураі види колізійних норм.

4. Типи калізійних прив'язок (форма прикріплення).

5. Тлумачення і процес застосування колізійних норм.

6. Матеріально-правовий метод і матеріально-правові норми.

Рекомендована література: 4, 6, 7, 15, 17, 20, 31, 39, 50, 58, 62.
Тема 4: Суб'єкти міжнародного приватного права

  1. Поняття та види суб'єктів міжнародного приватного права.

  2. Правовий статус фізичної особи як суб’єкта міжнародного приватного права.

  3. Іноземні громадяни, які постійно проживають у державі перебування, їх правове становище у міжнародному приватному праві.

  4. Тимчасово прибулі іноземці, їх правове становище у міжнародному приватному праві.

  5. Правове становище біженців у міжнародному приватному праві.

  6. Правове становище юридичної особи в міжнародному приватному праві.

  7. Спеціальні види юридичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного права.

  8. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.

Рекомендована література: 4, 6, 7, 15, 17, 31, 39, 58, 62.
Тема 5: Договірні відносини в міжнародному приватному праві

1. Поняття та види міжнародних контрактів, як різновиду договірних відносин в міжнародному приватному праві.

2. Конвенція ООН 1980 р. «Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів»: загальна характеристика і сфера застосування.

3. Особливості та види договорів у сфері міжнародних перевезень.

4. Особливості та види договорів у сфері міжнародного фінансування та розрахунків.

5. Загальна характеристика та особливості міжнародний переказ коштів та їх вплив на розвиток міжнародного приватного права.

6. Міжнародний акредитив його роль в міжнародному приватному праві.

7. Розрахунки із застосуванням векселів і розрахункових чеків в міжнародному приватному праві.

Рекомендована література: 16, 17, 19, 21, 30, 32, 41, 49, 53, 58, 62, 64-68.

Тема 6: Міжнародне сімейне право та міжнародне спадкове право

1. Поняття шлюб та порядок укладання шлюбу в національному та міжнародному законодавстві.

2. Особисті немайнові права та майнові відносини подружжя за національним та міжнародним законодавством.

3. Правові наслідки визнання шлюбу недійсним та особливості припинення шлюбу.

4. Правовідносини з опіки та піклування.

5. Основні колізійні питання, пов’язані зі спадкуванням.

6. Правове регулювання спадкових відносин.

Рекомендована література: 6, 7, 9, 12, 16, 19, 31-33, 39, 58, 62-65, 68.
Тема 7: Правове регулювання трудових відносин з іноземним елементом

1. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх правового регулювання.

2. Колізійні прив’язки в трудових правовідносинах, які застосовуються в міжнародному приватному праві.

3. Праця громадян України за кордоном.

4. Праця іноземців в Україні.

5. Трудовий договір в національному та міжнародному законодавстві.

Рекомендована література: 6, 7, 9, 12, 16, 19, 31-33, 39, 58, 62-65, 68.
  1   2   3   4

Схожі:

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ НАПРЯМУ...
Кучеренко І. М. Теоретичні проблеми права власності: робоча програма залікового кредиту для студентів магістратури напряму підготовки...
ПРАВОЗНАВСТВО
РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки...
Робоча програма для спеціалістів денної форми навчання напряму підготовки 030203 «Міжнародні економічні відносини»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
З навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» для студентів 2 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство»...
«Правознавство» для студентів напряму підготовки 060102 – «Будівництво», 060103 – «Гідротехніка. Водні ресурси», 040106 – «Екологія,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для магістрів 1-го курсу денної форми навчання Затверджено
Робоча навчальна програма для магістрів 1-го курсу денної форми навчання "Актуальні проблеми цивільного процесуального права"
Екзаменаційна програма з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові...
«Облік і аудит», 030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації: «Фінанси», «Банківська справа» денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка