Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності ПАТ «ФК «АВАНГАРД»


Скачати 36.61 Kb.
НазваРозкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності ПАТ «ФК «АВАНГАРД»
Дата21.04.2013
Розмір36.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток № 1

до Аудиторського Висновку

від 12 березня 2012 року
Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності

ПАТ «ФК «АВАНГАРД»
1. Загальні положення

1.1. Товариство було створене у липні 2008 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 18.07.2008 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 263487, за яким номер запису про включення відомостей про Товариство є 1 070 102 0000 033495.

1.2. 10 вересня 2009 року Товариство змінило організаційно-правову форму на Публічне акціонерне товариство та отримало нове Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 646070, номер запису про включення відомостей про Товариство є 1 070 145 0000 037482.

1.3. Товариство фінансово-господарську діяльність здійснює у відповідності до Статуту та Законів України.

Основними видами діяльності Товариства, згідно з Державним класифікатором видів діяльності є:

- біржові операції з фондовими цінностями (КВЕД 67.12.0);

- інше фінансове посередництво (КВЕД 65.23.0).

1.4. Видів діяльності непередбачених законодавством Товариство не здійснює.

1.5. Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з використанням електронно-обчислювальної техніки.

1.6. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась, на протязі 2011 року, в цілому з дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, затверджених Мінфіном та Мінстатом України.

2. Власний капітал

Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 100384 тис. грн. та складається зі Статутного та Резервного капіталів збільшених на суму нерозподіленого прибутку.

2.1. Статутний капітал станом на 31.12.2011 р. Товариства відповідає установчим документам, сформований у відповідності до законодавства України грошовими коштами в повному обсязі та становить 100.000.000,00 (сто мільйонів) гривень.

Статутний капітал поділений на 400.000.000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

2.2. Загальна кількість акціонерів Товариства складає 69 (шістдесят дев’ять) осіб, з яких 65 (шістдесят п’ять) осіб - юридичні та 4 (чотири) фізичні особи.

Акціонерами, що володіють більш ніж 5 % статутного капіталу Товариства є:

ТОВ «ПРАВОВА ПРАКТИКА» - ЄДРПОУ 35311650;

ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» - ЄДРПОУ 06747991;

ТОВ «УВФЦ» - ЄДРПОУ – 36862312.

2.3. Державна частка в Статутному капіталі Товариства відсутня.

2.4. Станом на 31.12.2011 р. нерозподілений прибуток становить 380 тис. грн.

2.5. Аудитор вважає, що структура власного капіталу відображена в обліку Товариства у відповідності до наявних первинних документів та чинного законодавства України.

Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться.
3. Облік активів.

3.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, та їх зносу (амортизації).

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються власні основні засоби на суму 19 тис. грн. Нематеріальні активи відсутні. Амортизація не нараховувалась.

3.2. Незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2011 р. відсутні.

3.3. Облік фінансових вкладень

Формування у бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 12.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції.

Поточні фінансові інвестиції складаються з цінних паперів - векселів, що придбані з метою подальшої реалізації.

Поточні фінансові інвестиції відображені у фінансовій звітності за собівартістю, яка у загальному підсумку, станом на 31.12.2011 р., становить 201384 тис. грн.

3.6. Виробничі запаси станом на 31.12.2011 р. відсутні.
4. Облік коштів та розрахунків

4.1. Порядок організації готівкових розрахунків відповідає вимогам чинного законодавства України. Облік касових операцій в Товариства, в цілому, ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Перевіркою вчасності оприбуткування готівки в касу, порушень не встановлено.
4.2. Перевіркою відповідності фактичних залишків на банківських рахунках даним бухгалтерського обліку відхилень не встановлено.

Кошти з банківських рахунків списуються виключно за розпорядженнями відповідних посадових осіб Товариства.

Дані аналітичного обліку коштів на рахунках в банках відповідають синтетичному обліку, розбіжностей під час аудиторської перевірки не встановлено.

4.3. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. становить 35565 тис. грн. та складається із заборгованості за продані поточні фінансові інвестиції.

4.4. Облік кредиторської заборгованості та оцінка зобов’язань здійснювалась у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов’язання».

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються довгострокові зобов’язання в розмірі 91500 тис. грн. та короткострокові зобов’язання з погашення банківського кредиту в сумі 38456 тис. грн.
5. Фінансові результати діяльності Товариства визначені.

У 2011 році фінансово-господарська діяльність Товариства збиткова. За 2011 рік Товариство отримало збиток в розмірі 477 тис. грн.
6. Стан бухгалтерського обліку та звітності

На протязі періоду, що перевірявся, бухгалтерський облік здійснювався в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р.

Принципи ведення бухгалтерського обліку, визначені чинними законодавством України, при формуванні фінансової звітності було Товариством в цілому дотримано.

Схожі:

Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності...
Зареєстроване Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 04. 04. 2007 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2012 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 рік, а також пояснювальні примітки до фінансової...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка