КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


Скачати 1.1 Mb.
Назва КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Сторінка 1/8
Дата 06.03.2016
Розмір 1.1 Mb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8
ISSN 0130-917X

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ


імені ІВАНА ФЕДОРОВА

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ
Державний бібліографічний покажчик України

20

2007

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"

Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

ГАЗЕТНИХ СТАТЕЙ

Державний бібліографічний

покажчик України
№ 20

Листопад 2007

(15147—15578)
Виходить 2 рази на місяць

Видається з 1937 року


Київ • 2007

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE,

STATE RESEARCH INSTITUTION

National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

NEWSPAPER ARTICLES

State bibliographic index of

Ukraine
№ 20

November, 2007

(15147—15578)
Issued semimonthly

Published since 1937


Kyiv • 2007
Національна бібліографія України

Серія заснована 1996 р.


Укладачі: В. В. Гладун, О. А. Рудь, Ю. Г. Щербак

Редагування З. А. Медведєвої

Коректура О. П. Дубовик
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 1992 від 12.05.96

Підп. до друку 16.10.2007. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум.друк.арк. 3,02. Обл.-вид.арк. 2,89.

Тираж 169 пр. Зам. № 130.

Засновник, редакція, видавець і виготівник

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.

Тел. 292-82-69.
З питань придбання звертатися за тел. 292-02-94.


Ó Книжкова палата України, 2007

ЗМІСТ

0 Загальний відділ 5

  1. Загальні питання науки та культури 5

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 5

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо 5

  1. Організації та інші типи об’єднань. 5

Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 5

070 Газети. Преса. Журналістика 6

1 Філософські науки. Психологія 6

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 6

  1. Суспільні науки 6

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому.

Соціографія. Гендерні дослідження 6

  1. Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи 7

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція 7

316 Соціологія 7

32 Політика. Політологія 7

33 Економіка. Економічні науки 9

34 Право. Юриспруденція 11

35 Державне адміністративне управління. Військова справа 12

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 16

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 17

  1. Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 18

5 Математика та природничі науки. Загальні питання

фізико-математичних, природничих та хімічних наук. 19

55 Геологія. Науки про Землю 20

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 20

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 20

62 Інженерна справа. Техніка в цілому 21

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 23

  1. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 24

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва.

Книжкова торгівля 24

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 25

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 26

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 26

8 Мовознавство. Лінгвістика. Мови. Художня література.

Літературознавство 34

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови . 34

82 Художня література. Літературознавство 35

9 Географія. Біографії. Історія 38

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 38

908 Краєзнавство 38

91 Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн. Подорожі.

Регіональна географія 38

93/94 Історія 39

Іменний покажчик 41

Географічний покажчик 47

Список газет, матеріали з яких уміщено

в "Літописі газетних статей" № 20 50

__________________

У номері зареєстровано матеріали з газет за травень, червень, липень 2007 року.

До відома читачів!

У зв’язку з набуттям чинності з 1. 07. 2007 р. Національного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ", бібліогра­фічні записи у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" укладаються відповідно до вимог нового стандарту.

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці

Див. 15288

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

15147. Гнатишин І.В. Найрізноманітніша навчально-методична література — до послуг студентів [Інституту менеджменту та економіки] "Галицької академії" / І. В. Гнатишин // Галичина. — 2007. — 7—13 черв. (№ 81—82). — С. 7.

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

15148. Величко В. Культура дружить зі спортом : [розповідь голови Херсон. обл. орг. профспілки працівників культури Віктора Величка] // Наддніпрянська прав-да. — 2007. — 20 черв. (№ 41).

15149. Ясиновський В. Нуль уваги на фунт презирства, або Про ставлення столичних функціонерів до української культури / Валерій Ясиновський // За Ук­раїнську Україну. — 2007. — 11—17 черв. (№ 22). — С. 1, 4.

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

15150. Сегеда Ю. Бібліотечні гранти. За досвідом — до Бару : [про відвідини Бар. район. б-ки учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. "Б-ка в контексті світ. культури, науки, інформації", Вінниця] / Юрій Сегеда // Вінниччина. — 2007. — 1 черв.
(№ 41). — С. 5.

Див. 15290

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо

15151. Ділова Івано-Франківщина—2007 : [про однойм. телефон.-інформ. до-відник] // Галичина. — 2007. — 14—20 черв. (№ 85—86). — С. 1.

Див. 15554

06 Організації та інші типи об'єднань. Асоціації. Конгреси.
Виставки. Музеї

061 Організації та інші типи об'єднань. Товариства. Асоціації. Конгреси. Виставки. Фірми. Наукові установи

15152. Дніпропетровці в Москві не втрачають з'язків з бітьківщиною : [про зустріч заст. голови Дніпропетр. облради Івана Лазаренка з москов. регіон. громад. орг. Дніпропетр. земляцтва "Дніпряни"] // Зоря. — 2007. — 19 черв. (№ 64).

15153. Коваленко А. Больше бы таких выставок! : [о специализ. выст. с междунар. участием "Энергетика. Электротехника. Автоматика", Донецк] / Александр Кова­ленко // Жизнь. — 2007. — 7 июня (№ 80).

15154. Мазур П. "Просвіта": Вчора. Сьогодні. Завтра / Павло Мазур // Донеч­чина. — 2007. — 5 черв. (№ 42).

Див. 15299, 15371, 15378, 15402-04, 15410-11, 15413-17, 15420, 15422-24, 15427-28, 15431, 15499, 15568

069 Музеї

15155. Дмитрів І. Колиска на сто немовлят... : [про Музей родин. професій, створений Романом Фабрикою] / Іван Дмитрів // Демократична Україна. — 2007. — 15 черв. — С. 10.

15156. І це також наше історія... : [про "Музей совєт. окупації" : за матеріала­ми бесіди з працівником музею Миколою Лук'яновичем] // Народна армія. — 2007. — 26 черв. — С. 7.

15157. Кондратюк Н. Вони творили літопис полтавського краю : [про музей газ. "Зоря Полтавщини"] / Ніна Кондратюк // Зоря Полтавщини. — 2007. — 6 черв. (№ 82).

15158. Федака П. Красою народної культури Закарпаття захоплювався увесь світ : [про створення етнограф. музею в Мукачеві у 1937 р.] / Павло Федака // Но­вини Закарпаття. — 2007. — 19 черв. (№ 68). — С. 6.

15159. Цимбалюк Є. "Козацькі могили": тернистий шлях від забуття до сла-ви : [про музей-заповідник, с. Пляшева Рівнен. обл. : за матеріалами розповіді авт. відродж. святині Маркіяна Маркіяновича Драганчука] / Євген Цимбалюк // Вільне слово. — 2007. — 12 черв. (№ 45). — С. 4—5.

15160. Шупта Д. Літературно-музейна Полтавщина : [про кн. Миколи Сте­паненка "Літературні музеї Полтавщини"] / Дмитро Шупта // Зоря Полтавщини. — 2007. — 6 черв. (№ 82).

Див. 15392, 15419, 15536

070 Газети. Преса. Журналістика

Див. 15157, 15176

1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

15161. Піціль О. До скарбнички мудрості... : [про підруч. "Філософія"] / Орес Піціль // Житомирщина. — 2007. — 23 черв. (№ 66). — С. 6.

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ’Я)

15162. Івасів Р. Ісповідник віри кир Софрон Дмитерко : Найголовніше — щоб ми відновили братню любов між християнами : [про єпископа-емерита Івано-Франків. єпархії Укр. греко-католиц. церкви преосвящ. владику Софрона (Дмитерка)] / Роман Івасів // Галичина. — 2007. — 7—13 черв. (№ 81—82). — С. 5.

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ

30 Теорія, методологія суспільних наук в цілому. Соціографія. Гендерні дослідження

Див. 15289

311 Статистика як наука. Теорія статистики. Статистичні методи

Див. 15163-64, 15166, 15197, 15199, 15200, 15211, 15213-14, 15216-17, 15250, 15311, 15318, 15324, 15337, 15348, 15356, 15385-87, 15555

314 Демографія. Вивчення народонаселення. Міграція

15163. Землян наче побільшає : [про доп. щодо народонаселення ООН : з публ. стат. даних] // Щотижня. — 2007. — 30 трав. (Чис. 22). — С. 2. — За матеріалами українських та зарубіжних видань.

15164. Населення України тане на очах : [стат. дані] // За Українську Украї­ну. — 2007. — 25 черв.—1 лип. (№ 24). — С. 2.

15165. Нестерчук С.І. Біженці й мігранти в дзеркалі законодавства і статис­тики : [бесіда з кер. обл. міграц. служби Сергієм Івановичем Нестерчуком / записала Рада Горицвіт] // Житомирщина. — 2007. — 19 черв. (№ 64). — С. 4.

316 Соціологія

15166. Проблема [бідності] планетарного масштабу : [з публ стат. даних] // Щотижня. — 2007. — 23 трав. (Чис. 21). — С. 2. — За матеріалами українських та зарубіжних видань.

15167. Ясінська В. Ще одна хвороба — ігроманія : [про темат. прес.-конф. з представниками Укр. ін-ту залежності й Одес. обл. центру соц. служб для сім'ї, ді­тей і молоді] / Віра Ясінська // Одеські вісті. — 2007. — 23 черв. (№ 58). — С. 14.

32 Політика. Політологія

323 Внутрішня політика. Національні питання.
Національні та етнічні меншини


15168. Красицький В. Українська національна ідея — УНІ / Валерій Кра­сицький // За Українську Україну. — 2007. — 18—24 черв. (№ 23). — С. 6.

15169. Красицький В. Формула любові до Вітчизни, або Національна ідея — якою їй бути? / Валерій Красицький // За Українську Україну. — 2007. — 25 черв.—1 лип. (№ 24). — С. 10.

323(1-87) Внутрішня політика зарубіжних країн

15170. Велике Європейське турне американського президента [Джорджа Бу­ша] // Демократична Україна. — 2007. — 5 черв. — С. 5.

15171. Гаврилович І. Скидали із себе ярмо несвободи... : [про кн. публіц. Ігоря Лазоришина "Помаранчевий вітер у Болоньї. Люди, хроніка подій і пережи­того"] / Іван Гаврилович // Галичина. — 2007. — 21-27 черв. (№ 89—90). — С. 19. — (Культура).

15172. Казахстан: у прагненні довічного президенства // Демократична Ук­раїна. — 2007. — 5 черв. — С. 4.

15173. Мартинов А. Ліван перетворюється на другий Ірак? / Андрій Марти­нов // Демократична Україна. — 2007. — 5 черв. — С. 5.

15174. Петренко Є. У США увічнено жертв комунізму : [про відкр. пам'ят­ника жертвам комунізму за участю президента Джорджа Буша, Вашингтон] / Євген Петренко // Демократична Україна. — 2007. — 16 черв. — С. 4.

15175. Політична криза по-турецькому // Демократична Україна. — 2007. — 5 черв. — С. 4.

323(477) Внутрішня політика України

15176. Васевич А. Партнерство влади і преси: крок назустріч : [про однойм. "круглий стіл", Полтава] / Анатолій Васевич // Зоря Полтавщини. — 2007. — 6 черв. (№ 82).

15177. Галям Т. Ющенко не хоче робити шоу для однієї політичної фігури / Тетяна Галям // Вечірня Полтава. — 2007. — 14 черв. (№ 24). — С. 2.

15178. Герасим'юк О. Ольга Герасим'юк: "Пирятин і Полтавщина — для мене це святе" : [бесіда з нар. депутатом України / записала Ганна Дениско] // Вечірня Полтава. — 2007. — 21 черв. (№ 25). — С. 4.

15179. Горбенко Н.А. Коли на виборчій кампанії робляться гроші, то це вже не вибори : [бесіда з нар. деп. України Наталією Арсентіївною Горбенко / записала Наталя Віргуш] // Черкаський край. — 2007. — 20 черв. (№ 46). — С. 4.

15180. Иванов А. Президент [Виктор Ющенко] посетил Днепропетровщину / Андрей Иванов // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 19 черв. (№ 49). — С. 2.

15181. Колядинська Т. Президент [Віктор Ющенко] побував у Кривому Розі / Тетяна Колядинська // Зоря. — 2007. — 16 черв. (№ 63). — С. 2.

15182. Разгоняєв М. Михайло Разгоняєв: "Я радий, що саме у Дніпропет­ровську пройшов більшу частину життєвого шляху" : [бесіда з нар. депутатом від фракції Партії регіонів / записала Валентина Литвиненко] // Зоря. — 2007. — 16 черв. (№ 63). — С. 2.

15183. Робоча поїздка Президента України Віктора Ющенка до Кіровоградсь­кої, Миколаївської та Херсонської областей // Рідне Прибужжя. — 2007. — 7 черв. (№ 66). — С. 1.

15184. Тимошенко Ю. Юлія Тимошенко: "Захистимо селян — захистимо Ук­раїну!" : [бесіда з лідером укр. опозиції / записав Віктор Укол] // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 14 черв. (№ 48). — С. 4 ; Нова доба. — 14 черв. (№ 47). — С. 4.

15185. Царев О.А. Пенсии и зарплаты возросли... : [о полит. ситуации в Ук­раине : беседа с нар. депутатом от Партии регионов Олегом Анатольевичем Ца­ревым / записала Валентина Литвиненко] // Вісті Придніпров'я. — 2007. — 21 черв. (№ 50). — С. 6.

Див. 15222, 15242

327 Міжнародні відносини. Світова політика. Міжнародні справи. Зовнішня політика

15186. Івасів Р. Король Галичини : Україна — це Середня Європа : [про пе­ребування політика, глави імператор. дому Габсбургів ерцгерцога Отто фон Габс­бурга в Україні] / Роман Івасів // Галичина. — 2007. — 23 черв. (№ 91). — С. 7.

15187. Седик О. З Індонезією співпрацювати хочемо, можемо, будемо... : [про зустріч вітчизн. фахівців з членами індонез. делегації, яку очолив ген. дир. з питань розв. туризму М-ва культури і туризму Республіки Індонезія Самбуджо Парікесіт] / Олена Седик // Демократична Україна. — 2007. — 16 черв. — С. 9.

15188. Справа бен Ладена живе, але чи перемагає? // Демократична Україна. — 2007. — 5 черв. — С. 4.

327(477) Зовнішня політика України

15189. Назарчук В. Буде вам і НАТО, буде і ЄС : [про міжнар. форум "Євро­атлант. майбутнє України", Київ : за матеріалами бесіди з дир. представництва Фон­ду ім. Конрада Аденауера Ніко Ланге, дир. Ін-ту філософії НАН України Миросла­вом Поповичем, наук. дир. Ін-ту євроатлант. співробітництва Олександром Сушком та ін.] / Василь Назарчук // Галичина. — 2007. — 23 черв. (№ 91). — С. 4.

15190. Подаєнко Ю. Ольвійський форум-2007 : [про Міжнар. наук.-практ. конф. "Ольвійс. форум 2007: стратегії України в геполіт. просторі", Ялта] / Юлія Подаєнко // Рідне Прибужжя. — 2007. — 12 черв. (№ 68).

15191. Сенченко М. Вибір України — Шанхайська організація співробіт­ництва / Микола Сенченко // За Українську Україну. — 2007. — 25 черв.—1 лип. (№ 24). — С. 1, 5.

15192. Сенченко М. Новий зовнішньополітичний вектор України / Микола Сенченко // За Українську Україну. — 2007. — 18—24 черв. (№ 23). — С. 4—5.

15193. Янукович В. Вектор Украины в СНГ : [беседа с пред. Совета глав правительств СНГ Виктором Януковичем] // Жизнь. — 2007. — 6 июня (№ 79).

33 Економіка. Економічні науки

330 Економічні науки в цілому. Політична економія

Див. 15147
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Асоціації. Конгреси. Виставки. Музеї 6 070 Газети. Преса. Журналістика 7 1 Філософські науки. Психологія 7
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9 06 Організації та інші типи об’єднань. Асоціації. Конгреси
ЗВІТ ПРО ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
...
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Законодавчо-нормативна база функціонування системи обов'язкового примірника видань
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"...
Доповідь "Корпорація "Електронний Архів": досвід створення электронних каталогів бібліотек"
ЗВІТ ПРО ВИПУСК КНИЖКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Респонденти: юридичні особи (видавництва, видавничі організації) та фізичні особи підприємці, які здійснюють випуск книжкової продукції,...
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Верховним Судом України ухвали судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 19 листопада...
ЛЬВIВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
Мета виставки – широке представлення підприємництва всіх регіонів України, рекламування їх продукції, ознайомлення з нею широких...
Судова палата у кримінальних справах
Голови Верховного Суду України – секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А.І
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 41
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка