ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 314.51 Kb.
Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
Сторінка 1/4
Дата 29.03.2016
Розмір 314.51 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Кафедра економічної теорії (601)

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан факультету

економіки та менеджменту (№6)

______________Прончаков Ю.Л.

« » _______________2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____________Політична економія___________

(шифр і назва навчальної дисципліни)
Галузь знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва галузі)

Напрями підготовки:

6.030508 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва напряму)

Харків 2015
Робоча програма з навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

25 червня, 2015 р, 13 с.

Розробник: ст.. викладач каф. 601 Шведова А. М.

Робочу програму затверджено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № 12 від “ 25червня 2015р.

Завідувач кафедри економічної теорії к.е.н., професор
___________________________ Сафронов Я.В.

Програму погоджено на випускаючій кафедрі № 604

Протокол № 1 від «27» серпня 2015 року

Завідувач кафедри, д.т.н., професор _____________________ Божко В.П.

Схвалено методичною комісією ради факультету економіки та менеджменту (№6) Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут” за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Протокол № 2 від “ 31серпня 2015р.
“ 31 ” серпня 2015 р. Голова___________ ___Філіпковська Л. О.


Шведова А.М.., 2015рік

НАКУ, 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів - 5

Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»

(шифр і назва)


Нормативна

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання: написання реферату

Напрям підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

(шифр і назва)

2015/16

Семестр

1-й

Загальна кількість

годин – 150

Спеціальність

(професійне

спрямування)

_______________

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання

36 год.


Семестр 1

Практичні

аудиторних- 60 год.

Самост. роботи 90 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

24 - год.
Лабораторні

-

Самостійна робота

90 год.

Індивідуальна робота

16 год.

Вид контролю

іспит


Примітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –60/90.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - з’ясування загальних засад соціально-економічного розвитку суспільства в цілому та організації ринкового господарства зокрема, логіку функціонування ринкових відносин у конкретних господарських системах, суперечності підприємницького господарювання.

Завдання – розкриття соціально-економічної сутності суспільства та сутність його розвитку; визначення законів і принципів, які регулюють поведінку людей та їх відносини у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання різноманітних благ; озброєння суспільства економичними знаннями, необхідними для прийняття правильних фундаментальних рішень.

У результаті вивчення навчальної дісципліни студенти повинні:

знати:

 • загальні засади суспільного виробництва та закономірності його розвитку;

 • форми привласнення життєвих благ;

 • форми господарювання;

 • витрати виробництва та прибуток;

 • сутність ринкової системи та закономірності її функціонування;

 • закономірності відтворення суспільного продукту;

 • господарський механізм в системі керованого суспільного виробництва;

 • теоретичні основи світового господарства та економічні аспекти глобальних проблем.

вміти:

 • на підґрунті знань системи економічних законів пояснювати процеси та явища в економічному житті суспільства;

 • використовувати наукові докази для прийняття науково обґрунтованих рішень по економічних проблемам.

мати уявлення:

 • про методи аналізу реальних економічних процесів;

 • щодо аналізу суспільних процесів на мікро-, макро- і глобальному рівнях.


3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1 Загальні засади економічного розвитку. Основи ринку і суб’єкти ринкової економіки.
Змістовий модуль 1

Тема 1.1. Предмет і метод політичної економії.

Виникнення та етапи розвитку політичної економії . предмет політичної економії. Метод політичної економії ті її функції. Позитивна і нормативна політична економія. Політекономія і економікс.

  1   2   3   4

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка