Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в


Скачати 198.64 Kb.
Назва Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Сторінка 1/4
Дата 06.03.2016
Розмір 198.64 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Парадовський Олександр Вікторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.07.2014

(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2014 р.


I.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТІРАС" (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

2.Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3.Код за ЄДРПОУ

13880385

4. Місцезнаходження

65026м. Одеса вул. Нiженська, буд. 44

5. Міжміський код, телефон та факс

0482-42-09-570482-42-09-57

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2014
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.tiras.uafin.net

в мережі Інтернет

25.07.2014
(адреса сторінки)
(дата)
Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

-

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

-

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

-

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери емітента

-

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

-

10. Інформація про заміну управителя

-

11. Інформація про керуючого іпотекою

-

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

-

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

-

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

-

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

-

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

-

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

-

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

19. Примітки:
ВКФ "ТIРАС" ТОВ не є емітентом акцiй та iнших цiнних паперiв (окрiм облiгацiй пiдприємств). Емiтент участi у створеннi інших юридичних осiб не брав. Емiтент конвертацiю цiнних паперiв не здiйснював. На пiдприємствi вiдсутнiй управитель та керуючий iпотекою. Емiтент не здiйснював трансформацiю iпотечних активiв та не здiйснював будь-яких операцiй з iпотечними сертифiкатами та активами. Емiтент не займається видами дiяльностi, щокласифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiленняелектроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Квартальнафiнансова звiтнiсть емiтентом вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складається та не подається.

Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТІРАС" (У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

01 № 319753

3. Дата проведення державної реєстрації

30.05.2001

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

6000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

11

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20Будівництво житлових і нежитлових будівель95.29Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 95.22Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння та контролю Товариства є: вищий , виконавчий та контролюючий. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв Товариства; Директор - виконавчий орган; Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)- контролюючий орган. Загальнi збори учасникiв Товариства складаються з учасникiв Товариства або призначених ними представникiв. Приймати участь у Загальних зборах учасникiв Товариства мають право всi учасники Товариства. Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються Директором Товариства не рiдше одного разу на рiк. Учасники Товариства мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйнi розмiрi їх часток у статутному капiталi. Загальнi збори учасникiв Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасники (представники учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 вiдсотками голосiв. Учасник Товариства вправi передати свої повноваження на Загальних зборах учасникiв Товариства iншому учаснику або представниковi iншого учасника Товариства. Права, обов'язки та компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства визначенi Статутом Товариства. Директор здiйснює керiвництво i управлiння поточною господарсько-фiнансовою й iншою дiяльнiстю Товариства та органiзує виконання рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор пiдзвiтний в своїй дiяльностi Зборам Учасникiв Товариства. У своїй дiяльностi Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, iншими нормативно-правовими актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами учасникiв Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором). Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства здiйснюються Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором) за дорученням Загальних зборiв учасникiв Товариства, за її власною iнiцiативою, а також за вимогою учасникiв. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам учасникiв Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) складає висновок за рiчними звiтами i балансами.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

2600831160

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-  1   2   3   4

Схожі:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,...
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка