ЗАТВЕРДЖУЮ


Скачати 192.78 Kb.
Назва ЗАТВЕРДЖУЮ
Дата 06.03.2016
Розмір 192.78 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”


кафедра № 601 “Економічної теорії”


ЗАТВЕРДЖУЮ




Декан факультету економіки та менеджменту (№ 6)


____________Прончаков Ю.Л.

« » _______________2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ




_____________ЕКОНОМІКА ТА БІЗНЕС _______________
Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювана техніка»
Напрям підготовки: 6.050101 «Комп'ютерні науки»


Харків 2015
Робоча програма з навчальної дисципліни «Економіка та бізнес» для студентів за напрямом підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

25 червня, 2015 р, 11 с.
Розробник: старший викладач каф. 601 Хмель В. І.
Робочу програму затверджено на засіданні кафедри економічної теорії (№601)

Протокол № 12 від “ 25червня 2015р.

Завідувач кафедри економічної теорії к.е.н., професор

___________________________ ( Сафронов Я.В.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Програму погоджено на випускаючій кафедрі інформаційних технологій проектування (№105)

Протокол № 1 від “ 25серпня 2015р.

Завідувач кафедри інформаційних технологій проектування д.т.н., професор

___________________________ (Дружинін Є.А.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено методичною комісією ради факультету економіки та менеджменту (№6) за напрямом підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»
Протокол № 2 від “31серпня 2015р.
31” серпня 2015 р. Голова______________(Л.О. Філіпковська)

ãХмель В. І., 2015 рік

ãНАКУ, 2015 рік

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0501 «Інформатика та обчислювана техніка»

(шифр і назва)


Нормативна

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання____________

(назва)

Напрям підготовки

6.050101 “ Комп'ютерні науки ”

(шифр і назва)

2015-й

2016-й

Семестр

3-й

4-й

Загальна кількість

годин – 108

Спеціальність

(професійне

Спрямування)

_______________

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання - 2


-

19

Семестр 4

Практичні

аудиторних - 38 год.

самостійна роб. -70 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


-

19











Самостійна робота

-

70

Індивідуальна робота

-

-

Вид контролю




-

залік


Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання – 38/70.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – надання знань про бізнес як соціально-економічне явище у широкому спектрі суспільних відносин, його функціонування з метою отримання найбільшого зиску, прибутку.
Завдання – дати загальне уявлення про бізнес, розглянути його соціально-економічний зміст, розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення бізнесу, а також висвітлити проблеми його управління і державного регулювання і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення, необхідний для розвитку бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • алгоритм дій по створенню підприємства малого бізнесу у відповідності з обраними пріоритетами;

 • нормативно -правову базу підприємницької діяльності;

 • стан економіки і підприємництва в Україні;

 • потенціал і фактори, що сприяють розвитку малого та середнього бізнесу; кредитування малого бізнесу;

 • технологію розробки бізнес-плану;

 • теоретичні та методологічні основи організації власної справи.


вміти:

 • проводити психологічний самоаналіз схильності до підприємницької діяльності;

 • вибирати організаційно -правову форму підприємницької діяльності;

 • приймати управлінські рішення;

 • робити економічні розрахунки;

 • здійснювати планування виробничої діяльності;

 • розробляти бізнес-план;

 • проводити презентації .


мати уявлення:
 • про використання різних методик дослідження ринку;

 • прогнозування результатів здійснення на підприємствах конкретних виробничо-господарських операцій.



3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні та правові основи бізнесу
ТЕМА 1. Економіка як наука про обмеженість ресурсів

та проблему вибору

Потреби. Товар. Економічний ресурс. Природні ресурси. Виробничі ресурси. Трудові ресурси. Продуктивність та ефективність виробництва. Поняття про продуктивність. Види продуктивності та способи її вимірювання. Поняття про ефективність фірми і способи її оцінки. Поняття про додану вартість як основному вимірнику ефективності фірми. Виробнича політика підприємства. Виробнича діяльність і основні принципи її організації. Типи виробничої діяльності. Поняття про технології та її вплив на організацію виробничої діяльності. Технологія та запити покупців як основні чинники формування виробничої політики підприємства.
ТЕМА2. ПРИРОДА БІЗНЕСУ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА

Потреба виникнення бізнесу. Родові ознаки бізнесу. Бізнес і діло. Стратегія і тактика бізнесу. Економічна свобода і підприємництво. Економічна свобода - основна умова розвитку бізнесу. Рушійні сили бізнесу. Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання. Суб'єкти бізнесу. Підприємницький, споживчий, трудовий та державний бізнес.
ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО БІЗНЕСУ

Принципи та умови організації підприємницького бізнесу. Обмеження в здійсненні бізнесу. Підприємство як організаційна структура бізнесу. Основні форми бізнесу та їх класифікація. Малий бізнес. Партнерство. Корпоративне підприємництво. Відродження підприємництва в 80-90 роки ХХ століття. Труднощі та бар'єри на шляху розвитку вітчизняного підприємництва. Криміналізація бізнесу і «тіньовий бізнес» як основні проблеми розвитку підприємництва в перехідній економіці України.
ТЕМА 4. МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ (ВЛАСНОЇ СПРАВИ)

Ідея та види діяльності. Власність як основа підприємницької діяльності. Форми власності. Правовий захист власності. Майно фірми і його структура. Засновницькі документи та їх підготовка. Статутний фонд і його формування. Державна реєстрація. Ліцензування та сертифікація. Припинення діяльності підприємств бізнесу.
ТЕМА 5. Підприємницька етика

Ділова етика як основа побудови ефективних комерційних зв'язків. Основні принципи ділової етики. Складнощі формування нової ділової етики сучасної України. Професійна культура бізнесової діяльності. Положення етики ділового спілкування підприємця. Невербальні засоби спілкування. Дотримання етикету підприємця, тактика переговорного процесу. Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Основні етичні категорії, їх абстрактність і відносність.
ТЕМА 6. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Підприємство (фірма) як первинна ланка виробництва і суб¢єкт економічної діяльності, основні принципи його господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності. Створення матеріальних благ і прибутку - основа функціонування виробництва. Комерційний розрахунок як метод ведення виробничо-господарської діяльності.
Змістовий модуль 2. Економічна діяльність бізнес-структур

Тема 7. Зміст і організація бізнес планування на підприємстві

Сутність і значення бізнес планування в управлінні підприємством. Організація процесу бізнес планування на підприємстві. Структура та зміст розділів бізнес плану. Титульний лист, зміст, меморандум конфіденційності, резюме бізнес плану. Аналіз бізнес середовища організації. План маркетингу, виробничий план, організаційний план, фінансовий план. Оцінка і страхування ризику. Загальні рекомендації щодо складання бізнес плану.
Тема 8. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Маркетинг - складова частина комерційної діяльності. Реалізація як найскладніша із завдань підприємця. Причини виникнення маркетингу. Сутність і основні інструменти маркетингу. Маркетингові послуги для підприємців. Економічний сенс рекламної діяльності. Типи реклами та критерії вибору найбільш ефективного для підприємця типу реклами. Рекламні фірми і їх діяльність в Україні. Торгівля і комерція. Зовнішня і міжнародна торгівля. Біржа і біржові операції. Комерційні угоди і посередництво.
Тема 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ

Сутність цін і ціноутворення, функції цін. Класифікація цін по сфері товарного обігу. Класифікація цін по території дії і по порядку відшкодування транспортних витрат. Ціни зовнішньоторговельного обороту. Класифікація цін за ступенем свободи від впливу держави при їх визначенні. Види цін на нові товари. Види цін на товари, що реалізуються на ринку відносно довгий час. Система цін і склад цін. Фактори, що впливають на ціни. Основні стратегії ціноутворення. Форми і методи впливу держави на ціни.
Тема 10. МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕСУ

Суть менеджменту і проблеми його розвитку. Поняття про менеджмент. Причини відокремлення функції менеджера і підприємця. Основні поняття сучасного менеджменту. Організаційна структура і функції менеджменту. Вибір управлінської стратегії. Органи фірми та її менеджмент. Менеджер як фактор виробництва та управління бізнесом.
Тема 11. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

Фінанси, кредит, банки. Лізингові компанії. Система страхування. Фондовий ринок. Податкова система. Рекламні агентства і засоби масової інформації. Система навчання. Консалтингові та аудиторські компанії. Система регулювання зайнятості.
Тема 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ

Потреба державного регулювання бізнесу. Механізм регулювання бізнесу. Державна підтримка розвитку бізнесу в Україні. Господарський кодекс України. Комплексні методи державного регулювання економіки. Регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. Підтримка малого підприємництва. Державне регулювання відносин власності. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Економічні функції податків. Співвідношення між ринковим механізмом і державним регулюванням.
4. Структура навчальної дисципліни



Назви змістових модулів і тем

Кількість годин




денна форма

заочна форма




усього

у тому числі






















л

сем

лаб

інд

с.р.



















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні та правові основи бізнесу

Тема 1. Економіка як наука про обмеженість ресурсів

та проблему вибору

10

2

2





6













Тема 2. ПРИРОДА БІЗНЕСУ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА

8

1

1





6













Тема 3. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО БІЗНЕСУ

8

1

1





6













Тема 4. МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ (ВЛАСНОЇ СПРАВИ)

10

2

2





6



















Тема 5. Підприємницька етика

8

1

1





6



















Тема 6. ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

10

2

2





6



















Разом за змістовим модулем 1

54

9

9





36













Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Економічна діяльність бізнес-структур

Тема 7. Зміст і організація бізнес планування на підприємстві

10

2

2





6



















Тема 8. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

8

1

1





6



















Тема 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ

10

2

2





6



















Тема 10. МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕСУ

8

2

2





4



















Тема 11. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

8

1

1





6



















Тема 12. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

10

2

2





6



















Разом за змістовим модулем 2

54

10

10





34













Усього годин

108

19

19






70




















5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин



1


Економіка як наука про обмеженість ресурсів та проблему вибору


2

2

ПРИРОДА БІЗНЕСУ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА

1

3

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО БІЗНЕСУ

1

4

МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ БІЗНЕСУ (ВЛАСНОЇ СПРАВИ)

2

5

Підприємницька етика

1

6

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

2

7

Зміст і організація бізнес планування на підприємстві

2

8

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

1

9

ЦІНОУТВОРЕННЯ

2

10

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕСУ

2

11

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

1

12

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ

2

УСЬОГО

19

6. Теми практичних занять


№ з/п

Назва теми

Кільк. год.




















7. Теми лабораторних занять

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1







2








8. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Поняття про ефективність фірми і способи її оцінки. (Тема 1)

6

2

Підприємництво як елемент бізнесу і тип господарювання.

(Тема 2)

6

3

Відродження підприємництва в 80-90 роки ХХ століття. (Тема 3)

6

4

Припинення діяльності підприємств бізнесу.

(Тема 4)

6

5

Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. (Тема 5)

6

6

Створення матеріальних благ і прибутку - основа функціонування виробництва. (Тема 6)

6

7

Аналіз бізнес середовища організації. (Тема 7)

6

8

Рекламні фірми і їх діяльність в Україні. (Тема 8)

6

9

Види цін на товари, що реалізуються на ринку відносно довгий час. (Тема 9)

6

10

Вибір управлінської стратегії. (Тема 10)

4

11

Консалтингові та аудиторські компанії. (Тема 11)

6

12

Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. (Тема 12)

6




Разом

70

9. Індивідуальні завдання


№ з/п

Назва теми

Кількість годин





















10. Методи навчання
Проведення аудиторних лекцій, практичних занять, індивідуальні консультації (при необхідності), самостійна робота студентів.

11. Методи контролю

Проведення поточного контролю, письмового модульного контролю, фінальний контроль у вигляді заліку.

12. Розподіл балів, які отримують студенти (залік)
Семестр 4



Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен) у випадку відмови від балів поточного тестування та допуску до екзамену

Змістовий

модуль №1

Змістовий

модуль №2


Сума

Т1 – Т6

Т7 – Т12







50

50

100

100

Т1, Т2,... – теми змістових модулів

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсовому проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

А

відмінно

зараховано

83 - 89

В

добре

75 – 82

С

68 -74

D

задовільно

60 – 67

E

0 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незараховано з можливістю повторного складання

13. Методичне забезпечення



 1. Господарський кодекс України 2013.



14. Рекомендована література
Базова


 1. Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посібник / З. С. Варналій. – 3-тє вид., випр.і доп. – К. : Знання-Прес, 2006. – 305 с.

 2. Глущенко Е. В. Основы предпринимательства: учеб. пособие / Е. В. Глущенко, А. И. Капцив. – М.: Вестник, 2010. – 336 с.

 3. Горфінкель В. Я. , Поляк Г. Б., Швандар В. А.Підприємництво. Підручник . -М . : ЮНИТИ- ДАНА, 2009

 4. Іванюта С. М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посібник / С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

 5. Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. "Основы предпринимательства: учебное пособие для ВУЗов" М.:ЗАО "Финстатинформ, 2009.

 6. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник / С. В. Мочерний, О. Устенко, С. І. Чоботар. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 280 с.

 7. Шваб Л. І. Основи підприємництва: навч. посібник / Л. І. Шваб. – К.: Каравела, 2006. – 344 с.


Додаткова



 1. Барінов В. А. Бізнес-планування . Навчальний посібник. - М. : Форум: ИНФРА- М, 2003

 2. Барроу К. та ін Бізнес -планування: повне керівництво / Пер. з англ. М. Веселкової. - М. : ФАИР -ПРЕСС, 2003

 3. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко та ін.; за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.

 4. Організація підприємницької діяльності. Навчальний посібник / За ред. А. З Пелиха, - М.: Видавничий центр « МарТ », 2003

 5. Ремонтова Т. І. , Широкова Л. П. Як скласти бізнес -план. Методичний посібник - Пенза : ІПК і ПРО, 2006

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка