Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»


Скачати 277.74 Kb.
НазваКерівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Дата21.04.2013
Розмір277.74 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Право > Керівництво


Фізична особа – підприємець

незалежний аудитор Станкевич Ганна Іванівна

Ідентифікаційний номер 3056017043

місцезнаходження : 03065, м. Київ, бул. І.Лепсе, б.55, кв. 62, телефон 044-4085516

зареєстрована Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією

30 серпня 2007 року за номером 2 073 000 0000 012500

р/р 260055226 в АТ «Ерсте Банк» в м. Києві, МФО 380009
Свідоцтво аудиторської палати України № 4294, видане згідно рішення № 203/2 від 02. 07.2009 р.

Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року

Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року
Реєстраційний № А3 від 13 лютого 2012 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт незалежного аудитора)
щодо повноти та достовірності фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «АНТАРА»

станом на 31 грудня 2011 року

Користувачі:

- Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»;

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.


Місце проведення аудиту - м. Київ, вул. Липська, 10

Дата проведення аудиту - з 07.02.2012р. по 13.02.2012 р. Період що перевірявся - з 01.01.2011 р. по 31.12.2011р.

Частина 1
(за Міжнародними стандартами аудиту)

Відповідно до умов договору № А3 від 04 лютого 2012 року, незалежним аудитором фізичною особою - підприємцем Станкевич Ганною Іванівною, ідентифікаційний номер 3056017043, Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року; Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року; Свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року; Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» далі Товариство), код ЄДРПОУ 34239909 та включає загальну інформацію про діяльність Товариства:

 • Баланс станом на 31 грудня 2011 року;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2011 рік;

 • Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.


Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цього фінансового звіту на основі результатів аудиту Товариства. Аудит проведено у відповідності до Закону України «про аудиторську діяльність», у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», № 300 «Завдання з надання впевненості» міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами і професійними учасниками фондового ринку», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. за № 1528, та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

При проведенні аудиту виконані необхідні аудиторські процедури задля отримання аудиторських доказів, стосовно показників, розкритих у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур, зокрема, входить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків аудитором розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудиторська перевірка також включає оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання наданих фінансових звітів у цілому. Встановлений рівень суттєвості – 10%.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому не отримало достатніх доказів щодо фактичної наявності залишків необоротних активів та обігових коштів, балансова вартість яких, станом на 30 листопада 2011 року становила 10288 тис. грн. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2011 року в повному обсязі.
Умовно-позитивний висновок
На думку аудитора, за винятком впливу на фінансову звітність питання, про яке йдеться у параграфах «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанії з управління активами «АНТАРА», код ЄДРПОУ 34239909, станом на 31.12.2011 року, а також результат його діяльності за рік, що минув, на зазначену дату, складена в повному обсязі, інформація достовірно, та умовно-позитивно відображає фінансовий стан підприємства в усіх суттєвих аспектах, згідно з визначеною концептуальною основою, відповідає встановленим вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам прийнятої облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку.


Фізична особа-підприємець

Незалежний аудитор _____________ Г. І. Станкевич

(Сертифікат аудитора № 006569 від 23 квітня 2009 р.)
Частина 2
(розкриття інформації згідно вимог Положення 1528 від 19.12.2006р.)
Повідомлення з питань аудиту

щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА»

станом на 31 грудня 2011 року, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності
Основні відомості про аудитора.

Незалежний аудитор – фізична особа – підприємець Станкевич Ганна Іванівна. Ідентифікаційний номер 3056017043;

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року;

Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року;

Свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року;

Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року;

Місцезнаходження: 03065, м. Київ, бул. Івана Лепсе, буд. 55, кв. 62.

Контактний телефон аудитора - 067 538 08 26; 044 408 55 16.
Перелік документів, наданих для аудиту

1. Реєстраційні документи Товариства.

2. Статутні документи Товариства.

3. Протоколи зборів засновників Товариства.

4. Накази.

5. Ліцензії ДКЦПФР.

6. Дані регістрів синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи.

7. Фінансова звітність станом на 31.12.2011 року.
Основні відомості про Товариство станом на 31.12.2011 року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» (надалі Товариство) знаходиться за адресою: 01021, м. Київ, вул. Липська,10. Код ЄДРПОУ 34239909.

Засновники Товариства:

ТОВ «Фінансова Компанія «АНТАРЕС», ідентифікаційний код 32827819;

ТОВ «АНТАРА» ідентифікаційний код 32250700;

Первинний Статут ТОВ «Торговий дім «АНТАРА» затверджено рішенням зборів учасників Товариства, протокол № 01/06 від 11.05.2006 р. та внесено Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією в Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності 16.05.2006р. Реєстраційний номер 10701020000019800.

Свідоцтво про державну реєстрацію № 1546 від 16.05.2006 р.

Внесені зміни та доповнення до установчих документів згідно зборів учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», протокол № 01/06 від 23.06.2006 р. зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. Реєстраційний номер 10701050001019800 від 30.06.2006 р.

Рішенням зборів засновників від 05.07.2006 р., Протокол № 01/07 внесені наступні зміни, в т.ч. і предмет діяльності та назва Товариства на наступну: ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», які зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, Реєстраційний номер 10701050003019800 від 11.07.2006 р.

Наступні зміни, що стосувались збільшення розміру статутного капіталу, внесені згідно рішення загальних зборів учасників Товариства від 20.09.2007 року (Протокол № 1/20), зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.09.2007 року, № 10701050007019800.

Рішенням загальних зборів учасників Товариства від 17.11.2008 року, Протокол № 1/17 було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капталу. Відповідні зміни зареєстровані Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 21.11.2008 року, номер запису 10701050008019800.

Останні зміни були прийняті на Загальних зборах учасників Товариства від 15.06.2011р., протоколом № 1/15 та зареєстровані Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.06.2011р. за номером 10701050009019800.

Формування та зміни статутного капіталу проведено у відповідності з вимогами Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 05.04.2001 р. №2374-lll (зі змінами та доповненнями) та згідно з нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Станом на 15.06.2011 року статутний капітал Товариства заявлений 10 000 тис. грн. і сплачено в грошовій формі в повній сумі.

Розмір частки у статутному капіталі Товариства належить учаснику «Фінансова компанія «Антарес», яка володіє часткою, загальною вартістю 10 000 тис. грн., що становить 100.0 % статутного капіталу Товариства.
Організаційно правова форма – Товариство з обмеженою відповідальністю,
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Липська, 10.

Телефон 8 (044) 594 51 31.
Зареєстровані в Статуті наступні види діяльності за КВЕД:

65.23.0 - інше фінансове посередництво;

67.13.0 – інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

Установчими документами не передбачені інші види діяльності.
Середньооблікова чисельність працюючих станом на час перевірки - 2 особи.
Протягом періоду, що перевірявся, для здійснення господарської діяльності Товариством відкрито слідуючі поточні рахунки в національної валюті:

 • № 26509010032555 в АТ «Укрексімбанк» у м. Києві, МФО 322313.


Аудиторська перевірка проводилась з відома генерального директора ТОВ «КУА «АНТАРА» Кушерця С. І.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності за період що перевірявся були:

Директор:

Кушерець С. І., призначений на посаду згідно Протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» за номером 1/01 від 01 серпня 2006 року. по теперішній час.

Головний бухгалтер

з 22.09.2006р. по 21.12.2009 р. головний бухгалтер Соколова О. А., призначена на посаду, згідно наказу № 11-К від 22.09.2006р.;

фінансовий директор Соколова О. А. з 21 грудня 2009 року, згідно наказу № 9-к по даний час з покладенням обов’язків ведення бух обліку.


Товариство включено до державного реєстру фінансових установ, які надають послуги на ринку цінних паперів Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за № 902 від 29.08.2006 року.

Ліцензія серії АВ № 189568 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів строком дії до 18.08.2011 року.

Ліцензія серії АГ № 579812 від 19.08.2011 року видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 716 від 27.07.2011р.), строком дії до 19.08.2016 року.

Товариство оприлюднило свою річну фінансову звітність за 2010 р. в газеті «Фінансовий вісник» № 119 від 23.05.2011 року.
Щодо окремих компонентів фінансової звітності повідомляю наступне:
РОЗДІЛ І

 1. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ


Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2011 року складаються з:

- нематеріальні активи в сумі 2 тис. грн.;

- основні засоби в сумі 38 тис. грн.;

- інші фінансові інвестиції в сумі 9647 тис. грн.
1.1 Розкриття інформації про нематеріальні активи
Протягом періоду, що перевірявся, Товариство в своїй господарській діяльності використовувало нематеріальні активи, які були оцінені достовірно та відповідно до критеріїв, визначених за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242.

Станом на 01.01.2011 року

Первісна вартість нематеріальних активів Товариства складає 0 тис. грн.

Накопичена амортизація нематеріальних активів – 0 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року.

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 2 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 2 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 2 тис. грн.

У складі нематеріальних активів відображено вартість придбаної ліцензії. Нематеріальні активи відображались у балансі підприємства в сумі витрат на придбання і доведення їх до стану, в якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети. Дані витрати складали первісну вартість нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає вимогам П(С)БО 8.

Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому висновок про достовірність фінансової звітності надається умовно-позитивний. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2011 року в повному обсязі.
1.2 Розкриття інформації про основні засоби
Протягом періоду, що перевірявся, Товариство в своїй господарській діяльності використовувало основні засоби, які були оцінені достовірно та відповідно до критеріїв, визначених за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.

Амортизація основних засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, що відповідає вимогам П(С)БО 7.

Станом на 01.01.2011 року

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 8 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 7 тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 1 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року.

Первісна вартість основних засобів Товариства складає 47 тис. грн.

Накопичена амортизація основних засобів – 9тис. грн.

Залишкова (балансова) вартість – 38 тис. грн.

Аудитор не приймав участі у проведенні щорічної інвентаризації активів підприємства, що не було передбачено умовами договору, тому висновок про достовірність фінансової звітності надається умовно-позитивний. Проведення щорічної інвентаризації оформлено належним чином, але не дало аудитору можливості отримати належний рівень впевненості щодо наявності залишків активів та заборгованості станом на 30 листопада 2011 року в повному обсязі.
1.3 Облік інвестицій
Визнання, обік та оцінка фінансових інвестицій здійснювалась відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91.

Розмір довгострокових інших фінансових інвестицій станом на 01.01.2011 року складали 9605 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року – 9647 тис. грн., а саме інші фінансові інвестиції в сумі 9647 тис. грн., у вигляді інвестиційних сертифікатів.

Метод оцінки в обліку по ціні придбання відповідає вимогам П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан необоротних активів станом на 31.12.2011 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього вартість необоротних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 01.01.2011 року складає 9606 тис. грн., та станом на 31.12.2011 року – 9687 тис. грн.


 1. ОБОРОТНІ АКТИВИ


2.1 Розкриття інформації про запаси
Запаси зараховуються на баланс Товариства, які придбані за плату, за первинною вартістю. Вони вважаються активом за умови отримання у майбутньому при їх використанні економічної вигоди та можливості визначення їх вартості. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. При відпуску запасів оцінка їх здійснюється методом ідентифікованої собівартості одиниці запасів. Запаси в активах Товариства станом на 01.01.2011 року та станом на 31.12.2011 року складали 0 тис. грн.

Розкриття інформації про запаси у примітках до фінансової звітності відповідає вимогам п. 29 П(С)БО 9 та МСФЗ 2.
2.2 Розкриття інформації про зобов’язання
Облік розрахунків дебіторської заборгованості проводився у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. № 237. За період, що перевірявся, резерву сумнівних боргів Товариство не створювало.

Для обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами використовувались балансові рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками», 36 «Розрахунки з покупцями», 68 «Розрахунки за авансами одержаними», 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Розмір дебіторської заборгованості станом на 01.01.2011 року склав 640 тис. грн., станом на 31.12.2011 року – 503 тис. грн. Стан дебіторської заборгованості, на кінець звітного періоду, наведено нижче:

- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 1 тис. грн.;

- Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів – 255 тис. грн.;

- Інша поточна дебіторська заборгованість – 247 тис. грн.

Простроченої заборгованості, яка підлягає списанню за рахунок прибутку Товариства немає.

Під час вибіркової перевірки порядку визнання та обліку дебіторської заборгованості порушень не виявлено.

На мою думку, розкриття інформації про дебіторську заборгованість відповідає встановленим нормативам та концепціям національних стандартів бухгалтерського обліку.


  1. Розкриття інформації про грошові кошти


Безготівкові розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювалось через уповноважені банки, згідно з договорами на розрахунково-касове обслуговування, шляхом перерахування коштів з рахунку платника на рахунок одержувача коштів. Розрахунки між Товариством та контрагентами здійснювались грошовими коштами на підставі укладених договорів. Кошти з рахунку списувались за дорученням розпорядника коштів на підставі виставлених рахунків. Суми коштів, що зараховані або списані з розрахункового рахунку, відповідно, відображені в оборотній відомості та фінансовій звітності. Залишки коштів на розрахункових рахунках згідно виписок банків відповідають залишкам, відображеним в обліку по рахунках 31 «Рахунки в банках».

На основному поточному рахунку Товариства в банку в національній валюті на 01.01.2011року обліковувалась 88 тис. грн., на 31.12.2011 року – 98 тис. грн.
Аудитор підтверджує стан поточного рахунку з відображенням в фінансовій звітності.
На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан оборотних активів станом на 31.12.2011 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього вартість оборотних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 01.01.2011 року складає 728 тис. грн., та станом на 31.12.2011 року – 601 тис. грн.


 1. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ


Витрати майбутніх періодів Товариства станом на 01.01.2011 року та станом на 31.12.2011 року склали 0 тис. грн. Відображення яких в балансі відповідає зазначеному на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів» бухгалтерському обліку, підтверджую.
ВИСНОВОК


На думку аудитора, інформація за видами активів, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

РОЗДІЛ ІІ
Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема Національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
1. Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складений з:

 • Статутного капіталу в сумі 10000 тис. грн.;

 • Нерозподіленого прибутку в сумі 288 тис. грн.

Вартість власного капіталу Товариства станом на 01.01.2011 року складає 10240 тис. грн.; станом на 31.12.2011 року – 10288 тис. грн.

Збільшення власного капіталу в поточному році відбулось за рахунок прибутку в сумі 48 тис. грн.
2. Розкриття інформації про статутний капітал.

Перевіркою встановлено, що на дату державної реєстрації ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», 16.05.2006 р. № 10701020000019800 для забезпечення діяльності, згідно Статуту за рахунок внесків Учасників заявлено статутний капітал у розмірі 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень, який поділено на 100 рівних часток вартістю 5 000,00 (п’ять тисяч) гривень кожна.

Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», що належать учасникам:

ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» складає 495000 (чотириста дев’яносто п’ять тисяч) гривень, що становить 99% статутного капіталу;

ТОВ «АНТАРА» складає 5000 (п’ять тисяч), що становить 1% статутного капіталу.

Згідно первинних бухгалтерських документів встановлено, що:

ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» внесла платіжним дорученням № 32 від 12 травня 2006 року суму в розмірі 250 000,00 (двісті п’ятдесят тисяч) гривень;

ТОВ «АНТАРА» внесла платіжним дорученням № 6 від 15 травня 2006 року суму в розмірі 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) гривень;

Протоколом №01/06 від 23 червня 2006 року Зборів учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА», ТОВ «АНТАРА» була виведена зі складу учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА». Кошти в розмірі 2500,00 (дві тисячі п’ятсот) гривень внесені ТОВ «АНТАРА» були виведені з статутного капіталу.

На Загальних зборах учасників ТОВ «Торговий дім «АНТАРА» від 05.07.2006 року (Протокол № 01/07) було прийнято рішення про зміну назви Товариства в ТОВ «КУА «АНТАРА» та збільшення розміру статутного капіталу до 2 000 000,00 (двох мільйонів) гривень.

Державна реєстрація ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА» проведена 17 липня 2006 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 10701050003019800. Станом на 17 липня 2006 року загальна вартість статутного капіталу сформована 2 000 000,00 (два мільйони) гривень, що підтверджено наступними первинними бухгалтерськими документами:

 • платіжне доручення № 65 від 06 липня 2006 року на суму 1 600 000,00 (один мільйон шістсот тисяч) гривень;

 • платіжне доручення № 66 від 06 липня 2006 року 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) гривень.

На Загальних зборах учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» від 20.09.2007 року (Протокол № 1/20) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 4 000 000,00 (чотирьох мільйонів) гривень.

Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «КУА «АНТАРА», що належать учаснику ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» складає 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень, що становить 100% статутного капіталу.

Державна реєстрація змін проведена 24 вересня 2007 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 10701050007019800.

У відповідності до зареєстрованих змін, на поточний рахунок ТОВ «КУА «АНТАРА» було внесено єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Антарес», як внесок до статутного капіталу, наступні платежі:

- платіжним дорученням № 353 від 01 жовтня 2007 року на суму 1 280 000,00 (один мільйон двісті вісімдесят тисяч) гривень;

- платіжним дорученням № 354 від 01 жовтня 2007 року суму, 720 000,00 (сімсот двадцять тисяч) гривень.

На Загальних зборах учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» від 17.11.2008 року (Протокол № 1/20) було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень.

Розмір частки у статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «АНТАРА», що належать учаснику ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» складає 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень, що становить 100% статутного капіталу.

Державна реєстрація змін проведена 21 листопада 2008 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 10701050008019800.

У відповідності до зареєстрованих змін, на поточний рахунок ТОВ «КУА «АНТАРА», єдиним учасником - ТОВ «Фінансова компанія «Антарес», як внесок до статутного капіталу, платіжним дорученням № 749 від 30 червня 2009 року було внесено суму в розмірі 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень.

Після 21.11.2008 року змін у складі учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» та зміну розмірі статутного капіталу не відбувалось.

Таким чином, станом на 31.12.2011 року, статутний капітал сформований в повному обсязі грошовими коштами та складає 10 000 000,00 (Десять мільйонів) грн. 00 коп.

В зв’язку з наведеними вище змінами, станом на 31.12.2011 року долі учасників ТОВ «КУА «АНТАРА» складаються наступним чином:

 • Юридична особа ТОВ «Фінансова компанія «Антарес» володіє часткою

10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 коп.), що відповідає 100% статутного капіталу Товариства.

За вищенаведеною інформацією, підтверджую правильність формування Статутного капіталу грошовими коштами, своєчасність і повноту внесення коштів та правильність його відображення в бухгалтерському обліку ТОВ «КУА «АНТАРА».

Власний капітал у вигляді статутного капіталу станом на 31.12.2011 року відображений в сумі 10 000 000,00(Десять мільйонів гривень 00 коп.) вірно.

Заборгованості засновників станом на 31.12.2011 року по внескам до статутного капіталу немає.

Аудитор підтверджує, що вклади учасників, фактично внесені до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» грошовими коштами, складають 10000000,00 грн.

Товариством передбачено створення Резервного капіталу у розмірі не менше 25% Статутного капіталу. Резервний капітал повинен створюватись за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від чистого прибутку Товариства. Фактично в 2011 році резервний капітал не нараховувався.
3. Розкриття інформації щодо фінансових результатів.
Облік чистого прибутку правдиво і неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства в періоді, що перевірявся. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку.

За результатами роботи 2011 року підприємство має чистий прибуток у сумі 48 тис. грн.
ВИСНОВОК


На думку аудитора, інформація про власний капітал та фінансові результати, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичний стан формування фінансових результатів та власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України, за виключенням незначних зауважень, перелічених вище. 1. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання.


Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснювались відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. № 20.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року складає 94 тис. грн. Кредиторської заборгованість станом на 31.12.2011 року відсутня.

Під час вибіркової перевірки порядку визнання та обліку кредиторської заборгованості порушень не виявлено. Простроченої заборгованості не має.


ВИСНОВОК


На думку аудитора, інформація про зобов’язання, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України. 1. Розкриття інформації щодо доходів майбутніх періодів.


Доходи майбутніх періодів Товариства станом на початок і кінець 2011 року склали 0 тис. грн., відображення яких в балансі відповідає зазначеному на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» бухгалтерському обліку.
На думку аудитора, в фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображено суму доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2011 року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.


 1. Розкриття інформації про кредити банків.


Довгострокових кредитів у банківських установах та заборгованості по ним Товариство не має.
РОЗДІЛ ІІІ
Наявність та незмінність облікової політики

Товариством наданий Наказ № 1 від 03.01.2011 року «Про облікову політику підприємства», в якому відображено всі суттєві питання ведення бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами щодо його створення та організації.

Підтверджую, що принципи облікової політики при веденні бухгалтерського обліку Товариства застосовувались в основоному вірно та не змінювались протягом періоду, що перевірявся.
РОЗДІЛ ІV
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства
Аудитором було здійснено розрахунок вартості чистих активів Товариства. Для проведення розрахунку чистих активів використано баланс Товариства станом на 31.12.2011 року, а саме:

 • Активи:

Розділ І активу балансу в сумі 9687 тис. грн.;

Розділ ІІ активу балансу в сумі 601 тис. грн.;

Розділ ІІІ активу балансу в сумі 0 тис. грн.

Всього активів – 10288 тис. грн.

 • Зобов’язання:

Розділ ІV пасиву балансу в сумі 0 тис. грн.

Розділ V пасиву балансу в сумі 0 тис. грн.
Розрахунок чистих активів: Активи – Зобов’язання = 10288 – 0 = 10288 тис. грн.
Вартість чистих активів станом на 31.12.2011 року, згідно даних балансу складає 10288 тис. грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року складає 10000 тис. грн.
ВИСНОВОК
Вартість чистих активів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року складає 10288 тис. грн., що перевищує вартість статутного капіталу та відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.
РОЗДІЛ V
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»
Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.
РОЗДІЛ VІ

Розкриття інформації про забезпечення випуску цінних паперів
У звітному періоді випуску цінних паперів не здійснювалось. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операцій з іпотечними облігаціями.

РОЗДІЛ VІІ
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні»
Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

РОЗДІЛ VІІІ
Розкриття інформації про дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку, для яких ці показники визначені Комісією.

Аудитором було здійснено аналіз показників фінансового стану Товариства. Для проведення аналізу використано фінансову звітність у складі:

 • Баланс станом на 31 грудня 2011 року;

 • Звіт про фінансові результати за 2011 рік;

Для оцінки використані показники, що наведені у таблиці:


№ п/п

Найменування показників

Станом на 01.01.11 р.

Станом на

01.01.12 р.

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма: 0,25-0,5)

(ф.1(р.220+р.230+р.240)/ф.1 р. 620)

0,94

0


2

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (норма: 1,0 – 2,0)

(ф.1 р. 260/ ф.1 р. 620)


7,74


0

3

Чистий обіговий капітал, тис. грн.
(ф.1 р. 260 – ф.1 р. 620)

634

601

4

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності чи автономії) (норма: 0,25-0,5) (ф.1 р. 380/ф.1 р. 640)


0,99


1,0

5

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів
(ф.1 р. 480 + ф.1 р.500)/ф.1 р. 380

0

0

6

Чисті активи, тис. грн.

10240

10288


ВИСНОВОК
На думку аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» має задовільний фінансовий стан.
ВИСНОВОК
Класифікація та оцінка активів Товариства відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені підприємством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво та неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одна одній та даним бухгалтерського обліку.
Підтверджую, що фінансова (бухгалтерська) звітність, а саме: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати за 2011 рік, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повністю відображають фінансову інформацію про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та умовно-позитивно відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та принципами облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА».

Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АНТАРА» станом на 31.12.2011 року підтверджую.


Фізична особа-підприємець

Незалежний аудитор _____________ Г. І. Станкевич

(Сертифікат аудитора № 006569 від 23 квітня 2009 р.)

З висновком ознайомлені:

Генеральний директор

ТОВ «КУА «АНТАРА» _____________ С. І. Кушерець
Фінансовий директор _____________ О. А. СоколоваСхожі:

Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво ТОВ «КУА «КАМЕЛОТ»
Свидетельство №189 (серия Б №027047) плательщика единого налога от 18. 05. 2012 г., выданное ГНИ в Калининском районе г. Донецка
Керівництво та Учасники ТОВ «ФК «ОМП»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво та Учасники ТОВ «ФК «Антарес»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво та Учасники ТОВ «ФК «Антарес»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво та Учасники ТОВ «ФК «ОМП»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
ТОВ „КУА „Перфект Капітал”

ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка