Міністерством юстиції України


Скачати 176.24 Kb.
НазваМіністерством юстиції України
Дата04.04.2013
Розмір176.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


Зареєстровано

Міністерством юстиції України

01 квітня 1993 р.

Свідоцтво № 438

ПОГОДЖЕНО у новій редакції

із змінами та доповненнями

12 жовтня 1993 р.

05 лютого 1997 р.

24 квітня 1999 р.

“___”________2002р.


Затверджено

На Установчих зборах

Українського ядерного товариства

03 вересня 1992 р.

Поправки внесені на зборах

Українського ядерного товариства

17 вересня 1993 р.(протокол №3)

12 грудня 1996 р. (протокол №16)

04 лютого 1999р. (протокол №27)

Нова редакція прийнята на зборах

Українського ядерного товариства

12 вересня 2002 р. (протокол № 45)
СТАТУТ
УКРАЇНСЬКОГО ЯДЕРНОГО ТОВАРИСТВА

м. Київ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей статут визначає порядок органiзацiї, дiяльностi та лiквiдацiї Українського ядерного товариства.

  2. Скорочена назва Українського ядерного товариства – УкрЯТ ( надалі УкрЯТ).

  3. УкрЯТ є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян, які працюють або навчаються в галузі застосування ядерної енергії, ядерних досліджень і суміжних наук, на основі єдності їх інтересів.

  4. УкрЯТ є об’єднанням громадян зі статусом всеукраїнського об’єднання. УкрЯТ здійснює свою діяльність на території всієї України.

  5. УкрЯТ здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства України і цього статуту.

  6. УкрЯТ є неприбутковою організацією, яка утримується і виконує свої статутні завдання за рахунок отриманих коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів.

  7. Діяльність УкрЯТ здійснюється на основі добровільності членства, виборності керівних органів, підзвітності їх перед членами УкрЯТ та дотримання статутних положень.

  8. Місцезнаходження УкрЯТ: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1.
 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА
  1. УкрЯт створено з метою об’єднання вчених, спеціалістів, викладачів, школярів, студентів, що працюють або навчаються в галузі застосування ядерної енергії, ядерних досліджень і суміжних наук, для захисту їх спільних інтересів з метою участі їх у вирішенні актуальних завдань безпечного застосування технологій, процесів і явищ, що базуються на використанні іонізуючого випромінювання, енергії ядерного розпаду і термоядерного синтезу, а також для задоволення їх соціальних, культурних, просвітницьких та інших інтересів.

  2. УкрЯТ ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. Проводити аналіз та надавати пропозиції щодо вирішення конкретних завдань в галузі радіаційної та екологічної безпеки населення і відповідних об’єктів з метою сприяння безпечному розвитку перспективних ядерних і термоядерних технологій, процесів та явищ;

2.2.2. Брати участь чи ініціювати проведення незалежних громадських експертиз проектів і рішень по розташуванню, експлуатації і виводу з експлуатації, будівництву об’єктів ядерного паливного циклу, включаючи питання їх безпеки, надійності, економічності, екології;

2.2.3. Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів УкрЯТ у державних органах, установах і організаціях, на підприємствах;

2.2.4. Сприяти комплексному розвитку сучасного атомного машинобудування та ядерного приладобудування, розробці проектів нового покоління енергетичних реакторів і атомних станцій гарантованої безпеки, створенню екологічно чистих технологій для всіх ланок ядерного паливного циклу, безпечному поводженню з радіоактивними матеріалами;

2.2.5. Зміцнювати і розвивати міжнародне співробітництво членів УкрЯТ в галузях ядерних і термоядерних досліджень і суміжних наук, використання ядерної енергії та іонізуючого випромінювання;

2.2.6. Взаємодіяти з широкими колами громадськості для комплексного вирішення проблеми безпечного розвитку ядерних технологій і процесів, а також формування довіри до мирного використання ядерної і термоядерної енергії та іонізуючого випромінювання;

2.2.7. Сприяти досягненню необхідного рівня об’єктивної інформації в галузі ядерної науки і техніки для членів УкрЯТ, широких кіл громадськості, засобів масової інформації та зацікавлених організацій і осіб;

2.2.8. Сприяти популяризації знань, пов’язаних з використанням іонізуючого випромінювання, ядерної та термоядерної енергії;

2.2.9. Розповсюджувати інформацію про діяльність УкрЯТ через засоби масової інформації;

2.2.10. Сприяти досягненню якісно нового, що відповідає сучасним вимогам, рівня підготовки і перепідготовки кадрів для ядерної науки і техніки, суміжних дисциплін, створенню необхідних умов для наукового і професійного росту молоді і студентів, підняття престижу професії спеціаліста-ядерника;

2.2.11. Створювати сприятливі умови для членів УкрЯТ і сприяти розвитку їх моральних і матеріальних стимулів для проявлення ініціативи і задоволення творчих і професійних інтересів, організації спілкування між собою і з громадськістю, розвитку індивідуальної і колективної творчості, надавати допомогу у впровадженні науково-технічних досягнень членів УкрЯТ в практику;

2.2.12. Сприяти широкому обміну науковими ідеями і технічними рішеннями, взаєморозумінню між вченими-членами УкрЯТ і виробниками, узагальнювати і розповсюджувати досвід, набутий міжнародною практикою в галузі найновіших ядерних технологій.

  1. Для вирішення своїх статутних завдань УкрЯТ у встановленому законом порядку користується правом:

2.3.1. Взаємодіяти з питань, що представляють взаємний інтерес, з державними, громадськими та іншими органами і організаціями, в т. ч. іноземними;

2.3.2. Готувати об’єктивну науково обгрунтовану інформацію для громадськості, відомств і органів влади з питань застосування джерел ядерної енергії, іонізуючого випромінювання, експлуатації, виводу з експлуатації об’єктів і елементів ЯПЦ, радіаційної безпеки і екології;

2.3.3. Брати участь у громадському прогнозуванні розвитку науки і техніки в галузі ядерних і термоядерних досліджень та використанні ядерної і термоядерної енергії та іонізуючого випромінювання;

2.3.4. Проводити науково-техничні та культурні заходи (лекції, конференції, семінари, виставки);

2.3.5. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.3.6. Вести просвітницьку роботу з населенням, сприяти популяризації наукових знань в галузі ядерної енергії, радіації, радіоекології і т.д.;

2.3.7. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої цілі та ідеї через засоби масової інформації, а також через бюлетені ті іншу друковану продукцію;

   1. Засновувати засоби масової інформації;

2.3.9. Засновувати підприємства, бути учасником господарських товариств;

2.3.10. Вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки громадських організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

   1. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

2.3.12. Засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими громадськими об’єднаннями, укладати з іншими громадськими об’єднаннями угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

2.3.13. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань, а також вносити пропозиції до органів влади і управління.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС


  1. УкрЯТ є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та штампи, бланки та іншу атрибутику та символіку.

  2. УкрЯТ має право виступати учасником цивільно-правових відносин, має право укладати від свого імені угоди, набувати майнові та немайнові права і нести відповідні зобов’язання, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

  3. Члени УкрЯТ не несуть відповідальності за зобов’язаннями УкрЯТ. УкрЯТ не відповідає за зобов’язаннями своїх членів.

3.4. УкрЯТ несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном, яке йому належить на праві власності.


 1. ЧЛЕНИ УКРЯТ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ


4.1. Членство в УкрЯТ може бути індивідуальним та колективним.

4.2. Індивідуальними членами УкрЯТ можуть бути громадяни України, що досягли 14-річного віку, громадяни інших держав, які визнають Статут, мету УкрЯТ, беруть участь у реалізації його завдань та сплачують членські внески.

4.3. Колективними членами УкрЯТ можуть бути колективи (або їх частина) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які визнають Статут, мету УкрЯТ, беруть участь у реалізації його завдань та сплачують членські внески.

4.4. Підставою для прийому в індивідуальні члени УкрЯТ є особиста письмова заява громадянина, що виявив бажання стати членом УкрЯТ. Підставою для прийому в колективні члени УкрЯТ є протокольне рішення колективу (або його частини) підприємства, установи, організації та заява, що підписана уповноваженою особою.

4.5. Заяви про прийом у члени УкрЯТ подаються до Правління на імя Президента. Прийом в члени УкрЯТ здійснює Правління УкрЯТ. Після прийняття Правлінням УкрЯТ позитивного рішення та сплати членських внесків новому члену УкрЯТ видається членський квіток.

4.6. Для врегулювання взаємовідносин між УкрЯТ та його колективними членами можуть укладатися угоди.

4.7. Члени УкрЯТ мають право:

4.7.1.Обирати і бути обраним до органів управління УкрЯТ;

4.7.2. Делегувати іншим членам УкрЯТ свої права;

4.7.3. Вільно обговорювати всі питання щодо діяльності УкрЯТ, відкрито висловлювати і відстоювати свої погляди;

4.7.4. Вносити на розгляд органів управління УкрЯТ пропозиції, клопотання, заяви, запити з питань статутної діяльності УкрЯТ, в тому числі по вдосконаленню діяльності органів управління, отримувати відповіді по суті своїх звернень;

4.7.5. Отримувати від органів управління УкрЯТ інформацію про статутну діяльність УкрЯТ;

4.7.6. Брати участь у роботі зборів УкрЯТ, приймати участь в усіх заходах, які здійснюються УкрЯТ;

4.7.7. Публікувати в засобах масової інформації, що засновані УкрЯТ, та наукових виданнях УкрЯТ свої праці;

4.7.8. В першочерговому порядку користуватися перевагами УкрЯТ, бути представленим в установленому порядку до всіх видів морального і матеріального заохочення;

4.7.9. Бути висунутими на здобуття премій, що засновані УкрЯТ, та іншими організаціями;

4.7.10. Вийти з числа членів УкрЯТ.

4.8. Члени УкрЯТ зобов’язані:

4.8.1.Дотримуватися Статуту УкрЯТ, виконувати рішення органів управління УкрЯТ;

4.8.2. Брати активну участь в роботі УкрЯТ, виконувати доручення його органів управління, в установленому порядку сплачувати членські внески.

4.9. За активну участь в роботі УкрЯТ, досягнуті успіхи у вирішенні актуальних завдань безпечного застосування технологій, процесів і явищ, що базуються на використанні іонізуючого випромінювання, енергії ядерного розпаду і термоядерного синтезу до членів УкрЯТ застосовуються заохочення:

4.9.1. Присвоєння звання “Почесний член Українського ядерного товариства”;

4.9.2. Студентам призначається спеціальна стипендія УкрЯТ;

4.9.3. Призначення премії УкрЯТ за праці;

4.9.4. Нагородження грамотою чи дипломом;

4.9.5. Нагородження премією чи подарунком.

4.10. За порушення членом УкрЯТ вимог Статуту та рішень органів управління застосовуються заходи громадського впливу.

4.11. Застосування до членів заохочення та заходів громадського впливу відбувається відповідно до рішення Правління.

4.12. Умови та порядок вибуття із членства УкрЯТ:

4.12.1. При добровільному виході член УкрЯТ подає заяву та свій членський квиток до Комісії при Правлінні УкрЯТ;

4.12.2. Виключення із членів УкрЯТ за порушення Статуту або за порушення рішень органів управління УкрЯТ здійснюється на підставі рішення Правління;

4.12.3. Вибуття з членства УкрЯТ при ліквідації організації, підприємства, установи, колектив яких є колективним членом УкрЯТ, відбувається на підставі заяви, підписаної уповноваженою колективом особою, або головою ліквідаційної комісії. Вибуття з членства УкрЯТ у зв’язку зі смертю громадянина відбувається на підставі довідки про смерть.
5.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ,

МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
5.1. Управління УкрЯТ здійснюється на демократичних засадах за активною участю всіх його членів. Статутними органами, що здійснюють управління УкрЯТ є збори, Правління, Ревізійна комісія, Президент і Виконавчий секретар.

5.2. Вищим органом управління УкрЯТ є його збори, що скликаються не менше одного разу на рік. Позачергово збори можуть бути скликані з ініціативи не менш 1/3 членів УкрЯТ, 1/2 членів Правління, 1/2 членів Ревізійної комісії та Виконавчого секретаря, про що надається звернення на ім’я Президента. Позачергово збори можуть також бути скликані з ініціативи Президента.

5.3. Пропозиції про проведення чергових та позачергових зборів УкрЯТ надаються Президентом УкрЯТ Правлінню. Час та місце проведення зборів, визначення кількості делегатів, які представляють колективного члена, проект порядку денного встановлюється Правлінням за 30 днів до їх скликання і розсилається в місцеві осередки. Остаточний порядок денний затверджується на зборах.

5.4. Збори визнаються повноважними, якщо на них присутні не менш 1/2 від делегатів колективних членів та (чи) первинних осередків, квота представництва яких визначається Правлінням УкрЯТ. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх.

5.5. Збори УкрЯТ мають такі повноваження:

   1. Розглядають, затверджують та вносять зміни у Статут УкрЯТ;

   2. Обирають Президента УкрЯТ, Правління, ревізійну комісію терміном на 2 роки;

5.5.3. Створюють тематичні секції і комісії по напрямках діяльності УкрЯТ;

   1. Обирають керуючих комісій та секцій;

   2. Обирають Виконавчого секретаря терміном на 5(пять) років;

   3. Заслуховують звіти Президента, Правління, Виконавчого секретаря та ревізійної комісії;

   4. Приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію УкрЯТ;

   5. Затверджують бюджет УкрЯТ;

   6. Затверджують Положення про Президента УкрЯТ;

   7. Затверджують зразки печатки, штампів, бланків та іншої атрибутики;

5.5.11. Визначають розмір, вид (вступні, щорічні тощо) та порядок сплати членських внесків;

5.5.12.Приймають рішення про висування членів УкрЯТ та їх праць на здобуття премій та нагород, засновниками яких є інші, не УкрЯТ, організації, підприємства, установи;

5.5.13. Приймають рішення про заснування засобів масової інформації, затверджують склад їх редакційної колегії;

5.5.14. Делегують окремі повноваження Правлінню;

5.5.15. Вирішують інші питання діяльності у відповідності з статутними завданнями та чинним законодавством.

5.6. Роботою зборів керує Голова зборів, який обирається на кожних загальних зборах.

5.7.В період між зборами вищим органом управління УкрЯТ є Правління УкрЯТ, яке збирається на свої засідання не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання скликаються з ініціативи Президента, Виконавчого директора або не менш як 1/3 кількості членів Правління.

5.8.Рішення на засіданнях Правління приймаються більшістю голосів за умови присутності не менш як 1/3 кількості його членів. Рішення про виключення із членів УкрЯТ, на підставах викладених п.4.12.2. цього Статуту, приймається 2/3 голосів за умови присутності не менш як 1/3 кількості його членів. Президент має право вирішального голосу при рівності голосів на засіданнях Правління.

5.9.Головує на засіданні Правління Президент УкрЯТ, а в разі його відсутності – один із віце-президентів. В разі відсутності і Президента і віце-президентів засідання веде Виконавчий секретар. Відповідальним за формування порядку денного засідання Правління УкрЯТ є Виконавчий секретар. Він же вирішує усі організаційні питання, які пов’язані з проведенням засідання Правління.

5.10. Правління УкрЯТ має такі повноваження:

5.10.1. Обгрунтовує і здійснює вибір напрямів діяльності УкрЯТ з урахуванням Статутних цілей і завдань. Визначає шляхи здійснення та реалізації рішень зборів, організовує їх виконання. Затверджує план роботи УкрЯТ;

5.10.2. Приймає рішення про членство в УкрЯТ;

5.10.3. Готує матеріали для проведення зборів, приймає рішення про скликання зборів, визначає кількість делегатів, які представляють колективні члени;

5.10.4. Затверджує штатний розклад секретаріату УкрЯТ;

5.10.5. Приймає рішення про застосування до членів УкрЯТ заохочень та заходів громадського впливу;

5.10.6. Вносить пропозиції до зборів про висування членів УкрЯТ та їх праць на здобуття премій та нагород, засновниками яких є інші, не УкрЯТ, організації, підприємства, установи;

5.10.7.Приймає рішення про вступ до міжнародних громадських (неурядових) організацій, про утворення міжнародних спілок громадських організацій, затверджує їх установчі документи, а також приймає рішення про вихід із них ;

5.10.8.Приймає рішення про заснування або вступ до спілок (союзів, асоціацій тощо) з іншими громадськими об’єднаннями, затверджує їх установчі документи а також приймає рішення про вихід із них ;

5.10.9.Приймає рішення про створення господарських товариств, заснування підприємств, затверджує їх установчі документи, а також приймає рішення про їх ліквідацію та реорганізацію ;

5.10.10.Контролює виконання планів, бюджету і кошторисів УкрЯТ та господарських товариств і підприємств створених УкрЯТ для виконання статутних завдань;

5.10.11.Приймає рішення про відкриття чи закриття рахунків УкрЯТ;

5.10.12. Надає дозвіл на відчуження нерухомого майна УкрЯТ;

5.10.13.Вирішує питання про встановлення міжнародних контактів та зв’язків, про заключення договорів, про участь в різних акціях та заходах, тощо;

5.10.14.При необхідності, може скликати раду керівників організацій, підприємств, установ, колективи яких є колективними членами УкрЯТ та керівників спонсорів УкрЯТ;

5.10.15.Вирішує ряд інших питань в межах переданих йому зборами повноважень.

5.11. Загальною роботою УкрЯТ керує Президент, який обирається зборами на 2 роки. Президент здійснює свою діяльність на підставі Положення про нього, яке затверджується зборами УкрЯТ.

5.12.Для керівництва роботою УкрЯТ по напрямкам діяльності, Правління з свого складу може обирати на 2 роки до чотирьох віце-президентів.

5.13. При необхідності Правління зі свого складу обирає скарбника УкрЯТ, котрий відповідає за фінансову роботу УкрЯТ.

5.14. Члени УкрЯТ, обрані до складу Правління, працюють на громадських засадах.

5.15. Для організації та забезпечення поточної діяльності УкрЯТ створюється секретаріат, до складу якого входять штатні працівники. Працівники секретаріату перебувають з УкрЯТ в трудових відносинах. Керує роботою секретаріату Виконавчий секретар.

5.16. Виконавчий секретар здійснює керівництво поточною діяльністю УкрЯТ. В своїй роботі Виконавчий секретар підзвітний і підпорядкований зборам УкрЯТ, а в період між зборами – Правлінню УкрЯТ і безпосередньо – Президенту УкрЯТ. Виконавчий секретар є посадовою особою УкрЯТ, яка несе юридичну відповідальність.

5.17. Виконавчий секретар обирається зборами УкрЯТ на 5-річний термін. Може бути переобраним на наступний термін по рішенню зборів УкрЯТ. Трудовий договір з Виконавчим секретарем підписує Президент.

5.18.Виконавчий секретар УкрЯТ має такі повноваження:

5.18.1.. Здійснює оперативно-господарське управління діяльністю УкрЯТ;

5.18.2. Приймає на роботу та звільняє працівників секретаріату УкрЯТ, підписує з ними трудові договори, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення

5.18.3. Організує роботу штатного апарату на підставі Кодекса законів про працю України, рішень зборів та Правління УкрЯТ;

5.18.4.Організує проведення зборів УкрЯТ, засідань Правління ;

5.18.5. Організує виконання статутних завдань УкрЯТ, планів та бюджету УкрЯТ;

5.18.6. Контролює роботу місцевих осередків УкрЯТ;

5.18.7. Діє від імені УкрЯТ без довіреності і видає довіреності на виконання від імені УкрЯТ будь- яких дій в межах своїх повноважень, відкриває та закриває в установах банку розрахунковий та інші рахунки;

5.18.8.Підписує від імені УкрЯТ фінансові та господарські документів;

5.18.9.Розпоряджається коштами і майном УкрЯТ;

5.18.10.Звітує про роботу секретаріату та про фінансово-господарську діяльність УкрЯТ на зборах, Правлінні та Президенту;

5.18.11. Має інші повноваження, надані зборами, Правлінням УкрЯТ та Президентом УкрЯТ.

5.19. Ревізійна комісія щорічно перевіряє дотримання встановленого порядку ведення справ, фінансово-господарську діяльність УкрЯТ та діяльність господарських товариств, підприємств створених УкрЯТ. Склад Ревізійної комісії затверджується зборами. Зі свого складу ревізійна комісія обирає голову і секретаря. Голова ревізійної комісії доповідає зборам УкрЯТ про результати перевірки. Виконавчий секретар та працівники секретаріату не можуть входити до складу Ревізійної комісії.

5.20. Основу УкрЯТ складають його місцеві осередки, які створюються у більшості областей України. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом і діють без статусу юридичної особи. Організація роботи місцевих осередків визначається самостійно на зборах місцевого осередка.

5.21. До повноважень місцевих осередків, які реалізуються шляхом прийняття рішень зборами місцевого осередку, входить:

5.21.1.Визначення напрямків діяльності осередку та затвердження планів роботи;

5.21.2.Прийняття рішення про направлення представників на збори УкрЯТ;

5.21.3.Призначення секретаря місцевого осередку на 2 роки;

5.21.4. Приймання заяв громадян про індивідуальне членство в УкрЯТ, надання рекомендацій і пропозицій до Правлення УкрЯТ щодо членства в УкрЯТ;

5.21.5.Надання пропозицій про діяльність УкрЯТ органам управління УкрЯТ;

5.21.6.Прийняття рішень з інших питань діяльності місцевого осередку у відповідності із статутними завданнями УкрЯТ.

5.22. Роботу місцевого осередку очолює секретар місцевого осередку, який діє від імені УкрЯТ відповідно довіреності і координує діяльність місцевого осередку з діяльністю УкрЯТ. Секретар місцевого осередку обирається та звільняється з посади зборами місцевого осередку. Секретар місцевого осередку підзвітний Виконавчому секретарю і виконує свої повноваження.

5.23. До повноважень секретаря місцевого осередку входить:

5.23.1. Ведення документації осередку;

   1. Звіт про роботу місцевого осередку та про його витрати;

5.23.3.Доповідь на зборах місцевого осередку та УкрЯТ;

5.23.4.Скликання чергових та позачергові збори, підготовка їх проведення;

   1. Здійсння інших повноважень, наданих зборами місцевого осередку або Виконавчим секретарем.
 1. КОШТИ ТА МАЙНО УКРЯТ


6.1. УкрЯТ може мати у своїй власності споруди, будинки, обладнання, автотранспорт, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для його статутної діяльності.

6.2. УкрЯТ набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.3. УкрЯТ має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ним господарських товариств та підприємств.

6.4. Майно УкрЯТ складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі УкрЯТ.

6.5. Джерелами формування майна УкрЯТ є:

6.5.1. Кошти та майно, передані членами УкрЯТ;

6.5.2. Кошти та майно, які передані добровільно громадянами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, в тому числі іноземними;

6.5.3. Майно, придбане за рахунок власних коштів та іншим шляхом, не забороненим чинним законодавством України;

6.5.4. Прибутки від діяльності господарських товариств, підприємств створених УкрЯТ;

6.5.5. Пасивні доходи;

6.5.6. Кошти або майно, які надходять УкрЯТ від проведення її основної діяльності;

6.5.7. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

6.6. УкрЯТ та створені ним господарські товариства і підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.7. Кошти та інше майно УкрЯТ використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі. Кошти та інше майно УкрЯТ не можуть перерозподілятися між його членами, в тому числі при ліквідації УкрЯТ, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.


 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРЯТ


7.1. Припинення діяльності УкрЯТ може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Реорганізація УкрЯТ здійснюється за рішенням зборів УкрЯТ, якщо за таке рішення проголосувало більше половини присутніх на них делегатів.

7.3. Ліквідація УкрЯТ здійснюється за рішенням зборів або рішенням суду.

Рішенням зборів УкрЯТ створюється ліквідаційна комісія, яка складає ліквідаційний баланс.

7.4. У випадку ліквідації наявні власні кошти та інше майно УкрЯТ після розрахунків з бюджетом та оплати праці працівників за рішенням ліквідаційної комісії передаються іншій неприбутковій організації або використовується на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.


 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ УКРЯТ
8.1. Зміни та доповнення в Статут УкрЯТ вносяться рішенням зборів УкрЯТ, якщо за таке рішення проголосувало більше половини присутніх на них делегатів.

Про внесення змін і доповнень УкрЯТ повідомляє Міністерство юстиції України в 5-денний строк.


Схожі:

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ Запорізького навчально-виховного комплексу №67
Міністерства освіти України від 31. 08. 1995 №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ І ЗАВІДУВАЧА КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ
Міністерства освіти України від 31. 08. 1995 №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України
Міністерством юстиції України Установчими зборами
Всеукраїнська громадська організація “Українська ліга зі зв’язків із громадськістю” є всеукраїнською громадською організацією, яка...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАДВІРНЯНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Міністерства юстиції України від 15. 10. 2012 №1516/5, та доручення Головного управління юстиції в Івано-Франківській області від...
М ІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАКАЗ
Плану заходів, затверджених наказом Головного управління юстиції у Волинській області від 05. 08. 2011 №324 «Питання виконання Закону...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ
України студентам факультету юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, затвердженого наказом Міністерства...
Методичні рекомендації щодо створення кабінетів предметів художньо-естетичного...
Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09. 09. 2004 №1121/9720 та затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 11. 03. 2013 м. Київ №402/5 Про...
України 23 червня 2011 року за №760/19498, наказу Міністерства юстиції України від 14 листопада 2011 року №3325/5 «Про затвердження...
Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності...
Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці...
Начальник ПДПЧ-16 Центрального району майор служби цивільного захисту
Наказ МНС України №119 від 22. 04. 2003 р. “ Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”, зареєстрованого Міністерством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка