Основні відомості про умови договору на проведення аудиту


Скачати 75.52 Kb.
НазваОсновні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата03.04.2013
Розмір75.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ІНВЕСТКОНСУЛЬТАНТ”

за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Реєстраційний №01-12/728/793

20 січня 2012 р.

м. Київ

Адресат: Керівництво ТОВ "КУА "ІНВЕСТКОНСУЛЬТАНТ";

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Аудитора


Незалежна аудиторська фірма ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" (далі - Аудитор) діє на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №3187, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 18.04.03р. №122, чинне до 14.02.13р.).

Код ЄДРПОУ – 32346015.

Юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202.

Фактичне місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 8Б, оф.2.

Реєстраційні дані: зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією 24.03.03р., № запису 1 066 105 0005 000701, свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №753084.

Керівник: Олексієнко Дмитро Володимирович.

Інформація про аудитора: сертифікат аудитора серії "А" №005322, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 27.06.02р. за №111, термін дії – до 27.06.12р.

Телефон/факс: (044) 272 5321.

Основні відомості про Товариство


Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестконсультант» (далі – Товариство).

Код за ЄДРПОУ – 35058583.

Місцезнаходження Товариства: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 49-Б.

Товариство створене і здійснює свою діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державною адміністрацією Сіроштан Г.О., дата реєстрації 28.09.09р., номер запису 1 074 105 0012 027466 (Протокол №16/09/2009 від 16 вересня 2009р.), свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №259502 від 15.10.07р.

Учасником Товариства з часткою в статутному капіталі 100% (сто відсотків) є Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТАЛ – СЕРВІС».

Основні види діяльності за КВЕД:

67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

65.23.0 Інше фінансове посередництво.

Товариство має ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АВ № 377000 від 16.11.2007р., термін дії ліцензії до 25.05.2012р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту


Згідно з договором №728 від 16.01.12р. Аудитор у строк з 17.01.12р. по 20.01.12р. провів перевірку доданих до цього висновку фінансових звітів Товариства за період з 01.01.11р. по 31.12.11р., що включають Баланс станом на 31.12.11р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2011 рік, примітки, які відображають важливі аспекти облікової політики, та інші пояснення до вказаних звітів.

Стан бухгалтерського обліку та звітності


Перевірку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України від 19.09.91р. №1576-ХІІ "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про аудиторську діяльність", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів України.

До перевірки були надані наступні документи:

 • статут Товариства;

 • свідоцтва про реєстрацію в органах державної виконавчої влади та статистики;

 • аналітичні відомості;

 • розрахунки;

 • первинні документи (акти, банківські та касові документи);

 • фінансова та податкова звітність за 2011 рік.

Товариство у 2011 році вело бухгалтерський облік за журнально-ордерною системою з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами та доповненнями).

Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову політику №1-У від 30.12.10р.

Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не змінювались протягом 2011 року. Протягом 2011 року Товариство згідно з вимогами чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

 • автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

 • безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

 • періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

 • історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

 • нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

 • повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

 • послідовності, який передбачає постійне (рік у рік) застосування підприємством обраної облікової політики;

 • обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

 • єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам управлінського персоналу.

Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.

Опис відповідальності управлінського персоналу щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів


Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання систем обліку i внутрішнього контролю, які забезпечують підготовку та достовірне представлення фінансових звітів, відсутність в них суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок для відповідних обставин.

Опис обсягу аудиту і відповідальності Аудитора за надання висновку щодо перевірених фінансових звітів


Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо перевірених фінансових звітів на основі результатів проведеної ним аудиторської перевірки. Перевірка проведена відповідно до Стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Процес аудиту передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум i розкриттів у фiнансовiй звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою суттєвого викривлення фінансової звітності внаслiдок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає тi аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання Товариством фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, які вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Також аудит включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів..

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 "Порівняльна інформація - вiдповiднi показники i порівняльна фінансова звітність", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06р. №1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.07р. №53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.11р. №1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.11р. №1358/20096.

На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує прийнятну основу для формування аудиторського висновку.

Висновок Аудитора щодо фінансової звітності


Ми підтверджуємо, що принципи облікової політики Товариства застосовувалися при веденні бухгалтерського обліку та не змінювалися протягом 2011 року. Класифікація та оцінка активів Товариства відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені Товариством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво і неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства у 2011 році. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одні одним та даним бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування.

На думку Аудитора фінансові звіти Товариства справедливо i достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах його фінансовий стан на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2011 рік згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, прийнятими до застосування в Україні.

Генеральний директор
ТОВ АКГ “ЕКСПЕРТ”
(сертифікат аудитора серії А №005322)


Д.В. Олексієнко





Аудитор, що проводив перевірку
(сертифікат аудитора серії А №005691)


В.А.Олійник




Схожі:

4. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
А №001689, виданий 23. 02. 2010р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з...
Перевірка проведена згідно договору на проведення аудиту від 18 березня 2013 року № -18/03-13
1. Сутність і предмет аудиту
Зростання пропиту на такого роду послуги призвело до ство-рення спеціалізованих фірм, основним напрямом діяльності яких стала перевірка...
Істотні умови договору

Правила користування послугою доступу до мережі Inter-DS ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Сторін, порядок та умови укладення Публічного договору про надання Інтернет послуг (далі Договір), порядок та умови підключення,...
Закон України «Про аудиторську діяльність»
Вплив особливостей аудиту в комп’ютерних системах на зміст моделей методик аудиту
Термін дії та умови розірвання договору
За згодою Сторін, про що інша Сторона має бути повідомлена не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) діб
Тематика рефератів
Характеристика та умови застосування методів аналізу, що використовуються в процесі маркетингового аудиту підприємства
I. Предмет договору та інші загальні умови

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка