НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) Для курсантів, студентів, слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня


НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) Для курсантів, студентів, слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня
Сторінка1/10
Дата02.04.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА ЮРИДИЧНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Для курсантів, студентів, слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня

“бакалавр ” за напрямами підготовки

“Правоохоронна діяльність”,

“Правознавство”,

“Психологія”

Автор: Юлдашева С.А. ―

доцент кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук;

Семененко Л.Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук.
Затверджено на засіданні кафедри протокол № від

Київ – 2012Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” кафедри юридичного документознавства для курсантів 1 курсу Національної академії внутрішніх справ
Укладачі:

Юлдашева С.А.доцент кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук;

Семененко Л.Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук.

Навчально-методичний комплекс із дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” обговорено та схвалено на засіданні кафедри юридичного документознавства НАВС ______________ 2012 року, протокол № ___ .
Рецензенти:
- Савицький Д.О., кандидат юридичних наук, професор, заступник начальника кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ;

- Марунич І.І., кандидат філологічних наук, доцент, начальник кафедри юридичного документознавства Національної академії внутрішніх справ;

І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Навчальна програма дисципліни визначає зміст, обсяги навчання та форми контролю знань із дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

У сучасному суспільстві мова перестала бути лише засобом накопичення й обміну інформацією. Сьогодні ставлення особи до мови, ступінь оволодіння її нормами та реалізація цих норм у міжособистісному спілкуванні сигналізують про рівень її самосвідомості, інтелекту, духовності. Мова є засобом ідеологічного впливу апарату влади на громадян і показником ставлення особи до своєї держави. Мова об’єднує різних за вподобаннями, рівнем освіченості, сферами реалізації інтелектуальних, духовних та фізичними можливостей людей.

Специфіка професійної діяльності правознавця полягає в тому, що йому доводиться постійно користуватися мовою у різних її виявах – усному та писемному. Крім того, використання мов у державній сфері в Україні визначається відповідними нормативно-правовими актами (зокрема, Конституція України, Закон Української РСР “Про мови в Українській РСР”), які визначають, що “державною мовою в Україні є українська мова” (ч. 1. ст. 10 Конституції) і “відповідно до Конституції Українській РСР державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова” (ч. 1. ст. 2 Закону “Про мови…”). Та й саме право існує, лише втілившись у мовні форми. Усе це автоматично ставить перед майбутнім правознавцем вимогу досконалого володіння державною мовою.
Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни складає 108 годин.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою дисципліни є вдосконалення навичок реалізації в усному та писемному професійному мовленні норм української мови (орфоепічних, акцентуаційних, морфологічних, синтаксичних, лексичних та стилістичних), вироблення нормативних та комунікативних умінь складання текстів різних стилів у конкретних професійних ситуаціях.

Удосконалення культури усного та писемного мовлення, ознайомлення з науковими джерелами, якими можна послугуватися для самостійного вдосконалення культури української мови.

Реалізації поставленої мети сприятиме вирішення конкретних завдань:

 1. узагальнити й систематизувати знання з сучасної української літературної мови, про мовні норми, стилістики української мови;

 2. удосконалити вміння й навички складання текстів різних стилів, грамотного використання засобів мови у професійній комунікації правоохоронців;
 1. поглибити вивчення проблем, які стосуються мовного опрацювання й розуміння текстів правових актів;
 1. ознайомити з основними напрямками, ідеями і проблемами сучасної української мови;

 2. виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у процесі комунікації;

 3. забезпечити запобігання найпоширенішим мовним/мовленнєвим помилкам інтерференційного типу;

 4. удосконалити навики нормативного вживання мовних засобів у різних сферах комунікації українською мовою;

 5. актуалізувати знання з теоретичної та практичної лексикографії;

 6. поглибити та осучаснити лінгвістичну компетентність курсантів з усіх видів мисленнєво-мовленнєвої діяльності;

 7. виховати повагу до української літературної мови, до її культури;


Українська мова (за професійним спрямуванням) як навчальна дисципліна забезпечує професійно-орієнтований характер мовлення майбутнього фахівця – курсанта, студента, слухача.
До закінчення дисципліни курсанти повинні:


 1. засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

 2. доречно та правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних ситуацій;

 3. укладати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 4. створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

 5. складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 6. розвинути комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні.

 7. вільно користуватися функціональними стилями та їхніми підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;

 8. працювати з навчальною та довідковою літературою;

 9. вести діалог, дискусію на фахову тему;

 10. оформлювати вилучену з вітчизняних та іноземних джерел інформацію у вигляді реферату, наукової доповіді, письмового чи усного перекладу, анотації тощо;

 11. укладати бібліографічні списки;

 12. користуватися традиційними та електронними словниками.


Навчальна дисципліна “Українська мова (за професійним спрямуванням)за своїм змістом безпосередньо пов`язана з такими дисциплінами, як: логікою (логічна побудова тексту виступу); етикою (елементи службового етикету); естетикою (прекрасне у мові, аналіз мови за естетичними категоріями); історією, політологією (історія ораторського мистецтва, застосування мовленнєвої діяльності у процесі виховання); психологією (когнітивні аспекти мовлення, психологічний стан співрозмовників, психологічні особливості спілкування); риторикою (вміння володіти словом, красиво, правильно, грамотно спілкуватися, виступати публічно, управляти своїм мисленням у різних ситуаціях) тощо.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” у робочих навчальних планах становить 108 годин. За навчальним планом вивчення дисципліни передбачено протягом 1 семестру. Навчальний матеріал поділено на 3 змістові модулі. У тематичному плані репрезентовано розподіл годин кожного модуля за видами навчальних занять та самостійної роботи курсантів, упродовж вивчення курсу.

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних кредитів, що аналогічна ЕСТS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи курсантів, представлено систему індивідуальних завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень курсантів.

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять для різних форм навчання:


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Денна


Заочна


Семестр

1

1

Кількість годин, всього

108

108

Лекції, годин

6

4

Семінари, годин

-

2

Практичні заняття, годин

48

4

Самостійна робота курсантів/слухачів, годин

28

45

Індивідуальна робота курсантів/слухачів, годин

26

45

Підсумковий контроль

Екзамен

Екзамен

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(денна форма навчання)

№ 

Теми  

Всього годин 

 Всього годин з викладачем

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Основи професійного мовлення

36

18

2

-

16

10

8

1.

Українська мова за професійним спрямуванням як навчальна дисципліна для правників.2

2.

Правове регулювання функціонування мов в Україні.

4

2

2

3.

Сучасна літературна українська мова. Особливості мови права.

2

2

2

4.

Культура фахового мовлення правника.

6

4

2

5.

Юридична термінологія у професійному мовленні.

4

2

2
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Основи ораторського мистецтва

36

18

2

-

16

8

8

6

Особливості підготовки та виголошення промови.2
8

4

4

7

Мистецтво переконання.


6

2

2

8

Види, типи і форми індивідуального і професійного спілкування.

2

2

2

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 Особливості документування

36

18

2

-

16

10

10

9

Документ як основний вид офіційно-ділового стилю: поняття, структура, оформлення.2

10

Особливості оформлення реквізитів.

4

2

2

11

Особливості укладання кадрових документів.

4

2

2

12

Особливості укладання довідково-інформаційних документів.

4

2

2

13

Особливості укладання особистих офіційних документів.

2

2

2

14

Етикет службового листування.


2

2

2
Всього

108

54

6

-

48

28

263.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історіЯ держави...
...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автори: Яріш О. В., доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, к е н
МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка