О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням


НазваО. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Сторінка1/6
Дата10.12.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Література > Документи
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”


О.Л. Плетнєва

Українська мова за професійним спрямуванням
Збірник вправ та завдань

для практичних занять

і контрольних робіт
Харків «ХАІ» 2007

Українська мова за професійним спрямуванням / О.Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2007. – 64 с.


Подано вправи, завдання та контрольні роботи з української мови, покликані допомогти набуттю навичок досконалого усного й писемного мовлення.

Для викладачів і студентів стаціонарної та заочної форм навчання різних спеціальностей вищих навчальних закладів, для вчителів і учнів середніх шкіл, а також для всіх, хто бажає підвищити свій культуромовний рівень.
Рецензенти: канд. філол. наук, доц. М.І. Філон,

канд. філол. наук, доц. І.В. Волкова

© Національний аерокосмічний університет

імені М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут», 2007 р.

Передмова
Знання державної мови є необхідним компонентом підготовки майбутніх фахівців усіх галузей науки, промисловості та народного господарства. З метою забезпечення належного рівня володіння українською літературною мовою Міністерство освіти і науки передбачило вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів першого курсу всіх вищих навчальних закладів України.

Пропонований збірник містить різноманітні вправи, завдання та контрольні роботи для закріплення й глибшого розуміння теоретичних положень курсу, а також список рекомендованої літератури, яка може використовуватися в підготовці до практичних занять, іспиту, під час самостійної роботи студентів. Вправи та завдання збірника сприяють засвоєнню студентами фонетичних, орфографічних, лексичних, граматичних літературних норм української мови. Збірник містить також вправи та завдання, що покликані допомогти студентам правильно оформлювати ділові документи. Частина завдань збірника призначена для перевірки знань з теми «Усне ділове мовлення».

Запропоновані види практичної роботи з мовним матеріалом сприятимуть розвитку логічного мислення, активізації творчого потенціалу студентів. Ряд вправ і завдань орієнтовані на самостійну роботу зі словниками.

Завдання, що входять до складу контрольних робіт, охоплюють теоретичні та практичні теми курсу. Пропоновані завдання передбачають перевірку теоретичних знань студентів, зокрема термінів і понять «функціональний стиль», «документ», «реквізити документів», а також практичних умінь укладання документів.

Посібник може використовуватися під час аудиторних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», а також при підготовці до них, для контролю за рівнем засвоєння студентами знань, набуття умінь і навичок після вивчення поточних тем і всього курсу.

1. НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
1.1. Орфоепічні норми
Завдання 1. Форми поданих слів замініть так, щоб ненаголошені е, и в коренях слів були наголошеними. Порівняйте вимову цих звуків у різних позиціях.

Зерно, широкий, зимовий, пекти, дерево, шептати, земельний, кленок, веселощі, синенький, легенький, блискавиця, величний, вербовий, хитається, тесати, синок.
Завдання 2. Прочитайте подані слова, дотримуючися правил вимови голосного о.

Мороз, ожити, хороший, зоря, додолу, горобиний, новий, бродити, доглядати, торкнутися, молодий, прозорий, кора, один, сочитися, вогонь, стояти, зорепад, кохання.
Завдання 3. Запишіть слова, визначіть наголос.

Чотирнадцять, помилка, роблю, читання, кулінарія, столяр, батьківський, алфавіт, кілометр, одинадцять, бюлетень, олень, ненависть, металургія, разом, завжди, симетрія, ринковий, фаховий, текстовий.
Завдання 4. Правильно вимовіть слова. Поясніть, від чого залежить вимова буквосполучень дж і дз. Розбийте подані слова для переносу.

Пробуджують, відживати, джерело, дзвонити, заїжджати, підземний, дзеркало, задзвеніти, сиджу, налагодження, віддзеркалювати, дослідження, відзимувати, надзвичайний, надзелень, передзвін, передзбиральний.
Завдання 5. Замість крапок вставте літеру г або ґ , правильно прочитайте слова.

…ен, під…рунтя, …ідродинаміка, джи…ун, …уща, …уманний, …ратчастий, …рунтовий, …роно, …рот, …ума, …уральня, …умілак, …лей, …едзь, …рог, …рам-атом.
Завдання 6. Прочитайте слова й поясніть вимову шиплячих в українській мові.

Відчутний, чекати, площа, ніж, щітка, щічка, сироїжка, читати, жовтіти, женьшень, чудовий, чашка, щастя, чари, чашолистик, щиглик, щонайкраще, щезати, чимало.
Завдання 7. Вставте, де потрібно, пропущені букви. Прочитайте, поясніть вимову й правопис слів.

Париж – пари…ький, Прага – пра..ький, дорогий – доро…чий, вузький – ву…чий, соня…ник, серде…на хвороба, серде…на людина, студент – студен…ський, книга – у кни…ці, юшка – у ю…ці, кіготь – кі…ті, радитися – ти ради…ся, сміятися – ти сміє…ся, він сміє…ся, невістка – невіс…ці, їздити – їж…у.
Завдання 8. Схарактеризуйте основні правила милозвучності української мови й порівняйте вимову українських слів та їх російських відповідників.

Гриб, мороз, фюзеляж, віз, ніжка, відріж, дуб, кров, любов, голуб, ніж, представник, віддати, лід, різко, рубка, підкручувати, надточений, відсівати, відчищати, підпороти, міжпланетний, обпалити.
Завдання 9. Виправіть помилки, унаслідок яких відбувається порушення милозвучності української мови. З чим вони пов’язані?

Ми були у Охтирці. З’їзд екологів проходив в Криму. За вікном вагона все нові і нові краєвиди. З скелі відкривається чудовий краєвид. В листі є багато помилок. Потім ввійшов чоловік. Надо мною – сонце. Працюєм з ранку до вечора. Таке і у сні не побачиш.
Завдання 10. Виправіть помилки й правильно прочитайте слова. Чим зумовлені ці помилки?

Балєт, Ханс, Хельмут, Хофман, Гьоте, Кьольн, лєкція, маріхуана, ніґілізм, проблєма, телєґрама, Челєнджер, лямпа, кляс, Сірія, єпіскоп, Бєларусь, Харьків, грунт, Гюго, Григорьєв.
Завдання 11. Визначіть наголос в іменниках. Порівняйте наголошування слів і поясніть його особливості.

Одн. – Мн.

Брат – брати – два брати,

шлях – шляхи – три шляхи,

жінка – жінки – обидві жінки,

книжка – книжки – дві книжки,

пісня – пісні – три пісні,

стежка – стежки – чотири стежки,

тітка – тітки – обидві тітки,

баба – баби – дві баби.
Завдання 12. Визначіть наголос у дієсловах. Поясніть, від чого він залежить.

Несу – несемо, несете; беру – беремо, берете; кладу – кладемо, кладете; везу – веземо, везете; кричу – кричимо, кричите; була – були; узяла – узяли; прокляла – прокляли; говорю – говориш, говоримо, говорите; гострю – гостриш – гострить – гостримо.
1.2. Орфографічні норми
Завдання 1. Запишіть слова, на місці пропущених літер вставте, де потрібно, м’який знак. Поясніть уживання м’якого знака.

Виріз…блений, кін…чик, дитин…чин, рибал…чин, сіл…с…кий, радіс…т…, кобзар…, бджіл…ці, квіт…ці, живет…ся, сяд…те, куз…ня, дон…чин, нен…чин, Хар…ків, лл…є, базар…, зробиш…, козац…кий, шіст…надцят…, шіст…десят.
Завдання 2. Розподіліть слова в дві колонки, вставивши на місці пропущених літер буквосполучення йо, ьо. Поясніть правопис цих буквосполучень.

С…мий, ра…н, бо…вий, бад…рий, мал…вничий, вол…вий, ма…рить, син…го, під…м, …дистий, га…к, зна…мий, л…довик, сер…зний, Мурав…в, прац…витий, дз…бик, сл…зи, с…годні, Солов…в.
Завдання 3. Перекладіть речення українською мовою, поясніть уживання апострофа.

Счастье в воздухе не вьется, а руками достается. Долг перед матерью трудно оплатить. На безрыбье и рак рыба. Не учи орла летать, а соловья петь. Ручи сольются – река, люди соединятся – сила. Лето собирает, а зима съедает. Добро долго помнится, а зло еще дольше. Ранние пташки росу пьют, а поздние слезки льют.
Завдання 4. Запишіть слова, на місці крапок поставте, де потрібно, пропущені літери. Поясніть правопис слів.

Апенін…и, ас…иміляція, ім…іграція, Рус…о, ап…арат, тер…иторія, пен…і, пан…а, марок…анський, Міс…урі, брут…о, віл…а, Шіл…ер, нет…о, Калькут…а, ір…еальний, Джон…і, ал…ея, дис…ертація, Мюл…ер, мас…ивний, телеграм…а, ім…унітет.
Завдання 5. Перекладіть і запишіть слова українською мовою, поясніть правопис и, і.

Баррикада, дискуссия, Египет, гардемарин, Аргентина, номинал, Китай, лимфоцит, кимоно, диверсант, Тибет, киргиз, конституция, Сирия, кибернетика, Рига, пилот, синдром, плиссе, нитрат, квинтет, динамизм, Чили, кишлак, спирт, епископ.
Завдання 6. Запишіть прізвища українською мовою за алфавітом, поясніть особливості передачі на письмі російських прізвищ.

Хлебонасущенский, Хрущëв, Толстой, Бугаëв, Плетнëв, Сидоров, Филиппов, Верëвкин, Ягич, Дьяков, Ëлкин, Андреев, Тургенев, Редькин, Гагарин, Никитин, Дмитриев, Лисицын, Фадеев, Белгородцев, Толстокорый.
Завдання 7. Запишіть речення, вставляючи пропущені букви в префіксах пре-, при-. Поясніть правопис цих префіксів.

1. Пр…пливуть і пр…летять зо всього світа Святиє мученики. Діти Святої волі. Круг одра, Круг смертного твого пр…дстануть В кайданах (Шевч.). 2. На себе панцир натягає, Палаш до бока пр…в’язав; Насилу щит підняв чудесний, Не легкий був пр…зент небесний (Котл.). 3. Глянув з мукою й пр…зирством На совиную породу (Л. Укр.). 4. Не зашкодить, коли звелю дати пр…зидентові суду маленьке роз’яснення (Фр.). 5. Так і заснув. Богу не молившись!.. От мені пр…снилось…Свинею заснувши, звичайне, такий і сон пр…верзеться… (Шевч.).

Завдання 8. Запишіть українською мовою слова, поясніть особливості написання префіксів пре-, при.

Приоткрыть, придержать, премудрость, прикарпатский, приписать, предорогой, придумать, преграда, приобретать, прекрасный, прибой, присушить, преобразователь, пресильный, пристройка.
Завдання 9. Запишіть речення, добираючи правильно префікс. Поясніть правопис префіксів.

1. (С, з)падає (с,з)пеки марево бе(с,з)крає (Мал.). 2. Буйно ро(з,с)рослися трави й кущі, потемнішало листя на деревах (Донч.). 3. 3ахід (з,с)гасає, мов скалка червона, – і наостанку в Дніпро загляда (Ткач.). 4. На городі молода пишні коси ро(с, з)плела, у зеленії хустини золоті хова зернини (Н. тв.). 5. Гуртом сипнули школярі до класу і, (с,з)товпившись коло дверей, почали (з,с)кидати свити, (з,с)кладаючи їх у купу (Гр.). 6. Два обличчя, одне ніжне, випещене, друге Настине – засмажене, мужицьке, (с,з)тулилось одно з одним, як (з,с)кипіли(Вас.).
Завдання 10. Запишіть українською мовою імена. Поясніть орфограми.

Игнат, Лазарь, Евгений, Ипполит, Иннокентий, Жанна, Геннадий, Афанасий, Демьян, Савва, Эммануил, Римма, Александр, Филипп, Алексей, Надежда, Любовь, Генриетта, Вера, Евдокия, Егор, Никита.
Завдання 11. Перепишіть слова, знайдіть і виправіть помилки. Поясніть причину помилок.

Чорновіла, кросовки, торгівельний, молебеня, бюлетеня, кукілем, Тернопіля, Київа, Максим Кривонос, сел, шершеня, курень, папіру, берез, нагород, Козерог, камень, Антон, Запорожська Січ.
Завдання 12. Перепишіть слова, виправляючи помилки. Поясніть причину помилок.

Фейєрверк, парфюмерія, спасівка, Маврітанія, пів-огірка, стаккато, фінн, півЄвропи, Жюль Верн, Вячеслав, бравіссімо, карабахський, Вавілон, лейпцигський, Бразілія, півяблука, Чікаго, гаагський, псалтир, Скандінавія.

Завдання 13. Перепишіть речення, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені літери. Поясніть орфограми.

1. Аудитор – бухгалтер(ревізор), що має спеціальні повноважен…я від д…ржавних органів на перевірку стану фінансово(господарс…кої) діяльності …кціонерних к…мпаній. 2. Міжнародний ринок – с…стема міжнародних торг…вельно(екон…мічних) і кр…дитно(ф…нансових) відносин між н…ціональними г…сподарствами. 3. Інфр…структура – сукупність допоміжних галузей, використовуваних усіма або більшістю гр…мадян та підпр…ємств країни ((авто)магістралі, мости, транспортні с…стеми, (водо)пост…чання, (електро)енергія, ф…нансове й банківс…ке обслуговуван…я).
Завдання 14. Замініть, де потрібно, малу літеру на велику. Поясніть написання великої літери.

Генеральний секретар ООН, президент академії наук україни, королівство бельгія, слобожанщина, новий рік, біблія, данило галицький, медінститут, декларація прав людини, ахіллесова п’ята, грінченків словник, нобелівська премія, орден дружби народів, порт балаклава, кафедра української мови полтавської педакадемії, український поліграфічний інститут ім. івана франка, верховна рада україни.
Завдання 15. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис частки не.

1. (Не)площинність робочої ділянки поверхні, на якій закріплюють компресорне обладнання, (не)повинне перевищувати (не)площинність опорної поверхні його випробовуваних складових частин. Зазори між поверхнями варто усувати (не)пружними прокладками. 2. Поверхня ротора повинна бути гладкою, (не)мати пошкоджень і (не)однорідності матеріалу. 3. (Не)допускається використання елементів підшипникової опори, що (не)мають твердого зв’язку з вкладками підшипників, як точки виміру.
Завдання 16. Розшифруйте загальноприйняті скорочення.

Б-ка, г-во, гол., д-ва, заг., зх., ін-т, кол., літ., л-ра, осн., пд., пн., пор., р., рр., с., табл., тис., т., тов., і т.ін., акад., вид., гр., див., о., обл., оз., доц., ім., і под., ст., проф.
Завдання 17. Перепишіть складноскорочені слова, замінюючи, де потрібно, малу літеру на велику. Поясніть правопис великої літери.

Міськрада, київміськбуд, фінвідділ, укргаз, укрпромбуд, укрнафта, держплан, укрземпроект, облвно, держкіно, педакадемія, держбанк, дніпрогес, укртелефільм, телецентр, держтелерадіо, дитсадок, завмаг, зарплата, київліфт.
1.3. Лексичні норми
Завдання 1. До слів іншомовного походження доберіть українські слова-синоніми.

Капела, тріумф, ірреальний, барикада, контур, реформа, брутто, нетто, коректив, лібрето, муляж, пейзаж, шофер, інтелектуальний, бухгалтерія, комплімент, конструкція, інфекційний, блокада.
Завдання 2. У наведених синонімічних рядах визначіть стилістично нейтральні й стилістично забарвлені слова.

Говорити – варнякати – базікати; чкурнути – побігти – дременути; ніжитися – кайфувати; бебехи – нутрощі; копирсатися – поратися; улюбленець – любимчик; мандри – подорож – блукання; кумекати – розуміти – тямити; піти – ушитися – потеліпатися; збори – збіговисько – зібрання.
Завдання 3. До поданих слів доберіть синоніми, визначіть домінанту синонімічного ряду, виявіть відтінки в значенні.

Хоробрий, бідний, нісенітниця, радісний, прогрес, говорити, радісно, робити, біографія, декламувати, поспішати, простий, сильно, сердити, богатир, прокидатися.
Завдання 4. Знайдіть порушення лексичних норм у словосполученнях, виправіть помилки.

Престиж фабрики, авторитет службовця, престижна кандидатура; відносини між батьками, приятельські стосунки, відношення зі співробітниками; сфера діяльності, у ділянці освіти, болі в галузі серця; спільна розмова, загальне засідання, загальні турботи; екзаменаційний білет, проїзний квиток, студентський білет.
Завдання 5. Замініть слова-русизми на нормативні слова української мови.

Толковий фахівець, здавати іспит, заповнити пробіли в знаннях, готувати штамповщиків, рощотна відомість, сітка підприємств, культурне міроприємство, поставити підстаканник, державна казна, вищий учбовий заклад, малоімущі громадяни, слідуюче питання.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
ББК Ш 141. 14 9
...
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Питання до іспиту з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська...
Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови
Перелік матеріалів поданих на розгляд Вченої ради Засідання №5 17 грудня 2015 рік
Спецкурс з дисципліни «Іноземна мова з професійним спрямуванням» (англійська мова)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка