НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


НазваНАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Сторінка1/10
Дата16.03.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

     НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


кафедра цивільно–правових дисциплін
Перший проректор з навчально–методичної та наукової роботи НАВС
____________ В.В.Чернєй
«___» ___________ 201_ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

     шифр ______ «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»


напрям підготовки ___________________________________________

спеціальність _____________________________________________

спеціалізація відсутня

для студентів навчально–наукового інституту права та психології освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» на ІІ семестр 2012–2013 н.р.Київ 2012
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за напрямом підготовки «Право» спеціальністю ________________. „___” ________ 20__ року. __ с.
Розробник: Плахотнюк Наталія Вікторівна – професор кафедри цивільно–правових дисциплін навчально–наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів навчально–наукового інституту права та психології освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» на ІІ семестр 2012–2013 н.р. перезатверджена на засіданні кафедри цивільно–правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол № __ від 20.12.2012 р.
Завідувач кафедри цивільно–правових дисциплін ННІПП НАВС,

кандидат юридичних наук, доцент ___________ В.І.Лебідь

«___» ___________________ 201_ року
Схвалено методичною комісією НАВС за напрямом підготовки (спеціальністю) право

(шифр, назва)

Протокол від “____”________________20___ року № ___
Голова методичної ради НАВС,

Перший проректор

з навчально–методичної та наукової роботи НАВС ________ В.В.Чернєй

“_____”________________201__ року
ЗМІСТ


1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 5

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 7

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО» 22

5. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 23

6. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 26

7. САМОСТІЙНА РОБОТА 51

8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 57

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 58

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 58

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 58

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 59

13. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 59

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 62

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 741.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс

Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS:2,5

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин:90

Тижневих годин:

Рік підготовки 3

Семестр: 1

Лекції: 10

Семінарські заняття: 20

Практичні заняття: 14

Самостійна робота: 42

Індивідуальна робота: 4

Вид контролю: іспит2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1. Курс міжнародного приватного права здатен повноцінно реалізувати свій потенціал і зіграти дійову роль тільки в тій частині системи соціогуманітарної освіти, котра відноситься до професіональної підготовки у вищій школі висококласних спеціалістів по праву. Разом з тим, не можна забувати про те, що без вивчення курсу міжнародного приватного права повноцінна підготовка юристів у ви­щій школі неможлива в принципі.

Подібне значення міжнародного приватного права обумовлене як реаліями сучасного світу (зрослою кількістю та зміною якості різноманітних можливих зв'язків), так і властивими тільки міжнародному приватному пра­ву специфічними та унікальними предметом і методами регулювання.

Крім того, міжнародне приватне право виступає в ролі комплексної правової науки, котра знаходиться на межі вітчизняного та іноземного приват­ного права, компаративістики, міжнародного цивільного процесуального права, права міжнародної торгівлі, регулювання прав людини, міжнародного публічного пра­ва. Тим самим міжнародне приватне право є тією сферою знань, котра логічно «вінчає» процес підготовки юристів і, більш того, дозволяє їм подивитись на раніше вивчені галузі права по-новому, зрозуміти їх взаємозв’язок, що дуже важливо, усвідомити правила взаємодії національних правових систем різних держав. Крім того, вивчення міжнародного приват­ного права сприяє виробленню поваги до правових систем іноземних держав та їх знанню, що веде до плідного співробітництва між ними, розвитку міжнародного цивільного і торгового обігу.

Нарешті, вивчення міжнародного приватного права зважаючи на його складність та наявність в ньому альтернативних способів вирішення правових проблем сприяє розвитку логіки та стрункості мислення, уважності при здійсненні правового аналізу, оволодінню дедукцією та індукцією, використанню аналітичного і синтетичного методів міркування, збагаченню культури усної і письмової мови, знанням іноземної специфічної юридичної термінології.

2. Знання про міжнародне приватне право необхідні всім, хто навчається за спеціальністю «правознавство» та «міжнародне комерційне право» – всім тим, хто в подальшому буде займатись правозастосовною практикою в своїй професійній діяльності. При будь-якому відношенні до регулювання міжнародного цивільного та торгового обігу, а також вирішенні питань правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності національних вітчизняних підприємств та організацій знання з міжнародного приватного права необхідні. При цьому знання з даної навчальної дисципліни не тільки допоможуть названим особам знайти відповіді на специфічні юридичні питання (або знайти відповідне джерело інфор­мації), але поряд з цим будуть також сприяти широті їх кругозору, логіці та культурі мислення, повазі до правових культур інших народів, утвердженню в Україні принципу захисту набутих за кордоном прав, стимулюванню міжнародного цивільного і торгового обігу в цілому і все більшої інтеграції в нього України.

Метою навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є вивчення студентами понятійного та категоріального апарату міжнародного приватного права, його основних інститутів і складення уявлення щодо підгалузей даної складної галузі права.

Завдання. Як відомо, міжнародне приватне право виникло на зіткненні багатьох галузей права конкретних національних правопорядків у випадках, коли об’єктом правового регулювання виступають правовідносини, що ускладнені так званим «іноземним елементом», внаслідок чого два (або більше) правопорядки вступають в конфлікт між собою. Тому вивчення курсу повинно бути націлене на вирішення декількох складних завдань.

По-перше, студенти повинні отримати чітке уявлення про основні принципи та методи правового регулювання відповідних правовідносин у нашому національному законодавстві. По-друге, їм слід знати, які з цих правовідносин врегульовані у міжнародному приватному праві на підставі застосування прямого (уніфікованого) методу, та в якій мірі національне законодавство відповідає цим міжнародно-правовим варіантам рішень. По-третє, вони повинні визначити коло питань, які слід вирішувати на підставі застосування колізійного методу та знати основні колізійні прив’язки, за допомогою яких зазначені питання вирішуються.

До того ж, за специфікою міжнародного приватного права, студенти повинні постійно мати на увазі питання, пов’язані із захистом прав наших співвітчизників за кордоном, а також питання стану та забезпечення в Україні прав іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій у випадках, коли перераховані види суб’єктів вступають у правові відносини, що складають об’єкт регулювання міжнародного приватного права.

Головним завданням курсу слід вважати складання у студентів уяви стосовно тих підгалузей міжнародного приватного права, що знаходиться у процесі інтенсивного розвитку, привиття їм навиків аналітичного підходу до основних інститутів міжнародного приватного права, вміння співставляти загальні тенденції розвитку цих інститутів зі станом нашого національного законодавства та визначити нагальні потреби та можливі шляхи їх вирішення у процесі вдосконалення нашого національного права.

Програма курсу орієнтована на викладання найбільш поширених проблемних ситуацій, які виникають у світовій та національній практиці застосування певних норм міжнародного права, вироблення у студентів творчого аналітичного підходу до розв'язання таких ситуацій, вмінню ретельного аргументування варіантів рішень, що пропонуються.

Одночасно мається на меті, ні в якому разі не принижуючи того, що досягнуто Україною за часи незалежності, запобігти складенню уяви про те що в нашому національному законодавстві всі проблемні питання вже вирішено. Допомогти розвитку у студентів розумного критичного ставлення як до всього того, що перейшло нам у спадщину від радянських часів, так й до нових законодавчих напрацювань.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх...
«Диференційна психологія» перезатверджені на засіданні кафедри психологічних дисциплін (протокол № від 2013 року) для студентів третього...
Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут...
Схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії...
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ...
Братасюк М. Г. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, доктор філософських наук, професор
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Ольга Володимирівна – професор кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент
Наукові роботи студентів під керівництвом Пушкіної О. В. (другий семестр 2012-2013 н р.)
МВС, Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут права та психології, Науково-практична конференція, 2 квітня...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” 030401),...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ...
Плани обговорені і схвалені на засіданні кафедри філософії та соціальних дисциплін
Протокол засідання жюрі конкурсу “Вчитель-новатор”
Навчально-науковий конкурс „Ін-ститут прикладного системного аналізу” в структурі Національного технічного університету України „Київський...
Національний університет “Львівська політехніка” Навчально-науковий...
Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для студентів 03050901 “Бухгалтерський облік” з дисципліни “Гроші та кредит”...
Перелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка