НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах у бюджетних організаціях” для студентів ІV курсу


Скачати 296.42 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах у бюджетних організаціях” для студентів ІV курсу
Сторінка1/2
Дата21.04.2013
Розмір296.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2

ЗАХІДНОДОНБАСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ІНСТИТУТ

економіки І управління


Кафедра "Облік і аудит"

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни


“Облік в бюджетних установах»

у бюджетних організаціях”

для студентів ІV курсу

денної та заочної форм навчання

спеціальності “Облік і аудит”

Павлоград

2009

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання спеціальності “Облік і аудит”. Укладач: зав. кафедри обліку і аудиту к.е.н., доц. Вишнякова І.В.

Затверджено на засіданні методичної ради

Протокол №31 від 08.2009р.

Програма складена на підставі:

Типової програми КНЕУ, наведеній в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни ISBN 966-574-103-9 (СвіркоС.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 188 с.).

Мета дисципліни: засвоєння знань про організацію бухгалтерського обліку і прийняття рішень в бюджетних установах.

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ організації і техніки обліку, калькулювання послуг в бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації за різними напрямками обліку бюджетних установ.

Предмет дисципліни: фінансово-господарські операції бюджетних установ.

Навчально-методичний комплекс призначений для студентів V курсу і покликаний сприяти оволодінню теоретичними знаннями та навичками в області бухгалтерського обліку і прийняття рішень у бюджетних організаціях.
НМК містить наступні матеріали:

- Програму курсу.

- Питання семінарських занять та практичні завдання.

- Питання для самостійного вивчення.

- Варіанти та методичні вказівки по виконанню контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

- Питання до екзамену.

- Перелік літератури.
@ Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління, 2009
ВСТУП
Курс “Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях” відноситься до блоку дисциплін по вибору навчального закладу і є складовою частиною завершального блоку навчальних дисциплін при підготовці майбутніх спеціалістів-бухгалтерів за спеціальністю 6.050100 “Облік і аудит”.

Процес навчання носить комплексний характер і включає лекційні, практичні і семінарські заняття. Крім того, навчальною програмою передбачено відповідну кількість годин на самостійну роботу студентів.

Мета курсу – допомогти студентам за допомогою різноманітних методів навчання та контролю засвоїти теорію і практику бухгалтерського обліку бюджетних установ у повному обсязі.

Відповідно до мети визначено коло завдань курсу “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях”, а саме:

- вивчення теоретичних основ обліку бюджетних установ;

- ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямками;

- засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку бюджетних установ;

- опанування механізму логічного одержання показника (складання бухгалтерських проводок);

- ознайомлення з методикою калькулювання послуг бюджетних установ;

- визначення проблемних питань обліку бюджетних установ і шляхів їх вирішення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

по дисципліні “Бухгалтерський облік і прийняття рішень

у бюджетних організаціях”

для студентів ІV курсу заочної форм навчання

з/п


Назва теми

Заочна форма

лекції

семі

нари

сам. роб.

інд. конт. роб.1

Актуальні питання теорії бухгалтерського обліку бюджетних установ

10
2

Облік фінансування, грошових коштів і видатків бюджетних установ2225
3

Облік розрахунків по заробітній платі та стипендіях
2


25
4

Облік інших розрахунків15Індивідуально-косультативна робота; в т.ч.

ПМК

роз’яснення та контроль щодо виконання самостійної роботи

5

Облік необоротних активів та основних засобів


2


2


20
6

Облік матеріалів, продуктів харчування та МШП
30
7

Облік власних надходжень бюджетних установ


2


2


17
8

Облік податків, зборів і фондів у бюджетних установах
15
9


Звітність
15Індивідуально-косультативна робота; в т.ч.

ПМК

роз’яснення та контроль щодо виконання самостійної роботи4
2
2
Всього

6

8

172

4


ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та їх вплив на методику й теорію бухгалтерського обліку. Функції та завдання обліку бюджетних установ. Управлінська, інформаційна та контрольна функції бухгалтерського обліку. Конкретизація функцій обліку в завданнях бухгалтерського обліку. Контроль за виконанням кошторису видатків та взятих зобов’язань, за дотриманням фінансово-господарської дисципліни. Загальноприйняті в міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку. План рахунків виконання кошторису видатків бюджетних установ. Перспективи розвитку обліку бюджетних установ.

ТЕМА 2. ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ, ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Порядок і принципи фінансування бюджетних установ. Методи фінансування бюджетних установ. Фінансування за відомчою структурою: розпорядники коштів, їх права та обов’язки; поточні, бюджетні рахунки та порядок їх відкриття. Фінансування бюджетних установ через органи Державного казначейства: відкриття реєстраційних рахунків, порядок укладання договору між органами казначейства та бюджетними установами. Порядок отримання асигнувань із загального фонду та спеціального фонду. Синтетичний та аналітичний облік фінансування та розрахунків по ньому: рахунки для обліку асигнувань, субрахунки та їх економічна характеристика; реєстри аналітичного та синтетичного обліку.

Поняття економічної класифікації видатків бюджету; касових і фактичних видатків бюджетних установ; готівкових коштів бюджетних установ та порядку і умов їх зберігання. Облік касових , фактичних видатків, контроль за формуванням видатків, облік зобов’язань.
ТЕМА 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ ТА СТИПЕНДІЯХ
Завдання обліку заробітної плати та виробітку в бюджетних організаціях. Оперативний облік особистого складу працівників. Порядок прийняття працівника на роботу, укладання трудової угоди. Облік використання робочого часу і виробітку. Табельний облік і порядок його ведення. Табельні номери. Форми й види оплати в бюджетних установах. Порядок встановлення розміру заробітної плати та його критерії щодо бюджетних установ різних профілів. Порядок утримання платежів із заробітної плати працівників. Техніка нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ і складання розрахунково-платіжних документів. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з позабюджетними фондами та зі стипендіатами. Порядок здійснення нарахувань на заробітну плату та ставки зборів. Порядок призначення та обліку стипендій.

ТЕМА 4. ОБЛІК ІНШИХ РОЗРАХУНКІВ
Характеристика форм безготівкових розрахунків. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень, чеків, акредитивами, векселями, платіжними вимогами, оплата інкасових доручень. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами та дебіторами та підзвітними особами. Порядок розрахунків по нестачах, по спеціальних видах платежів, з бюджетом, з різними кредиторами та дебіторами, а також у порядку планових платежів. Напрямки використання та облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок використання коштів на господарські потреби, службові відрядження і т.п. Документальне оформлення видатків підзвітних осіб.

ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Економічна сутність основних засобів бюджетних установ. Характеристика, класифікація, оцінка основних засобів бюджетних установ. Завдання обліку основних засобів бюджетних установ. Облік наявності і надходження основних засобів, документальне оформлення надходжень. Інвентарний облік основних засобів у місцях знаходження. Синтетичний і аналітичний облік наявності і надходження основних засобів. Порядок нарахування зносу. Види ремонтів основних засобів. Напрямки, причини і механізм відображення вибуття основних засобів основних засобів бюджетних установ.

ТЕМА 6. ОБЛІК ЗАПАСІВ, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА МШП
Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів, документальний та оперативний облік надходження запасів, документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів, облік запасів на складах та його зв»язок з обліком у бухгалтерії, синтетичний облік запасів, списання запасів на видатки та витрати установи, визначення середньозваженої собівартості запасів.

Облік продуктів харчування, складський облік продуктів харчування і тари, відпуск продуктів, облік витрачання продуктів харчування

Склад МШП бюджетних установ. Синтетичний та аналітичний облік МШП.

Предметно-кількісний та сумовий облік медикаментів та перев»язувальних матеріалів в аптечних і лікувально-профілактичних закладах. Інвентаризація запасів і порядок її проведення.
ТЕМА 7. ОБЛІК ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Порядок обліку власних надходжень і їх види: платні послуги та інші джерела власних надходжень бюджетних установ. Облік доходів за надані платні послуги. Облік доходів і витрат при виготовленні продукції. Облік інших джерел власних надходжень, гуманітарної допомоги, добродійних внесків і пожертвувань. Облік депозитних сум.

ТЕМА 8. ОБЛІК ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ І ФОНДІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Облік податку на додану вартість. Операції бюджетних установ які не підлягають оподаткуванню податком на додану вартість. Порядок обліку податку з доходів фізичних осіб, складання податкового розрахунку. Порядок стягнення плати за землю з бюджетних установ. Порядок стягнення податку з власників транспортних засобів. Розрахунок податку та строки представлення розрахунку до податкових органів. Порядок стягнення збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за забруднення навколишнього природного середовища і комунального податку.

Облік внесків до фондів: пенсійного, соціального страхування через тимчасову втрату непрацездатності, страхування на випадок безробіття, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань в Україні.
ТЕМА 9. ЗВІТНІСТЬ

Організаційні аспекти фінансової звітності. Нормативна база складання звітності. Види форми звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів: місячна, квартальна, річна. Терміни надання звітності, перелік форм звітності бюджетних установ.
ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Семінарське заняття № 1
Тема 2. ОБЛІК ФІНАНСУВАННЯ, ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Теоретичні питання

1.Розкрийте суть поняття “фінансування бюджетних установ”

2.Назвіть головні джерела фінансування бюджетних установ.

3.Назвіть й охарактеризуйте принципи фінансування бюджетних установ.

4.Що таке “касова установа”? Дайте визначення поняттям “касових і фактичних видатків”.

5.Порядок отримання та видачі готівки з кас.

Практичні завдання

1. Надати відповіді на питання понятійного характеру, відповісти на тестові завдання.

2. За вихідними даними, отриманими під час обліково-бухгалтерської практики або з офіційних джерел, визначити статті економічної класифікації видатків бюджету та навести приклади фактичних і касових видатків за кожною із статей. Відповідь оформити у вигляді таблиці.


Стаття видатків

Касові видатки

Фактичні видатки

код

назва
3.На основі вихідних даних, отриманих під час обліково-бухгалтерської практики або з офіційних джерел, зафіксувати на рахунках операції по касових і фактичних видатках ВНЗ. Результати оформити в ж/о №2 та відомості №5 (спрощена форма).
Семінарське заняття № 2
Тема 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ ТА СТИПЕНДІЯХ

Теоретичні питання

1.В розрізі яких груп працівників ведеться оперативний облік особового складу бюджетних установ?

2.Які форми оплати праці використовуються в бюджетних установах?

3.Яка відмінність утримань від нарахувань і яке призначення нарахувань?

Практичні завдання

1. Надати відповіді на питання понятійного характеру, відповісти на тестові завдання.

2. Розрахувати та відобразити в обліку заробітну плату та утримання з неї для бюджетної установи за місяць на основі табеля відобразити ці нарахування у вигляді таблиці:

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

Семінарське заняття № 3

Тема 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Теоретичні питання

1.Які існують способи оцінки основних засобів і які з них використовуються щодо обліку необоротних активів бюджетних установ?

2.Який порядок надходження й оприбуткування необоротних активів?

3.Охарактеризуйте основні угрупування класифікації основних засобів.

4.Охарактеризуйте документи, в яких ведеться інвентарний облік надходжень.

5.В якому порядку здійснюється списання необоротних активів бюджетних установ?

Практичні завдання

1. Надати відповіді на питання понятійного характеру, відповісти на тестові завдання.

2. За даними, отриманими під час проходження обліково-бухгалтерської практики або з іншого джерела дати економічну характеристику бухгалтерських проводок по придбанню автомобіля бюджетною установою за рахунок коштів місцевого бюджету за 60000грн. за такою формою:


Номер операції

Дебет

Кредит

1

105

675

802

401

802

675

2

802

362

3

802

235

4

802

364

5

364

311

6

675

311


Семінарське заняття №4
Тема 7. ОБЛІК ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Теоретичні питання

1.Який порядок обліку власних надходжень бюджетних установ?

2. Який порядок обліку доходів за надані платні послуги бюджетних установ?

3. Облік доходів і витрат при виготовленні продукції.

7.4.Облік інших джерел власних надходжень.

7.5. Облік гуманітарної допомоги, добродійних (добровільних) внесків і пожертвувань.

7.6.Облік депозитних сум.
Практичні завдання
1.На підставі даних, отриманих під час проходження обліково-бухгалтерської практики або з іншого джерела, відобразити на рахунках, операції по спецкоштах та скласти меморіальний ордер №14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду.


№№

Номер операції

Зміст операції

К-т по субрахунку 711,712,713

Дебет субрахунків


2. Надати відповіді на питання понятійного характеру, відповісти на тестові завдання.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Мета самостійної роботи – позааудиторне вивчення студентами теоретичних питань, винесених на самостійну роботу, поглиблення набутих під час лекцій знань.

Дані вказівки містять ряд теоретичних питань для самостійного вивчення, які не знайшли висвітлення в лекційному матеріалі, але є суттєвими для засвоєння основних положень дисципліни.

Контроль виконання самостійної роботи: вивчення теоретичних питань підкріплюється або складеними студентами схемами, або стислим опорним конспектом лекцій за темами, або заповненими первинними документами.
Для заочної форми навчання передбачені всі питання за темами, для денної форми навчання – питання 1-4.
Тема 1. Актуальні питання теорії бухгалтерського обліку

бюджетних установ

1. Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та їх вплив на методику й теорію бухгалтерського обліку.

2. Функції та завдання обліку бюджетних установ.

3. Контроль за виконанням кошторису видатків та взятих зобов’язань, за дотриманням фінансово-господарської дисципліни.

4. Загальноприйняті в міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку.

5. Перспективи розвитку обліку бюджетних установ.
Тема 2. Облік фінансування, грошових коштів і видатків

бюджетних установ

1. Порядок і принципи фінансування бюджетних установ.

2. Фінансування бюджетних установ через органи Державного казначейства.

3. Рахунки для обліку асигнувань, субрахунки та їх економічна характеристика; реєстри аналітичного та синтетичного обліку.

4. Поняття економічної класифікації видатків бюджету.

5. Касові і фактичні видатки бюджетних установ.
Тема 3.Облік розрахунків по заробітній платі та стипендіях

1. Завдання обліку заробітної плати в бюджетних організаціях. Оперативний облік особистого складу працівників.

2. Порядок прийняття працівника на роботу, укладання трудової угоди.

3. Форми й види оплати в бюджетних установах.

4. Порядок встановлення розміру заробітної плати та його критерії щодо бюджетних установ різних профілів.

.5. Порядок утримання платежів із заробітної плати працівників.

6. Техніка нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ і складання розрахунково-платіжних документів.

7. Порядок призначення та обліку стипендій.
Тема 4. Облік інших розрахунків

1. Характеристика форм безготівкових розрахунків.

2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень, чеків, акредитивами, векселями, платіжними вимогами, оплата інкасових доручень.

3. Напрямки використання та облік розрахунків з підзвітними особами.

4. Порядок використання коштів на господарські потреби, службові відрядження й т.п.

5. Документальне оформлення видатків підзвітних осіб.
Тема 5. Облік необоротних активів та основних засобів

1. Економічна сутність необоротних активів бюджетних установ. Характеристика, класифікація, оцінка основних засобів бюджетних установ.

2. Завдання обліку необоротних активів бюджетних установ.

3. Порядок нарахування зносу.

4. Види ремонтів необоротних активів.

5. Напрямки, причини і механізм відображення вибуття основних засобів основних засобів бюджетних установ.
Тема 6. Облік запасів, продуктів харчування та МШП

1. Характеристика, класифікація та оцінка матеріалів бюджетних установ.

2. Порядок переоцінки матеріалів та МШП у бюджетних установах.

3. Особливості обліку медикаментів і продуктів харчування.

4. Інвентаризація матеріалів і порядок її проведення.

5. Склад МШП бюджетних установ.
Тема 7.Облік власних надходжень бюджетних установ

1. Завдання обліку позабюджетних коштів.

2. Види спецкоштів, відкриття поточних рахунків для зберігання спеціальних коштів, синтетичний та аналітичний облік.

3. Відкриття поточних рахунків “Суми за дорученням”,

4. Порядок зберігання депозитних сум та інших позабюджетних коштів.

5. Класифікація витрат на науково-дослідні роботи за договорами.

Тема 8.Облік податків, зборів і фондів у бюджетних установах

1. Поняття фондів в основних засобах та малозношуваних предметах.

2. Джерела утворення та призначення фондів економічного стимулювання: фонду матеріального заохочення та фонду виробничого й соціального розвитку.

3. Рахунки і субрахунки для обліку фондів економічного стимулювання.

4. Постійний характер кореспонденції рахунків, зв’язок між рядом субрахунків.
Тема 9.Звітність

1. Нормативна база звітності бюджетних установ.

2. Звітність розпорядників та одержувачів коштів..

3. Терміни представлення звітності. Бюджетними установами

ВАРІАНТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Мета контрольної роботи: підсумковий контроль набутих студентами під час лекційних та семінарських занять знань і навичок з обліку і прийняття рішень у бюджетних установах.
  1   2

Схожі:

Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
1С: Франчайзи Мастер-Софт (0642) 97-45-46, (050) 6239064
Конфігурація "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України" призначена для бюджетних установ всіх рівнів розпорядників бюджету,...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка