Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)


Скачати 195.48 Kb.
НазваМетодичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
Дата02.04.2013
Розмір195.48 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Культура > Методичні рекомендації

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Загальні методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Засвоєння матеріалу першого модуля «Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування предмета, мети і завдання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», окреслення її місця в системі професійної підготовки фахівців.

Розглядаючи місце і роль української мови в житті суспільства, необхідно згадати основні функції мови, розкрити поняття національної мови, державної мови, пояснити характерні риси мовного законодавства та мовної політики в Україні.

Окреслюючи термін «літературна мова», необхідно згадати основні етапи історичного розвитку й становлення сучасної української мови, розкрити поняття мовної норми та культури мови, з’ясувати типи мовних норм та комунікативні ознаки культури мови. Поняття функціонального стилю тісно пов’язане зі стилістичною системою української літературної мови. Класифікуючи функціональні стилі сучасної української літературної мови, слід зупинитися на історії їх розвитку, функціях, жанрах, ознаках та мовних засобах вираження.

Аналізуючи специфіку української професійної мови на лексичному, морфологічному, синтаксичному й стилістичному рівнях, її роль у професійній діяльності, слід окреслити особливості терміна як одиниці професійної мови, типи термінів, сутність процесу стандартизації термінів, специфіку термінології обраного фаху.

Культура усного професійного мовлення передбачає оволодіння нормами мовного етикету та правилами мовленнєвої поведінки співрозмовників під час проведення телефонної розмови, перемовин, нарад, дискусій, публічних виступів.

Опановуючи навчальний матеріал другого модуля «Мовні засоби різних рівнів у фаховій мові», необхідно зосередити увагу на орфоепічних, акцентуаційних, лексичних та граматичних нормах української мови, зокрема окреслити особливості правильної вимови українських звуків та їх сполучень, згадати основні закони милозвучності української мови, словесний наголос, акцентуаційні норми, що найчастіше порушуються; особливості словозміни іменників, прикметників, числівників, займенників, дієслів та їх уживання у фаховому мовленні.

Використання граматичних засобів української мови у професійному мовленні передбачає засвоєння правил уживання іменників у професійній мові, зокрема вибір правильної граматичної форми, визначення роду іменників на позначення осіб за професією, родом занять, особливості вживання відмінкових форм іменників чоловічого роду ІІ відміни у родовому, давальному, орудному відмінках та особливості відмінювання іменників першої й третьої відміни.

Вивчення синтаксичних особливостей професійного мовлення  передбачає оволодіння нормами правильної побудови речень із дієприкметниковими й дієприслівниковими зворотами, однорідними членами речення та підрядними конструкціями різних типів.

Опановуючи пунктуацію простого й складного речення, необхідно розглянути різні випадки встановлення розділових знаків у простому реченні: тире між групою підмета та групою присудка, розділові знаки при відокремлених членах речення; проаналізувати складносурядні та складнопідрядні конструкції різних типів.

Навчальний матеріал третього модуля «Професійне мовлення в офіційно-діловій сфері» передбачає оволодіння функціями, стильовими рисами та різновидами офіційно-ділового стилю, а також морфологічними і синтаксичними засобами його вираження.

Найважливішим завданням третього модуля є засвоєння відомостей про документи, їх класифікацію, ознайомлення з Національним стандартом України, який регламентує вимоги до змісту і розташування реквізитів документів. Розглядаючи різні види документів (довідково-інформаційні, розпорядчі, організаційні, з особового складу, обліково-фінансові), слід звернути увагу на призначення, загальні вимоги до їх написання й оформлення, а також правильне вживання лексичних і граматичних засобів у цих документах.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Державна мова — мова професійного спілкування.

 2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні.

 3. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.

 4. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 5. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.

 6. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора.

 7. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.

 8. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

 9. Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

 10. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

 11. Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.

 12. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.

 13. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 14. Текст як форма реалізації професійної діяльності.

 15. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

 16. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

 17. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль у комунікації.

 18. Гендерні аспекти спілкування. Стратегії мовленнєвого спілкування.

 19. Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

 20. Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

 21. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

 22. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Види публічного мовлення.

 23. Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

 24. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

 25. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

 26. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

 27. Етикет телефонної розмови.

 28. Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

 29. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.

 30. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

 31. Класифікація документів.

 32. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів.

 33. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів.

 34. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.

 35. Документація з кадрово-контрактних питань

 36. Довідково-інформаційні документи

 37. Етикет службового листування

 38. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

 39. Українська термінологія в професійному спілкуванні

 40. Історія і сучасні проблеми української термінології.

 41. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 42. Термінологія обраного фаху.

 43. Кодифікація і стандартизація термінів.

 44. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Жанри наукових досліджень.

 45. Оформлювання результатів наукової діяльності.

 46. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 47. Анотування і реферування наукових текстів.

 48. Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань.

 49. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 50. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 51. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук.

 52. Науковий етикет.

 

 

III семестр

Практичне заняття 1

УКРАЇНСЬКА МОВА – МОВА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

ТА ДЕРЖАВНА МОВА В УКРАЇНІ

План

1. «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як навчальна дисципліна.

2. Місце і роль мови в суспільстві. Основні функції мови.

3. Поняття української національної мови, історія розвитку української мови, її місце серед інших мов світу.

4. Поняття державної мови. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008.

Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова у професійному спілкуванні. – К.: ВееZоne, 2004.

Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К.: Арій, 2009.

Януш Я. В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2005.

 

Практичне заняття 2

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА

План

1. Літературної мова, її найістотніші ознаки.

2. Історія становлення сучасної української літературної мови.

3. Поняття про мовну норму. Типи мовних норм.

4. Поняття культури мови. Комунікативні ознаки культури мови.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008.

Гуць М., Олійник І., Ющук І. Українська мова у професійному спілкуванні. – К.: ВееZоne, 2004.

Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. – К.: Арій, 2009.

Януш Я. В. Сучасна українська мова: Курс лекцій. І і ІІ частини: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2005.

 

Практичне заняття 3

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

План

1. Стилістична система української літературної мови. Поняття функціонального стилю.

2. Класифікація стилів української мові. З історії розвитку стилів української мови.

3. Розмовний стиль: функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди.

4. Публіцистичний стиль: функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди.

5. Художній стиль: функції, жанри, ознаки, мовні засоби, різновиди.

Література

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Гриценко Т.Б. Українська мова професійного спілкування: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2010.

Мацько Л. І., Кравець Л.В. Культура фахової мови. – К.: Академія, 2007.

 

Практичне заняття 4

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ У ФАХОВОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Синонімічне багатство української мови. Добір відповідного слова з синонімічного ряду.

2. Паронімія як лінгвістичне явище. Умови правильного вживання паронімів.

3. Склад лексики української мови з погляду походження. Використання слів іншомовного походження.

4. Складні випадки слововживання.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002.

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л.: Світ, 2003.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці: Книги. – ХХІ, 2006.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.

Семеног О. М. Культура української наукової мови: навч. посіб. – К.: Академія, 2010.

 

Практичне заняття 5

ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

План

1. Історія та сучасні проблеми української термінології.

2. Термін та його ознаки.

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

4. Походження та способи творення термінів.

5. Термінологія обраного фаху.

6. Нормування й стандартизація термінів. Українські термінологічні словники.

Література

Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти. – ВД «Академія», 2000.

Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів. – К.: Політехніка, 2004.

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010.

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009.

Панько Т. І. Українське термінознавство : підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994.

Словникарство. Термінографічна серія. Ел. ресурс// http://lр.edu.terminology

Словник іншомовних термінів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л. О. Пустовіт та ін. К.: Довіра, 2000.. (або інший)

 

Практичне заняття 6

НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

План

1. Становлення і розвиток наукового стилю.

2. Основна функція наукового стилю, його характерні риси. Мовні та жанрові особливості.

3. Характеристика різновидів наукового стилю (власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний).

4. Правила оформлення наукової роботи.

Література

Мацько Л. І. Кравець Л. В Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007.

Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2010. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови. – К.: ЦНЛ, 2009.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 7

ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Уживання іменників у професійній мові.

2. Вибір граматичної форми іменників. Труднощі з визначенням роду іменників.

3. Рід іменників на позначення осіб за професією, родом занять, їх уживання в тексті. Рід незмінюваних іменників, абревіатур.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Останні три книги є в електронному вигляді на сайті:

http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Практичне заняття 8

КУЛЬТУРА УСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

План

1. Культура усного мовлення в житті професійного комунікатора.

2. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації та їхнє мовне оформлення. Уживання особових займенників відповідно до комунікативної ситуації.

3. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди.

4. Етикет телефонної розмови.

5. Мовленнєва поведінка співрозмовників під час перемовин, нарад, дискусій.

6. Невербальні компоненти спілкування.

7. Поняття про публічний виступ, його різновиди. Підготовка до публічного виступу. Аргументування, мовні засоби переконування.

8. Культура сприймання публічного виступу (уміння слухати, ставити запитання).

Література

Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування : курс лекцій / Т.Б. Гриценко, С.П.Гриценко, Т.Д. Іщенко [та ін.]. – К. :..... ...

Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Ф.І. Хміль.  – К. : Академвидав , 2004.

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007.

 

 

IV семестр

Практичне заняття 1

ОРФОЕПІЧНІ ТА АКЦЕНТУАЦІЙНІ НОРМИ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

План

1.   Правильна вимова голосних і приголосних звуків та їх сполучень.

2. Основні закони милозвучності української мови. Позиційні чергування  у-в,  і-й.  Використання  фонетичних варіантів типу з-із-зі, над-наді, під-піді тощо.

3. Словесний наголос, його функції.

4. Окремі закономірності наголошування. Акцентуаційні норми, що найчастіше порушуються.

Література

Винницький В.М. Акцентуаційні етюди. – Жовква: Місіонер, 2004.

Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. – К.: Рад. школа, 1984.

Винницький В.М. Українська акцентна система: становлення, розвиток. – Л.: Бібліос, 2002.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навчальний посібник. – К. : ЦНЛ, 2005.

Орфоепічний словник української мови: У 2 т. – Т. 1: Близько 140 000 слів. – К.: Довіра, 2001.

Орфоепічний словник української мови: У 2 т. – Т. 1: Близько 140 000 слів. – К.: Довіра, 2003.

Сучасна українська літературна мова: підручник / А.П. Грищенко, Л.І. Мацько, М.Я. Плющ та ін. За ред. А.П. Грищенка. – 3-тє вид., допов. – К.: Вища школа, 2002.

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 2

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

План

1. Лексика  української мови з погляду сфер уживання. Загальновживана і спеціальна лексика. Діалектна лексика.

2. Лексика української мови з погляду активного і пасивного вживання: активна, пасивна лексика (історизми, архаїзми), неологізми.

3. Стилістична диференціація лексики. Міжстильова лексика. Стилістично забарвлена лексика.

4. Правопис слів іншомовного походження.

5. Недоцільне вживання канцелярських, книжних слів і виразів. Складні випадки слововживання.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002.

Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л.: Світ, 2003.

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Культура фахового мовлення: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці: Книги. – ХХІ, 2006.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003.

Семеног О. М. Культура української наукової мови: навч. посіб. – К.: Академія, 2010.

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 3

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ ІМЕННИКІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Відмінкові закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни у родовому, давальному, орудному відмінкові.

2. Особливості змінювання іменників першої та третьої відміни.

3. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові та географічних назв.

4. Уживання іменників у кличному відмінку.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. .

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Попередні три книги є в електронному вигляді на сайті: http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 4

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОТВОРЕННЯ Й УЖИВАННЯ

ПРИКМЕТНИКІВ І ЗАЙМЕННИКІВ

План

1. Уживання прикметників у фаховому мовленні. Особливості творення й уживання форм ступенів порівняння якісних прикметників.

2. Творення і правопис відносних та присвійних прикметників.

3. Подвоєння приголосних при збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня, кінця першої й початку другої частини складноскорочених слів, кореня або основи і суфікса, основи і постфікса. Історичне (традиційне) подовження приголосних.

4. Особливості словозміни займенників, їх уживання у професійних текстах.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. .

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Попередні три книги є в електронному вигляді на сайті: http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 5

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧИСЛІВНИКА В ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Функціонування числівника в професійному мовленні.

2. Сполучуваність числівників з іменниками.

3. Правопис числівників.

4. Змінювання простих, складних і складених числівників.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. .

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Попередні три книги є в електронному вигляді на сайті: http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 6

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ

У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

План

1. Функціонування дієслівних форм у професійному мовленні.

2. Творення форм майбутнього часу, безособових форм на -но, -то.

3. Уживання пасивних форм дієслова.

4. Особливості творення й уживання дієприкметників і дієприслівників у діловому мовленні.

5. Способи передачі російських дієприкметників із суфіксами -ущ-(-ющ-), -ш-, -вш-, -м- в українській мові.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. .

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Попередні три книги є в електронному вигляді на сайті: http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 7

УЖИВАННЯ СЛУЖБОВИХ СЛІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ

План

1. Особливості вживання прийменників.

2. Відмінності у значенні прийменників української та російської мов.

3. Творення словосполучень зі зв’язком керування.

4. Правопис складних слів (іменників, складних числівників, займенників, прикметників, прислівників, прийменників, сполучників).

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. .

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Попередні три книги є в електронному вигляді на сайті: http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 8

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

План

1. Особливості узгодження присудка з підметом.

2. Правильна побудова речень із дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами.

3. Речення з дієприкметниковими зворотами та підрядні  означальні речення; речення  з дієприслівниковими  зворотами та підрядні  обставинні речення.

4. Побудова синтаксичних конструкцій з однорідними членами речень.

5. Складні випадки розстановки розділових знаків у простому реченні.

6. Тире між групою підмета та групою присудка.

7. Розділові знаки при відокремлених членах речення, вставних і вставлених конструкціях.

8. Пунктуація в складному реченні.

Література

Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2005. .

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000.

Попередні три книги є в електронному вигляді на сайті: http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova.html

Український правопис. – К. : Наук. думка, 1997 (чи пізніші видання).

 

Практичне заняття 1

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ

План

1. Розвиток офіційно-ділового стилю.

2. Специфіка офіційно-ділового стилю: функція, стильові риси, різновиди.

3. Характеристика лексичних, морфологічних і синтаксичних засобів вираження офіційно-ділового стилю.

Література

Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005.

Мацько Л.І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

Шевчук С. В., Клименко І. В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К.: Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 2

УСНЕ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

План

1. Поняття про ділове спілкування. Форми усного ділового спілкування.

2. Ділова бесіда. Телефонна розмова. Приймання відвідувачів.

3. Підготовка та проведення нарад і зборів. Види нарад.

4. Ділові контакти між людьми різних посадових рангів і соціальних категорій у діловій сфері.

5. Культура ділового спілкування. Міжнародні культурні традиції ділового спілкування.

Література

Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування : курс лекцій / Т.Б. Гриценко, С.П.Гриценко, Т.Д. Іщенко [та ін.]. – К. :..... ...

Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. - К. : Центр учбової літератури, 2007.

Хміль Ф.І. Ділове спілкування : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / Ф.І. Хміль.  – К. : Академвидав , 2004.

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2007.

 

Практичне заняття 3

ДОКУМЕНТ. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

План

1. Поняття документа. Класифікація документів.

2. Національний стандарт України. Вимоги до змісту і розташування  реквізитів.

3. Оформлювання сторінки. Рубрикація тексту.

4. Вимоги до тексту документа.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 4

ДОКУМЕНТАЦІЯ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬ

План

Заява, її призначення, реквізити. Різновиди заяв.

Правила оформлення заяви.

Автобіографія, її призначення та реквізити. Вимоги до написання автобіографії.

Правильне вживання лексичних і граматичних засобів у заяві та в автобіографії.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 5

ДОКУМЕНТАЦІЯ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬ

План

Характеристика,  її призначення та реквізити. Вимоги до написання.

Резюме, його призначення та реквізити. Різновиди резюме. Вимоги до написання резюме.

Правильне вживання лексичних і граматичних засобів у характеристиці та в резюме.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. — С. 132–148. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. –  С. 165–211.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 6

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

План

Довідка, її призначення, реквізити та правила оформлення.

Звіт, його призначення, реквізити та правила оформлення.

Службова записка, її призначення, реквізити та правила оформлення.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. — С. 132–148. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. –  С. 165–211.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 7

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

План

1. Протокол, його призначення, реквізити та правила оформлення. Види протоколів. Витяг з протоколу.

2. Оголошення та запрошення як довідково-інформаційні документи.

3. Типологія та правила оформлення службових листів.

4. Правильне вживання лексичних і граматичних засобів у довідково-інформаційних документах.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. — С. 132–148. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. –  С. 165–211.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010.

 

Практичне заняття 8

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ТА РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ

План

1. Доручення, його призначення, реквізити та правила написання.

2. Розписка, її призначення, реквізити та правила написання.

3. Акт, його призначення, реквізити та правила написання.

4. Написання цифр та символів у ділових паперах. 5. Складні випадки розстановки розділових знаків у простому реченні.

5. Накази та розпорядження, їхнє призначення та загальні вимоги до написання.

Література

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К: МАУП, 2002. — С. 132–148. http://ualibrarium.co.cc/suspil/mova/09/styl_dil_mov.html

Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К.: Каравела, 2009. –  С. 165–211.

Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підруч. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К. : Алерта, 2010.

Схожі:

Методичні рекомендації шодо проведення семінарських та практичних...
Методичні рекомендації щодо проведення семінарських і практичних занять з кримінального процесу для студентів інституту фінансово-економічної...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної...
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 030509 «облік і аудит»...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Методичні рекомендації щодо оцінювання знань і практичних навичок слухачів, курсантів і студентів під час державної атестації / В.І....
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
ВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять і самостійної роботи...
Під загальною редакцією зав кафедри загальної гігієни з екологією, професора В.І. Федоренко
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять...
Автори: Ісичко Л. В., асистент кафедри вищої математики та фізики Полтавського університету економіки і торгівлі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка