Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація


Скачати 36.18 Kb.
НазваПитання до МК-2 для студентів ІІІ курсу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» доцент Нередкова С. С. Професійна комунікація
Дата02.04.2013
Розмір36.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи
Питання до МК-2 для студентів ІІІ курсу

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

доцент Нередкова С. С.
Професійна комунікація

 1. Походження й розвиток української мови.

 2. Поняття національна та літературна мови.

 3. Функції мови в суспільстві.

 4. Поняття мовної норми. Види мовних норм. Орфоепічні норми української літературної мови.

 5. Мова і політика в Україні.

 6. Функціонування української мови на Сході України.

 7. Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування.

 8. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 9. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності, його ознаки

 10. Мова і культура в житті людини.

 1. Комунікативні ознаки культури мовлення (правильність змістовність, логічність…)

 2. Поняття етикету. Мовний мовленнєвий і спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

 3. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

 4. Спілкування і комунікація. Види і форми спілкування

 5. Жанри публічних виступів

 6. Невербальні засоби спілкування

 7. Гендерні аспекти спілкування

 8. Публічний виступ Підготовка до виступу. План майбутнього виступу, композиція виступу. Інтонація, жести, міміка, пауза, темп. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати

 9. Риторика і мистецтво презентації. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентацій

 10. Сутність і специфіка професійної діалогічної мови

 11. Ділова бесіда. Функції та види бесід

 12. Співбесіда з роботодавцем

 13. Культура управління. Спілкування в колективі. Прийом відвідувачів. Правила для відвідувачів

 14. Телефонна розмова як різновид професійної діалогічної мови

 15. Етичні питання використання мобільних телефонів

 16. Візитна картка як елемент культури ділового спілкування

 17. Збори як форма прийняття колективного рішення

 18. Нарада

 19. Дискусія


Писемна форма офіційно-ділового стилю

 1. Історія виникнення й розвитку офіційно-ділового стилю. Текстові норми офіційно-ділового стилю

 2. Загальна характеристика офіційно-ділового стилю. Специфіка офіційно-ділового стилю. Підстилі й жанри офіційно-ділового стилю. Мовні норми офіційно-ділового стилю

 3. Поняття про документ. Класифікація документів. Функції документа. Вимоги до документа

 4. Поняття про реквізит, формуляр, бланк, штамп

 5. Документація з кадрово-контрактних питань

 6. Автобіографія

 7. Характеристика

 8. Резюме. Оформлення сторінки резюме

 9. Заява. Види заяв

 10. Документи щодо особового складу

 11. Наказ щодо особового складу

 12. Довідково-інформаційні документи

 13. Доповідна, пояснювальна й службова записки. Правила їх написання

 14. Протокол. Витяг з протоколу

 15. Прес-реліз, повідомлення про захід

 16. Службові листи. Класифікація листів. Оформлення листів. Вимоги до тексту листів


Наукова мова як комунікативний феномен

 1. Науковий стиль. Мовні й жанрові особливості наукового стилю

 2. Наукова термінологія. Переклад термінів

 3. Суть і види перекладу. Типові помилки під час перекладу наукових текстів

 4. Особливості редагування наукового тексту

 5. Тези, План. Види. Правила написання

 6. Конспект як жанр наукової літератури. Вимоги до конспекту

 7. Анотація. Структура анотації. Види анотацій

 8. Правила оформлення бібліографії. Види бібліографій. Вимоги до запису бібліографічних відомостей

 9. Реферат як жанр академічного письма. Види рефератів. Правила оформлення реферату

 10. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до статті

 11. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Правила написання

 12. Вимоги до оформлення курсової та дипломної (бакалаврської) роботи


Практичний курс української мови

1. Основні відомості з правопису:

 • ненаголошені голосні е, и, о; чергування голосних;

 • апостроф; знак м’якшення

 • чергування приголосних; подвоєння та подовження приголосних; спрощення в групах приголосних;

 • правопис префіксів; правопис суфіксів;

 • вживання великої літери;

 • правопис складних слів;

 • правила написання та відмінювання прізвищ, творення імен по батькові, переклад прізвищ з російської мови на українську; правила вживання в документах назв осіб за професією, званням

2. Лексика офіційно-ділового стилю: синоніми в мові професійного спілкування; пароніми в мові професійного спілкування

3. Морфологічні особливості

 • Особливості вживання іменника в текстах офіційно-ділового стилю.

 • Прикметник у діловому мовленні

 • Норми вживання числівника в професійному мовленні:

 • Дієслово в діловому мовленні

 • Особливості вживання займенників в текстах офіційно-ділового стилю

 • Особливості перекладу словосполучень із прийменниками з російської мови на українську

 • Правила узгодження складеного підмета із присудком

 • Складні випадки керування в українській мові.

Схожі:

МЕТОДИЧН
Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів першого курсу усіх спеціальностей
О. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
РОЛЬ МОВИ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Плани практичних занять з навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Для студентів денної форми навчання...
Питання до іспиту з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Поняття про сучасну українську літературну норму. Типи мовних норм....
Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
ББК Ш 141. 14 9
...
М. І. Мирошниченко ВПРАВИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Методичні рекомендації підготувала Мирошниченко Марія Іванівна – старший викладач кафедри українознавства Одеського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка