Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за галуззю знань «Економіка і підприємництво»


НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за галуззю знань «Економіка і підприємництво»
Сторінка1/15
Дата10.04.2013
Розмір2.39 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
bibl.com.ua > Фінанси > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедра фінансів
О.В. ЯРІШ

Л.В. ГНИПА-ЧЕРНЕВЕЦЬКА
ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за галуззю знань «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки „Фінанси і кредит”

за кредитно-модульною системою

організації навчального процесу

ПОЛТАВА

РВВ ПУСКУ

2009

Автори: Яріш О.В., доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.

Гнипа-Черневецька Л.В., асистент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України
Рецензенти: Губачов В.П., доцент кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України, к.е.н.


Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри фінансів

29 грудня 2009 р., протокол № 6
«Узгоджено»
Зав. кафедрою фінансів

Полтавського університету

споживчої кооперації України, к.е.н., професор Косаріна В.П.
Декан факультету фінансів і обліку

Полтавського університету

споживчої кооперації України, к.ю.н., доцент Коросташов О.М.
Директор навчального центру

Полтавського університету

споживчої кооперації України, доцент Герман Н.В.
Начальник НМЦ управління якістю, к.е.н., доцент Огуй Н.І.
Відповідальні за зміст навчально-методич-

ного видання автори, рецензенти та завідувач

кафедри фінансів Косаріна В.П.
Повне та часткове відтворення, тиражування,

передрук та розповсюдження даного видання без

дозволу Полтавського університету споживчої

кооперації України ЗАБОРОНЕНО

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………
Розділ І. Навчальна програма дисципліни «Фінансовий ринок»….............................................................................................
Розділ ІІ. Тематичний план дисципліни «Фінансовий ринок»....….........................................................................................
Розділ ІІІ. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий ринок»….......…….....................……….……………
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції і роль в економіці............................................................................................
Тема 2. Державне регулювання фінансового ринку.............…….
Тема 3. Фінансові посередники…………………......…………….
Тема 4. Ризик та вартість капіталу……..............…………………
Тема 5. Ринок цінних паперів…………….................…….………
Тема 6. Ринок похідних фінансових інструментів……...……….
Тема 7. Фондова біржа та біржові операції………..……........…..
Тема 8. Грошовий ринок та ринок банківських позичок……...
Тема 9. Валютний ринок…...............................................………..
Тема 10. Міжнародний фінансовий ринок………...……………..
Розділ ІV. Тести вихідного контролю знань студентів з дисципліни «Фінансовий ринок»……...............................….........
Змістовий модуль І…………………………………………………
Змістовий модуль ІІ……………………………………………….
Розділ V. Методичні рекомендації до виконання індивідуального навчально-дослідного проекту з дисципліни «Фінансовий ринок».........................................................................
Розділ VI. Карта аудиторної та самостійної роботи студента.....
Розділ VIІ. Форми контролю знань студентів за змістовими

модулями з дисципліни «Фінансовий ринок»……...……………
Розділ VIІІ. Перелік питань для підготовки студента до складання підсумкового контролю з дисципліни «Фінансовий ринок»….............................................................................................
Список рекомендованої і використаної літератури………..….....
Додатки……………………………………………………………..
ВСТУП
Курс «Фінансовий ринок» вивчається студентами факультету фінансів і обліку за галуззю знань „Економіка і підприємництво” за напрямом „Фінанси і кредит” і є одним з профілюючих для студентів згаданих спеціальності. Основною метою викладання дисципліни «Фінансовий ринок» є формування у студентів системи спеціальних знань і практичних навичок, необхідних для роботи на ринку цінних паперів, ознайомлення зі структурою і основами функціонування грошового, фондового ринку в країнах з розвинутою ринковою економікою, а також з особливостями функціонування і розвитку фінансового ринку України.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів ринкового мислення і спроможності діяти у динамічному біржовому середовищі, в підготовці фахівців, здатних набувати нових знань, розширюючи коло відповідальності і компетенції у сфері фінансового ринку.

Предметом дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів.

Вивчення дисципліни грунтується на тому, що студент володіє базовими знаннями в галузі макро- і мікроекономічної теорії, економічної історії, економіки підприємств, грошей і кредиту, фінансів, бухгалтерського облік, фінансового аналізу, має достатню математичну підготовку.

Опанувавши дисципліну „Фінансовий ринок”, студент має знати:

 • структуру фінансового ринку;

 • систему державного регулювання фінансового ринку України;

 • особливості діяльності на фінансовому ринку України фінансових посередників;

 • особливості функціонування основних складових сучасного фінансового ринку України, зокрема фондового, грошового, валютного;

 • основи спеціалізованого права по цінних паперах та інших інструментах фінансового ринку, зокрема порядок їх випуску та розміщення.

Вивчивши дисципліну „Фінансовий ринок”, студент має отримати наступні навички:

 • професійного користувача законодавчими актами, що регулюють діяльність суб’єктів фінансового ринку України;

 • оцінки економічної ефективності інструментів фінансового ринку України;

 • оцінки інвестиційної привабливості інструментів фінансового ринку для потенційних інвесторів;

 • складання рейтингів торговців цінними паперами, що мали технічну можливість працювати в системі ПФТС.

Вивчивши дисципліну „Фінансовий ринок”, студент має вміти:

 • користуватися інструментарієм фінансових обчислень і методами фінансово-економічного аналізу;

 • володіти технікою біржових операцій для визначення оптимальних біржових стратегій.

У процесі вивчення дисципліни „Фінансовий ринок” повинні бути опрацьовані закони України, Укази Президента, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативні та інструктивні документи Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для поглиблення та кращого засвоєння теоретичних знань та практичних навичок за темами курсу передбачено проведення практичних занять. Для більш якісного засвоєння програмного матеріалу передбачене виконання студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань. Завдання самостійної роботи студентів спрямовані на поглиблене вивчення дисципліни.

Структура програми навчальної дисципліни «Фінансовий ринок»

(за вимогами ЕСТS)Дисципліна: «Фінансовий ринок»

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни


Кількість кредитів ECTS: 4
Змістових модулів: 2


Загальна кількість годин: 144

Тижневих годин:

загальних– 6,75 год.

аудиторних–2 год.Економіка і підприємництво

6.030508 „Фінанси і кредит”

Бакалавр


За вибором студента

8 семестр
Лекції (теоретична підготовка) – 18 год.
Практичні заняття - 46 год.
Самостійна позааудиторна робота студента:

 • індивідуальні навчально-дослідні зав­дання - 23 год.;

 • інша самостійна робота - 57 год.


Вид контролю – поточний модульний контроль

РОЗДІЛ І. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І.

Основи функціонування фінансового ринку та характеристика його суб’єктів
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Фінансовий ринок та його сутність. Предмет дисципліни «Фінансовий ринок».

Суб’єкти відносин, що складаються на фінансовому ринку: держава, емітенти, інвестори, фінансові посередники. Заощадження та інвестиції.

Класифікація фінансових ринків. Первинний ринок, вторинний ринок. Грошовий ринок, ринок капіталів (фондовий ринок), ринок банківських позик. Біржовий та позабіржовий ринок. Ризикові та безризикові фінансові ринки. Ринок державних цінних паперів. Функції фінансового ринку. Роль фінансового ринку в економіці.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Економіка підприємства” обговорено і схвалено на засіданні кафедри теоретичної...
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Результати фахового тестування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Результати фахового тестування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Економічна теорія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / О. В. Бородкіна – К.: ДУІКТ, 2010. –с
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА...
Семененко Л. Л. ― старший викладач кафедри юридичного документознавства, кандидат філологічних наук
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Автор: Прохар Н. В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі,...
1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання
Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни "Бізнес-планування розвитку підприємства" для підготовки студентів V курсу з...
ПРОГРАМА вступних випробувань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Критерії оцінювання знань (за 200-бальною системою, мінімальна кількість балів – 140)
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка