ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з начальницьким складом СДПЧ-3 з функціональної підготовки


Скачати 77.73 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з начальницьким складом СДПЧ-3 з функціональної підготовки
Дата05.09.2013
Розмір77.73 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
З А Т В Е Р Д Ж У Ю“

Начальник СДПЧ – 3

по охороні Заводського району

майор внутрішньої служби

О.І. Корчинський

10 грудня 2003 року.


ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведення заняття з начальницьким складом СДПЧ-3

з функціональної підготовки.
ТЕМА: Порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організація особистого прийому громадян в апаратах та підрозділах ДПО.
МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини порядок роботи з громадянами.
ЧАС:1година.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: учбовий клас.
ЛІТЕРАТУРА: Указ Президента України № 700/2002р. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення
Хід заняття.
1.Організаційний момент – 5 хвилин:

- перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань які вивчатимуться.
2.Контроль знань – 5 хвилин;

- перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3.Викладення матеріалу теми – 40 хвилин.

3,1 Вимоги до керiвників органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування.

3,2 Про особисте звiтування керiвникiв центральних органiв виконавчої влади.

3,3 Главi Адмiнiстрацiї Президента України.

СДПЧ-3

2003 рік.

Питання та їх короткий зміст

Методичні вказівки

Враховуючи особливу роль звернень громадян до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у забезпеченнi постiйного зв'язку мiж державою та громадянином, вирiшення життєво важливих проблем окремої людини i суспiльства в цiлому, реалiзацiї конституцiйних прав i свобод людини i громадянина, утвердження демократичної, соцiальної, правової держави, з метою пiдвищення ефективностi роботи зi зверненнями громадян, усунення недолiкiв у цiй сферi та вiдповiдно до частини другої статтi 102 Конституцiї України ( 254к/96-ВР ) i статтi 28 Закону України "Про звернення громадян" (393/96-ВР) постановляю:

1. Установити, що забезпечення всебiчного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирiшення, задоволення законних прав та iнтересiв громадян є на сучасному етапi одним iз прiоритетних завдань органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, вiдповiдальним обов'язком їх посадових i службових осiб, фактором забезпечення суспiльно-полiтичної та економiчної стабiльностi в державi.

2. Керiвникам органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування здiйснити докорiнну перебудову роботи вiдповiдних органiв iз зверненнями громадян, забезпечивши, зокрема:

квалiфiкований, неупереджений, об'єктивний i своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирiшення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявникiв, реального поновлення порушених конституцiйних прав та запобiгання в подальшому таких порушень, повною мiрою реалiзуючи при цьому визначенi законодавством повноваження; надання у встановленi законом строки письмових вiдповiдей авторам звернень за наслiдками їх розгляду;

ретельну перевiрку усiх звернень громадян, в яких йдеться про недолiки у роботi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, оскаржуються рiшення посадових осiб цих органiв, невiдкладне вжиття заходiв для припинення неправомiрних дiй та скасування незаконних рiшень;

особистий розгляд звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв Соцiалiстичної Працi, Героїв України та iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни;

особливо уважне ставлення до вирiшення проблем, з якими звертаються ветерани вiйни та працi, iнвалiди та iншi непрацездатнi особи, а також особи, що постраждали вiд аварiї на Чорнобильськiй - АЕС, багатодiтнi сiм'ї, одинокi матерi та iншi громадяни, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки;

систематичний аналiз та узагальнення звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також найбiльш гострих суспiльне значущих проблем, якi потребують негайного вирiшення, своєчасне розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах, з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних загальнодержавних, регiональних та мiсцевих заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв;

здiйснення безперешкодного i регулярного, не рiдше одного разу на мiсяць, особистого прийому громадян посадовими та службовими особами, в тому числi у позаробочий час за мiсцем роботи та проживання громадян, неухильне дотримання затверджених графiкiв їх особистого прийому, видiлення спецiальних примiщень для прийому громадян та їх належне обладнання;

розгляд не рiдше нiж двiчi на рiк стану роботи зi зверненнями громадян на колегiях, засiданнях президiй iз запрошенням представникiв судiв, органiв прокуратури, iнших державних органiв, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї;

щорiчну пiдготовку та опублiкування аналiтичних доповiдей вiдповiдних органiв про стан роботи зi зверненнями громадян, систематичне оприлюднення через засоби масової iнформацiї вiдомостей про роботу зi зверненнями та вирiшення порушених у них питань;

розроблення та реалiзацiю додаткових заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня правової освiти населення, роз'яснення конституцiйних прав i свобод людини i громадянина та засобiв їх захисту, повноважень органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також розширення мережi юридичних консультацiй на громадських засадах для надання безоплатної правової допомоги, насамперед сiльським жителям та громадянам, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки;

посилення персональної вiдповiдальностi посадових та службових осiб згiдно iз Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) за належну органiзацiю роботи зi зверненнями громадян та результати вирiшення порушених у них питань, беручи до уваги, що:

- рiвень роботи посадових та службових осiб iз зверненнями громадян має розглядатися як важливий критерiй оцiнки їх професiйного рiвня, вiдповiдностi займанiй посадi, а також можливостi просування таких осiб по службi;

- кожний факт невирiшення порушених у зверненнi громадянина обгрунтованих питань, якi належать до компетенцiї вiдповiдного органу, посадової чи службової особи, що призвело до повторного звернення чи звернення до органу вищого рiвня, має глибоко аналiзуватись i, в разi виявлення ознак тяганини, формалiзму та бюрократизму, мати наслiдком невiдворотне притягнення вiдповiдних осiб до встановленої законом вiдповiдальностi.

3. Запровадити з 2003 року перiодичне особисте звiтування керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй перед Президентом України з питань роботи зi зверненнями громадян.

Головам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй забезпечити перiодичне особисте звiтування перед ними голiв районних державних адмiнiстрацiй з питань роботи зi зверненнями громадян.

4. Кабiнету Мiнiстрiв України з метою прискорення створення належних умов для реалiзацiї конституцiйного права громадян на звернення та судовий захист їх прав i свобод забезпечити пiдготовку та внесення в установленому порядку проектiв адмiнiстративно-процедурного, а також адмiнiстративно-процесуального кодексiв та проектiв iнших нормативно-правових актiв, необхiдних для створення в Українi системи адмiнiстративних судiв та забезпечення їх дiяльностi.

5. Генеральнiй прокуратурi України вжити практичних заходiв для посилення нагляду за додержанням законодавства про звернення громадян, захисту конституцiйних прав i свобод громадян, зокрема в судах, поновлення порушених прав i притягнення до вiдповiдальностi осiб, якi допустили цi порушення.

6. Главi Адмiнiстрацiї Президента України:

вжити додаткових заходiв для вдосконалення практики розгляду та аналiзу звернень громадян до Президента України та Адмiнiстрацiї Президента України, посилити контроль за виконанням вiдповiдних доручень, вирiшенням порушених у зверненнях питань;

запровадити особистий прийом громадян Главою Адмiнiстрацiї Президента України та його заступниками з питань, що мають особливе суспiльне значення;

забезпечити систематичний контроль за проведенням особистого прийому громадян керiвниками центральних органiв виконавчої влади, а також головами мiсцевих державних адмiнiстрацiй та їх заступниками;

внести до 1 жовтня 2002 року пропозицiї щодо органiзацiї звiтування перед Президентом України керiвникiв центральних органiв виконавчої влади та голiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй з питань роботи зi зверненнями громадян;

органiзувати протягом 2002-2003 рокiв за участю представникiв правоохоронних органiв перевiрку стану роботи центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади зi зверненнями громадян;

доповiдати щоквартально про хiд виконання цього Указу, роботу зi зверненнями громадян до Президента України, найбiльш важливi проблеми, порушенi у них та стан їх вирiшення.

7. Державному управлiнню справами забезпечити полiпшення матерiально-технiчних та iнших умов для роботи зi зверненнями громадян та їх особистого прийому в Адмiнiстрацiї Президента України.

Прочитати

Дати під запис.


Дати під запис.


Прочитати та пояснити

Дати під запис

Прочитати

Прочитати та пояснити

Прочитати


Дати під запис.

Прочитати та пояснити

Прочитати


Прочитати


.4. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.

Питання для закріплення:

4,1 Як керiвникі органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування по винні здійснювати розгляд звернень Героїв війни та інших?

4,2 Які випадки звернення громадян повинні ретельно аналізуватись з метою виявлення формалізму та бюрократизму серед службовців?

5. Підбиття підсумків – 5 хв.:

- вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.


Конспект склав:

заступник начальника СДПЧ-3

ст. лейтенант вн. сл. Ю.О.Слющенко.

_08_” грудня 2003 року.

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
Призначення і основи організації технічної служби Державного департаменту пожежної безпеки МВС України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини основні вимоги Закону України “ Про державну службу “
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Порядок проведення службового розслідування стосовно порушення особами особового складу цивільного захисту службової дисципліни,...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “Про охорону праці” Виробнича санітарія, гігієна праці, електробезпека
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення лекційного заняття з функціональної...
ТЕМА: Злочини у сфері службової діяльності (Розділ XVII Кримінального кодексу України)
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення заняття із функціональної підготовки...
Тема Наказ МНС України №85 від 30. 01. 2012 року «Про порядок обліку правопорушень, подій та грубих дисциплінарних проступків, забезпечення...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ на проведення занять з технічної підготовки з начальницьким складом СДПЧ-3
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким складом частини порядок розрахунок часу роботи в протигазі АСП-2
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки з начальницьким складом частини
ТЕМА: Закон України “ Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14. 12. 99 №1281-ХІV
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
ТЕМА: “ 26 квітня 2006 року 20 річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль це спільний біль, що не має кордонів.”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка