АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


Скачати 153.78 Kb.
НазваАудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Дата05.07.2013
Розмір153.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи

“Аудиторська фірма “САМПІТА”


код ЄДРПОУ 32628599

в реєстрі суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України від 27.11.03 № 129, свідоцтво № 3293, дійсне до 30.10.2013р.

07402, Київська обл., м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, к.20 р/р № 260015978 в АТ “Ерсте Банк” м. Київ МФО 380009, не платник ПДВ

тел. (044) 572-47-74; 050-382-42-84 ; (94) 6-54-09

______________________________________________________________________________________________
Керівництву ТОВ «Фондовий центр

«Дельта-енерго»

та Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку України


АудиторськИЙ висновОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

«Фондовий центр «Дельта-енерго»

станом на 31 грудня 2012р.


м. Київ

§ 1 ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Основні відомості про товариство

ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний рахунок в банку, печатку.

Повне найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондовий центр «Дельта-енерго»


Скорочене найменування

ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго»


Код за ЄДРПОУ

21694604

Код за КВЕД

67.19

Організаційно-правова форма

товариство з обмеженою відповідальністю

Основний вид діяльності

інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Найменування органу, яким було здійснено реєстрацію

Дніпровська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата реєстрації

02.03.1998р.

Юридична адреса товариства

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 24

Фактичне місцезнаходження товариства

04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 24

Телефон

8(044) 377-73-62

Головні посадові особи на товаристві:

генеральний директор товариства

Головний бухгалтер


Тімофеєва О.М.

Посада не передбачена штатним розкладом

Поточний рахунок

р/р 260086271 в ПАТ „УПБ” м. Київ, МФО 300205 в українських гривнях


Перевірка проведена аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “САМПІТА”:

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма “САМПІТА”

Скорочене найменування

ТОВ “Аудиторська фірма “САМПІТА”.

Код за ЄДРПОУ

32628599

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

свідоцтво № 3293 від 27.11.03., видане рішенням Аудиторської палати України № 129, термін дії до 30.10.2013р.

Серія, номер та дата Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть здійснювати аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Свідоцтво АБ 000106 № 121 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 22.02.2007 р. рішення №386 22.02.07р., строк дії до 30.10.2013р.


Юридична адреса товариства

07402 Київська область, м. Бровари, вул. Возз’єднання 15.к.20

Фактичне місцезнаходження товариства

04112, м. Київ, вул. Шамрила,15а

Телефон

(044) 456-73-94

Місце проведення аудиту

м. Київ

Аудиторську перевірку проведено на підставі договору № 22 від 07.03.2013р.

Дата видачі висновку.

Висновок виданий 18 березня 2013р.
§ 2 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Управлінський персонал ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальними особами за ведення та результати бухгалтерського та податкового обліку і звітності за період, що перевірявся, були: з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. - генеральний директор Тімофєєва О.М.

Аудиторська перевірка проведена згідно з положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність”; Закону України “Про державне регулювання ринків фінансових послуг”; Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”; Закону України “Про господарські товариства”; вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг аудиту №700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, №705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора” та №706 „Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”.

Метою аудиторської перевірки є підтвердження достовірності фінансової звітності ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31.12.2012р. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складено з урахуванням “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.
§ 3 ОПИС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ (ЗВІТУ) СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку так, щоб одержати достатні і прийнятні аудиторські докази, що дадуть нам можливість сформулювати обґрунтовані висновки, на яких ґрунтуватиметься думка аудитора. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники у фінансовій звітності товариства. Також у перевірку входить оцінка використаних на товаристві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до правил проведення фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. В наші обов’язки входить надання професійного судження про фінансову звітність товариства на підставі аудиторської перевірки.

Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час перевірки відхилень згідно професійної думки аудитора.

Перевірка проводилась з відома генерального директора ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» в період з 07 березня 2013р. по 18 березня 2013р. Для проведення перевірки аудиторам були надані установчі документи, виписки банків, дані аналітичного та синтетичного обліку, бухгалтерська первинна документація та фінансова звітність ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» - Баланс Ф1 станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати Ф2 за 12 місяців 2012 року, Звіт про рух грошових коштів Ф3 за 2012 рік, Звіт про власний капітал Ф4 за 2012 рік.

Предметом діяльності товариства є виключно діяльність у сфері фінансових послуг.

Товариство отримало наступні ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності:

  • Ліцензія серія АГ № 579964 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, строк дії 14.09.2010р. – 14.09.2015р.

  • Ліцензія серія АГ № 579963 видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України на проведення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів, строк дії 18.08.2010р. – 18.08.2015р.


§ 4 ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МСА 700 „ФОРМУВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ”

На нашу думку товариство в цілому дотримується принципів обраної облікової політики щодо вимог застосованої концептуальної основи фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Річні звіти містять перевірену аудитором фінансову звітність.

Перевіркою встановлено, що бухгалтерський облік ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» вівся згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стан бухгалтерського обліку на товаристві задовільний. Облік ведеться за допомогою узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності товариства.

Порядок та складання звітності відповідає вимогам П(С)БО №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та іншим нормативним актам з питань організації бухгалтерського обліку. Основні засади ведення обліку викладені у наказі про облікову політику № №1 від 01.01.2012р. У 2012 році товариство не вносило змін в облікову політику. Використані на товаристві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Статут ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» розроблено та зареєстровано у відповідності з вимогами чинного законодавства. Станом на 31.12.2012р. відповідно до Статуту товариства статутний капітал ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» утворюється за рахунок внесків учасників і становить 7 065 000,00 грн. (Сім мільйонів шістдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал сформований на 100% за рахунок внесків засновників та сплачений повністю у строки визначені законодавством. Станом на 31.12.2012 року статутний капітал товариства сплачений за рахунок грошових коштів у розмірі 7 060 596,25 грн., що внесені шляхом перерахування на розрахунковий рахунок товариства в сумі 7 060 396,25 грн. та внесено через касу в сумі 200,00 грн. Еквівалент внеску майном складає 4 403,75 грн.

Перелік засновників станом на 31.12.2012 року:

  • Максимов Владислав Володимирович частка 14,15% - 1 000 000,00 грн.

  • ТОВ «Центр реєстраційних послуг» частка 84,93% - 6 000 000,00 грн.

  • - ТОВ «Юридичний центр правового партнерства» частка 0,92% - 65 000,00 грн.

Протягом періоду, що перевірявся, оцінка активів товариства здійснювалась за історичною (фактичною) собівартістю. Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку товариства відповідає діючим нормативним актам.

Залишок коштів на рахунках в банках підтверджено відповідними виписками банків і співпадає з даними бухгалтерського обліку, наведеними в балансі товариства та складає 56тис.грн. в національній валюті. Станом на 31.12.2012р. залишку готівки у касі не обліковується.

У 2012р. аудитори не спостерігали за проведенням інвентаризації на товаристві. На підставі наказу №12/12/17 від 17.12.2012р. на ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» була проведена річна інвентаризація активів і зобов’язань товариства станом на 24 грудня 2012 року. За результатами інвентаризації інвентаризаційною комісією не було виявлено ні нестач ні перевищення залишків цінностей, порушень не виявлено.

Станом на 31.12.2012р. на товаристві наявні довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на суму 6000 тис.грн.

При перевірці розміру зобов’язань у фінансовій звітності товариства суттєвих викривлень не виявлено. Згідно з даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2012р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить 9 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість 1000 тис. грн.

Власний капітал, його структура та призначення визначені відповідно до вимог діючого законодавства. Власний капітал ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» складається з коштів статутного капіталу 7065 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 0 тис. грн. Вартість чистих активів товариства дорівнює статутному капіталу та відповідає частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.

Усього Активи ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31.12.12р. в сумі 7065 тис. грн. підтверджуються. Інформація про активи розкрита у фінансовій звітності за 12 місяців 2012 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативів чинних на Україні.

Усього Пасиви ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» станом на 31.12.12р. в сумі 7065 тис. грн. повністю підтверджені. Ці суми зіставні в балансі та бухгалтерських реєстрах.

Дані у звіті про фінансові результати підтверджені виписками по банківських рахунках та іншими первинними документами. Витрати підтверджуються первинними документами. Звіт про фінансові результати за 2012 рік в цілому достовірно відображає суми доходів та витрат, понесених товариством за результатами ведення фінансово-господарської діяльності.

Показники форм фінансової звітності в цілому відповідають даним бухгалтерському обліку та дані окремих форм звітності відповідають один одному.
§ 5 ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією( МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”)

Аудитори ознайомилися з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудиторами фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудиторами фінансової звітності товариства.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства)

Аудитором не були отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства), так як товариство не є акціонерним, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”.

Стан корпоративного управління товариства

Корпоративне управління ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» здійснюється, на нашу думку, по правилах та процедурах прийняття рішень щодо діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, а розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відбувається відповідно до Статуту.

Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувало для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах. (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”).

Проте на товаристві запроваджується система внутрішнього аудиту (контролю), наявне Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) від 02.01.2013 р. проводяться внутрішні перевірки, про результати яких складаються відповідні акти.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності (МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності”)

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати.
§ 6 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА:

На підставі даних фінансової звітності ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» за 2012 рік проведено розрахунок фінансових показників діяльності

з/п

Показник


Формула розрахунку

Нормативне значення

Фактичне значення за звітний період

Фактичне значення за попередній період

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф1ряд 220+230+240

Ф1 ряд620


0,2-0,35

не визначався

не визначався

2.

Коефіцієнт загальної


ліквідності

Ф.1 ряд.260

Ф.1 ряд. 620


1-2

не визначався

не визначався

3.

Коефіцієнт фінансової

стійкості (автономії)

Ф.1 ряд.380

Ф. 1 ряд.640


 0,5

1,0

1,0

4.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним

капіталом-фінансування

Ф.1 ряд.430+480+620+630

Ф.1 ряд.380


0,5-1,0

0,0

0,0

5.

Коефіцієнт рентабельності активів


Ф.2 ряд.190

Ф.1(ряд.280(гр.3)+ ряд.280(гр.4))/2

>0

збільшення

0,0

0,0

У 2012р. на товаристві фінансове становище в порівнянні з 2011р. не змінилося. Коефіцієнти абсолютної та загальної ліквідності не визначалися. Значення коефіцієнту фінансової автономії не змінилося в порівняні з 2011 роком та говорить про те, що в 2012 році товариство має невисоку питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів його діяльності. В порівнянні з 2011 роком коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом теж не змінився та залишається поза рамок нормативних значень, що свідчить про високу залежність товариства від залучених засобів.

За результатами аналізу фінансових показників та враховуючи специфіку діяльності товариства вважаємо, що товариство фінансово нестійке, власних ресурсів недостатньо, показники в цілому знаходяться за межами нормативних значень.
§ 7 ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

У зв’язку з обмеженням часу перевірки аудитори не змогли отримати достатні і належні докази щодо всіх господарських операцій в повному обсязі. Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів станом на 31.12.2012р. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених в інвентаризаційних відомостях сум.

Проте аудитори вважають, що можливий вплив на фінансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим в окремих аспектах, проте не всеохоплюючим. Товариство не створювало резерв сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості у відповідності до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”.

Аудитор доходить висновку, що вищенаведені недоліки не є суттєвими у контексті фінансової звітності у цілому, та не перевищують прийнятий рівень суттєвості при оцінці інших викривлень.

Припущення про безперервність господарської діяльності товариства, розглядається аудитом у відповідності до МСА 570 „Безперервність” як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Це базується на суджені аудитора, а також на даних бухгалтерського обліку товариства та проведених бесід (наданих запитів) управлінському персоналу по даному питанню.

Аудитор не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність, невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, відповідно до МСА 705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”.
§ 8 УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА ВІДПОВІДНО ДО МСА 705 „МОДИФІКАЦІЯ ДУМКИ У ЗВІТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА”
На думку незалежного аудитора ТОВ „Аудиторська фірма “САМПІТА”, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність ТОВ «Фондовий центр «Дельта-енерго» складена відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні фінансовий стан товариства станом на 31.12.2012р. та його фінансові результати за 2012 рік, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Директор

ТОВ “Аудиторська фірма “САМПІТА”
/Капусенко Н.С./

Сертифікат аудитора серії А № 005509


дійсний до 22 липня 2013 р.Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка