ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з Загальною конференцією навчально – виховної роботи Я. В. Козачок студентів НАУ


Скачати 373.99 Kb.
НазваПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з Загальною конференцією навчально – виховної роботи Я. В. Козачок студентів НАУ
Сторінка1/3
Дата15.06.2013
Розмір373.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3


ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з Загальною конференцією

навчально – виховної роботи Я.В. Козачок студентів НАУ

(Протокол № 1

Голова Спілки від 30 вересня 2010 року)

студентських організацій І Оксенюк


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Київ-2010
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентська рада Національного авіаційного університету (далі – СР НАУ) -це самостійна громадська організація студентів, яка здійснюється студентами у відповідності до мети і завдань, що стоять перед студентськими колективами.

1.2. У своїй діяльності Студентська рада НАУ керується цим Положенням, Статутом НАУ Положенням про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ, Положенням про Спілку студентських організацій, чинним Законодавством, Конституцією України та іншими нормативними актами. Студентська рада користується всебічною допомогою і підтримкою адміністрації у вирішенні питань забезпечення своєї діяльності (приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами та іншим у межах чинного законодавства).

1.4. Студентська рада НАУ вільна від втручання політичних партій, громадських об'єднань, релігійних організацій.

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

2.1. Студентська рада НАУ функціонуєть з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяють всебічному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, стимулювання студентської молоді до соціальної активності та відповідальності.

2.2. Основними завданнями Студентської ради НАУ є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

 • формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад;

 • сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідної роботи, підвищення якості навчання;

 • участь у реалізації державної молодіжної політики;

 • організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі зарубіжними і міжнародними;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • координація роботи студентів з викладачами, наставниками академічних груп (кураторами) та кафедрами, деканатами факультетів, дирекціями інститутів та адміністрацією НАУ;

 • участь у розподілі стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги студентам в межах існуючого законодавства;

 • створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств, творчих об'єднань, центрів, клубів за інтересами;

 • залучення студентів до художньої самодіяльності;

 • організація і проведення вечорів посвяти у студенти, випускних вечорів, днів факультетів і інститутів та інших заходів, що носять корпоративно -виховний характер;

 • участь у поселенні студентів до гуртожитків та їх виселенні;

 • участь у зарахуванні та відрахуванні студентів, переведенні з контрактної форми навчання на бюджетну;

 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час спільно з деканатами факультетів, дирекціями інститутів, адміністрацією НАУ;

 • пропагування здорового способу життя, профілактика правопорушень серед студентів (запобігання вчиненню студентами правопорушень), вживання ними алкоголю, наркотиків, паління;

 • інформування студентів про рішення адміністрації НАУ, Вченої і адміністративної рад та інше.


РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ

 1. Студентська рада НАУ реалізується на рівні академічної групи, курсу (потоку), факультету, інституту та університету.

 2. Вищим органом студентського самоврядування НАУ є Конференція студентів НАУ.

 3. Вищим органом студентського самоврядування факультету та інституту є Конференція студентів факультету та інституту відповідно.

 4. Виконавчим органом Студентської ради є:

 • Студентські ради факультетів;

 • Студентські ради інститутів;

 • Студентська рада НАУ.

 1. Виконавчі органи Студентської ради всіх рівнів є виборними, крім випадків, передбачених даним Положенням. Порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування здійснюється відповідно до Положення про вибори виконавчих органів студентського самоврядування НАУ.

 2. Студентську раду очолює Голова Студентської ради відповідного рівня.

 3. Студентські ради факультетів є структурними підрозділами Студентської ради інституту, до складу якого входять факультети.

 4. Студентські ради факультетів є структурними підрозділами Студентської ради університету, якщо ці факультети не входять до складу інституту.

 5. Студентські ради інститутів є структурними підрозділами Студентської ради НАУ.

 1. В складі Студентських рад факультетів, інститутів та Студентській раді НАУ створюються відділи за напрямами роботи.

 2. В складі Студентських рад факультетів, інститутів та Студентській раді НАУ можуть створюватися інші структурні підрозділи за рішенням відповідної Студентської ради.


РОЗДІЛ 4. ЗАГАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ НАУ

 1. Загальна конференція студентів НАУ є вищим органом студентського самоврядування НАУ, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями діяльності організації.

 2. Делегатами на Загальну конференцію студентів НАУ є студенти денної форми навчання НАУ у складі і кількості, затвердженій Студентською радою НАУ відповідно до кількості студентів, що навчаються на інститутах.

 3. Загальна конференція студентів НАУ:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування НАУ та зміни до нього;

 • обирає Голову Студентської ради НАУ таємним голосуванням;

 • контролює роботу виконавчих органів студентського самоврядування НАУ;

 • заслуховує звіт Студентської ради НАУ про виконану роботу;

 • здійснює інші повноваження у відповідності із завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Загальна конференція студентів НАУ скликається Студентською радою НАУ раз на 1 рік. Позачергова Загальна конференція студентів НАУ може скликатися за рішенням Студентської ради НАУ або на обґрунтовану вимогу половини Студентських рад інститутів.

 2. Конференція студентів НАУ є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.

 3. Рішення Загальної конференції студентів НАУ приймаються відносною більшістю голосів.

 4. Рішення Загальної конференції студентів НАУ є обов'язковим для виконання всім членам організації.

 5. Студентська рада НАУ виражає інтереси всіх студентів НАУ.

 6. Студентська рада НАУ має свій бланк для внутрішнього та зовнішнього листування.

 7. Студентську раду НАУ очолює Голова Студентської ради НАУ, який обирається на Загальній конференції студентів НАУ відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ терміном на 1 рік.

 8. Студентська рада НАУ складається з голови Студентської ради НАУ, першого заступника голови Студентської ради НАУ, заступників голови Студентської ради НАУ, секретаря Студентської ради НАУ, голів Студентських рад інститутів, керівників відділів Студентської ради НАУ.

 1. Студентська рада НАУ:

 • організовує роботу виконавчого органу студентської ради НАУ відповідно до основних завдань діяльності організації;

 • приймає рішення Студентської ради НАУ:

 • координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчого органу:

 • ухвалює структуру відділів Студентської ради НАУ;

 • ухвалює план роботи Студентської ради НАУ;

 • ухвалює посадові інструкції членів Студентської ради НАУ;

 • погоджує призначення першого заступника голови Студентської ради НАУ, заступників голови Студентської ради НАУ, секретаря Студентської ради НАУ, керівників відділів Студентської ради НАУ;

 • надає допомогу Студентським радам нижчого рівня з метою забезпечення застосування цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;

 • скликає Загальну конференцію студентів НАУ;

 • виносить на розгляд Конференції студентів НАУ питання, що вимагають її розгляду;

 • контролює виконання рішень Конференції студентів НАУ;

 • контролює хід виборів виконавчого органу Студентської ради, що входять в структуру Студентської ради НАУ;

 • контролює діяльність виконавчого органу Студентської ради всіх рівнів;

 • вносить пропозиції адміністрації НАУ щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів НАУ;

 • вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення студентів НАУ, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування, матеріальної допомоги студентам НАУ;

 • вносить обґрунтовані пропозиції щодо покращення роботи викладачів НАУ, зміни навчального графіку і розкладу занять;

 • вносить пропозиції адміністрації НАУ про вдосконалення умов навчання та побуту студентів НАУ;

 • контролює дотримання студентами НАУ Правил внутрішнього розпорядку НАУ;

 • забезпечує інформування студентів НАУ з питань, що стосуються їх інтересів;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Студентська рада НАУ збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає голова Студентської ради НАУ не менше ніж два рази на місяць. Позачергові засідання скликаються за ініціативою голови Студентської ради НАУ, на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради НАУ.

 2. Засідання Студентської ради НАУ є відкритим для всіх студентів НАУ.

 3. Засідання Студентської ради НАУ оформлюються протоколами, які підписуються Головою Студентської ради НАУ та секретарем Студентської ради НАУ.

 4. Рішення Студентської ради НАУ приймаються відносною більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 її членів.

 5. Право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ мають голова Студентської ради НАУ, голови Студентських рад інститутів, голови студентських рад факультетів, що не входять до складу інститутів(якщо такі є).

 6. Рішення Студентської ради НАУ є обов'язковими для виконання виконавчим органом та всім членам Студентської ради НАУ.

 7. Відділи Студентської ради НАУ складаються з керівника відділу та членів відділу.

 1. Секретаріат Студентської ради НАУ складається з секретаря Студентської ради НАУ та членів секретаріату.

 2. Голова Студентської ради НАУ:

 • очолює та організовує роботу виконавчого органу Студентської ради НАУ відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • затверджує рішення Студентської ради НАУ:

 • контролює виконання рішень Студентської ради НАУ;

 • затверджує план роботи Студентської ради НАУ;

 • затверджує структуру відділів Студентської ради НАУ;

 • представляє Студентську раду НАУ в стосунках з іншими громадськими та молодіжними організаціями та студентами інших навчальних закладів України і інших країн;

 • вносить свої пропозиції до адміністрації НАУ питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів НАУ;

 • входить до складу Вченої ради НАУ;

 • входить до складу Координаційної ради Спілки студентських організацій НАУ;

 • входить до складу комісій щодо:

- відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

-переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- призначення проректора, який відповідає за роботу із студентами;

 • аналізує та доводить до відома адміністрації НАУ пропозиції та зауваження з боку студентів НАУ;

 • призначає першого заступника голови Студентської ради НАУ, заступників голови Студентської ради НАУ (не більше двох), секретаря Студентської ради НАУ керівників відділів Студентської ради НАУ за погодженням Студентської ради НАУ;

 • затверджує склад відділів Студентської ради НАУ за поданням керівників відділів Студентської ради НАУ;

 • затверджує склад секретаріату Студентської ради НАУ за поданням секретаря Студентської ради НАУ;

 • затверджує посадові інструкції членів Студентської ради НАУ;

 • має право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ;

 • має право давати доручення всім членам виконавчого органу Студентської ради НАУ;

 • здійснює інші повноваження у відповідності із завданнями, визначеними цим Положенням , Положенням про Спілку студентських організацій, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Повноваження голови Студентської ради НАУ припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на Загальній конференції студентів НАУ за це проголосувало не менше 2/3 делегатів;

 1. В разі неможливості виконання голови Студентської ради НАУ своїх обов'язків, його обов'язки виконує перший заступник голови Студентської ради НАУ.

 2. Права то обов'язки всіх членів Студентської ради НАУ регламентуються посадовими інструкціями членів Студентської ради НАУ.


РОЗДІЛ 5. ЗАГАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ТА СТУДЕНТСЬКА РАДА ІНСТИТУТУ

5 1. Загальна конференція студентів інституту є вищим органом Студентської ради інституту, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями діяльності організації.

 1. Делегатами на Загальній конференції студентів інституту є студенти інституту у складі і кількості, затвердженій Студентською радою інституту відповідно до кількості студентів, що навчаються на факультетах інституту.

 2. Загальна конференція студентів інституту:

 • обирають голову Студентської ради інституту:

 • контролюють роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту;

 • заслуховують звіт Студентської ради інституту про виконану роботу;

 • здійснюють інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Загальна конференція студентів інституту скликається Студентською радою інституту раз на 1 рік. Позачергова Загальна конференція студентів інституту може скликатися за рішенням Студентської ради інституту або на обґрунтовану вимогу Студентської ради НАУ.

 2. Загальна конференція студентів інституту є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.

 3. Рішення Загальної конференції студентів інституту приймаються відносною більшістю голосів.

 4. Рішення Загальної конференції студентів інституту є обов'язковим для виконання всіма членами організації інституту.

 5. Студентська рада інституту виражає інтереси всіх студентів інституту.

 6. Студентська рада інституту може мати свій бланк для внутрішнього та зовнішнього листування.

 7. Студентську раду інституту очолює голова Студентської ради інституту, який обирається на Загальній конференції студентів інституту терміном на 1 рік.

 8. Студентська рада інституту складається з голови Студентської ради інституту, першого заступника голови Студентської ради інституту, заступників голови Студентської ради інституту, секретаря Студентської ради інституту, голів Студентських рад факультетів інституту, керівників відділів Студентської ради інституту, командирів курсів (потоків) інституту.

 9. Студентська рада інституту:

 • організовує роботу виконавчого органу Студентської ради інституту відповідно до основних завдань діяльності організації;

 • приймає рішення Студентської ради інституту;

 • координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчого органу Студентської ради інституту;

 • ухвалює структуру відділів Студентської ради інституту;

 • ухвалює структури відділів Студентських рад факультетів інституту;

 • ухвалює план роботи Студентської ради інституту;

 • ухвалює посадові інструкції членів Студентської ради інституту;

 • погоджує призначення першого заступника голови Студентської ради інституту, заступників голови Студентської ради інституту, секретаря Студентської ради інституту, керівників відділів Студентської ради інституту;

 • надає методичну допомогу Студентським радам нижчого рівня з метою забезпечення застосування цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;

 • скликає Загальну конференцію студентів інституту;

 • виносить на розгляд Загальної конференції студентів інституту питання, що вимагають її розгляду;

 • контролює виконання рішень Загальної конференції студентів НАУ та Загальної конференції студентів інституту;

 • контролює хід виборів виконавчого органу Студентської ради інституту;

 • контролює діяльність виконавчого органу Студентської ради інституту;

 • вносить пропозиції адміністрації інституту щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту;

 • вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення студентів інституту, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі Студентської ради, матеріальної допомоги студентам інституту;

 • вносить обґрунтовані пропозиції щодо покращення роботи викладачів інституту, зміни навчального графіку і розкладу занять;

 • вносить пропозиції адміністрації інституту про вдосконалення умов навчання та побуту студентів інституту;

 • контролює дотримання студентами інституту Правил внутрішнього розпорядку НАУ;

 • забезпечує інформування студентів інституту з питань, що стосуються їх інтересів;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Студентська рада інституту збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає голова Студентської ради інституту не менше ніж два рази на місяць. Позачергові засідання скликаються на ініціативою голови Студентської ради інституту, на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради інституту, на вимогу Студентської ради НАУ або на вимогу адміністрації інституту.

 2. Засідання Студентської ради інституту є відкритим для всіх студентів інституту.

 3. Засідання Студентської ради інституту оформлюються протоколами, які підписуються головою Студентської ради інституту та секретарем Студентської ради інституту.

 4. Рішення Студентської ради інституту приймаються відносною більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 її членів.

 5. Право голосу на засіданнях Студентської ради інституту мають голова Студентської ради інституту, голови Студентських рад факультетів інституту та командири курсів (потоків) інституту.

 6. Рішення Студентської ради інституту є обов'язковими для виконання виконавчомим органом Студентської ради інституту.

 7. Відділи Студентської ради інституту складаються з керівника відділу та членів відділу.

 8. Секретаріат Студентської ради інституту складається з секретаря Студентської ради інституту та членів секретаріату.

 9. Голова Студентської ради інституту:

 • очолює та організовує роботу виконавчого органу Студентської ради інституту відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • затверджує рішення Студентської ради інституту;

 • контролює виконання рішень Студентської ради інституту;

 • затверджує план роботи Студентської ради інституту;

 • погоджує плани роботи Студентських рад факультетів інституту;

 • затверджує структуру відділів Студентської ради інституту;

 • затверджує структури відділів Студентських рад факультетів інституту;

 • представляє Студентську раду інституту в Студентській раді НАУ, в стосунках з організаціями інших навчальних закладів України і інших країн світу;

 • звітує про діяльність органів студентського самоврядування інституту в Студентській раді НАУ;

 • спільно з адміністрацією інституту визначає перелік питань, що вимагають погодження зі Студентською радою інституту;

 • погоджує з адміністрацією інституту питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту;

 • входить до складу Вченої ради інституту;

 • погоджує рішення про призначення заступника директора інституту, який відповідає роботу зі студентами;

 • аналізує та доводить до відома адміністрації інституту пропозиції та зауваження з боку студентів інституту;

 • призначає першого заступника голови Студентської ради інституту, заступників голови Студентської ради інституту (не більше двох), секретаря Студентської ради інституту, керівників відділів Студентської ради інституту за погодженням Студентської ради інституту;

 • затверджує склад відділів Студентської ради інституту за поданням керівників відділів Студентської ради інституту;

 • затверджує склад секретаріату Студентської ради НАУ та секретаря Студентської ради НАУ;

 • затверджує посадові інструкції членів Студентської ради інституту;

 • погоджує посадові інструкції членів Студентських рад факультетів інституту;

 • має право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ та Студентської ради інституту;

 • має право давати доручення всім членам виконавчого органу Студентської ради інституту;

 • зобов'язаний виконувати доручення голови Студентської ради НАУ, першого заступника голови Студентської ради та заступників голови Студентської ради НАУ;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Повноваження голови Студентської ради інституту припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на Конференції студентів інституту за це проголосувало не менше половини делегатів;

 1. В разі неможливості виконання головою Студентської ради інституту своїх обов'язків, його обов'язки виконує перший заступник голови Студентської ради інституту.

 2. Права то обов'язки всіх членів Студентської ради інституту регламентуються посадовими інструкціями членів Студентської ради інституту.


  1   2   3

Схожі:

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Проректор з Загальною конференцією навчально...
Творче об’єднання студентів та аспірантів Національного авіаційного університета(далі ТОСА НАУ) – це самостійна громадська діяльність...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор НЮАУ ім. Ярослава Мудрого з навчальної роботи
Метою цього конкурсу є виявлення і відзначення кращих студентів. Завданнями цього конкурсу є активізація навчально-пізнавальної роботи,...
«ЗАТВЕРДЖЕНО» ПроПроректор з навчально-виховної роботи

Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
Випускаючий підрозділ: навчально-методичний центр
Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом
Навчально-методичний посібник За редакцією генерал-майора Л. А. Ріпи
РОЗДІЛ 4 Соціальний статус офіцера структури виховної роботи та його роль в організації виховної роботи з особовим складом
Випускаючий підрозділ: Музей
Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Установіть відповідність між дієприкметником у реченні та відмінком, у якому його вжито
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними
ПОГОДЖЕНО: ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: Начальник Голова методичної Директор...
У якому рядку в усіх словах у орудному відмінку відбувається подовження (ким? чим?)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка