ЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2012


НазваЗБІРНИК наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2012
Сторінка1/48
Дата13.04.2013
Розмір6.81 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет


ЗБІРНИК
наукових праць

Бердянського державного педагогічного університету

(Педагогічні науки)
2


Бердянськ

2012
УДК 37.01(06)

ББК 74я5

З 41
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Касперський Анатолій Володимирович – д.пед.н., проф.;

Павлютенков Євген Михайлович – д.пед.н., проф.
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 04.05.2012 р.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету (головний редактор); Баханов Костянтин Олексійович – д.пед.н., проф. каф. всесвітньої історії та методики викладання суспільствознавчих дисциплін Бердянського державного педагогічного університету; Гусєв Віктор Іванович – д.пед.н., проф., зав. каф. професійної педагогіки та методики професійного навчання Бердянського державного педагогічного університету; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., зав. каф. початкової освіти, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету; Котляр Володимир Пилипович – к.пед.н., проф., зав. каф. соціальної педагогіки Бердянського державного педагогічного університету; Крижко Василь Васильович – к.пед.н., проф. каф. педагогіки вищої школи та управління освітнім закладом Бердянського державного педагогічного університету; Сосницька Наталя Леонідівна – д.пед.н., проф., зав. каф. дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій в навчанні Бердянського державного педагогічного університету; Чулкова Людмила Опанасівна – д.пед.н., проф. зав. каф. педагогіки вищої школи та управління освітнім закладом Бердянського державного педагогічного університету.З 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – 348 с.Збірник включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України

(Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 5. – С. 7).
У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та інших вищих навчальних закладів України. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії та історії педагогіки, часткових методик.
© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


Агейчева А. О. Особливості дистанційної освіти Швеції……………….

6

Алєксєєва Г. М. Сутність і структура готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності………………………………………………………..9

Ачкан В. В. Формування процедурної та логічної математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення тригонометричних рівнянь та нерівностей у класах різних профілів….14

Бабкіна Р. М. Математичні поняття як основа побудови Всесвіту……

22

Барнінець О. В. Ретроспективні ігри як засіб формування предметних компетентностей учнів на уроках історії……………………


28

Білецька І. О. Вплив імміграційних процесів на мовну політику США

34

Бобраков С. В. Теоретико-практичні модулі в підготовці магістрів освіти (MASTER OF EDUCATION) у технічному університеті Дортмунд (Німеччина)…………………………………………………………38

Богданов Р. І. Дослідницька компетентність майбутніх інженерів-педагогів…………………………………………………………………………


42

Бурбело І. В. Співпраця концертмейстра і хореографа на уроках класичного танцю………………………………………………………………


48

Василенко Л. М. Компонентна структура задоволеності студентів навчальною діяльністю………………………………………………………..


54

Вертипорох Д. Я. Структура електронного навчально-методичного комплексу з будови та експлуатації автомобілів…………………………


62

Вєнцева Н. О. Структура мовленнєвої компетентності в шкільній історичній освіті…………………………………………………………………


68

Вовк М. П. Інноваційні тенденції вивчення фольклористики в українських університетських і академічних осередках…………………


73

Ворох А. О. Експериментальна перевірка методики використання електронного навчального курсу при вивченні інженерної та комп’ютерної графіки та її вплив на когнітивну сферу студентів………79

Гарачук Т. В. Чинники розвитку здібностей дітей молодшого шкільного віку…………………………………………………………………...


85

Главатських І. М. Використання елементів історії у вузівському курсі математики……………………………………………………………….


90

Горошнікова І. Г. Критерії, показники та рівні правової соціалізації дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітній школі-інтернаті……….


95

Гуренко О. І. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в полікультурному середовищі……………………………..


101

Джура С. Г. Адаптивна навчальна система в професійній підготовці майбутніх енергетиків…………………………………………………………


107

Дмитрієва О. В. Вивчення стану сучасної американської сім’ї та її ролі у формуванні здорового способу життя учня середньої школи….


112

Добриця М. В. Упровадження міжпредметного підходу в сучасних підручниках з історії для 8-9 класів………………………………………….


117

Дубінець І. В. Методи та прийоми розвитку музичного мислення в дітей у процесі інструментально-виконавської підготовки………………


124

Євсеєва О. Г. Розробка навчального посібника з вищої математики для студентів технічних напрямів підготовки за діяльнісною технологією “Вчимося працюючи”…………………………………………..132

Жигірь В. І. Оцінювання професійної компетентності фахівця як фактор його формування……………………………………………………..


138

Забеліна О. В. Формування мовленнєвої компетенції учнів у процесі навчання аудіюванню на уроках іноземної мови…………………………


144

Кобаль В. І. Особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів
5-8-х класів у процесі самостійної навчальної діяльності при вивченні історії України та рідного краю……………………………………………….149

Козинець І. І. Якість у вищій освіті в умовах трансформації українського суспільства……………………………………………………...


156

Корчагіна Ю. П. Інтегративний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів……………………………………………….


160

Костиніч О. С. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання фізики………………………………………………………………..


164

Кудінов М. В., Межуєв В. І., Тимошенко Є. В. Про необхідність розробки навчального програмного забезпечення для підготовки фахівців служб сигналізації та зв’язку залізниці………………………….168

Куліченко А. К. Прояв американської філософії ХІХ ст. у педагогічній концепції Вільяма Герда Кілпатрика………………………...


171

Кулешова В. В. Особливості професійної діяльності викладача технічних дисциплін у вищій школі………………………………………….


176

Кучеренко І. А. Уроки розвитку зв’язного мовлення як основа формування комунікативної компетентності учнів……………………


182

Лавренчук Ю. М. Гуманістичні ідеї в педагогічній спадщині М. О. Корфа…

187

Левандовська Г. В. Особливості роботи над образом у творах героїко-патріотичної тематики на уроках читання в початковій школі..


192

Лисенко С. А., Мефанік М. С. Особливості формування комунікативної компетентності куратора студентської групи в умовах інформаційного суспільства………………………………………………….196

Мішеніна Т. М. Культурологічний підхід до вивчення гуманітарних предметів майбутніх учителів філологічних спеціальностей…………...


204

Мосаєв Ю. В., Аніщенко М. А. Концепція патріотичного виховання в студентському гуртожитку…………………………………………………….


212

Муляр О. П. Курс “Людина і суспільство” як засіб формування толерантності старшокласників……………………………………………..


216

Орєхова Л. І. Основні напрями розвитку сучасного освітнього середовища в спадщині Миколи Олександровича Корфа………………


222

Пилип Г. М. Передумови реформування вищої медичної освіти в Україні (1987-1990-і роки)…………………………………………………….


228

Плотникова О. М. Медіаосвіта в практиці роботи вчителя початкової школи………………………………………………………………


234

Попова Т. М. Методи реалізації культурно-історичної компоненти в змісті природничо-наукової та фізико-технічної освіти………………….


238

Посторонко А. І Інтерактивні технології навчання в підготовці інженерів-технологів…………………………………………………………...


245

Раскалінос В. М. Рефлексивна компетентність як результат підготовки майбутніх фахівців……………………………………………….


250

Різак Т. М. Національне виховання молодого покоління в навчально-виховному комплексі “дитячий садок–школа”……………………………..


254

Сотська Г. І. Формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вимірах компетентнісного підходу………


259

Тернопільська В. І., Андрущенко І. С. Технічна компетентність особистості: теоретичні аспекти……………………………………………..


263

Томіч Л. М. Наступність середовищ розвитку в профілактиці відхилень формування особистості дитини з порушеннями мовлення……………….


269

Торчинська Т. А. Вивчення різних класів власних назв на уроках рідної мови в початкових класах…………………………………………….


274

Філіпчук Н. О. Розвиток музичної освіти в Західній Україні протягом першої половини ХХ ст.: актуалізація досвіду…………………………….


280

Халабузар О. А. Застосування особистісно-діяльнісного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста в умовах інформатизації освіти..


287

Хлопов А. М. Роль дисципліни “Вища математика” у формуванні особистості вчителя освітньої галузі “Технології”………………………..


294

Шапка О. В. Організація роботи за спецкурсом “Формування культури писемного мовлення майбутніх учителів початкових класів засобами мовної виразності”…………………………………………………297

Шпиталевська Г. Р. Зміст і структура загальнокультурної компетентності молодших школярів………………………………………..

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Бердянський державний педагогічний...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
ВІДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
ДЕЙ СТУДЕНТІВ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ...
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №5 від 01. 03. 2006 р
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка