Міністерство освіти і науки України


Скачати 92.55 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України
Дата27.03.2013
Розмір92.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник Міністра Ректор Національного

освіти і науки України університету «Львівська

політехніка»

_________М.Ф.Степко _______Ю.К.Рудавський

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами

СХВАЛЕНО

Вченою радою Національного університету

«Львівська політехніка». Протокол № 53

від 25 грудня 2006 р.


Львів – 2006 р.

Це положення підготовлене комісією у складі:


 1. Лозинський О.Ю., д.т.н., професор, директор Інституту енергетики та систем керування – голова комісії Вченої ради університету з питань навчання

 2. Павлиш В.А., к.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи

 3. Загородній А.Г., к.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – голова науково-методичної ради університету

 4. Ван-Чин-Сян Ю.Я., д.х.н, професор – заступник голови науково-методичної ради університету

 5. Лисяк Г.М., к.т.н., доцент, в.о. зав. кафедри електричних систем та мереж

 6. Романишин Б.М., к. т. н., доцент, директор інституту дистанційного навчання

 7. Березюк Б.М., к.т.н., доцент, декан екстернату інституту дистанційного навчання

 8. Моркляник Б.В., к.т.н., голова Колегії студентів і аспірантів університету

 9. Штибель І.П., начальник юридичного відділу університету


1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1. Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, розроблене з урахуванням вимог чинних нормативних документів, а саме:

 • постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. №38

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів №1264 від 14.11.97, №547 від 06.04.99, №1564 від 17.11.2004);

 • наказу Міністерства освіти і науки України №774 від 30 грудня

2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

 • «Тимчасового положення про організацію навчального процесу в

кредитно-модульній системі підготовки фахівців», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №48 від 23.січня 2004р.;

 • наказу Міністерства освіти і науки України №450 від 7.серпня

2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України №340 від 8 грудня

1995 р. «Про затвердження положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України».

1.2. Це положення регламентує процедуру надання Національним університетом «Львівська політехніка» платних освітніх послуг у кредитно-модульній системі підготовки фахівців з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, включаючи випадки, передбачені п. 5.12 Тимчасового положення «Про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі підготовки фахівців», затвердженого ректором університету 1 червня 2006 р. та введеного в дію наказом № 92-10 від 12 вересня 2006 р., а саме – вивчення вдруге студентом, який не підлягає умовам відрахування з університету, модулів (навчальних дисциплін), з яких він у поточному навчальному семестрі:

 • набрав за результатами семестрового контролю 0÷25 балів;

 • має за результатами семестрового контролю 26÷49 балів на час

завершення терміну роботи комісії, визначеного наказом по університету.

1.3. Вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, є однією із форм надання платних освітніх послуг (п. 18 розділу I постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. №38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» в редакції постанов Кабінету Міністрів №547 від 06.04.99, №1564 від 17.11.2004) і фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб (для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків – безоплатно).

Вартість вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами визначається індивідуальним кошторисом.

1.4. Студент має право:

 • на вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, модулів

(навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальним планом і

програмою, у рамках платних освітніх послуг, які надає університет у

сфері освітньої діяльності;

 • на вивчення вдруге, понад обсяги, встановлені навчальним

планом наступного навчального семестру, не більше двох модулів

(навчальних дисциплін), з яких він у поточному навчальному семестрі отримав незадовільні оцінки, якщо він не підлягає умовам відрахування з університету.

1.5. Вивчення студентом вдруге конкретного модуля (навчальної дисципліни) протягом наступного семестру дозволяється проводити тільки один раз. Ця процедура передбачає виконання робіт, відповідно до робочої навчальної програми модуля (навчальної дисципліни).

1.6. Граничним терміном атестації студента з модулів (навчальних дисциплін), які він вивчав вдруге, є останній день тижня, який передує тижневі другого контрольного заходу, термін проведення якого регламентується графіком навчального процесу.

У випадках, якщо вивчення вдруге модулів (навчальних дисциплін) здійснюється студентом під час його навчання в останньому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр», атестація студента з цих модулів (навчальних дисциплін) повинна бути завершена за тиждень до початку роботи Державної екзаменаційної комісії, регламентованого графіком навчального процесу цього семестру.

1.7. Вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами (надалі – додаткове вивчення), передбачає формування або коригування індивідуального навчального плану студента, яке відбувається шляхом доповнення його індивідуального навчального плану на наступний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), які він:

 • вивчає вдруге;

 • вибрав за власним бажанням і хоче додатково вивчити.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОДАТКОВОГО ВИВЧЕННЯ МОДУЛІВ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН)

2.1. Протягом трьох робочих днів після завершення терміну роботи комісій, студент, який бажає додатково вивчити модулі (навчальні дисципліни), пише на ім’я ректора університету заяву з проханням надати йому платну послугу в сфері освітньої діяльності та подає цю заяву директору навчально-наукового інституту (форма заяви наведена в Додатку 1).

2.2. Директор навчально-наукового інституту візує заяву та вказує на ній назви модулів (навчальних дисциплін), які студент хоче додатково вивчити.

2.3. Деканат навчально-наукового інституту, протягом тижня після завершення терміну роботи комісій, формує пакет заяв студентів з проханнями, щодо надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, реєструє їх у відповідному журналі та передає в деканат екстернату.

2.4. Деканат екстернату укладає зі студентом угоду щодо надання йому платних послуг у сфері освітньої діяльності (форма угоди наведена в Додатку 2) та складає для нього індивідуальний кошторис (взірець кошторису наведений в Додатку 3).

2.5. Студент зобов’язаний протягом тижня після дати укладання угоди внести в касу університету кошти, передбачені індивідуальним кошторисом, і подати в деканат екстернату документ, який засвідчує таку проплату.

2.6. Декан екстернату готує проект наказу про надання студенту платних послуг у сфері освітньої діяльності. Підписаний ректором наказ є підставою для формування або коригування індивідуального навчального плану студента.

2.7. Після реєстрації наказу, деканат навчально-наукового інституту, в якому навчається студент, проводить формування або коригування його індивідуального навчального плану, яке полягає у доповненні індивідуального навчального плану студента на поточний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), які він хоче вивчити додатково або вдруге.

2.8. Протягом тижня після реєстрації наказів, щодо додаткового вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін), деканат навчально-наукового інституту формує та передає в деканат екстернату список викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи в екстернаті зі студентами, яким надаються платні освітні послуги.

2.9. Деканат екстернату оформляє на погодинну оплату викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи в екстернаті.

2.10. Організація додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін), проведення екзаменів та диференційованих заліків з них здійснюється за правилами, передбаченими «Положенням про організацію навчального процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів Національного університету «Львівська політехніка».

2.11. Після успішного складання екзаменів або диференційованих заліків із модулів (навчальних дисциплін), які студент додатково вивчав, деканат екстернату передає в навчально-науковий інститут, у якому студент проходить навчання, відомість із вказанням оцінок у 100-бальній, державній та ECTS шкалі оцінювання знань .

2.12. Складання екзаменів або диференційованих заліків із модулів (навчальних дисциплін), які студент вивчав вдруге, проводиться до початку тижня другого контрольного заходу, термін проведення якого, регламентується графіком навчального процессу навчально-наукового

інституту, в якому студент навчається.

2.13. При додатковому вивченні модулів (навчальних дисциплін), академічна заборгованість у студента виникає тільки з тих модулів (навчальних дисциплін), які студент вивчає вдруге у випадках, якщо:

 • студент атестований із модуля (навчальної дисципліни) із семестровою оцінкою за державною шкалою – "незадовільно";

 • студент не атестований із модуля (навчальної дисципліни):

– через неявку на семестровий контроль;

– через невиконання ним обов’язкових видів робіт, передбачених навчальним планом.

2.14. Студент, який після початку семестрового контролю, термін проведення якого регламентується графіком навчального процессу навчально-наукового інституту в якому студент навчається, має одну або дві академічні заборгованості із модулів (навчальних дисциплін), які він вивчав вдруге, відраховується з університету як такий, що не виконав навчального плану.
3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

3.1. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент вибрав за власним бажанням та додатково вивчав понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмою, не враховуються при розрахунку семестрової рейтингової оцінки студента та його рейтингової оцінки.

3.2. Для студента, який вдруге вивчає один або два модулі (навчальні дисципліни), розрахунок семестрових рейтингових оцінок (за навчальний семестр, у якому він отримав незадовільні оцінки з цих модулів (навчальних дисциплін), а також за навчальний семестр протягом якого відбувається їх додаткове вивчення) проводиться тільки після успішної атестації з цих модулів (навчальних дисциплін).

3.3. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент вивчав вдруге, враховуються при розрахунку семестрової рейтингової оцінки семестру протягом якого відбувається додаткове вивчення цих модулів (навчальних дисциплін).

3.4. Студенти, які вивчають модулі (навчальні дисципліни) вдруге, не приймають участі в конкурсних відборах (на вибіркові блоки під майбутні спеціальності, на навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та спеціальностями тощо) до успішної атестації з цих модулів (навчальних дисциплін).

Конкурс між цими студентами на місця, які залишилися після конкурсних відборів, проводиться на підставі їх рейтингових оцінок.

3.5. У випадках організації додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін) формування або коригування індивідуального навчального плану студента повинно бути завершено протягом двох тижнів після закінчення терміну роботи комісій.

3.6. Це положення, у частині, що стосується вивчення вдруге модулів (навчальних дисциплін), не поширюється на модулі (навчальні дисципліни), які вивчаються студентом під час його навчання в останньому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр».

Схожі:

ПОСТАНОВА від 19 грудня 2006 р. N 1757 Київ Про затвердження Положення...
Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Департамент професійно-технічної освіти
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
Міністерство освіти і науки України       Національна академія наук України
Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 N 773 (773/2000),...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 N 802 ( z0892-08 ) Про
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ
Міністерства освіти і науки України від 24. 01. 2008 N 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
«Загальні і спеціальні здібності»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Донецька обласна державна адміністрація Управління освіти і науки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 12. 2007 за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка