«Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Додавання до малюнків текстів»


Скачати 85.54 Kb.
Назва«Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Додавання до малюнків текстів»
Дата25.03.2013
Розмір85.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Тема: «Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Додавання до малюнків текстів»

Мета заняття: ознайомити учнів з застосуванням до об’єктів візуальних ефектів та додаванням до малюнків текстів.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: ПК, мультимедійний проектор.

Вивчення теоретичного матеріалу:

Ефекти в Corel DRAW

Під час роботи в CorelDRAW змінювати форму об'єктів можна не лише за допомогою вже відомих вам ефектів, але й таких, що дають змогу змінювати спосіб відображення об'єкта або створювати складений об'єкт на основі вихідного. До ефектів першого типу, що утворюються додаванням до вихідного об'єкта деякого службового, належать обвідні, деформації, лінзи, прозорість і фігурне обтинання. Ефекти другого типу — це перетікання, тінь, екструзія. Більшість об'єктів можна задати за допомогою кнопок панелі Интерактивные инструменты (Інтерактивні інструменти).

Обвідні

Обвідною називають допоміжну межу зображення, яка з усіх боків охоплює вихідний об'єкт або групу об'єктів і не відображається під час друку. Форма об'єкта в обвідній змінюється так, що він певним чином заповнює охоплювану нею область. Обвідні можуть сильно змінити форму об'єкта (наприклад, надати еліпсу форми квітки, а прямокутнику — повітряної кулі). Текстові об'єкти також можна розміщувати в обвідних, щоб надати їм певної форми.На екрані контури обвідних зображено пунктирними лініями червоного кольору, а їхні вузли — квадратиками (не кружками, як вузли кривих). Ефект обвідної можна створити за допомогою інструмента Оболочка (Оболонка).Якщо виділити об'єкт і клацнути кнопку інструмента Оболонка відобразиться панель його властивостей, а навколо об'єкта з'явиться обвідна у вигляді прямокутника із вісьмома вузлами.Їх можна за допомогою миші та редагувати так само, як вузли кривої. Подібно до звичайних вузлів, вони мають маркери, пересуваючи які можна керувати кривиною обвідної.

Деформації

Ви навчилися застосовувати інструмент Оболонка, але маєте знати, що змінити контур об'єкта можна не лише за допомогою цього засобу. Вас приємно здивують можливості, ш,о надає застосування ефекту деформації, який створюється за допомогою інструмента Исказить (Викривити). Значок на його кнопці нагадує зображення м'якого аркуша паперу. Цьому інструменту найбільше личить епітет «непередбачуваний», позаяк відновити форму деформованого об'єкта майже неможливо. Ефект використовується у трьох режимах, а саме Искажение при сжатии и растяжении (Викривлення під час стиснення та розтягнення),Искажение при застежке-молнии (Викривлення «застібка-блискавка») та Искажение при кручений (Викривлення під час крутіння), які можна задати на панелі властивостей.Розглянемо згадані режими докладніше.

Искажение при сжатии и растяжении (Викривлення під час стиснення та розтягнення). Усі вузли об'єкта зсуваються вздовж радіусів — до центра деформації або від нього. Зовнішній вигляд об'єкта залежить від розташування центра деформації та значення її амплітуди, яке задається у відсотках і визначає величину зсуву вузлів об'єкта відносно їхнього початкового розташування. За від'ємних значень амплітуди вузли буде зсунуто до центра деформації, а за додатних — навпаки, від нього. Цей режим деформації активізується за умовчанням одразу після вибору інструмента Исказить (Викривити).Искажение при застежке-молнии (Викривлення «застібка-блискавка»). Контур об'єкта перетворюється на зигзагоподібну лінію. Ви можете задавати для цієї лінії частоту й амплітуду зигзагів, а також визначати, якою буде амплітуда, — постійною чи такою, що змінюється довільно.Искажение при кручений (Викривлення під час крутіння). Зображення повертається на певний кут; при цьому один чи кілька кутів рамки виділення та центр деформації залишаються нерухомими. Відтак об'єкт нагадуватиме спіраль, закручену навколо центра. Об'єкт можна закручувати за годинниковою стрілкою та проти неї, але його кінцевий вигляд залежить не лише від напрямку обертання, а й від кількості повних обертів.Ефектом деформації можна керувати, переміщуючи призначені для цього елементи: білий ромб, що визначає положення центра деформації, і білий квадрат, який задає амплітуду. Щоб скасувати змінення, спричинені застосуванням ефекту деформації клацніть на панелі властивостей кнопку Удалить искажение (Видалити викривлення) або виконайте команду Эффекты ► Удалить искажение (Ефекти ► Видалити викривлення). Якщо до об'єкта було застосовано кілька ефектів деформації, кожний із них доведеться скасовувати окремо.

Перетікання

Вручну побудувати послідовність перетворення одного об'єкта складної форми на інший доволі складно. Але CorelDRAW може допомогти вам у цьому. Програма пропонує скористатися ефектом перетікання, який дає змогу утворити складений об'єкт — групу перетікання, що утворюється з двох керуючих об'єктів (початкового й кінцевого) та набору проміжних об'єктів. Форма, а також параметри заливки і контуру проміжних об'єктів змінюються так, що їх послідовність відображає поетапне перетворення початкового керуючого об'єкта на кінцевий. Початковий і кінцевий об'єкти необхідно з'єднати за допомогою інструмента Перетекание (Перетікання).На рис. ефект перетікання продемонстровано з використанням п'яти проміжних об'єктів. Ліворуч ви бачите початковий керуючий об'єкт, праворуч — кінцевий. Група з п'яти об'єктів, розміщених між керуючими, з'явилася внаслідок застосування ефекту перетікання.

Для керування параметрами перетікання використовують маркери початкового і кінцевого елементів (білі квадрати), а також два повзунки, за допомогою яких установлюється швидкість змінення заливки і об'єктів. Маркери початкового та кінцевого об'єктів з'єднані штриховою лінією, стрілка на кінці якої визначає напрямок перетікання.

За умовчанням проміжні об'єкти рівномірно розподіляються вздовж прямої, яка з'єднує центри керуючих об'єктів. Проте таку ситуацію можна змінити, задавши прискорення змінення заливки проміжних об'єктів, а також розташувати ці об'єкти вздовж будь-якої заданої кривої. Група перетікання може бути складеною, тобто включати кілька покрокових переходів, що спільно використовують одні й ті самі керуючі об'єкти. Усі об'єкти в групі перетікання пов'язані між собою: у разі переміщення одного керуючого об'єкта переміщується й решта об'єктів групи.

Цікаві ефекти можна отримати, розміщуючи об'єкти перетікання вздовж заданої траєкторії — як замкненої, так і незамкненої кривої.Для цього між двома об'єктами створіть ефект перетікання вздовж прямої. Потім намалюйте іншу траєкторію, вздовж якої буде застосовано цей ефект, і по черзі клацніть: спочатку саме перетікання, потім — пункт Новый путь (Новий шлях) в меню розташованої на панелі інструментів кнопки Свойства пути (Властивості шляху), а на завершення — створену криву.

Траєкторію перетікання можна намалювати від руки: виберіть інструмент Перетікання, натисніть клавішу Alt і, утримуючи її, перетягніть вказівник від початкового керуючого об'екта до кінцевого.

За умовчанням орієнтація об'єктів перетікання, розміщених вздовж заданої траєкторії, не змінюється. Наприклад, якщо ефект перетікання застосувати до двох вертикальних ліній, то на траєкторії буде розташовано лише центральні точки, а самі об'єкти залишаться вертикально орієнтованими. А коли потрібно, щоб проміжні об'єкти поверталися відповідно до згинів кривої, відкрийте на панелі властивостей панель кнопки Различные параметри перетекания (Різні параметри перетікання) та встановіть прапорець Вращать все обьекты (Повертати всі об'єкти).

Створення і редагування тексту

Програма CorelDraw пропонує роботу з текстом двох категорій: простим і фігурним.

Для створення й обробки тексту будь-якого типу призначений інструмент Текст. Якщо необхідно створити простий текст, виберіть указаний інструмент, створіть у вікні малювання рамку і введіть сам текст. Фігурний текст створюється так: виберіть інструмент Текст, клацніть будь-яку область малювання і введіть текст.

Переважну частину параметрів форматування текстових об’єктів можна настроїти безпосередньо на панелі властивостей.

Форматування тексту

У програмі CorelDraw форматування простого і фігурного тексту здійснюється за тими самими принципами, що й у звичайному текстовому редакторі, – за допомогою панелі властивостей і вікон настройки Форматировать текст, які відкриваються в результаті виконання однойменних команд контекстного меню, або натиснення відповідної кнопки панелі властивостей.

Обтікання текстом

Щоб застосувати обтікання, виберіть об’єкт, навколо якого має розміщуватися текст, і виконайте команду Окно-Докеры-Свойства. На вкладці Общие виберіть у списку Обтекание простым текстом один з трьох стилів обтікання. Можна використати відповідний пункт контекстного меню.

Розміщення тексту вздовж кривої

Фігурний текст можна розмістити вздовж відкритого об’єкта (лінії) або замкненого прямокутника, багатокутника, еліпса чи кривої, намальованої за допомогою інстументів Свободное перо, Безьє, Артистическое перо. Фігурний текст можна розташовувати вздовж відкритого чи замкненого шляху, а простий – лише вздовж відкритого. Для розташування тексту вздовж шляху виберіть його за допомогою інструменту Указатель і виконайте команду Текс-Текст вдоль пути.

Щоб настроїти властивості розташованого на кривій тексту, необхідно відобразити відповідну панель властивостей. Якщо натиснути клавішу Ctrl і один раз клацнути інструментом Указатель такий текст, відкриється панель властивостей групи, яка складається з кривої й тексту на ній. Якщо натиснути клавішу Ctrl і двічі клацнути розміщений на кривій текст, відобразиться панель властивостей тексту, де можна задати гарнітуру шрифту, його розмір, тощо. Якщо ж клацнути криву, відобразиться її панель властивостей.

Об’єднання і розділення фігурного тексту

Часто виникають ситуації, коли кілька об’єктів фігурного тексту потрібно об’єднати або розділити. Для цього текст необхідно виділити скориставшись інструментом Указатель і застосовувати одну з команд: Мотаж - Соединить, Монтаж - Порядок, Монтаж - Разединить фигурный текст.

Перетворення тексту

Щоб перетворити фігурний текст на простий, виділіть його інструментом Указатель і скористайтесь командою Текст – Преобразовать в простой текст. Зворотна дія виконується за допомогою команди Текст – Преобразовать в фигурный текст.

Трансформація фігурного тексту

Переміщуючи маркери рамки фігурного тексту, ви можете змінювати її розміри по вертикалі чи горизонталі, а клацнувши в центрі рамки після її виділення, обертати фігурний текст.

Перевірка орфографії

Доступ до засобів перевірки орфографії та граматики здійснюється з підменю Проверка орфографии із меню Текст-Инструменты письма.

Закріплення вивченого матеріалу:

  1. За допомогою чого можна змінювати форму об’єктів?

  2. Які ефекти можна використовувати в Corel Draw?

  3. Що називають обвідною?

  4. Як застосовувати обтікання тексту?

  5. Як перетворити фігурний текст на простий?

Роздатки

Тема: «Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Додавання до малюнків текстів»

Мета заняття: ознайомити учнів з застосуванням до об’єктів візуальних ефектів та додаванням до малюнків текстів.

1. Обвідна. Обвідною називають допоміжну межу зображення, яка з усіх боків охоплює вихідний об'єкт або групу об'єктів і не відображається під час друку. ). Ефект обвідної можна створити за допомогою інструмента Оболочка (Оболонка).

2. Якщо виділити об'єкт і клацнути кнопку інструмента Оболонка відобразиться панель його властивостей, а навколо об'єкта з'явиться обвідна у вигляді прямокутника із вісьмома вузлами.

Їх можна за допомогою миші та редагувати так само, як вузли кривої.

3.Перетікання. Початковий і кінцевий об'єкти необхідно з'єднати за допомогою інструмента Перетекание (Перетікання).На рис. ефект перетікання продемонстровано з використанням п'яти проміжних об'єктів.

4. Обтікання текстом. Щоб застосувати обтікання, виберіть об’єкт, навколо якого має розміщуватися текст, і виконайте команду Окно-Докеры-Свойства. На вкладці Общие виберіть у списку Обтекание простым текстом один з трьох стилів обтікання. Можна використати відповідний пункт контекстного меню.

5. Розташування тексту вздовж кривої. Для розташування тексту вздовж шляху виберіть його за допомогою інструменту Указатель і виконайте команду Текс-Текст вдоль пути.

6. Об’єднання і розділення фігурного тексту. Для цього текст необхідно виділити скориставшись інструментом Указатель і застосовувати одну з команд: Мотаж - Соединить, Монтаж - Порядок, Монтаж - Разединить фигурный текст.


Схожі:

Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Практична робота №11...
Навчальна. Ознайомитися з візуальнимии ефектами, які можна застосувати до об’єктів. Здобути навички використання графічних ефектів...
Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Практична робота №11...
Навчальна. Ознайомитися з візуальнимии ефектами, які можна застосувати дооб’єктів. Здобути навички використання графічних ефектів...
Тема уроку: Ефекти часової шкали
У презентації Microsoft PowerPoint 2010 можна анімувати текст, рисунки, фігури, таблиці, рисунки SmartArt та інші об'єкти для створення...
Додавання до малюнків тексту і його форматування. Практична робота...
Навчальна. Ознайомитися з можливістю додавання до малюнків текстуі навчитися його фориатувати. Здобути навички роботи з текстом у...
Додавання до малюнків тексту і його форматування. Практична робота...
Навчальна. Ознайомитися з можливістю додавання до малюнків текстуі навчитися його фориатувати. Здобути навички роботи з текстом у...
ЛЕКЦІЯ (Група 3-А, ІМФТО) Тема: «Візуальні компоненти мови Delphi»
Мета: ознайомлення з бібліотекою візуальних компонентів мови Delphi; формування знань щодо властивостей деяких візуальних компонентів,...
Тема: «C творення слайдових презента цій»
Презентація повинна складатися з 10 змістовних слайдів, зі вставками малюнків, різноманітних анімацій, додаванням різних ефектів...
Спеціальні ефекти в програмі Grand Valley Canopus Edius Pro
Мета роботи. Вивчити алгоритм застосування до відеофрагментів спеціальних ефектів з накладанням статичних або динамічних зображень...
Підготовка аудіовізуального контенту. Спеціальні системні ефекти...
Мета роботи. Набути практичні навички та вміння в плані застосування простих статичних і динамічних ефектів до кліпів різної структури....
Тема: Застосування ефектів до аудіозаписів
Мета: навчитись виконувати запис аудіофайлів засобами програми Sound Forge та застосовувати до них спеціальні ефекти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка