Загальна характеристика


Скачати 75.33 Kb.
НазваЗагальна характеристика
Дата30.07.2013
Розмір75.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Культура > Документи

Загальна характеристика :


Факультет : Економiчний .

Кафедра iноземних мов та перекладу

Iндекс групи : УА .

Cеместр : I

Заключна форма контролю : залiк .

Кiлькiсть модулiв : 1 .

Викладачi : Серафiмова О. В., Мухiна О. Ю.

Укладач електронної версiї : cт. викладач Серафiмова Олена Володимирівна.


2. Питання до залiку :


Перевiрка формування вмiнь i навичок з практичного курсу англiйської мови здiснюється у формi поточного контролю та пiдсумкового контролю :

- поточний контроль здiснюється як на окремих заняттях так i по закiнченнi чергової теми;

  • пiдсумковий контроль приурочують до закiнчення семестру та проводять у виглядi пiдсумкової контрольної роботи в аудиторiї .


1. ,,Value of education’’.

Language material ( to be , to have , have + to be).

2. ,,Education in Russia’’.

3. ,,Schooling in England’’. Writing practice (Indefinite, Active and Passive) .

4. ,,History of education’’.

5. ,,Students life’’.

6. ,,Students life’’.

7. ,,City traffic’’.

8. ,,London’s underground’’.

9. ,,Tomorrow’s transport’’. ,,Air bags in police cars’’.

10. Grammar review (Continuous, Active and Passive).

11. Scientists. Language material . Oral practice .

12. ,,Madam Tussaud’’.

13. ,,Ernest Rutherford’’.

14. ,,Inventors and their inventions’’.

15. ,,Alfred Nobel - a man of contrasts’’.

16. Материал на контрольную работу: (Indefinite, Active and Passive ; Continuous, Active and Passive).

17. ,,Little-known facts about well-known people’’.

18. Обобщающий урок по пройденному материалу. Подготовка к зачету , повторение грамматического материала .


3. Умови залiку :Курс практичної англiйської мови надається у формi практичних занять згiдно з навчальним планом . На вивчення практичного курсу вiдводиться :

1 cеместр – 36 годин ;
У першому семестрі особлива увага придiляється граматицi . За программою , яка мiстить в собi певну англiйську граматику , основним завданням курсу є вивчення , головним чином, особових форм дiєcлова та їх комплексiв , з якими студенти часто зустрiчаються при перекладi науково-технiчних текстiв , та текстiв по спецiальностi . Мета практичного курсу англiйської мови забезпечити пiдготовку студентiв до самостiйного читання , розумiння i перекладу лiтератури на англiйськiй мовi в галузi екномiки , а також розвинуть навички усного мовлення .


  • вміння рацiонально користуватися спецiалiзованими словниками (як полiтехнiчним , так i з iнших галузiв);

  • набути i накопичувати спецiальнi знання предмета ;

  • оволодiння спецiальною термiнологiєю та мовними елементами фахового стилю ;

  • переклад безеквiвалентних термiнів , абревiатур та скорочень ;

  • продемонструвати навички та умiння при пiдготовцi анотацiй та рефератiв ;

  • вмiти вiдбирати та фiксувати суттєву iнформацiю , яка мiститься у всiлякого роду публiкацiях ;

  • вмiти використовувати англiйську мову в ciтуацiях , з якими студенти можуть зустрiтися в своїй професiйнiй дiяльностi .


4. Рекомендованi навчальнi джерела :1. М.Э. Бахчисарайцева '' Пособие по английскому языку для старших курсов энергетических вузов '' , Москва , '' ВШ'', 1983 .

2. В. К. Шпак '' Англiйська мова'', Київ , '' ВШ'', 1998 .

3. Т. Б. Клементьева ,, Повторяем времена английского глагола '' , Москва , '' ВШ'', 1990 .

4. Raymond Murphy ,,English grammar in use '' , Cambridge University Press , 1997 .

5. А. Е. Чернухина ,, Англо-русский политехнический словарь’’, Бишкек , ,,Русский язык’’, 1994 .

6. A. K. ,,English Revision Course'', Минск '' ВШ'', 1991 .

7. А. С. Бежева ,,Учитесь читать литературу на анлийском языке'', Москва , '' ВШ'', 1987 .

8. Ю. Т. Поленова , Е. В. Синявская ,, Английский язык для инженеров'' , Москва , '' ВШ'', 2000 .

9. В. К. Мюллер ,, Англо-русский словарь’’, Москва , 1970 .

10. О. С. Ахманова ,, Англо-русский словарь’’, Москва , 1972 .

5. Урахування рейтингу :Залік наприкінці семестру є необхідною ланкою в процесі навчання і не може заміняти окремі контрольні заходи щодо різних розділів (модулів) курсу.

1. Визначається рейтингова оцінка студента з навчальної дисципліни за семестр. Максимальна кількість рейтингових балів (М) дорівнює загальному числу годин, відведених для дисциплін у учбовому плані.Викладач повинен так оцінити кожен вид контролю, щоб сума максимальних балів (М) кількісно дорівнювала числу годин дисципліни.

2. Пропонується наступна схема видів поточних контролів:

е) Відвідування занять- 10%

f) Письмові види КСРС - 40%

g) Усні види КСРС-40%

h) Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість -10%

При навчальному навантаженні 36 годин на семестр викладач може вивести бали за такою схемою:

е) Вiдвiдування занять-10%

Навчальне навантаження

18

36

72

108

144

Оцiнка

100%

1,8 бала

3,6

7,2

10,8

14,4

вiдмiнно

90-80%

1.4 бала

2,8

5,6

8,7

11,5

добре

79-60%

1 бал

2,1

4,2

6,5

8,6

задовiльно

59-50%

0.6-0балiв

1,8

3,6

5,4

7,2

незадовiльно

Таким чином, якщо студент пропустив 8 годин аудиторних занять з загальної кількості 36, то він отримає (36-8): 36* 100%= 77% - 2,6 бала

Тепер викладач має поділити отриманий бал №1(2,6) на М№ 1(3,6) ОБ1:М1=0,72

f) Письмові види КСРС-40%

Припустимо, що студенти виконали дві письмові КСРС, кожна з яких максимально

оцінювалась 5. Тож, 5+5= М2 . Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4=ОБ2 Це складає (7:10)

ОБ2:М2

g) Усні види КСРС-40%

100%

1,8 бала

Прогнозований залiк-автомат

90-80%

1.4 бала

Прогнозований залiк-автомат

79-60%

1 бал

Пропонується провести ретельне опитування студентаза питаннями , наведеними у п. 4 ,,Завдання для самостiйного опрацювання''.

59-50%

0.6-0 балiв

Прогнозований незалiк

Таким чином, якщо студент Ф. пропустив 8 годин аудиторних занять, то він отримає (18-8): 18*100%= 55%

Тобто, студент відвідав 55 % пракичних аудиторних занять, що згідно із

таблицею складає 0,2 бали. Це- ОБ1

Тепер викладач має поділити Отриманий бал № 1 на М № 1(1,8) ОБ1:М1= 0,2 : 1,8 = 0,1

b) Письмові види КСРС - 40% - ОБ2 (отримані бали № 2)

Припустимо, що студенти виконали дві письмові КСРС , кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5= 10 М2 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 та 4

3+4+7 =ОБ2 Коефіціент дорівнює 7,8. Це складає (7:10)* 7,8=5,8 ОБ2:М2 * 7.8

100%

1,8 бала

Прогнозований залiк-автомат

90-80%

1.4 бала

Прогнозований залiк-автомат

79-60%

1 бал

Пропонується провести ретельне опитування студентаза питаннями , наведеними у п. 2 ,,Питання до залiку''.

59-50%

0.6-0 балiв

Прогнозований незалiк

с) Усні види КСРС-40%ОБ3 (отримані бали № 3)

Припустимо, що студенти виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож,5+5+5 = М3 дорівнює 7,8 балів. Студент Ф. Отримав оцінки 3 , 2 та 4= ОБ3 Це складає (9:15)* 7,8=4,7 ОБ3: М3* 7,8


100%

1,8 бала

Прогнозований залiк-автомат

90-80%

1.4 бала

Прогнозований залiк-автомат

79-60%

1 бал

Пропонується провести ретельне опитування студентаза питаннями , наведеними у п. 2 ,,Питання до залiку''.

59-50%

0.6-0 балiв

Прогнозований незалiк

d) Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%ОБ4 (отримані бали 4) Припустимо, даний студент прийняв участь у науково- практичній конференції. За творчість та науковість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- 1,8 бала (відмінно) прояв однієї з цих якостей-1,4

Припустимо, що студенти виконали три усні КСРС, кожна з яких максимально оцінювалась 5. Тож, 5+5+5 = М3 . Студент Ф. Отримав оцінки 3 ,2 та 4= ОБ3

h) Заохочувальні бали за сумлінність, творчість, науковість - 10%

Припустимо, даний студент виконав яскравий переклад вірша. За творчість викладач хоче додати певну кількість балів. Критерієм у такому разі можуть стати: постійний прояв цих якостей- (відмінно) прояв однієї з цих якостей- (добре) одноразовий - (задовільно) ці якості виявляються рідко або ніколи- (незадовільно).

Тепер викладач має поділити ОБ4 на М4

Всього студент набрав ОБ1 + ОБ2+ ОБ3+ ОБ4=ОБ

М1-М2+М3+М4=М

Його рейтинг складе (ОБ: М)*5
Студент може спрогнозувати свою рейтингову оцінку за спрощеною схемою таким чином: сума оцінок за всі види КСРС поділена на кількість КСРС .

Наприклад: за 6 годин, що були вівідені на КСРС було виконано 6 КСРС різних типів. Студент набрав 4+3+3+5+2+4=21 24:6=3,5 бали Рейтинг студента складає 3.5 бали. Викладач може окремо врахувати пропуски занять і зняти від 0,1 до 0,5 бали, або додати заохочувальні бали від 0,1 до 0,5 і згідно з отриманим підсумковим рейтингом визначити заліковий бал.
Примітка:

Рекомендації грунтуються на наступних нормативних документах:

Положення про організацію та контроль самостійної роботи у ПДТУ від 04,03.2002

Положення про визначення рейтингу студентів у навчальному процесі у ПДТУ від 20.03.2003.

Рекомендації щодо впровадження системи рейтингової оцінки знань на кафедрі іноземних

мов та перекладу (протокол № 14 от 14.04.2003)

Схожі:

ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
Скандинавські країни: загальна характеристика (історія, культура,...
Чеська Республіка: загальна характеристика (історія, культура, економіка, суспільство, політична система)
Перелік питань з АГРАРНОГО ПРАВА
Загальна характеристика та особливості джерел аграрного права. Характеристика, види і юридична сила локальних актів
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Роль стафілококів у розвитку патології людини, патогенез спричинених...
Еволюція коків, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, класифікація, практичне значення
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем Мета
Тема: Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Загальна характеристика сенсорних систем
12. Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії та Угорщині....
Всесвітня історія: Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії та Угорщині. Особливості революції в Італії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка