Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


Скачати 67.14 Kb.
НазваАудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Дата04.04.2013
Розмір67.14 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ03039, Україна, м.Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail: platan@nbi.com.ua

Р/р № 2600300660108 в АКБ “Правекс-Банк” м.Києва, МФО 321983, Код ЄДРПОУ 31809144.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3984 від 26.04.07

Національна комісія , що здійснює Державне

регулювання у сфері

ринків фінансових послуг

Акціонери товариства

від “29” березня 2012 р.

Аудиторський висновок

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)


щодо фінансової звітності

приватного акціонерного товариства “Страхова компанія «ЗГОДА”

станом на 31 грудня 2011 р.

Перевірка проведена аудиторською компанією “Платан-Аудит”:

Основні відомості про аудиторську компанію:Повне найменування підприємства

Товариство з обмеженою відповідальність „Аудиторська компанія “Платан-аудит”

Код за ЄДРПОУ

31809144


Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№3984 від 26.04.2007 р., видане рішенням Аудиторської палати України № 176/11

Юридична адреса підприємства

03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп.1

Фактичне місцезнаходження підприємства

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 13, к. 34

Телефон

253-24-64, 599-52-89

Місце проведення аудиту

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 13, к. 34Основні відомості про товариство:

є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатку.


Повне найменування підприємства

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія „ЗГОДА”

Код за ЄДРПОУ

34731055

Найменування органу, яким було здійснено реєстрацію

Солом’янська районна у м. Києві державна адміністрація

Дата реєстрації

15.11.2006 р.

Дата перереєстрації, внесення змін

07.11.2008 р., 10.12.2009 р.,03.09.2010 р., 25.05.2011 р.


Юридична адреса підприємства

03110, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Клінічна,23-25

Телефон

8(044) 220-10-53


Аудиторську перевірку проведено на підставі договору № 34-А від 12.03.2012 р.

Перевірка проводилась з відома голови правління ПрАТ „СК „ЗГОДА” в період з 12 березня 2012 р. по 29 березня 2012 р.

Метою аудиторської перевірки є підтвердження достовірності фінансової звітності ПрАТ "СК „ЗГОДА” станом на 31.12.2011 р. Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ „СК „ЗГОДА”, що додається, яка включає (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 „Баланс на 31 грудня 2011 р.”; Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати за рік 2011”; Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 „Звіт про рух грошових коштів за рік 2011”; Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал за рік 2011”; Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.), „Звіт про доходи та витрати страховика” за 2011 рік.

Аудиторська перевірка проведена згідно з положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність” №3125-XII від 22.04.93р.; Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07. 2001 року; Закону України “Про господарські товариства” від19.09.1991 року; вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг аудиту №560 „Подальші події”, 700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 „Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, 706 „Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”, 800 „Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення”.

Перевіркою встановлено, що бухгалтерський облік ПрАТ „СК „ЗГОДА” вівся згідно з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стан бухгалтерського обліку на товаристві задовільний. Облік ведеться за допомогою узагальнення в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності Товариства. В періоді, що перевірявся, товариство здійснювало бухгалтерський облік у відповідності з „Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій”, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року за №291.

Порядок та складання звітності відповідає вимогам П(С)БО №1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. та іншим нормативним актам з питань організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства.

Основні засади ведення обліку викладені у наказі про облікову політику 01/ОБ/12 від 03.01.2011 р. Зміни в облікову політику товариства у 2011 році не вносилися. Використані на Підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалась.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку так, щоб одержати достатні і прийнятні аудиторські докази, що дадуть нам можливість сформулювати обґрунтовані висновки, на яких ґрунтуватиметься думка аудитора. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Також у перевірку входить оцінка використаних на підприємстві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Мі не спостерігали за інвентаризацією наявних активів станом на 31.12.2011 р., так як ця дата передувала призначенню нас аудиторами. Через характер облікових записів товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі „Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки”, фінансову звітність ПрАТ „СК „ЗГОДА” станом на 31.12.2011 р. складено у відповідності до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про фінансовий стан Товариство станом на 31 грудня 2011 р., а також результат його діяльності та рух грошових коштів за звітний період згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Ми підтверджуємо, що Звіт страховика надає справедливу та достовірну інформацію згідно з визначеною концептуальною основою та відповідає вимогам законодавства.

Ми підтверджуємо, що станом на 31.12.2011 р. різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 6’409,4 тис.грн. Вартість чистих активів товариства більша від статутного капіталу.

Ми підтверджуємо, що статутний капітал, зареєстрований в установчих документах, станом на 31 грудня 2011 р. сформований грошовими коштами в повному обсязі в сумі 58’000’000,00 тис.грн.


Директор

ТОВ “Платан-аудит”
/Л.С.Павленко/

Сертифікат аудитора серії А № 005476


дійсний до 22 липня 2013 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серія А №001636 строк дії з 08.10.2009 р. по 22.07.2013 р.Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка