І. Звіт щодо фінансової звітності


Скачати 176.17 Kb.
НазваІ. Звіт щодо фінансової звітності
Дата22.02.2016
Розмір176.17 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

Аудиторської фірми у вигляді

товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит»

щодо річної фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»

станом на 31.12.2014 року
750/1

«26» лютого 2015 року

м. Київ


Цей висновок (звіт) адресується :

 • Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 • Керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»;І. Звіт щодо фінансової звітності
Вступний параграф
Цей висновок (звіт) складено щодо фінансової звітності професійного учасника фондового ринку, основні відомості про якого наводяться нижче:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» (далі – ТОВ «КУА «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ», КОМПАНІЯ, ТОВАРИСТВО).

Код за ЄДРПОУ: 37356012.

Вид діяльності за КВЕД:

66.30 Управління фондами;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Серія, номер, дата видачі та термін чинності ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інституційних інвесторів: АЕ № 263016, 10.04.2013, 26.01.2011 р. – 26.01.2016 р.

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні Компанії:

 • Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ДОМІНІОН – УНІВЕРСАЛЬНИЙ»

 • Публічне акціонерне товариство закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОЛІД»

 • Публічне акціонерне товариство закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ»


Місцезнаходження Компанії: Україна, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, будинок 10/10, офіс 60

Дата державної реєстрації Компанії: 29 жовтня 2010 року.

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затвердженого рішенням НКЦПФР №991 від 11.06.2013 року.

До складу перевіреної фінансової звітності Компанії входять:

 • Баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року,

 • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік,

 • Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року,

 • Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік,

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.


Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо вищевказаної фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством Фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази та відповідну основу для висловлення нашої аудиторської думки.


Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Товариство має довгострокові фінансові інвестиції загальною вартістю 8750 тис. грн. у вигляді акцій ВАТ «БІОТЕХМЕТ», які станом на 31 грудня 2014 року заблоковані НКЦПФР для обігу на фондовому ринку. Відповідно до облікової політики Товариства, довгострокові фінансові інвестиції відображаються в балансі за справедливою вартістю. Ми не мали змоги отримати достатні й належні аудиторські докази щодо справедливої вартості зазначених фінансових інвестицій станом на 31.12.2014 року. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні вартості цих довгострокових фінансових інвестицій станом на дату складання фінансової звітності.


Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», Фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ДОМІНІОН – КАПІТАЛ» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до 04.11.15р.)

О.В. Денисюк


Аудитор

Сертифікат Аудиторської палати України від 29.04.2004р. Серія А № 005788 (продовжено рішенням АПУ № 290/2 від 27.02.14р.)

О.В. Кучинськам.Київ

«26» лютого 2015 р.


ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Цей розділ Аудиторського висновку від 26.02.2015 року складено нами згідно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.06.2013р. за №991.
Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності Компанії за 2014 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних аудиторських процедур нами не помічено суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність ТОВ «КУА «ДОМІНІОН КАПІТАЛ» у всіх суттєвих аспектах відповідає до МСФЗ та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.
Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Компанії.1. інформація щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України

Формування статутного капіталу Товариства повністю здійснювалось за рахунок грошових коштів. Станом на 25.12.2012 року (дату внесення останніх змін до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців) статутний капітал сформований в повному обсязі. Учасники ТОВ «КУА «Домініон-Капітал» загалом сплатили статутний капітал у розмірі 7000000,00 гривень. Внески до Статутного капіталу (фонду) були сформовані виключно грошовими коштами у валюті України. Повноту формування та сплати статутного капіталу в розмірі, який зафіксовано в установчих документах та який відповідає вимогам чинних Ліцензійних умов, підтверджено аудиторським висновком ТОВ «Аудиторська фірма «ПРОФІТ – АП» від 17.12.2010 року.

Аудит формування статутного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2014 р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.

Після 01.01.2014 року та станом на дату випуску цього аудиторського висновку Товариство не збільшувало статутний капітал та не оголошувало про наміри такого збільшення.
Вартість чистих активів (розмір власного капіталу) Товариства на кінець дня 31 грудня 2014 року становить 8 212 тис. грн. Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного цивільного законодавства, а саме частині четвертій статті 144 Цивільного кодексу України.

2. інформації про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток) відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності
2.1. Активи

2.1.1 Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу
Оцінка та класифікація активів ТОВ «Компанія з управління активами «Домініон-Капітал» проводиться в цілому у відповідності до Положень МСБО 2 «Запаси», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 32 «Фінансові інструменти», МСБО 16 «Основні засоби». Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2014 року 2 тис. грн. Залишкова вартість за даною статтею нульова.

Протягом 2014 року основні засоби та інші необоротні активи Товариством не придбавались.

Застосовані Товариством протягом 2014 року методи визначення зносу (амортизації) нематеріальних активів (прямолінійний метод протягом строку їх використання) відповідають положенням облікової політики і не змінювалися протягом перевіреного нами періоду.
2.1.2 Статті фінансових інвестицій
Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що Компанія станом на 31.12.2014р. контролювала довгострокові фінансові інвестиції загальною вартістю 8750 тис. грн. у вигляді акцій українських емітентів.
Цінні папери оцінені за вартістю придбання з урахуванням вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року.
2.1.3 Статті дебіторської заборгованості та коштів
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари роботи, послуги становила 10 тис. грн. та є заборгованістю ІСІ з оплати винагороди за управління їх активами.

Стаття балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» становила 1 тис. грн., оцінена за теперішньою вартістю, та сформована із залишків дебіторської заборгованості за договорами управління активами Фондів, активи яких перебувають в управлінні Компанії на суму 1 тис. грн.

Стаття «Грошові кошти та їх еквіваленти» станом на 31.12.2014 року становила 1 тис. грн.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2014р. інформації про активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.


2.2. Зобов`язання

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями) та Наказу про облікову політику.

Довгострокові зобов`язання протягом 2014 року на балансі Компанії не обліковуються.

Станом на 31 грудня 2014 року на балансі Товариства обліковується поточна кредиторська заборгованість за:

 • товари, роботи, послуги в сумі 14 тис. грн.;

 • розрахунки з бюджетом (в тому числі з податку на прибуток) 1 тис. грн.;

 • розрахунки з оплати праці 1 тис. грн.

 • інші поточні зобов’язання в сумі 534 тис. грн.,

що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Стаття кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом дорівнює 1 тис. грн. сформована за рахунок залишку заборгованості перед бюджетом станом на кінець дня 31.12.2014р. по сплаті податку на прибуток в сумі 1 тис. грн.
Стаття інші поточні зобов’язання дорівнює 534 тис. грн. сформована за рахунок залишку заборгованості перед співробітниками згідно авансових звітів в сумі 28 тис. грн. та заборгованості перед фондом, активами якого управляє Компанія, в сумі 506 тис. грн.

Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2014р. інформації про їх розмір та класифікацію.
3. Доходи, витрати та фінансові результати, їх вплив на розмір чистого прибутку (збитку)

.

За звітний 2014 рік компанія отримала збитки у розмірі 119 тис. грн., але з урахуванням збитків(прибутків) попередніх періодів у Компанії залишився нерозподілений прибуток в розмірі 1212 тис. грн. .

У звітному році Компанія отримала дохід від реалізації товарів, послуг - 243 тис. грн., який складається з вартості наданих інвесторам ІСІ послуг з управління активами - 224 тис. грн. та надання консультаційних послуг - 19 тис. грн.

Адміністративні витрати в 2014 році становили 235 тис. грн.

Стаття «Інші операційні витрати» сформована за рахунок витрат фонду, активами якого управляє Компанія, понад встановлений регламентом такого фонду ліміт в розмірі 5% від суми чистих активів, в розмірі 125 тис. грн. та витрат на сплату послуг колекторських компаній по стягненню заборгованості з боржників в сумі 1 тис. грн. Такі витрати покриваються за рахунок власних коштів компанії по управлінню активами.

Витрати з податку на прибуток становили 1 тис. грн
4. Власний капітал
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2014 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

4.1. Статутний капітал
Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 31.12.2014 року становив 7000 тис. грн. Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) .

4.2. Додатковий капітал
Станом на 31.12.2014 року Товариство не мало додаткового капіталу.
4.3. Розмір нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2014 року становить 1212 тис. грн.

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2014р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства.

5. Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки
У 2014 році робота служби внутрішнього аудиту регулювалась наступними внутрішніми документами:

- Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), затвердженого рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» від 12 лютого 2013 року (Протокол №01/02/13);

- посадовими інструкціями працівників служби.
Положення визначає порядок діяльності служби внутрішнього аудиту Компанії, його структуру, основні завдання, функції та порядок взаємодії з іншими підрозділами.

У звітному періоді відділ внутрішнього аудиту підпорядковувався безпосередньо Загальним зборам учасників ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ».

Функції служби внутрішнього аудиту (контролю) ліцензіата визначаються частиною другою статті 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

На службу внутрішнього аудиту (контролю) Компанії покладаються такі завдання:

сприяння розвитку системи внутрішнього контролю ліцензіата та операційних процедур;

здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової, операційної, інших систем і процедур контролю, оцінки та аналізу виконання посадовими особами і персоналом ліцензіата установчих документів, внутрішніх положень щодо проведення операцій у межах наданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) ліцензій на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

впровадження ефективної, достовірної та повної інформаційної системи управління для своєчасного виявлення та усунення недоліків і порушень у здійсненні фінансових операцій;

надання на схвалення наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіата, керівнику ліцензіата пропозицій з оцінки та управління ризиками;

своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації та усунення причин виникнення цих недоліків в процесі діяльності ліцензіата;

виявлення в межах своїх повноважень вчинених і запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь-яких ризиків;

оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків ліцензіата;

виявлення сфер потенційних збитків для ліцензіата, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів ліцензіата;

надання наглядовій раді, а у разі, коли законодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової ради, - вищому органу управління ліцензіатом, керівнику ліцензіата висновків про результати проведеної перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої системи внутрішнього контролю не рідше ніж один раз на рік.
Відповідно до наказу по ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» від 03.01.2013 року №06-1 на посаду Начальника служби внутрішнього аудиту ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» призначено Коваля Сергія Анатолійовича. В зв’язку зі звільненням з 29.12.2014р. вказаного працівника, тимчасово на строк, що не перевищує 3-х місячний термін, виконання обов’язків внутрішнього аудитора покладено на директора ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» Андрєєву Світлану Миколаївну згідно Наказу № 10/1-2014 від 29.12.2014р.

На нашу думку:

- процедури внутрішнього аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- процедури внутрішнього контролю та аудиту протягом 2014 року, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають Положенню про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 19.07.2012 № 996.
6. Допоміжна інформація
6.1. Щодо пов’язаних осіб
Із юридичних осіб пов’язаною особою є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСТЕХБУД» (код за ЄДРПОУ 32909765  )

В порівнянні з 2013 роком перелік пов’язаних осіб не змінився.
Інформація про залишки та обороти по господарським операціям з пов’язаними особами

Залишки за активами та зобов’язаннями

Статті звітності

Особа

Залишок, 31.12.2014, тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції

ТОВ«ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСТЕХБУД»

0Доходи та витрати

Статті звітності

Особа

Розмір, 31.12.2014, тис.грн.

Фінансові витрати

ТОВ«ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСТЕХБУД»

0


6.2. Щодо подій після дати балансу

Ми розглянули операції Товариства після 31 грудня 2014 року та провели опитування представника засновників Товариства щодо подій після вказаної дати.

В результаті цих процедур ми не знайшли нічого такого, що відноситься до подій та фактів, які б потребували коригування балансу та/або додаткового розкриття інформації.


7. Основні відомості про аудиторську фірму

  • повне найменування: Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю «Інтер-аудит»;

  • номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р.);

  • номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до 04.11.15р.);

- Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, що брав участь в проведенні огляду; номер, серія, дата видачі сертифіката (АПУ): Кучинська Оксана Володимирівна, Сертифікат аудитора серії А №005788, виданий рішенням Аудиторської палати України № 134 від 29.04.2004 (термін чинності продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 26.03.2009 № 200/2 – до 29.04.14)

  • місцезнаходження: 01023, м. Київ, бул. Л.Українки 10, к.61;

  • адреса для листування: 01103, м. Київ, вул. М. Драгомирова, 10/10, оф. 60-61,

  • телефон (факс): (044)  501 64 67, тел. (044) 501 15 11;


Підставою для проведення перевірки є договір про надання аудиторських послуг №717 від 17.03.2014р. між ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ», в інтересах та за рахунок Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ», та АФ ТОВ «Інтер-аудит».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Компанії з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Початок перевірки – 20.02.2015 року,

Кінець перевірки – 26.02.2015 року


Генеральний директор

Аудиторської фірми ТОВ «Інтер-аудит»

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248 (продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. )

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний номер 81 Серія П № 000081 (строком дії до 04.11.15р.)

Свідоцтво Національного банку України про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків від 17.09.2012 року №0000007 (строком дії до 17.09.2017 року)
О.В. Денисюк


Аудитор

Сертифікат Аудиторської палати України від 29.04.2004р. Серія А № 005788 (продовжено рішенням АПУ № 290/2 від 27.02.14р.)

О.В. Кучинськам.Київ

«26» лютого 2015 року


--

Схожі:

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
АУДИТОРСЬКИЇ ВИСНОВОК АУДИТОРСКОЇ ФІРМИ «КАПИТАЛ ГРАНД» ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Ломбарду, Звіт про діяльність Ломбарду; Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Баланс на 31 грудня 2012р, Звіт про...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка