АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами


Скачати 163.13 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами
Дата17.06.2013
Розмір163.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АСБ»
83001, м. Донецьк, вул. Універсітетська б. 25

Тел.\факс: (062) 387-47-84

E-mail: office@asb.com.ua
П/рах: 26005962489349 у ПАТ "ПУМБ" , м. Донецьк, МФО 334851

Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555, рішення АПУ від 31.03.2005 р. № 147/3 дійсне до 17.01.2015 р.

Вих. 404 В від 25.02.2013р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» за 2012 рік.
м. Донецьк 25 лютого 2013 р.
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»
На підставі договору № 39-04 З/02-13 від 04.02.2013 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АСБ» проведено аудит доданої до цього Висновку фінансової звітності ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» (далі Товариство) станом на 31.12.2012р. з метою надання висновку про достовірність статей цієї звітності , про її відповідність у всіх суттєвих аспектах вимогам національних нормативів, які регламентують порядок складання фінансової звітності.
Основні відомості про Товариство.
Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»

Скорочена назва

ТОВ «КУА «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ

35215276

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю (240)

№ запису про внесення до ЄДР та дата державної реєстрації№ 1 074 107 0009 027917 від 15.06.2007 р.


Дата останньої зміни до реєстраційних документів

22.02.2012р.


Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Донецької міської ради

Юридична адреса

83001 м. Донецьк вул.. Челюскінцев б. 69-А

Основні види діяльності згідно Статуту та довідки Державного комітету статистики України АА № 345009

66.30 Управління фондами

Ліцензія на здійснення діяльності

Ліцензія серія АД № 075875 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)  видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.10.12р. (рішення № 793 від 24.09.2012р. Строк дії ліцензії - необмежений

Чисельність учасників

Юридичних осіб – 3 (три)

Банківські реквізити (поточні рахунки)

п/р 265024 у відділенні №15 ПАТ "ПУМБ", МФО 334851;
п/р 26504200100533 у ПАТ "Банк Камбіо", МФО 380399Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Перфект капітал» заснована згідно з рішення власників - Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕО ІНФОРМ БЮРО» (код ЄДРПОУ 3439965) та Товариства з обмеженою відповідальністю «СХІД КЄПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 34705926)- викладеного у Протоколі установчих зборів засновників від 14.06.2007 р. № 1. Товариство створене у відповідності з Законами України «Про господарське товариство», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного існування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншим законодавчим актам України. Згідно з рішеннями засновників Товариства був створений Пайовий Венчурний Інвестиційний Фонд не диверсифікованого виду закритого типу «First Perfect Fund» ( Протокол загальних зборів учасників Товариства від 04.02.2008р. № 2/2008).

Товариство є юридичною особою, складає самостійний баланс, має поточні та інші

рахунки в банківських установах, штампи та печатки зі своїм повним чи скороченим найменуванням, фірмовий бланк.
Основні відомості про умови договору та проведення перевірки.

Згідно умов Договору про надання аудиторських послуг № 39-04 З/02-13 від 04.02.2013р., підставою для надання висновку є дані перевірки, яка проводилась у період з 04.02.2013р. до 25.02.2013р. незалежним аудитором Тохтамиш О. М. (сертифікат АПУ від 17.01.2005 р. за № 5874 серії А) з відома директора Товариства Сосніна С.В. Перевіркою охоплено період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Перевірку проведено, керуючись вимогами :

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-XII зі змінами та доповненнями;

 • Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

 • Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р. №448/96-ВР зі змінами та доповненнями;

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III;

 • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV;

 • Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ;

 • Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.11.2006р. № 1227;

 • Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012р. № 1343

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) , зокрема МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів», МАС 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності, МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», МСА 505 «Зовнішні підтвердження», МСА 560 «Подальші події», МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності»», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»);

 • Положення «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528;

 • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Іншими документами, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Ці нормативи вимагають від аудитора спланувати і провести аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість того, що фінансова звітність відповідає вимогам нормативних актів і не містить суттєвих помилок. Під час аудиту проведено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,

розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом перевіреного періоду. На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує достатню основу для надання аудиторського висновку.
До перевірки надані наступні документи:

 • статутні документи Товариства;

 • протоколи зборів Учасників Товариства;

 • фінансовий звіт Товариства за 2012р. у складі: форми №1 «Баланс» станом на 31.12.2012р., форми №2 «Звіт про фінансові результати за 2012р.», форми №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2012р.», форми №4 «Звіт про власний капітал за 2012р.», форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2012р.»;

 • засновні документи Фондів;

 • фінансові звіти Фондів за 2012р.;

 • облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку Товариства;

 • облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку Фондів.

Виходячи з прийнятої методики, аудитор може відповідати за висновок про достовірність лише тих записів, які було відображено в обліку на момент початку перевірки, і що до документів, наданих аудитору в процесі перевірки.
Масштаб перевірки :

Бухгалтерський облік, класифікація й оцінка всіх видів активів, зобов’язань, фінансових результатів; адекватність визначення власного капіталу , його структури та призначення ; повнота та відповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку; аналіз показників фінансового стану підприємства.
Стан бухгалтерського обліку та звітності.

Ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає вимогам Закону України № 996-ХІV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001 р. № 2299-ІІІ та інших нормативним актам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Облікова політика на підприємстві у 2012р. здійснювалась згідно наказу про облікову політику підприємства. Застосування рахунків бухгалтерського обліку відповідало вимогам наказу Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Первинні документи відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 р.

Фінансова звітність складається з форми № 1 «Баланс», форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форми № 4 «Звіт про власний капітал», форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Дані, що відображені в зазначених формах, підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку.

Порівнянність показників форм річної фінансової звітності відповідає вимогам наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» від 22.12.2008 р. № 1524.

Бухгалтерська та статистична та звітність складалась і подавалась вчасно.

На виконання умов рішення ДКЦПФР від 26.05.2006р. № 341 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» Протоколом загальних зборів Товариства від 08.01.2013р. № б/н було затверджено Положення про створення служби внутрішнього аудиту, та з 08 січня 2013р. таку службу на Товаристві створено.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності Товариства на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

У зв’язку з рівнем суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує ймовірність того, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитися не знайденими.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

На виконання Наказу від 03.12.12р. № 12/03-08 Товариство провадило інвентаризацію наявних активів Товариства. Нам не були надані акти звіряння по розрахункам з дебіторами Фонду, як зовнішнє підтвердження активів через обмеження, установлені управлінським персоналом. Облікові записи Товариства свідчать про адекватність відображення таких активів, тому можливе викривлення не є суттєвим та всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю « Компанія з

управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ»

за 2012р.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться мова у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансовий звіт Товариства за 2012 рік у складі: форми №1 «Баланс» станом на 31.12.2012р., форми №2 «Звіт про фінансові результати за 2012р.», форми №3 «Звіт про рух грошових коштів за 2012р.», форми №4 «Звіт про власний капітал за 2012р.», форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2012р.», який додається, представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» станом на 31.12.2012р. та відповідають обраній обліковій політиці Товариства та вимогам нормативних актів України, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Основні відомості про аудиторську фірму.


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АСБ»

Код ЄДРПОУ

33417982

Місцезнаходження

83001 м. Донецьк вул.. Універсітетська б. 25

Реєстраційні дані

Зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської ради 10 березня 2005 р. № 1 266 102 0000 005386

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 3555 видане Рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2005 р. № 147/3

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Свідоцтво АБ № 000617 видане Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.11.2007 р. № 2162, чинне до 25.02.2015 р.

Керівник

Тохтамиш Ольга Миколаївна

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора серії А № 005874 виданий Рішенням Аудиторської палати України 17 січня 2005 р. № 143, термін дії – до 17 січня 2015 р.

Контактний телефон

(062) 387-47-86, (050) 474-64-33Висновок щодо окремих компонентів фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» за 2012 рік відповідно до вимог рішення

ДКЦПФРУ від 19.12.2006 р. за № 1528

Керуючись вимогами Положення «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528, висловлюємо аудиторську думку стосовно окремих компонентів фінансової звітності ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» за 2012 рік.
Необоротні активи

Нематеріальні активи визнано і оцінено достовірно і повно, відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 7 «Основні засоби».

Облік необоротних активів ведеться на активних балансових рахунках 15 «Капітальні інвестиції», 10 «Основні засоби». Амортизація основних засобів накопичується на пасивному рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів». Для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод, що відповідає обліковій політики Товариства. Порушень при ведені обліку необоротних активів перевіркою не виявлено.

Станом на 31.12.2012р. на балансі обліковувалися:


Нематеріальні активи, тис. грн.

3
Основні засоби, тис. грн.

33
Накопичена амортизація, тис. грн.
26

Довгострокові фінансові інвестиції:інші фінансові інвестиції, тис. грн..

79

Облік дебіторської заборгованості та грошових коштів.

Визнання та оцінку дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій Товариство здійснювало відповідно до вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Станом на 31.12.2012р. дебіторська заборгованість підприємства складала:


Дебіторська заборгованість:
за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість), тис. грн..


325

за виданими авансами, тис. грн..

2

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

11521

Поточні фінансові інвестиції обліковуються за ціную придбання. Формування сум дебіторської заборгованості в бухгалтерських регістрах за перевірений період підтверджено первинними документами. Резерв сумнівної дебіторської заборгованості Товариство не формувало у 2012р., але контрольні розрахунки аудиторів підтвердили відсутність необхідності формування такого резерву.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансової звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Облік зобов’язань Товариства

Визнання та оцінка кредиторської заборгованості та інших зобов’язань Товариство здійснювало відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» .

Станом на 31.12.2012р. поточні зобов’язання Товариства складають:Поточні зобов’язання за розрахунками:
з бюджетом,тис. грн..

1

зі страхування, тис. грн..

2

з оплати праці, тис. грн..

18

Інші поточні зобов’язання, тис. грн..

10

Формування сум кредиторської заборгованості в бухгалтерських регістрах за перевірений період підтверджено первинними документами.

Статутний капітал Товариства.

Статутний капітал ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» становить 11838000(Одинадцять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч) гривень 00 коп., який станом на 31.12.2012р. сформований та сплачений цілком виключно грошовими коштами у встановлений законодавством термін. Статутний капітал розділений між учасниками наступним образом:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕО ІНФОРМ БЮРО» (код ЄДРПОУ 34399650), місце знаходження: Україна, 83000 м. Донецьк пр.. Маяковського, б. 23 - 54,22 % від розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 6419000 (Шість мільйонів чотириста дев’ятнадцять тисяч) гривень 00 коп.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СХІД КЄПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 34705926), місце знаходження: Україна, 83000 м. Донецьк пр.. Маяковського, б.23 – 11,99% від розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 1419000(Один мільйон чотириста дев’ятнадцять тисяч)гривень 00 коп.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА» (код ЄДРПОУ 34534288) місце знаходження: Україна, 83000 м. Донецьк пр.. Маяковського, б.23 – 33,79% від розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 4000000 (Чотири мільйона) гривень 00 коп.

Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Облік Статутного фонду здійснювався на рахунку 40 «Статутний капітал». Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» проводився у розрізі учасників.

Дані синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку.
Власний капітал.

Станом на 31.12.2012р. власний капітал Товариства становить - 11907 тис. грн., який складається з:Статутний капітал, тис. грн.

11838

Нерозподілений прибуток, тис. грн.

69

що відповідає вимогам п. 7 розділу 1 Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 02.11.2006р. № 1227 та іншому законодавству, що регулює діяльність Товариства.

Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків. Аналітичний облік відповідає синтетичному.

В ході перевірки підтверджено правильність та адекватність визначення Власного капіталу, його структури та призначення.

Вартість чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012р. становить 11907 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства України, що регулює діяльність Товариства.
Облік реалізації та фінансових результатів

Визнання, класифікацію та оцінку доходу ТОВ «Компанія з управління активами «ПЕРФЕКТ КАПІТАЛ» здійснює відповідно до вимог П(С)БО 15 «Доходи». Доход визнається Товариством під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Визнання витрат Товариство здійснює відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати». Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що оцінку витрат може бути достовірно визначено.

За 2012 рік фінансовий результат від звичайної діяльності Товариства становив прибуток у розмірі 62 тис. грн..
Додатки:
Додаток 1 - Фінансовий звіт за 2012р. у складі : форми № 1 «Баланс», форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форми № 4 «Звіт про власний капітал», форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Директор ТОВ «АФ «АСБ»

( сертифікат АПУ від 17.01.2005 р.

за № 5874 серії А) О.М. Тохтамиш
25.02.2013 р.


83087 м. Донецьк

пр. О. Матросова, б. 24 «а»
Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сегал Л. О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка