ЗАКОНУКРА Ї Н И


Скачати 303.42 Kb.
НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка1/3
Дата21.03.2013
Розмір303.42 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Географія > Закон
  1   2   3
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про енергозбереження

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 30, ст.283 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 75/94-ВР від 01.07.94,

ВВР, 1994, N 30, ст.284 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274

N 2509-IV ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278

N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.126

N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199

N 760-V ( 760-16 ) від 16.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.301

N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444

N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та

екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань

та організацій, розташованих на території України, а також для

громадян.

У цьому Законі вживаються такі поняття:

"енергозбереження" - діяльність (організаційна, наукова,

практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне

використання та економне витрачання первинної та перетвореної

енергії і природних енергетичних ресурсів в національному

господарстві і яка реалізується з використанням технічних,

економічних та правових методів;

"енергозберігаюча політика" - адміністративно-правове і

фінансово-економічне регулювання процесів видобування, переробки,

транспортування, зберігання, виробництва, розподілу та

використання паливно-енергетичних ресурсів з метою їх

раціонального використання та економного витрачання;

"паливно-енергетичні ресурси" - сукупність всіх природних і

перетворених видів палива та енергії, які використовуються в

національному господарстві;

"раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів" -

досягнення максимальної ефективності використання

паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки

та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на

навколишнє природне середовище;

"економія паливно-енергетичних ресурсів" - відносне

скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється у

зниженні їх питомих витрат на виробництво продукції, виконання

робіт і надання послуг встановленої якості;

енергоефективні продукція, технологія, обладнання - продукція

або метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне

використання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими

варіантами використання або виробництва продукції однакового

споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економічними

показниками; ( Абзац восьмий преамбули в редакції Закону N 3260-IV

( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

енергозберігаючі (енергоефективні) заходи - заходи,

спрямовані на впровадження та виробництво енергоефективних

продукції, технологій та обладнання; ( Абзац дев'ятий преамбули в

редакції Закону N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

енергоефективний проект - проект, спрямований на скорочення

енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання,

регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної

енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та технологій

виробничих процесів; ( Преамбулу доповнено абзацом згідно із

Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

енергетичний аудит (енергетичне обстеження) - визначення

ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та

розроблення рекомендацій щодо її поліпшення; ( Преамбулу доповнено

абзацом згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

менеджмент з енергозбереження - система управління,

спрямована на забезпечення раціонального використання споживачами

паливно-енергетичних ресурсів; ( Преамбулу доповнено абзацом

згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

норми питомих витрат палива та енергії - регламентована

величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для даного

виробництва, процесу, даної продукції, роботи, послуги;

( Преамбулу доповнено абзацом згідно із Законом N 3260-IV

( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів - втрата

паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними процесами (вид

нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);

( Преамбулу доповнено абзацом згідно із Законом N 3260-IV

( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів -

систематичне, без виробничої потреби, не зумовлене вимогами

технічної безпеки недовантаження або використання на холостому

ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і

теплоустаткування; систематична втрата стисненого повітря, води і

тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів,

теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого

устаткування; недотримання вимог нормативної та проектної

документації щодо теплоізоляції споруд та інженерних об'єктів, яке

призводить до зниження теплового опору огороджувальних

конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон (вид

нераціонального використання паливно-енергетичних ресурсів);

( Преамбулу доповнено абзацом згідно із Законом N 3260-IV

( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

нераціональне (неефективне) використання паливно-енергетичних

ресурсів - прямі втрати паливно-енергетичних ресурсів, їх

марнотратне витрачання та використання паливно-енергетичних

ресурсів понад показники питомих витрат, визначених системою

стандартів, а до введення в дію системи стандартів - нормами

питомих витрат палива та енергії; ( Преамбулу доповнено абзацом

згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

"вторинні енергетичні ресурси" - енергетичний потенціал

продукції, відходів, побічних і проміжних продуктів, який

утворюється в технологічних агрегатах (установках, процесах) і не

використовується в самому агрегаті, але може бути частково або

повністю використаний для енергопостачання інших агрегатів

(процесів);

"нетрадиційні та поновлювані джерела енергії" - джерела, що

постійно існують або періодично з'являються в навколишньому

природному середовищі у вигляді потоків енергії Сонця, вітру,

тепла Землі, енергії морів, океанів, річок, біомаси.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання законодавства про енергозбереження
Метою законодавства про енергозбереження є регулювання

відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і

юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження,

пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням,

зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних

ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій

та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих

технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та

технологічного обладнання, закріплення відповідальності юридичних

і фізичних осіб у сфері енергозбереження.
Стаття 2. Законодавство України про енергозбереження
Відносини у сфері енергозбереження на території України

регулюються цим Законом, іншими актами законодавства України.
Стаття 3. Основні принципи державної політики енергозбереження
Основними принципами державної політики у сфері

енергозбереження є:

а) створення державою економічних і правових умов

заінтересованості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб;

б) здійснення державного регулювання діяльності у сфері

енергозбереження на основі застосування економічних,

нормативно-технічних заходів управління;

в) пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні

господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з

видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням,

виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

г) наукове обгрунтування стандартизації у сфері

енергозбереження та нормування використання паливно-енергетичних

ресурсів, необхідність дотримання енергетичних стандартів та

нормативів при використанні палива та енергії;

д) створення енергозберігаючої структури матеріального

виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та

енергозбереження з урахуванням екологічних вимог, широкого

впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

е) обов'язковість державної експертизи з енергозбереження;

( Пункт "е" статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

є) популяризація економічних, екологічних та соціальних

переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня

у цій сфері;

ж) поєднання методів економічного стимулювання та фінансової

відповідальності з метою раціонального використання та економного

витрачання паливно-енергетичних ресурсів;

з) встановлення плати за прямі втрати і нераціональне

використання паливно-енергетичних ресурсів;

и) вирішення проблем енергозбереження у поєднанні з

реалізацією енергетичної програми України, а також на основі

широкого міждержавного співробітництва;

і) стимулювання раціонального використання

паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва

електричної та теплової енергії (когенерації); ( Статтю 3

доповнено пунктом "і" згідно із Законом N 2509-IV ( 2509-15 ) від

05.04.2005 )

ї) поступовий перехід до масового застосування приладів

обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;

( Статтю 3 доповнено пунктом "ї" згідно із Законом N 3260-IV

( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

й) обов'язковість визначення постачальниками і споживачами

обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями

приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх

наявності; ( Статтю 3 доповнено пунктом "й" згідно із Законом

N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

к) запровадження системи енергетичного маркування

електрообладнання побутового призначення. ( Статтю 3 доповнено

пунктом "к" згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від

22.12.2005 )
Стаття 4. Об'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження
Об'єктами правового регулювання законодавства про

енергозбереження є відносини у сфері функціонування енергетичного

господарства України, проектування, створення та впровадження

наукових та конструкторських розробок, пов'язаних з підвищенням

ефективності використання палива та енергії, інформаційного

забезпечення народного господарства та населення з проблем

енергозбереження, а також у сфері управління та контролю за

використанням паливно-енергетичних ресурсів.
Стаття 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження
Суб'єктами правового регулювання відносин у сфері

енергозбереження є юридичні та фізичні особи, в результаті

діяльності яких здійснюються:

проведення енергозберігаючої політики та заходів щодо

енергозбереження в усіх галузях народного господарства -

промисловості, транспорті, будівництві, сільському господарстві

тощо, соціальній сфері та побуті, а також у сфері міждержавного та

міжнародного співробітництва;

видобування, переробка, транспортування, виробництво,

зберігання та використання всіх видів палива, теплової та

електричної енергії, інших ресурсів природного чи штучного

походження в частині використання паливно-енергетичних ресурсів;

( Абзац третій статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

проведення енергетичного аудиту; ( Статтю 5 доповнено абзацом

згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

виробництво та поставка енергетичного та енергоспоживаючого

обладнання, машин, механізмів, конструкційних, будівельних

матеріалів та іншої продукції, приладів обліку, контролю і

регулювання витрачання енергоресурсів;

науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні,

спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, ремонтні та інші види

робіт і послуг, пов'язані з підвищенням ефективності використання

та економії паливно-енергетичних ресурсів;

роботи, пов'язані з розвитком і використанням нетрадиційних

поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів,

процесів заміщення дефіцитних видів палива;

визначення пріоритетних напрямів екологічно чистої енергетики

і створення нових джерел енергії та видів палива;

інформаційне забезпечення народного господарства та населення

з проблем енергозбереження і використання нових джерел енергії та

видів палива;

створення ефективних систем управління та засобів контролю за

енергозбереженням.
Стаття 6. Державні цільові та інші програми енергозбереження

{ Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV

( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
Для проведення ефективної цілеспрямованої діяльності держави

щодо організації та координації дій у сфері енергозбереження

розробляються та приймаються державні цільові, регіональні,

місцеві та інші програми. { Частина перша статті 6 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

Порядок та умови розробки державних цільових програм

енергозбереження визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }
Стаття 7. Освіта і виховання у сфері енергозбереження
Виховання ощадливого ставлення до використання

паливно-енергетичних ресурсів забезпечується шляхом навчання і

широкої популяризації та пропаганди економічних, екологічних і

соціальних переваг енергозбереження.

Знання у сферах енергозбереження та екології є обов'язковими

для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням

паливно-енергетичних ресурсів.

Навчальні заклади включають до навчальних програм відповідні

курси з питань енергозбереження.
Стаття 8. Наукові дослідження
Держава забезпечує умови для проведення систематичних

комплексних досліджень у сфері енергозбереження для розробки

наукових основ створення новітніх енергозберігаючих процесів і

технологій.
Стаття 9. Управління у сфері енергозбереження
Управління у сфері енергозбереження спрямоване на

забезпечення потреб народного господарства та населення України в

паливі, тепловій та електричній енергії на основі раціонального

використання енергоресурсів, скорочення всіх видів втрат

паливно-енергетичних ресурсів, здійснення функцій державної
  1   2   3

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка