Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та


НазваКонспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та
Сторінка2/21
Дата20.03.2013
Розмір3.07 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Фізика > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3. Роль і місце ЦО в загальній системі оборонних заходів

Кожна людина у випадках аварій, катастроф, стихійних лих повинна вміти захистити себе, свою родину і надати допомогу потерпілим. Необхідність цього вимагає саме життя, наша дійсність.

Науково-технічний прогрес значно збільшив можливості виробництва, але приніс із собою техногенну та екологічну небезпеки для людини і навколишнього середовища. Більшість регіонів держави підпадають під вплив небезпечних при-родних явищ. От чому кожний з нас повинен добре знати способи й методи збе-реження здоров’я і життя.

У Законі України про ЦО сказано: «ЦО України – це державна система управ-ління, сил і засобів, які створюються для організації й забезпечення захисту насе-

15

лення від наслідків НС».

Громадяни України мають право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й господарювання гарантій із забезпечення його реалізації.

Серед заходів захисту населення особливо важливим є оповіщення, що покладається на органи ЦЗ. З метою оповіщення населення із січня 1989 р. в Україні встановлений єдиний сигнал «Увага всім», що подається включенням сирен, гудків підприємств, гудків транспортних засобів

Почувши сигнал, населення зобов’язано включити радіо, радіотрансляційні й телевізійні приймачі, прослухати екстрене повідомлення зі штабу ЦЗ промисло-вого об’єкта або управління з надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної адміністрації.

В екстренному повідомленні, що передається протягом не менше 5 хвилин, надається інформація про НС і дії населення при ній.

Можливими видами інформації в НС мирного часу є:

 • аварія на АЕС;

 • аварія на ХНО (хімічно-небезпечні об’єкти);

 • можливість землетрусу, повені;

 • штормове попередження.

Можливими видами інформації в НС воєнного часу є:

 • повітряна небезпека;

 • відбій повітряної небезпеки;

 • загроза хімічного зараження;

 • загроза радіоактивного зараження.

Завдання ЦЗ випливають з НС мирного і воєнного часу. Завдання ЦО викладені в Законі України від 24 березня 1999 року: • попередження виникнення НС техногенного походження і вжиття заходів, які зменшують збитки у випадку аварії, катастрофи, стихійного лиха;

16

 • оповіщення про загрозу НС у мирний і воєнний час;

 • захист населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосу-вання сучасних засобів ураження;

 • організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійних лих у воєнний час;

 • організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • створення систем аналізу і прогнозованого управління, оповіщення та зв’язку, спостереження й контролю для стійкого функціонування об’єктів в НС мирного і воєнного часу;

 • підготовка й перепідготовка керівного складу ЦЗ, його органів управління й сил, навчання вмінню застосувати ЗІЗ (засоби індивідуального захисту) і діям в НС.

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ Блок 1.1. Лекція № 2. Законодавство України про цивільну оборону

План

 1. Закон України про цивільну оборону.

 2. Нормативно-правова база ЦО.

 3. Права й обов’язки робітників, службовців та населення у світлі вимог закону про ЦО України.

 4. Структура й організація ЦО на об’єктах.

1. Закон України про цивільну оборону Кожен має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха й на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування.

Держава як гарант цього права створює систему ЦО, яка має своєю метою

17

захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, еко-логічного, природного і воєнного характеру.

Закон України про цивільну оборону складається з п’яти розділів.

У першому розділі Закону говориться, що ЦО є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків НС техногенного, екологічного, природного й воєнного характеру.

Систему ЦО складають:

 1. органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов’язані з безпекою і захистом населення, попередженням і діями в НС;

 2. органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міні-стерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування;

 1. сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;

 1. фонди фінансових, медичних і матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок НС;

 1. системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення;

 1. спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повно-важень якого віднесено питання ЦО;

 2. курси й навчальні заклади з підготовки і перепідготовки фахівців і населення з питань ЦО.

Згідно із Закону ця система повинна реагувати на НС, бо НС – це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епіфітотією (розповсюдження інфекційних хворб рослин), великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Попередження соціально-політичних, міжнаціональних конфліктів, масових безпорядків і дії щодо ліквідації їх наслідків до компетенції органів управління і сил ЦО не входять.

18

Слід відзначити, що заходи ЦО поширюються на всю територію України, всі верстви населення, а відповідальність за їх виконання здійснюється за територі-ально-виробничим принципом.

До завдань ЦО України входить:

 • попередження НС техногенного й природного характеру і ліквідація їх наслідків;

 • своєчасне оповіщення населення про загрозу і виникнення НС у мирний і воєнний час;

 • захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихій-ного лиха й застосування засобів ураження;

 • організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихій-ного лиха і у воєнний час;

 • створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у НС мирного і воєнного часу;

 • підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в НС.

Керівництво ЦО України покладається на Кабінет Міністрів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядку-вання.

Начальником ЦО України є Прем’єр-Міністр України.

Безпосереднє виконання завдань ЦО здійснюється постійно діючими органами управління у справах ЦО, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами й службами ЦО.

Завдання, функції та повноваження органів управління у справах ЦО визна-чаються цим Законом і Положенням про органи управління у справах ЦО, яке за-тверджується Кабінетом Міністрів України.

19

Органи управління у справах ЦО, які входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування. В обов’язки Кабінету Міністрів України входить:

 1. забезпечити здійснення заходів щодо попередження НС та ліквідації їх наслідків;

 1. розподілити міста і території за групами, а юридичних осіб – за категоріями щодо реалізації заходів з ЦО;

 2. створити резерви засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) і майна ЦО, матері-ально-технічних та інших фондів на випадок НС у мирний і воєнний час;

 3. вжити заходи щодо забезпечення готовності органів управління у справах ЦО, сил і засобів ЦО до дій в умовах НС;

 4. створити єдину систему підготовки органів управління у справах ЦО, сил ЦО та населення до дій в умовах НС;

 5. визначити порядок створення спеціалізованих професійних та невоєнізованих аварійно-рятувальних служб;

 6. визначити порядок підготовки й проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Зброй-них Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням військової техніки;

 7. координувати діяльність аварійно-рятувальних служб; залучати аварійно-ряту-вальні служби до ліквідації НС за межами території України.

Створено спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання ЦО:

 1. бере участь у реалізації державної політики у сфері ЦО, захисту населення і територій від наслідків НС техногенного та природного характеру, а також попередження цих ситуацій;

 1. організовує розроблення і здійснення відповідних заходів із ЦО;

 1. керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління у справах ЦО та спеціалізованих формувань військами ЦО;

 2. здійснює контроль за виконанням вимог ЦО, станом готовності сил і засобів ЦО для проведення невідкладних робіт для попередження та ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру;

20

 1. координує діяльність центральних органів виконавчої влади, місцевих держав-них адміністрацій, виконавчих органів місцевих Рад і юридичних осіб щодо ліквідації наслідків НС техногенного й природного характеру;

 2. здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення НС, забезпечує належне функціонування відомчих територіальних і локальних систем оповіщення;

 3. навчає населення, представників органів управління і сил ЦО з питань захисту і дій у НС;

 1. організовує фінансове і матеріально-технічне забезпечення військ ЦО;

 1. створює підприємства з виробництва спеціальної техніки, засобів захисту насе-лення і контролю тощо.

Керівництво підприємств, установ і організацій повинно забезпечити своїх працівників засобами індивідуального й колективного захисту, організовує здій-снення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків НС і забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з ЦО і несе пов’язані з цим матеріальні й фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених законодав-ством.

Власники небезпечних об’єктів відповідають за захист населення, яке про-живає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на їх об’єктах.

Про сили ЦО

Силами ЦО є її війська, спеціалізовані й невоєнізовані формування.

Війська ЦО підпорядковуються керівникові спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання ЦО.

Війська ЦО виконують завдання з попередження та ліквідації наслідків НС техногенного та природного характеру відповідно до Законів України «Про захист населення і територій від НС техногенного та природного характеру», «Про ава-рійно-рятувальні служби», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про Збройні Сили України».

Умови залучення частин та підрозділів Збройних Сил України, інших війсь-кових формувань, утворених відповідно до законів України, до ліквідації наслідків

21

НС техногенного та природного характеру визначаються Президентом України відповідно до Конституції України, Законів України «Про правовий режим над-звичайного стану» та «Про Збройні Сили України». Кількість і чисельність частин і підрозділів цих військ визначаються з урахуванням потреб і особливостей регіону призначення.

Комплектування військ ЦО здійснюється на підставі Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», а також за контрактом.

Застосування спеціалізованих формувань для дій за призначенням здійсню-ється згідно з Положенням про ЦО України, яке затверджує Кабінет Міністрів України.

Комплектування спеціалізованих формувань ЦО здійснюється за контрактом з числа фахівців, які мають досвід роботи у НС.

До невоєнізованих формувань ЦО зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей віком до 8 років, жінок з середньою і вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років, і осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.

Для забезпечення заходів з ЦО, захисту населення і територій від наслідків НС та проведення спеціальних робіт у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на підприємствах, в уста-новах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування створю-ються спеціалізовані служби ЦО енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, оповіщення і зв’язку, протипожежні, торгівлі й харчування, технічні, транспортного забезпечення та ін. Для проведення евакуаційних заходів в умовах НС на базі місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії.

Організаційні засади створення служб ЦО та евакуаційних органів, їх зав-дання, функції і повноваження визначаються Положенням про ЦО України.

Контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ЦО органами вико-навчої влади і органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування здійсню-

22

ється центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від НС техногенного та природного харак-теру.

Матеріально-техничне забезпечення ЦО

Фінансування заходів з ЦО здійснюється за рахунок державного й місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування згідно із законодавством України.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування відраховують кошти на проведення заходів щодо навчання та захисту населення і територій, включаючи витрати на утримання і підготовку територіальних органів управління у справах ЦО та форму-вань ЦО, призначених для ліквідації наслідків НС, згідно із законодавством України.

Фінансування заходів з ЦО, що потребують капітальних вкладень (вклю-чаючи будівництво захисних споруд, складів для зберігання техніки та майна ЦО, створення пунктів управління, систем зв’язку та оповіщення), здійснюється від-повідно до загального порядку фінансування капітального будівництва.

Потреби ЦО у військовій техніці, приладах і спеціальному майні задово-льняються центральними органами виконавчої влади, уповноваженими з питань матеріальних ресурсів та економіки з оплатою замовником виробникам вартості виділених матеріальних ресурсів.

Продукція для потреб ЦО виготовляється на умовах державного замовлення. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання ЦО, є державним замовником продукції, послуг та робіт для забезпечення потреб ЦО відповідно до Закону України «Про поставки про-дукції для державних потреб».

Війська ЦО утримуються за рахунок державного бюджету.

Військовослужбовці ЦО у питаннях грошового та інших видів забезпечення користуються всіма правами і пільгами відповідно до Закону України «Про соці-альний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інших норма-тивно-правових актів.

23

Оплата праці працівників органів управління ЦО здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України місцеві органи виконавчої влади забезпечують органи управління у справах ЦО транспортними засобами службовими, господар-ськими і підсобними приміщеннями,складськими площами.

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства України з питань ЦО, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Міжнародне співробітництво України в галузі ЦО

Співробітництво з іншими державами в галузі ЦО здійснюють Кабінет Міністрів України і центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого віднесено питання захисту населення і територій від НС техногенного та при-родного характеру в межах прав і повноважень, передбачених законодавством.

Співробітництво здійснюється з питань обміну досвідом ЦО і ліквідації наслідків НС, створення і оснащення сил ЦО, спільних дій в разі НС.

Кабінет Міністрів України приймає рішення про участь України в Міжна-родній організації ЦО та в операціях європейських держав з подання допомоги в разі стихійного лиха.

Закон підписав президент України Л. Кравчук в м. Київ, 3 лютого 1993 р. під № 2974-XII. Про це було повідомлено у Відомостях Верховної Ради (ВВР), 1993, № 14, ст. 124. Із змінами, внесеними згідно із Законами № 555-XIV від 24.03.99, ВВР, 1999, № 19, ст. 171, № 2470-III від 29.05.2001, ВВР, 2001, № 32, ст. 172, № 1419-IV від 03.02.2004, ВВР, 2004, № 19, ст. 259, цей Закон діє і тепер.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Класна година 5 клас
Мета. Ознайомлення учнів з поняттям «Цивільна Оборона»; з основними завданнями ЦО, з природними та техногенними явищами, їх характеристиками...
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА) УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ ЇЇ ВЕДЕННЯ
Органи управління, аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна оборона» / укладачі: Г. М. Харамда, С. Т. Сусло,...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ЧАСТИНА 2 ПЛАНОВІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕРЕЖІ
Лісевич М. П., Ільків Є. Ю Геодезія. Планові геодезичні мережі.: Конспект лекцій.Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. 131с
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка