КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Сторінка1/13
Дата10.07.2013
Розмір1.6 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів економічних спеціальностей

усіх форм навчання
Затвержено

на засіданні кафедри економіки як конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз».

Протокол № 9 від 11.01.2012.

Суми

Сумський державний університет

2012

Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 151 с.

Кафедра економіки

ЗМІСТ

С.

Вступ…………………………………………………………...

5

1. Суть та зміст проектного аналізу…………………………

7

1.1 Предмет і мета проектного аналізу…………………..

1.2. Концепція проектного аналізу……………………….

1.3 Принципи проектного аналізу………………………..

7

8

10

2. Концепція проекту………………………………………….

11

2.1 Поняття проекту……………………………………….

2.2 Основні ознаки проекту……………………………….

2.3 Класифікація проектів…………………………………

2.4. Середовище проекту………………………………….

2.5 Учасники проекту……………………………………...

2.6. Економічна взаємозалежність проектів……………..

11

12

13

17

19

21

3. Життєвий цикл проекту……………………………………

23

3.1 Поняття життєвого циклу проекту…….……………..

3.2 Передінвестиційна фаза проекту……………………..

3.3 Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту……….

23

24

30

4. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі…………..

34

4.1 Поняття явних і неявних вигод і затрат………………

4.2 Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі………………………………….…………

4.3 Визначення вигод у проектному аналізі……………..

4.4 Поняття затрат у проектному аналізі…………………

34
36

37

38

5. Цінність грошей у часі……………………………………..

41

5.1 Поняття майбутньої і теперішньої вартостей……….

5.2 Номінальна та реальна процентні ставки……………

5.3 Фактори, що впливають на вартість грошей………..

41

43

45

6. Грошовий потік……………………………………………..

46

6.1 Грошові потоки та їх використання в проектному аналізі………………………………………………………….

6.2 Вплив амортизації на величину грошового потоку..

46
57

7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень……………………………………………..


59

7.1 Принципи оцінки ефективності проектних рішень….

7.2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв………………………………………………………..

7.3. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки…………………………………………………………..

7.4 Неформальні процедури відбору та оцінки проектів..

7.5 Управління структурою витрат за проектом………..

7.6 Поняття і розрахунок беззбитковості проекту………

7.7 Використання операційного левериджу для прийняття проектних рішень…………………………………

7.8 Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін…………………………………………………..…………

59
60
70

72

77

81
85
86

8. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності……………………………………………...


90

8.1 Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків……………………………………………..

8.2 Причини виникнення та наслідки проектних ризиків.

8.3 Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів………………………………………………………..

8.4. Методи зниження ризику…………………………….


90

95
97

106

9. Маркетинговий аналіз……………………………………...

108

10. Технічний аналіз…………………………………………..

116

11. Інсититуційний аналіз…………………………………….

124

12. Екологічний аналіз………………………………………..

129

13. Соціальний аналіз…………………………………………

134

14. Фінансовий аналіз…………………………………………

136

14.1 Мета і завдання фінансового аналізу………………..

14.2 Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту………………………………………..

136
139

15. Економічний аналіз……………………………………….

143

16. Організація підготовки і здійснення проекту…………...

145

Список літератури…………………………………………….

151


ВСТУП


Місце і роль дисципліни у підготовці спеціалістів

Проектний аналіз є однією із профільних дисциплін підготовки спеціалістів, які будуть працювати в ринкових умовах і формувати виробничі й фінансові плани з урахуванням проектних завдань бізнес-планів на найближчу й більш віддалену перспективу, визначаючи їх інвестиційне забезпечення й економічні доцільність та ефективність.

Ефективне використання методів проектного аналізу потребує не лише правильного розуміння його суті, але й глибокого вивчення методології, яку необхідно застосовувати для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє здійснювати вибір і приймати рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Освоєння методики розроблення концепції проекту і визначення його життєздатності на основі аналізу виробничого управлінського і фінансового обліку з урахуванням наявних проблем у діяльності реформованих підприємств та інших виробничих формувань, дозволяє набути не лише досвіду цієї роботи, але й визначити пріоритетність інвестицій, уникати можливих ризиків і банкрутства в практичній діяльності.
Мета і завдання вивчення курсу

Основним завданням проектного аналізу як внутрішньої складової процесу управління проектом є досконале вивчення методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту. Освоєння методології та методів проектного аналізу дозволяє аналітику давати оцінку в кількісному і якісному визначенні всіх приватних і суспільних витрат і з'ясувати вплив проекту на результати діяльності підприємства, в необхідних випадках переглядати його основні параметри на підставі аналізу відхилень у використанні ресурсів за часом і якістю.
Вимоги щодо знань та вмінь, набутих унаслідок вивчення дисципліни

Оволодіння методологією проектного аналізу і його концепцією є необхідною передумовою визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішення про реалізацію проекту. Це дозволяє сконцентруватися на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різнобічних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників), економіки підприємства, організацій, які беруть участь у здійсненні проекту, природного, соціального і зовнішнього середовищ, в яких здійснюватиметься проект.

Крім того, застосування набутих знань для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів дозволяє здійснювати вибір і приймати перевірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

1. СУТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ


1.1 Предмет і мета проектного аналізу
Проектний аналіз – це методологія, що застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє, у свою чергу, здійснювати вибір і приймати перевірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Проектний аналіз базується на передумові, що успішні проекти ведуть до поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства як у цілому, так і його складових. Тому метою курсу «Проектний аналіз» є надання системного уявлення про принципи, методи й засоби прийняття рішень, які дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Проект – одноразовий комплекс взаємозв'язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями впродовж заданого періоду часу.

Основні ознаки проекту:

 1. Кількісна вимірюваність (усі витрати та вигоди визначаються кількісно, тобто аналітик дає оцінку проекту, спираючись на цифри);

 2. Часовий горизонт (кожний проект обмежується у часі);

 3. Цільова спрямованість (проект завжди спрямований на досягнення якоїсь конкретної мети, задоволення якоїсь потреби);

 1. Життєвий цикл (кожний проект проходить у своєму розвитку форми від задуму до реалізації);

 2. Існування в певному зовнішньому середовищі;

 3. Системне функціонування проекту, елементний склад.

Класифікація проектів:

 • за класом (склад і структура самого проекту та його предметна галузь): монопроект, мультипроект, мегапроект;

 • за типом (основні сфери діяльності, в яких здійснюється проект): технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний;

 • за видом: інвестиційний, інноваційний, дослідження і розвитку, освітній, комбінований;

 • за тривалістю: короткострокові (до 3 років), середньострокові (3-5 років), довгострокові (понад 5 років);

 • за масштабом (розміри проекту, кількість учасників, ступінь впливу на навколишнє середовище): дрібні, середні, великі, дуже великі;

 • за ступенем складності: прості, складні, дуже складні.1.2. Концепція проектного аналізу
Проектний аналіз базується на порівнянні вигод і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, при цьому їх оцінка здійснюється у грошовому виразі.

Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Одним із головних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків. За такою оцінкою проекту виникають ускладнення, пов'язані, по-перше, з різним часом отримання вигод та здійснення витрат, по-друге, кількісним та якісним виміром реальних результатів проекту.

Проектний аналіз надає можливість перегляду значущості різних аспектів та їх впливу на результати проекту. Тому роль аналітика досить часто виходить за межі аналізу проекту, і його зусилля спрямовуються на розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, що наявні в суспільстві на даному етапі.

Отже, концепція проектного аналізу концентрується на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників); економіки в цілому; організацій, які беруть участь у здійсненні проекту; природного та соціального зовнішнього середовищ, в яких здійснюватиметься проект. Подібні методики спрямовані на те, щоб розроблений проект був доцільним з економічного та технічного поглядів, враховуючи при цьому не лише технологічні або суто технічні аспекти проекту, але й системи управління фінансуванням, а також загальну довготривалість результатів проекту.

Концепція проектного аналізу надає системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів, а також механізм управління його життєвим циклом. Тобто проектний аналіз розглядається як складова управління проектом.

Управління проектом складається з:

 • розроблення проекту – збір і аналіз даних стосовно проекту та вибір проекту на визначений момент;

 • формулювання проекту – визначення та ранжування за пріоритетністю відповідних потреб з чіткою постановкою мети і визначенням результатів;

 • експертизи проекту – проведення експертизи за всіма аспектами, прийняття рішення про доцільність реалізації проекту;

 • моніторингу проекту після його впровадження та порівняння отриманих результатів з початковим завданням;

 • здійснення проекту – аналіз відхилень за ресурсами, часом, якістю.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Я Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки...
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
1. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЛЮДСТВА
Політологія” для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання /Укл. М.І. Кравченко, О. В. Пономаренко, Т. Б. Селєзньова/ – Славутич:...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Цивільне право" для студентів...
Рецензенти: Начальник кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних...
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Економічна теорія. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання – Луцьк: ЛНТУ, 2011. –...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для курсантів/слухачів очної та заочної форм навчання...
Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства: Комплекс навчально-методичного забезпечення частина 1:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка