ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"


Скачати 55.88 Kb.
НазваВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"
Дата20.05.2013
Розмір55.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
УДК ...
Ю.А. Шумилов, Б.В. Клименко
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
У ЖУРНАЛІ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Текст анотації українською мовою, до 5 рядків (для громадян України).
Текст аннотации на русском языке, до 5 строк.


ВСТУП

У журналі публікуються результати досліджень
і огляди у області електричних машин і апаратів, сильних магнітних полів, електричних станцій, електричного транспорту та теоретичної електротехніки, що не публікувалися раніше, методичні матеріали за напрямами підготовки "Електротехніка і електротехнології" та "Електромеханіка", а також інформаційні матеріали за профілем журналу.

Редакція звертає увагу авторів – здобувачів наукових ступенів та вчених звань на необхідність структурування статей згідно з вимогами, наведеними у Постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 р., №7-05/1, п. 3 (див. ЕіЕ 2003’1).

Пакет документів, що направляється в редакцію повинен містити наступні складові.

1) У друкованому вигляді:

– стаття або інформаційний матеріал (1 прим.) на аркушах паперу формату А4 густиною 80 – 90 г/м2, віддрукований на лазерному принтері з роздільною здатністю не менше 300 dpi;

– акт експертизи з печаткою (для громадян України). Офіційний лист з проханням опублікувати статтю (для громадян зарубіжних країн);

– рецензія (підписується доктором наук і засвідчується печаткою);

– копія документа про оплату за публікацію.

2) В електронному варіанті:

– стаття або інформаційний матеріал, виконаний
у відповідності до даних вимог (без колонтитулів
та нумерації сторінок);

– анотація англійською мовою (автори, назва статті, анотація, ключові слова);

– відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові повністю, дата народження, назва організації, посада, поштова адреса, вчений ступінь, вчене звання, контактні телефони, факс, e-mail).

Анотація та відомості про авторів оформлюються у вигляді окремого документа Microsoft Word
з довільним форматуванням.

Оригінал статті або інформаційних матеріалів готується тільки з використанням редактора Microsoft Word однією з трьох мов: українською, російською або англійською.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Всі розділи підготовленої в редакторі Microsoft Word 97 – 2003 статті повинні мати поля: зліва, справа, зверху – по 2 cм, знизу – 2,5 cм. Заповнення останньої сторінки повинно бути не менше 80%.

Видавниче оформлення статті містить такі елементи:

– код УДК (10 pt вирівнювання зліва);

– список авторів (ініціали, прізвище(а), 10 pt вирів­нювання зліва);

  • назва статті (Times New Roman 12 pt, жирний, вирівнювання зліва, заголовні букви, перенесення слів не допускається);

  • анотації статті українською (обов'язково тільки для громадян України) і російською мовою, обсягом до 5 рядків кожна, оформляються шрифтом Times New Roman 9 pt, жирний, курсив;

  • основний текст статті;

  • список літератури;

  • дата надходження рукопису у редакцію;

  • додаткові відомості про авторів.

Елементи статті розділяються інтервалами в один рядок 10 pt.
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Текст розміщується у двох колонках, відстань між якими 0,5 см. Абзацні відступи – 0,75 см. Текст набирається шрифтом Times New Roman 10 pt з одиночним міжрядковим інтервалом. Допускається розділення тексту на розділи. Назва розділу оформляється заголовними буквами і центрується, нумерація – не обов'язкова (розділи ВСТУП, ВИСНОВОК, а також СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ не нумеруються). Перед назвою розділу вставляється один порожній рядок.

Рисунки і таблиці допускається розміщувати
в одній колонці. Назви рисунків і таблиць (9 pt) розташовуються по центру.

Таблиця 1

Розміри полів тексту статті

Поле зліва

20 мм

Поле справа

20 мм

Поле зверху

20 мм

Поле знизу

25 мм

Рисунки оформляються як окремі об'єкти, виконуються в редакторі рисунків Microsoft Word або вставляються в текст статті у форматі bmp або jpg.

Розташування рисунка поверх тексту і застосування альбомної орієнтації не допускається.Рис.1. Функціональна схема пристрою

Математичні формули створюються у вигляді окремих об'єктів тільки в редакторі формул Microsoft Equation, розташовуються по центру і нумеруються в межах статті, номер притиснутий до правої сторони колонки. За формулою має слідувати розділовий знак,
а якщо формула містить пояснення, то вони повинні починатися з нового абзацу із слова "де" без відступу

(1)

де - …, - …

Настройки редактора формул для меню "Розмір" та "Стиль" символів представлені нижче:Кирилічні символи у формулах повинні бути виконані в стилі "Текст".

Щоб уникнути різного роду накладень символів у формулах не рекомендується застосовувати символ ділення /, літеру , а також змінювати розмір об'єкту формули. Крім того, бажано використовувати символ множення у вигляді крапки.

Великі вирази і рівняння необхідно записувати
у декілька рядків. (2)

Символи у формулах і в тексті статті повинні мати однакові зображення. Об‘єкти Microsoft Equation
у тексті статті розташовувати небажано.

Список літератури розміщується після основного тексту. Розмір шрифту – 9 pt. Після відступу одного порожнього рядку (10 pt) від основного тексту по центру колонки розташовують слова СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Нумерація джерел – у порядку посилань по тексту або в алфавітному порядку, після номеру ставиться крапка.
ВИСНОВОК

Якщо Ви робите посилання на формули, рисунки, таблиці або літературу, необхідно використовувати наступні позначення: (1), (1) і (2), (1) – (4); рис. 1, рис. 1,а, рис. 1 і 2; табл. 1, табл. 1 і 2; [1], [1 – 3, 5].
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. P.B. Johns, "A symmetrical condensed node for the TLM method", IEEE Trans. Microware Theory Tech., vol. MTT-35, Apr. 1997, pp. 370-377.

2. Шимони К. Теоретическая электротехника. – М.: Мир, 1964. – 272 с.

3. Лавров В.Я. Численно-аналитический метод расчета помехонесущих магнитных полей // Техн. электродинамика. – 1983. - № 61. - С. 18-21.

4.  Пат. 14813 А Україна. МКИ G 01 R 33/24. Спосіб визначення залишкової та індукованої складових компонента магнітної індукції статичного зовнішнього магнітного поля феромагнітного виробу / А.В. Єрисов, В.С. Лупіков, В.Ю. Розов та ін.— №95125251; Заявлено 12.12.95; Опубл. 30.06.97. Бюл. №3. — 6 с.

5. Минкевич А.В. Физическое пространство — время и релятивистская космология // Тез. докл. 10-й Росссийск. Гравитац. конф. "Теоретические и экспериментальные проблемы общей теории относительности и гравитации" (г. Вла­димир, 20-27 июня 1999 г.). — М.: РГО, 1999. — с. 84.

Після списку літератури, через інтервал в один рядок розміром 10 pt, мовою оригіналу вказують дату надходження статті в редакцію журналу (розмір 9 pt, курсив, розташування по правому краю). Наприклад:

Поступила 20.05.2013


або

Надійшла 20.05.2013Наприкінці статті наводять додаткові дані про авторів статті, наприклад:
Шумилов Юрий Андреевич, д.т.н, проф.

Национальный технический университет Украины, "Киевский политехнический институт",

кафедра электромеханики,
Украина, 03056, Киев, пр. Победы, 37,

тел. (044) 241 76 38, e-mail: yuriy2007@voliacable.com

Клименко Борис Володимирович, д.т.н, проф.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, НТУ "ХПІ", кафедра "Електричні апарати"

тел. (057) 707-62-81, e-mail: kbv@kpi.kharkov.ua
Недотримання авторами наведених вище вимог може затримати редакційну підготовку статті.


Схожі:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЖУРНАЛІ...
З метою максимального наближення до вимог Міждержавного стандарту ГОСТ 5-98 декілька змінюється видавниче оформлення статей в журналі...
Вимоги до оформлення матеріалів конференції
ЗИМОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ВИДАТНИМ ВЧЕНИМ В ГАЛУЗІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ
Додаток Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання
Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською мовою й оформлені таким чином
Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано...
«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному...
Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Вимоги до оформлення тез
Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки слід указати П.І. Б., науковий ступінь і вчене звання автора, місце роботи
Варіанту № студента за списком в журналі групи НЕОБДХІДНО: Надати...
Карбукова місцевий суд скасував своє рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, повторно розглянув справу по суті і постановив...
Схема оформлення статей
Національна академія оборони України, Київ (кегль – 12 пт, накреслення – курсив)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій»,ДСТУ ГОСТ 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Реферат (при необхідності)
Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) України та вимоги щодо оформлення звітів у сфері науки та техніки, які висуваються Державним стандартом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка