ЗВІТ незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 141.34 Kb.
НазваЗВІТ незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Дата22.04.2013
Розмір141.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КАПІТАЛ-СТАНДАРТ»

за 2011 рік

Учасникам

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КАПІТАЛ-СТАНДАРТ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.


Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір № 43-2012-А від 12.03.2012р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 16.03.2012р.; Закінчення проведення аудиту – 29.03.2012р.


Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ»


Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ»

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49094, Дніпропетровська область,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 38

Код ЄДРПОУ

32510396

Реєстраційні дані: 

08.07.2003р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №725967. Місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

Основний вид діяльності за КВЕД:

67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями

65.23.0 – Інше фінансове посередництво

67.13.0 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Керівник:

Пікуш Людмила Станіславівна

Контактний телефон:

(0562) 385227


ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариством у складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість у сумі 144 тис. грн., відносно якої існує суттєва невизначеність щодо іі повернення. Резерв сумнівних боргів Товариством не створювався.
Товариством у Звіті про фінансові результати у складі витрат поточного року враховані витрати минулих періодів на суму 232 тис. грн.
Товариством у звітному періоді здійснено виправлення помилок попереднього звітного періоду на суму 275 тис. грн. Документів, що підтверджують обгрунтованість здійснених Товариством виправлень, не надано.
Товариством у Балансі відображено фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі в сумі 12298 тис.грн. Фактично на дату балансу Товариством зазначені фінансові інвестиції відображаються за собівартістю, без урахування зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування.
Висловлення думки

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-СТАНДАРТ» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».
1. Активи
За станом на 31.12.2011р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року збільшились у 1,5 рази і відповідно складають 2542390 тис. грн.
Збільшення активів відбулося в основному за рахунок збільшення поточних фінансових інвестицій на суму 252541 тис. грн. та суми дебіторської заборгованості за виданими авансами на 633368 тис. грн.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. збільшились до рівня 2341416 тис. грн., тобто у 1,6 рази.
Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 175897 тис.грн. та зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів на суму 757301 тис.грн.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
3. Власний капітал
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

200000

Нерозподілений прибуток

974


Збільшення власного капіталу відбулось за рахунок збільшення розміру статутного капіталу.
4. Вартість чистих активів
На нашу думку вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 200974 тис. грн.
5. Сплата статутного капіталу
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 16\12-1 від 16.12.2011р., зареєстрованого 22.12.2011р., номер запису 12241050016025771).

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний фонд Товариства становить 200000000,0 (Двісті мільйонів) гривень.
Протягом звітного періоду відбулося збільшення розміру статутного капіталу.
Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства №16/12-1 від 16 грудня 2011 року учасники вирішили збільшити статутний капітал Товариства на 100000000,0 (Сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень до 200000000,0 (Двісті мільйонів грн. 00 коп.) гривень за рахунок прийняття до складу учасників Товариства:

- компанію МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД із вкладом до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів у національній валюті в сумі 40000000,0 (Сорок мільйонів) гривень, що за курсом НБУ на дату зборів (7,9899 гривень за 1 долар США) складає 5006320,48 доларів США;

- компанію НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД із вкладом до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів у національній валюті в сумі 40000000,0 (Сорок мільйонів) гривень, що за курсом НБУ на дату зборів (7,9899 гривень за 1 долар США) складає 5006320,48 доларів США;

- компанію НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД із вкладом до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів у національній валюті в сумі 20000000,0 (Двадцять мільйонів) гривень, що за курсом НБУ на дату зборів (7,9899 гривень за 1 долар США) складає 2503160,24 доларів США.
Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 22 грудня 2011 року (номер запису 12241050016025771).
Станом на 28.12.2011 року суму, на яку збільшено статутний капітал Товариства, сплачено в повному обсязі грошовими коштами. Грошові кошти внесено учасниками на поточний рахунок Товариства 26500050000854, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Таблиця 2.

п/п

Учасник

Частка у статутному фонді, %

Сума внеску до статутного фонду, грн. щодо збільшення статутного фонду

Порядок формування внеску

Реквізити первинного документу

щодо збільшення статутного фонду

1

Компанія НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД

10%

20 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 26.12.2011р., платник Компанія НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД, сума 20000000,0 грн.

2

Компанія НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД

5%

10 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 27.12.2011р., платник Компанія НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД, сума 10000000,0 грн.

3

Компанія НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД ЛІМІТЕД

15%

30 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 2 від 27.12.2011р., платник Компанія НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД, сума 30000000,0 грн.

4

Компанія МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД

10%

20 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 27.12.2011р., платник Компанія МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД, сума 20000000,0 грн.

5

Компанія МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД

10%

20 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 28.12.2011р., платник Компанія МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД, сума 20000000,0 грн.


Розподіл часток статутному капіталі між власниками наведено в Таблиці 3:
Таблиця 3.

Учасник

Частка, %

Сума, грн.

Компанія ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.

10

20000000,00

Компанія ПРІОР МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД

10

20000000,00

Компанія ВІАНОВА ІНВЕСТ ЛЛС

10

20000000,00

Компанія МОДЕНА ХОЛДІНГ ЛЛС

10

20000000,00

Компанія ЛЕКСУС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД

10

20000000,00

Компанія МОНФРЕД ХОЛДІНГЗ ЛТД

20

40000000,00

Компанія НОЛЛАНДА КОНСАЛТІНГ ЛТД

20

40000000,00

Компанія НОМБЕРІЯ ДІВЕЛОПМЕНТ ЛТД

10

20000000,00

Всього

100

200000000,00


6. Фінансовий результат за звітний період
За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 1286579 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) –1273410 тис.грн.
Витрати Товариства за 2011 рік складають 1335745 тис. грн.
Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 1243640 тис. грн., адміністративні витрати – 5308 тис.грн, інші операційні витрати – 17832 тис.грн. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 217 тис.грн.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий збиток у сумі 49166 тис.грн.
Інша інформація
7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:


Показники ліквідності торговців цінними паперами

Нормативне значення показника

Розрахункове значення показника станом на 31.12.2011р.


Висновок

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів

не може перевищувати 10

8,86

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність

не може перевищувати 20

8,87

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність

не може перевищувати 15

5,49

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність

не може перевищувати 30

14,36

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг

не може перевищувати 35

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення


8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.
9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
11. У наслідок того, що критерій щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Директор ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Іонова
29.03.2012 р.
Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка