Керівництву Код ЄДРПОУ: 24511403 Фактична адреса: 69035 м. Запоріжжя, вул. Суворова,4 Аудиторський висновок


Скачати 205.68 Kb.
НазваКерівництву Код ЄДРПОУ: 24511403 Фактична адреса: 69035 м. Запоріжжя, вул. Суворова,4 Аудиторський висновок
Дата22.04.2013
Розмір205.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиПриватний підприємець

Чистік Олена Геннадіївна

Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01.06.1995 року, реєстраційний №2243.

Рішенням АПУ від 21.05.2009 року №202/2 дія продовжена до 01.06.2014 р.

м. Запоріжжя, вул. 40 лет Советской України 92/58

т-н 62-17-61

8-050-486-82-98

Код 2386903867


Вих № 17 від “10 ” квітня 2012 рокуКерівництву

Код ЄДРПОУ: 24511403

Фактична адреса: 69035 м.Запоріжжя, вул. Суворова,4

Аудиторський висновок

/ звіт незалежного аудитора/

Про фінансову звітність

Товариства з обмеженою відповідальністю

Консалтингово-Фінансова компанія «АЛЬЯНС-ВІД»

за 2011 рік.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО:
Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю Консалтингово- Фінансова компанія «АЛЬЯНС-ВІД»

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України-24511403;

Місцезнаходження - 69035 м.Запоріжжя, вул. Суворова,4

Чисельність працівників-1 громадянин України;

Дата державної реєстрації - 09.09.1996 року . Виконавчий комітет Запорізької міської ради № 11031200000000129

Основні види діяльності:

-72.40.0- діяльність пов” язана з банками даних;

-72.30.0.- Оброблення даних.

Ліцензія -АГ № 399437 від 30.11.2010 року, видана ДКЦПФР, строк дії до 30.11.2015 року

ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудиторська перевiрка здiйснена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". , Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), якi затвердженнi рiшенням комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 р. , iнструктивного листа щодо обсягу розкриття емiтентами iнформацiї про аудиторський висновок , який оприлюднюється в офiцiйному друкованому виданнi та розмiщується в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, який затверджений рiшенням ДКЦПФР № 69 вiд 31.01.2008 р.

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об'рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об'рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 р. № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. № 1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Пiд час перевiрки на вибiрковiй основi використовувались данi Головної книги та журналiв-ордерiв за 2011 рiк, данi промiжної квартальної фiнансової звітності та повний комплект фiнансової звiтностi за 2011 р., регiстри бухгалтерського облiку. Ми планували та виконували аудиторську перевiрку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень /стандартів/ бухгалтерського обліку та чинного законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

За повноту та достовірність наданих для перевірки документів, фінансову інформацію та фінансову звітність Товариства відповідальність несе керівництво Товариства-директор Накалюжний М.В.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності товариством, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

a) акти звірок дебіторської заборгованості , сума якої є суттєвою, надані в недостатній кількості.

У той же час допускаємо, що зазначені викривлення можуть бути несуттєвими.
УМОВНО –ПОЗИТИВНА ДУМКА:

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 року, та його фінансові результати за 2011 рік, відповідно до П(С)БО.
ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОI ЗВIТНОСТI ВIДПОВIДНО ДО МСА 700. «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності»
1)РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦII ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ ВIДПОВIДНО ДО НАЦIОНАЛЬНИХ СТАНДАРТIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ.

Необоротні активи.

Станом на 31.12.2011 року основні засоби відсутні. За поточний рік вартість основних засобів зменшилась на 61,0 тис.грн. за рахунок реалізації.

У бухгалтерському обліку забезпечено достовірність оцінки власних основних засобів.

Облік основних засобів відповідає вимогам ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92.

Нарахований знос по вибувшим основним засобам скориговано в розмірі 57,2 та відображено в бухгалтерському обліку.

На протязі звітного періоду забезпечено незмінність методів нарахування зносу (амортизації) згідно ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92.

Станом на 31.12.2011 року інших необоротних активів не має.

Оборотні активи.

Товарно–матеріальні цінності обліковуються за методом FIFO по вартості придбання .

В бухгалтерському обліку підприємства забезпечено незмінність методології відображення господарських операцій протягом всього року. Показники фінансової звітності відповідають бухгалтерському обліку товарно-матеріальних цінностей за їх видами та участю у виробничому процесі згідно з чинним законодавством.

 Виробничі запаси обліковані за вартістю придбання та згруповані по видам. Станом на 31.12.2011 року обліковані виробничі матеріали відсутні.
Облік запасів підприємства відповідає вимогам ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 "ЗАПАСИ" ,затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246.
Поточна дебіторська заборгованість за послуги визнано активом одночасно з визнанням доходу від реалізації послуг та оцінюється за чистою реалізаційною вартістю.

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її погашення з врахуванням платоспроможності дебіторів.

На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість підприємства складає:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги первісною вартістю-48,1 тис.грн. зі строком погашення до 12-ти місяців;

- інша поточна заборгованість-0,2 тис.грн. зі строком погашення

до 12-ті місяців.

Дебіторська заборгованість підтверджена актами звірки в недостатній кількості.

Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 10 "ДЕБІТОРСЬКА АБОРГОВАНІСТЬ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р.237

Документальне оформлення касових операцій відповідає вимогам «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затверджених постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637

Вибірковою перевіркою правильності використання банківських рахунків в національній валюті порушень не виявлено.

Залишки грошових коштів по рахункам у банках підтверджено довідками обслуговуючого банку і відповідають даним синтетичного обліку.

Залишок грошових коштів в національній валюті станом на 31.12.2011 року складає 38,6 тис.грн
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО РЕАЛЬНIСТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ВIДПОВIДНО ДО ВСТАНОВЛЕНИХ НОРМАТИВIВ НАЦIОНАЛЬНИХ СТАНДАРТIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
За термінами погашення Товариство розрізняє поточную та довгострокову кредиторську заборгованість. Протягом року Товариство здійснювало операції з придбання виробничих запасів та послуг у постачальників.

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду :

-кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги-6,9 тис.грн. зі строком погашення до 6-ти місяців;

-з бюджетом-1,1 тис.грн зі строком погашення до 3 місяців;

-інші поточні зобов” язання-0,4 тис.грн зі строком погашення до 12-ти місяців.

У складі кредиторської заборгованості сумнівної та безнадійної заборгованості не виявлено.

 При вибірковій перевірці розрахунків по заробітній платі порушень діючого законодавства України не встановлено. При вибірковій перевірці нарахування та сплати до бюджету податку з доходів громадян із заробітної плати, інших виплат, порушень не визначено. У Товаристві нарахування заробітної плати проводиться відповідно до штатного розкладу та П/С/БО 26 «Виплати робітникам», затвердженого наказом МФУ від 28.10.2003 року №601.Виплата зарплатні здійснюється своєчасно.

 При вибірковій перевірці розрахунків з підзвітними особами порушень діючого законодавства України не встановлено. Підзвітні особи звітують за всіма отриманими авансами вчасно.

 Внутрішньовідомчих та внутрішньогосподарських розрахунків підприємство не проводило.

Станом на 31.12.2011 року забезпечення наступних витрат і платежів не сформовані.

Вибірковою перевіркою встановлено ,що облiк та оцiнка забов’язань здiйснюється вiдповiдно ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 11 "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦII ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ , ЙОГО СТРУКТУРА, ВIДПОВIДНIСТЬ ОБЛIКУ ВИМОГАМ НАЦIОНАЛЬНИХ СТАНДАРТIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ , СПЛАТА ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ

Згідно діючого Статуту Товариства, зареєстрованого 30.11.2010 року №11031050016000129, затвердженого Загальними зборами учасників Товариства /протокол №8 від 23.11.2010р\, розмір статутного капіталу становить 100000 гривень. Статутний капітал поділений на 100 часток, ромір частки становить 1000 грн.

Учасник Малишев С.О. володіє 1000 частками, що становить 100000 гривень.

Сплату внесків на поповнення розміру статутного фонду здійснено грошовими коштами та нематеріальними активами в повному обсязі в установлений законодавством строк та відповідають установчим документам.
Станом на 31 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений розмір статутного фонду складає 100000 грн.

Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 сформовано:

- статутний фонд-100 ,0тис.грн.;

- додатковий капітал-9,8 тис.грн

- нерозподілений прибуток- /30,3/ тис.грн.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 року зменьшився за рахунок отриманого збитку в розмірі 47,6 тис.грн.

Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов’ язань, які призводять до його змін. Я вважаю, що статті розділу 1 пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал підприємства станом на 31.12.2011 року .

Розкриття інформації про власний капітал відповідає вимогам стандарту бухгалтерського обліку №5.
Відповідність чистих активів вимогам законодавства.
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2011 року складають 79,5 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства меньша вiд статутного капiталу. Вимоги п.4 ст.144 Цивильного кодексу України не дотримуються.

Визначення вартості чистих активів проводились на підставі «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», які схвалені рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485.
Особлива інформація.
Зміна складу посадових осіб:

-бухгалтер Билецька О.Б. звільнена згідно наказу №46 від 29.04.2011 року.

-згідно протоколу №9 від 18.03.2011 року загальних зборів учасників прийнято рішення про звільнення Макаренко С.В. з посади директора Товариства. Тимчасово виконуючим обов язки директора Товариства призначен Накалюжний М.В.

-згідно протоколу №10 від 02 червня 2011 року звільнено Накалюжного М.В. з посади виконуючого обов язки директора Товариства. Призначено з 03.06.2011 року тимчасово виконуючим обов язки директора Товариства Попову О.Ю,

-згідно протоколу №11 від 06 червня 2011 року звільнено Попову О.Ю. з посади виконуючого обов язки директора Товариства з 06 червня 2011 року. Призначено тимчасово виконуючим обов язки директора Товариства Накалюжного М.В.

-згідно протоколу №12 від 02 вересня 2011 року звільнено Накалюжного М.В. з посади виконуючого обов язки директора Товариства. Призначено з 05.09..2011 року тимчасово виконуючим обов язки директора Товариства Попову О.Ю,

-згідно протоколу №13 від 14 вересня 2011 року звільнено Попову О.Ю. з посади виконуючого обов язки директора Товариства з 14 вересня 2011 року. Призначено тимчасово виконуючим обов язки директора Товариства Накалюжного М.В.
Рішення Товариства про утворення, припинення його філій, представництв не приймалось.

Рішення вищого органу Товариства про зменшення розміру статутного фонду не приймалось.

Порушення справи про банкрутство товариства, винесення ухвали про його санацію- не приймалось.

Рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства не приймалось.

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента-не приймалось.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦII ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПIДПРИЄМСТВА
На пiдприємствi забезпечено незмiнiсть методiв облiку реалiзацiї послуг та їх собівартості. Для визначення доходу підприємства використовується метод нарахування.

У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності за 2011 рік

Загальний доход Товариства за 2011 рік складає 208,3 тис.грн.

Для обліку доходів було використано рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов язань та господарських операцій підприємств і організацій», затверджених наказом МФУ від 30.11.1999 року №291.

Загальні витрати за 2011 рік складають 250,8 тис.грн.

Для обліку витрат використано рахунки витрат класу 8. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати по рахунках бухгалтерського обліку 8-го класу згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов язань та господарських операцій підприємств і організацій», затверджених наказом МФУ від 30.11.1999 року №291.

Збиток за 2011 рік складає 47,6тис.грн.

Фінансовий результат визначено достовірно та точно, згідно діючого законодавства та нормативних актів.

Облікова политика Товариства, розподіл доходів по группам , здійснено згідно стандарту бухгалтерського обліку 15 «Доход».

Облік доходів та витрат відповідає вимогам положення бухгалтерського обліку №25 «Фінансовий звіт суб єкта малого підприємництва».


Состав та суми витрат, відображених в статях «Інші операційні витрати» та «Інши витрати», здійснено згідно положення бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ (В ТОМУ ЧИСЛI СТАН ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ)

Отримавши належну інформацію та зібравши необхідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки, Аудитор повідомляє, що ним не знайдено доказів про наявність суттєвих розбіжностей між принципами корпоративного управління, які існують в Товаристві, у порівнянні з принципами запровадженими діючим законодавством України. Внутрішній аудит відсутній.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА.

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства відповідно вимог МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ ТОВАРИСТВОМ.
У звітному періоді компанією здійснювались значні (10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) правочини та приймались рішення про здійснення таких правочинів:

Згідно наказу 43 від 28.03.2011 року у зв’ язку зі зменшенням обсягів робіт здійснено продаж основних засобів та малоцінних необоротних активів на загальну суму за первісною вартістю 61,0 тис.грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників.

Рішення прийнято директором Товариства в рамках повноважень обумовлених Статутом Товариства.
Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається товариством та подається разом з фінансовою звітністю.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю не встановлено.

ВИСНОВОК.
Концептуальною основою фінансової звітності, що використана Товариством для підготовки наданих фінансових звітів, є Національні стандарти бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми з використанням програми. Організація та методологія бухгалтерського обліку в товаристві відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 року №996, затвердженим національним стандартам бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Обрана облікова політика, обумовлена в Наказі «Про організацію бухгалтерського обліку в 2011 році» від 04.01.2011 року №32/1 протягом 2011 року незмінна.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає обгрунтовану пiдставу для висловлення думки незалежного аудитора. Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних стандартiв № 700,701,720, враховуючи те, що перевiрка проведена вибiрковим методом та аудитор не отримал достатніх доказів про достовірність дебіторської заборгованності, висловлюємо умовно-позитивну думку про те, що фiнансова звiтнiсть Товариства справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi, вiдповiдає облiковiй полiтицi пiдприємства , Нацiональним положенням (стандартам ) бухгалтерського облiку та вимогам чинного законодавства України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРА,


Назва:

Приватний підприємець Чистік Олена Геннадіївна.
Свідоцтво про включення до реєстру Аудиторських

фірм №2581, видане рішення АПУ України №100 від

30.03.2001р.

Відомості про аудитора:

Чистік Олена Геннадіївна, сертификат серії А№002266 ,

виданий згідно рішення АПУ №25 від 01.06.1995

року, дія якого продовжена згідно рішення АПУ від

21 травня 2009 року №202/2 до 01.06.2014 р.

Свідоцтво серіі А№826 видане згідно рішення ДКЦ ПФР від

17.04.2007 року № 776 про включення до реєстру аудиторських

фірм які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових

установ.
Місце проживання:

м.Запоріжжя, вул.40 років Радянської України 92/58
Місце проведення аудиту:

м.Запоріжжя, вул.. 40 років Радянської України 92/58
Підстава проведення аудиту:

Договор б.н. від 15.01.2012 року

Период проведення аудиту:

З 15.01.2012 по 10.04.2012 рокуДодатки:

-Баланс підприємства станом на 31.12.2011 року(форма1м)

-Звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма 2м)

Дата видачи аудиторського висновку 10 квітня 2012 року
Незалежний аудитор

Приватний підприємець Чистік О.Г

Довідка про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 року.
На підставі отриманих облікових даних під час проведення аудиторської перевірки фінансового звіту Товариства за 2011 рік, був проведений аналіз показників фінансового стану 31.12.2011р.

Аналіз коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан Товариства, проведено відповідно до "Методичних рекомендацій з підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств і підприємств – емітентів облігацій" ухвалених Аудиторською палатою України (Протокол засідання АПУ від 23.02.2001р. №99). Результати аналізу коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан Товариства представлено в нижченаведеній таблиці:
Показники

Формула розрахунку

Розрахунок:

Теоретичне значення

Примітки


На 31.12.

2010

На 31.12.

2011 р.

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ф 1 ( р. 220 + р.230 +р.240)

Ф 1 р. 620

0,8

4,6


0,25 – 0,5

Показує якість оборотних активів, відображає, що на 1 грн. поточних зобов’язань підприємств

2

Коефіцієнт

загальної

ЛіквідностіФ 1( р.260)

Ф 1 р. 620

3,0

10,3

1,0 – 2,0

Відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань.

На 1 грн. поточних зобов’язань підприємство має

10,3 грн. оборотних активів.

3

Коефіцієнт

покриття

зобов’язань

власним

капіталом

Ф.1(р.430+р.480+р.620+р.630)

Ф 1 р. 380

0,5

0,1

0,5 – 1,0

Показує наявність на кожну 1 грн.

власних коштів, вкладених в активи підприємства.

4

Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності)

Ф 1 р. 380

Ф 1 р. 640

0,7

0,9

0,25 – 0,5

(або

25-50%)

Показує питому

вагу власного

капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність

Показники фінансового стану свідчать про те що Товариство має задовільний фінансовий стан., в тому числі, активи Товариства сформовані за рахунок власних фінансових ресурсів, що свідчить про фінансову незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Незалежний аудитор

Приватний підприємець Чистік О.Г.

7858.doc” – Стр./Аудиторское заключение

Схожі:

Керівництву Код ЄДРПОУ: 24511403 Фактична адреса: 69035 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
Керівництву Код ЄДРПОУ: 24515246 Фактична адреса: 69006 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
Керівництву Код ЄДРПОУ: 24515246 Фактична адреса: 69006 м. Запоріжжя,...
Сертифікат серії А№002266, виданий рішенням АПУ №25 від 01. 06. 1995 року, реєстраційний №2243
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26 Р/р 26008000096295 в ПАТ Укрсоцбанка ЄДРПОУ 23288311 тел.(факс)(0612)224-24-27
69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 62, кв. 46

69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 62, кв. 46

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АН-Капітал» зареєстровано 01. 03. 2005 р. Нахімовською районною...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка