Аудиторський висновок (звіт ) щодо фінансової звітності


Скачати 75.02 Kb.
НазваАудиторський висновок (звіт ) щодо фінансової звітності
Дата21.04.2013
Розмір75.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «Аверс»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35742424.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.06.2008р. №191/3 чинне до 26.06.2013р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 878 серія АБ 000804.
Аудиторський висновок (звіт ) щодо фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія-Інвест»
за 2011 рік

Висновок незалежного аудитора складено для учасників , управлінського персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія-Інвест» (надалі – Товариство) для подачі до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Основні відомості про замовника

Товариства з обмеженою відповідальністю «Надія-Інвест» (далі – ТОВ «Надія-Інвест», товариство).

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 23997148.

Місцезнаходження товариства: 40000,Сумська обл., м. Суми, вул. Олексія Береста, 5.

Товариство зареєстровано Виконавчим комітетом Сумської міської ради від 01.10.1996 р., та перереєстроване 18.06.2009 року, в зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи. Предметом діяльності товариства, згідно статистичних даних є (КВЕД):

67.12.1 Брокерські операції з цінними паперами

67.12.2 Випуск та реєстрація цінних паперів

65.23.0 Інше фінансове посередництво

Аудит фінансової звітності ТОВ «Надія-Інвест», що додається і яка включає баланс станом на 31 грудня 2011 року (форма 1-м), звіт про фінансові результати за 2011 рік (форма 2-м), стислий виклад суттєвих політик та пояснювальних приміток проведено у відповідності Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих 18 квітня 2003 р. Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту.

Незалежна аудиторська перевірка проведена у відповідності до вимог нормативів аудиту, що діють в Україні, які передбачають, що вона планується i здійснюється з метою збирання достатньої інформації про те, що звіти товариства не містять суттєвих помилок, i складено за ними висновок про його реальний фінансовий стан. Перевірка проведена вибірково на пiдставi пред’явлених документів з відома директора - Поправко Олександра Васильовича. Аудитором визначений розмір суттєвості для аналізу помилок на рівні 174,5 тис. грн., та суттєвості статей фінансових звітів на рiвнi 5% від валюти балансу станом на 31 грудня 2011 року. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ТОВ «Надія-Інвест» є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Перевіркою охоплені: Головна книга, журнали-ордери, бухгалтерська і фінансова звітність, відомість основних засобів, відомість нарахування амортизації, реєстр дебіторів та кредиторів, первинні документи (вибірково).

Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу.

Управлінський персонал Товариства, а саме: директор Поправко Олександр Васильович, несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Вiдповiдальнiсть управлінського персоналу Товариства охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування облікової політики, а також облікових оцінок, які вiдповiдають обставинам. Керівництво фінансово-господарською діяльністю з правом першого підпису здійснював Поправко Олександр Васильович.

Вiдповiдальнiсть аудитора. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту, з врахуванням норм Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифiкацiя думки у звіті незалежного аудитора», 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність» 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в

документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», прийнятих рішенням Аудиторської Палати України від 31.03.2011р. №229/7 в якості національних стандартів аудиту, які вимагають дотримання відповідних етичних принципів та щоб планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання обґрунтованої впевненості, щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Думка аудитора

При перевiрцi достовірності та повноти фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 р., а також перевірку вiдповiдних звітів про прибутки i збитки за період, що минув на зазначену дату, згідно Закону України "Про бухгалтерський звіт та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями, встановлено вiдсутнiсть розбіжностей між даними первинних документів, аналітичного обліку та статтями річного балансу i показниками річної звітності. Поточні дані бухгалтерського обліку вiдповiдають даним балансу Товариства станом на 31.12.2011 р.

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів та основних фондів станом 31 грудня 2011 року, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Товариства. Через характер облікових запасів Товариства аудитор не мав змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

На думку аудитора, за винятком наведеного в попередньому абзаці, а також впливу корегувань, що могли б бути потрібними, якщо б аудитор був в змозі підтвердити кількість запасів та основних фондів, фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ТОВ «Надія-Інвест» станом на 31.12.2011 р., а також результат його діяльності, згідно з вимогами чинного законодавства України, Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та обраної облікової політики. Звітність складена у відповідності до П(С)БО України на основі дійсних даних бухгалтерського обліку.

Розрахунок вартості чистих активів

Аудитором був проведений аналіз наведеного у річному звіті товариства розрахунку вартості чистих активів станом на 31.12.2011р. , який відповідає вимогам законодавства , а саме статті 144 «Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю» Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації.»

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів станом на 31.12.2011 року i статутним капіталом станом на 31.12.2011 року, становить + 2161,3 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів станом на 31.12.2011 року та скоригованим статутним капіталом станом на 31.12.2011 року становить + 2161,3 тис. грн.

Вартість чистих активів товариства, наведених у річному звіті більша від статутного капіталу. Вимоги п.4 ст. 144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року за № 435-IV – дотримуються. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність"): не виявлено. Виконання значних правочинів (відчуження 10 i більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) не відбувалось. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності") не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. За результатами перевірки, були отримані достатні та вiдповiднi докази для висловлення аудиторської думки щодо пред`явленої фінансової звітності. Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності". За результатами проведеного аудиту вважаємо, що надана для перевірки фінансова звітність ТОВ «Надія-Інвест» за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно розкриває фінансову інформацію про реальний склад та розмір активів, зобов`язань. Вiдповiдно до сформованих планів обсягів діяльності поточного року товариство має намір продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Основні відомості про аудиторську фірму: Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Аверс» (далі – ТОВ «Аудиторська компанія «Аверс»). Ідентифікаційний код ЄДР 35742424. Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 102462, зареєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради 14.04.2008 р. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.06.2008 р . № 191/3, свідоцтво чинне до 26.06.2013 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 878 серія АБ 000804. Строк дії свідоцтва з 06.10.2008 року до 26.06.2013 року. Місце знаходження аудиторської фірми: м. Суми, вул. Пролетарська 60/1 оф.6. Телефон , 0504071135.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту

Згідно з договором № 90 від 28.02.2012 р. ТОВ «Аудиторська компанія фірма «Аверс» провела аудит фінансової звітності ТОВ «Надія-Інвест» станом на 31.12.2011 р. Аудиторська перевірка товариства проводилась в період з 28.02.2012 р. по 04.04.2012 р.

04.04. 2012 р. Аудитор (директор Аудиторської компанії «Аверс») В.В. Замятіна

вул. Пролетарська 60/1 оф.6 телефон (050) 407-11-35.


Схожі:

Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка